پایان نامه ارشد: عوامل موثر در وقوع لغزش لایه های زمین در منطقه هشتجین خلخال با رویکرد در برنامه ریزی محیطی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش : اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي

عنوان : عوامل موثر در وقوع لغزش لایه های زمین در منطقه هشتجین خلخال با رویکرد در برنامه ریزی محیطی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل 

دانشكده علوم انساني و اجتماعي ، گروه جغرافياي طبيعي

 پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)درجغرافياي طبيعي

گرايش : اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي

عنوان:

«عوامل موثر در وقوع لغزش لایه های زمین در منطقه هشتجین خلخال با رویکرد در برنامه ریزی محیطی»

استاد راهنما:

دكتر مقصود خيام

اساتيد مشاور:

دكتر رسول صمدزاده 

مهندس رضا طلايي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات

الف- مبانی نظری پژوهش(فرایند پژوهش)

مقدمه

1-طرح و بیان مساله

2- تعاریف ، مفاهیم

–  زمين لغزش:

_ لغزش منفرد

_ پهنه لغزشی

_ جریانی: لغزش چرخشی- لغزش انتقالی

– حركت

3- اهداف و ضرورت پژوهش

4- سوال های پژوهش

5- فرضیه هاي پژوهش

6- پیشینه و ادبیات پژوهش

7-روش ها و ابزار پژوهش

الف) مطالعات صحرایی

ب) مطالعات دفتری

ج) تجزیه و تحلیل آماری

رگرسیون ساده و دو متغیره

1_ یک مجموعه از پیش بینی ها

2_ مجموعه های نامنظم از پیش بینی ها

3_ مجموعه های منظم از پیش بینی ها

_ ارزیابی خطر نسبی زمین لغزش

_تعیین واحدهای منطقه ای در بررسی خطر

_ بررسی لغزش ها و تهیه نقشه های اطلاعاتی

_ تعیین اهمیت نسبی عوامل موثر در ناپایداری

8-اطلاعات مبنایی پژوهش

ب- جايگاه  جغرافیایی منطقه پژوهش

ج- تحلیل داده های توپوگرافی

مقدمه                                                                                 

1-1-  واحد كوهستاني شرقي

1-2– واحد كوهستاني غربي 

1-3- واحد فلات يا پايكوهي

الف- ضلع شرقي

ب- ضلع غربي

 فصل دوم: تحليل داده هاي زمين شناسي

مقدمه

الف- تكامل ساختماني منطقه

ب- ليتولوژي سنگهاي تشكيل دهنده و چينه شناسي منطقه

1-سنگهای رسوبی نئوژن

2- نهشته های کواترنر

الف- رسوبات آبرفتی قدیمی

ب- رسوبات آبرفتی جدید

ج- ساختار تكتونيكي منطقه

ج-1- رويدادهاي مهم تكتونيكي

ج-2- گسله هاي مهم منطقه

-گسلهاي اصلي و فرعي

1- گسله ترازوج – سوسهاب (T.S.F)

2- گسله چنار – بيلده (       (Ch.B.F

3- گسله هاي فرعي

د- لرزه زمين ساخت منطقه  

– نتیجه گیری از بحث گسله ها  

فصل سوم : الف- تحليل داده هاي اقليمي

– مقدمه

– توده هواي موثر بر منطقه

1- توده هاي موثر بر منطقه

1- توده هوای موثر آرکتیک

2- توده هوای قطبی بری

3- توده هوای قطبی بحری

4- توده هوای حاره بری

5- توده هوای حاره بحری

الف – آب و هوا

ب- ریزشهای جوی

ج) دمای هوا

د) رطوبت

ه) باد

1- باد محلی (کوهستان و دره )

2-  باد فرامنطقه ای

الف)بادهای شرقی

ب) بادهای غربی

ب- تحليل داده هاي هیدرولوژی

– مقدمه

– منابع آب

1- آبهای سطحی

2- آبهای زیرزمینی

فصل چهارم : پوشش گیاهی

– مقدمه

– وضعیت پوشش گیاهی

الف)منابع طبیعی

1- مراتع ییلاقی

2- مراتع قشلاقی خورش رستم

3- مراتع حریم روستا

– اراضی جنگلی منطقه خورش رستم

– اراضی جنگلی نیمه انبوه

ب)منابع غیر طبیعی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

_مقدمه

5-1- ویژگیهای کلی زمین لقزش ها و پراکنش آنها

الف) اندازه گیری در روی نقشه واحدهای شبکه ای

ب) سن زمین لغزش

1- زمین لغزه های فسیل

2- زمین لغزه های قدیمی

3- زمین لغزه های جدید

ج) خسارات

5-2-مراحل رسوبگذاری و حرکات دامنه

الف) تاثیر فرسایش در وقوع حرکات دامنه ای

ب) مرحله همزمانی یا وقوع زمین لغزش

ج) مرحله بعد از وقوع زمین لغزش

5-3- علل حرکات دامنه ای در منطقه

_ تغییر در شرایط تنش

_ تغییرات مقاومت مصالح

5-4- عوامل تغییر دهنده در ایجاد لغزش

1- عوامل طبیعی

الف) عامل لیتولوژی

ب) پراکنش لغزش نسبت به گسله های منطقه

ج) عامل توپولوگرافی و مورفولوژی:

ج-1) جهت شیب دامنه ها

ج-2) درصد شیب

ج-3) مقایسه نوع سازه های زمین شناسی با کلاس های شیب منطقه:

د) عامل پوشش گیاهی

د-1) مقایسه نوع پوشش گیاهی با جهات مختلف شیب دامنه ها

ه) عوامل اقلیمی و منابع آبی

1- عوامل اقلیمی

2- عوامل منابع آبی

2- عوامل غیر طبيعي

5-5- آنالیز آماری

5-5-1- آنالیز آماری بر اساس روشهای رگرسیون

الف) رگرسیون چند متغیره با یک مجموعه پیش بینی کننده

_ عامل لیتولوژی

_عامل پوشش گیاهی

_ عامل فاصله از گسله ها

_ عامل رده های مختلف شیب

_ عامل جهات شیب

_ عامل بارندگی

_ عامل طول آبراهه

_ عامل ابنیه

ب) رگرسیون چند متغیره با مجموعه های نامنظم پیش بینی کننده

منابع فصل هشتم

فصل ششم :

پیشنهاد ها و راهکارها

9-2- پیشگیری و کنترل حرکات دامنه ای (طرح های ایمنی جهت جلوگیری از ناپایداری دامنه ها)

9-3- راهکارهای پیشنهاد شده برای کاهش حرکات دامنه ای (کاهش لغزش لایه های زمین)در منطقه

چکیده:

حوادث طبيعي مهمترين عامل نگراني انسان در هر زماني بوده است . يكي از مهمترين حادثه طبيعي ، لغزش زمين بوده كه هر ساله خسارتهاي مالي و جاني فراواني را به ارمغان مي آورد كه اين امر مشكلاتي را در اجراي طرحهاي عمراني ايجاد مي كند . اين پژوهش جهت بررسي عوامل موثر در ايجاد زمين لغزش و راهكارهاي پيشگيري از اين حادثه طبيعي در منطقه شمال هشتجين بوده كه در برنامه ريزي محيطي ، روستايي و شهري حايز اهميت مي باشد . با تهيه شناسنامه زمين لغزش براي 24 زمين لغزش به مطالعات صحرايي پرداخته و با تهيه نقشه زمين شناسي به مقياس 1:50000 و نقشه پراكنش زمين لغزش به صورت دستي و تهيه نقشه هاي توپوگرافي ، جهت شيب ، پوشش گياهي، تصوير ماهواره اي پژوهش را ادامه داده و داده هاي آماري را از مركز تحقيقات كشاورزي و سايت اداره هواشناسي استان تهيه سپس با مطالعات آماري و آناليز داده ها با استفاده از شبكه بندي و نرم افزار Spss16 با روش رگرسيون به نتايجي دست يافته و عوامل موثر را تجزيه و تحليل كرده كه قابل بحث است . همچنين از نرم افزار Excel براي تهيه نمودارها و براي تهيه بعضي نقشه ها از سيستم اطلاعات جغرافيايي با نرم افزار ArcGIS و   ArcMap،  از نرم افزار Ocr Tools جهت اسكن شناسنامه هاي زمين لغزش استفاده شده است. در پايان نقشه پهنه بندي با  روش آماري تهيه و راهكارهاي پيشگيري از خطرات احتمالي از زمين لغزش را بررسي كرده و پيشنهادات در پايان پژوهش ارايه گرديده است.

مقدمه:

ايران با توپوگرافي عمدتاً كوهستاني، مكان فعاليت هاي زمين‌ساختي و لرزه‌خيزي زياد و شرايط متنوع زمين‌شناسي و اقليمي، عمده شرايط طبيعي ويژه را براي ايجاد طيف وسيعي از زمين لغزش‌ها را داراست(نقشه 1-1).

 زمين‌لغزش در ايران بعنوان يكي از بلاياي طبيعي، ساليانه خسارات جاني و مالي فراواني به كشور وارد مي سازد. اگر براي بلاياي طبيعي ديگر احتمال وقوع هر از چندگاهي قائل شويم، پتانسيل وقوع پديده لغزش در كشور را بايد هر لحظه در نظر گرفت. بر اساس يك برآورد اوليه، ساليانه 500 ميليارد ريال خسارت هاي مالي از طريق زمين لغزش ها بر كشور تحميل مي شود و اين در صورتي است كه از بين رفتن منابع طبيعي غيرقابل بازگشت به حساب آورده نشوند(كمك پناه 1373). اين پديده همه ساله در اكثر مناطق كشور موجب وارد شدن خسارت هاي اقتصادي به راه‌هاي ارتباطي، خطوط آهن، خطوط انتقال نيرو ، كانال هاي آبياري و آبرساني، تأسيسات معدني، تأسيسات استخراج، پالايش نفت و گاز، شبكه شريان هاي حياتي داخل شهرها، كارخانه ها و مراكز صنعتي، سدها و درياچه هاي مصنوعي و طبيعي، جنگل ها و مراتع و منابع طبيعي، مزارع و مناطق مسكوني و روستاها شده  يا آنها را مورد تهديد قرار مي دهد. (آبخيزداري ايران 1386)

فصل اول:

الف – مباني نظري پژوهش(فرايند پژوهش):

مقدمه :

بشر در بسياري از ميدانهاي فعاليتي خود، بخصوص مسائل عمراني، اقتصادي ، اجتماعي و منابع طبيعي با مشكل ناپايداري دامنه‎ها مواجه مي‎باشد. وقتي پايداري شيبي از بين برود، ممكن است انواع مختلف حركات توده اي اتفاق بيافتد.

زمين‎لغزش‎ها و حركات ديگر دامنه‎اي توجه انسان را به اندازه ساير پديده‎هاي طبيعي غير‎قابل كنترل مانند زلزله، آتشفشان  و يا سيل  به خود جلب كرده است، چرا كه جان و مال او را تهديد كرده و خسارات جبران‎ناپذيري را به سازه‎ها، تأسيسات و منابع طبيعي وارد مي‎نمايد. وقوع زمين‎لغزش‎ها ممكن است تحت‎ تأثير فعاليت‎هاي انساني مانند جنگل ‎زدائي و اجراي ساخت‎و‎سازهاي غير‎اصولي باشد .

از آنچه كه در بالا گفته شد، مي‎توان نتيجه گرفت كه مطالعه پديده لغزش هم از نظر تئوري و هم عملي مهم مي‎باشد. چنانكه يك ارزيابي كلي خسارات و زمين‎لغزش در دنيا نشان مي‎دهد كه تلفات جاني و مالي وارده از آنها از ساير بلاياي طبيعي بيشتر مي‎باشد.

1- طرح و بیان مسأله

چنانكه گفته شد زمين‌لغزش در ايران بعنوان يكي از بلاياي طبيعي، ساليانه خسارات جاني و مالي فراواني به كشور وارد مي سازد(نقشه 1-1).

هر ساله حوادث طبيعي به خصوص زمين‎لغزش و حركت هاي دامنه‎اي در روستاهاي شمال هشتجن علاوه بر وارد آوردن خسارت هاي مالي فراوان، مشكلات ديگري نظير نگراني مردم و مسئولين را بوجود آورده و اجراي برنامه‎هاي عمراني را با مشكل مواجه كرده است. اين پژوهش به منظور بررسي عوامل مؤثر در زمين‎لغزش‎هاي منطقه و استفاده از نتايج آن در برنامه‎ريزي هاي مختلف از قبيل توسعه ساخت و سازها، كشاورزي، فعاليت هاي اقتصادي، حفظ منابع خاك و زيست محيطي و غيره انجام گرفته است. اكر چه در شمال هشتجين لغزشهاي فراواني وجود دارد و هر ساله به تعداد آنها افزوده مي شود ولي در اين پژوهش فقط تعداد محدودي لغزش شناسايي و با مطالعات  صحرائي و آماري با استفاده از نرم ‎افزارهاي كامپيوتري به روش رگرسیون بررسي گرديد . با تهیه نقشه خطر لغزش میزان تاثیر آنها بر ابنیه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به نوع عوامل موثر در وقوع لغزش هاي منطقه و خسارت های وارده بر منابع طبیعی و مصنوعی راهكارهاي عملي و مناسب جهت كاهش خسارات مستقيم و غير مستقيم آنها پيشنهاد خواهد شد.در بررسی پدیده زمین لغزش این فرضیه مطرح است که عوامل موثر بخصوص عوامل اقلیمی در این امر در گذشته و حال کدامها هستند و آیا می توانند در آینده نیز در جهت ایجاد زمين لغزش موثر واقع شوند و علل اساسی عدم نا پایداری دامنه ها و زمین لغزش چيست؟سوال دوم این است که وقوع این حرکات چه تاثیری بر ابنیه های منطقه داشته و چگونه برنامه ریزی محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد ؟ بنابراین بررسی حرکات دامنه ای و زمین لغزه ها ما را در ارزیابی چگونگی استفاده بهینه از اراضی و مناطق مستعد که از امکانات و شرایط بالقوه ای جهت برنامه ریزی توسعه ای برخوردار هستند یاری می دهد و مكان گزيني مناسب را در برنامه ریزی محیطي تعيين مي كند.

2- تعریف مفاهیم

-زمين لغزش:

حركات توده اي بخشي از سازندهاي پوششي دامنه ها ، بر اثر عواملي مانند باران شوئي ، زمين لرزه و نيروي كشش زمين و…را زمين لغزش گويند (جعفري 1379) كه بر دو گونه منفرد و پهنه اي تقسيم مي شود :

لغزش منفرد: –

زمين لغزش منفرد توده‎اي از خاك و سنگ است كه معمولاً تمامي قسمت‎هاي آن دريك زمان يا محدوده زماني معين به سمت پايين حركت كرده و محدوده آن مشخص است .       

– زمين لغزش پهنه اي:

مناطق داراي زمين لغزه‎هاي كوچك اما پراكنده كه وسعت زيادي  از دامنه را تحت تأثير قرار مي‎دهند . تفاوت اين حركت‎هاي لغزشي  با زمين لغزش هاي منفرد، مشكل تفكيك محدوده دقيق و مشخص براي آنها مي‎باشد .

– سنگ(Rock): به مصالح سنگي سفت و سختي كه قبل از حركت بطور طبيعي در محل خود قرار داشته است، گفته مي‎شود كه بخشي از سنگكره را تشكيل داده است .

– خاك (Soil): قسمت سطحي پوسته زمين كه در اثر عوامل فيزيكي و شيميايي و حياتي بوجود مي آيد كه شامل تمام تجمعات سست، سخت نشده و يا با سيمان ضعيف، از ذرّات جامد متشكل از دانه‎هاي (سنگ يا كاني) نابرجا و برجا، همراه با حباب‎هاي هوا يا سيالات بين ذره‎اي مي‎باشند. (جعفري 1379)  

لغزش چرخشي:

حركت نسبتاً آرام بلوك يا بلوك‎هاي چسبنده خاكي،‌سنگي يا مخلوط آنها درطول يك سطح گسيختگي مشخصاً قوسي شكل را لغزش چرخشي مي‎گويند. مشخصه بارز لغزش‎هاي چرخشي، سطح گسيختگي نسبتاً دوراني و چرخشي آنهاست.

-لغزش انتقالي:

معمولاً لغزش‎هاي چرخشي در شيب‎هائي رخ داده است كه از نهشته‎هاي رسي، سازندهاي شديد آلتره و سنگ يا خاك را در طول سطح گسيختگي مشخصاً صفحه‎ايي شكل، لغزش انتقالي ناميده شده‎اند. لغزش‎هاي انتقالي در طول سطوح لايه‎بندي، گسله‎ها، ترك‎ها يا شكاف‎هايي كه تقريباً موازي سطح زمين هستند رخ مي‎دهد.

– حركت:

حركت شامل تغيير شكل برشي و جابجايي در امتداد يك يا چند سطح مي‎باشد. لغزش‎ها خود مي‎توانند به صورت لغزش‎هاي چرخشي، انتقالي و يا تركيبي باشند، كه تمايز بين آنها در تحليل پايداري و طراحي روش كنترل، حائر اهميت است. (جعفري 1379)  

3- اهداف و ضرورت پژوهش

اهداف اصلي اين تحقيق ، بررسي و شناخت علل وقوع زمين‎لغزش و تعيين مناطق آسيب‎پذير جهت برنامه‎ريزيهاي توسعه‎اي بوده كه در راستاي اين اهداف مي‎توان به منظورهاي زير نيز دست يافت.

1)تهيه شناسنامه مشخصات براي لغزش‎هاي مهم و اصلي و همچنين تهيه و ارائه نقشه‎هاي دقيق‎تر از جمله زمين‎شناسي، ژئومورفولوژي ، تكنونيكي، پراكنش لغزش‎ها، پوشش گياهي، جهت شيب، زاويه شيب و…

2)شناساندن ضرورت و اهميت توسعه مطالعات و بررسيهاي زمين‎شناسي و ژئومورفولوژيكي در مناطق مستعد جهت برنامه‎ريزي‎هاي توسعه‎ محيطي.

3)ارائه راه‎حل‎هاي مناسب براي كنترل و تثبيت مناطق لغزش‎خيز و يا به حداقل رساندن خسارت‎هاي حاصل از آنها.

4)ارتقاء سطح آگاهي ساكنين منطقه و ترويج اجرايي راه‎حل‎هاي مناسب جهت كاهش خسارات

5) تعیین نقش وقوع لغزش در برنامه ریزی محیطی در این منطقه

6) شناخت و بررسی مکانیسم خسارات وارده بر ابنیه ها و منابع طبیعی در منطقه.

تعداد صفحه : 164

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --