پایان نامه ارشد عمران برنامه ریزی حمل و نقل: مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درون شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل

با عنوان : مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درون شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برنامه ریزي حمل و نقل

عنوان:

مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درونشهري با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان (مطالعه موردي: شهر بندرعباس)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از آنجا که مسئله طراحی شبکه مسیر حمل نقل همگانی اتوبوس، منجر به راهحلهاي متعددي در فضاي جواب خود میشود، برخی از الگوریتمهاي فرا ابتکاري مانند الگوریتم ژنتیک و بهینه سازي اجتماع مورچگان، براي یافتن یک نقطه بهینه کلی توسعه داده شده است. رویکردهاي پیشنهادي براي شبکه حمل و نقل همگانی اتوبوس با نتایج معیارها و مطالعات حاضر مقایسه شده است. این مقایسه نشان داده است که جوابهاي هر دو الگوریتم بهتر از جوابهاي موجود بوده است.

این رساله، طراحی و تحلیل دو روش فرا ابتکاري الگوریتم ژنتیک و مورچگان را براي حل مسئله طراحی شبکه اتوبوسرانی پیشنهاد داده و یک مقایسه بین این دو روش ارائه داده است. یک مطالعه بر روي چگونگی عمل کردن الگوریتمهاي فرا ابتکاري پیشنهادي، بر روي یک مطالعه موردي انجام گرفته تا خروجیها و کیفیت نتایج حاصله از این الگوریتمها مورد مقایسه قرار گیرد. همچنین نتایج حاصله با وضع موجود شبکه اتوبوسرانی در مطالعه موردي مقایسه شده است.

نتایج حاصل از کار الگوریتمها، نشان داده است که هر دو روش فرا ابتکاري مورد مطالعه، روشهاي مناسبی براي حل مسئله طراحی شبکه اتوبوسرانی هستند.

مقدمه

تولد واقعی هوش مصنوعی در اوایل قرن بیستم اتفاق افتاده است و روشهاي مختلفی از آن زمان تا کنون، براي مدلسازي، شبیه سازي و بهینه سازي ابداع شده اند. بسیاري از این رو ش ها، از طبیعت الهام گرفته شده و برخی از آنها، مانند منطق فازي، بر اساس فلسفه طراحی شده اند. دسته بندي هاي مختلفی را براي این روشها میتوان در نظر گرفت. براي مثال، روش شبکه عصبی و سیستم فازي، براي مدلسازي و شبیه سازي به کار میروند، در حالی که روش هایی مانند الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان، براي جستجو و بهینه سازي یک مسئله به کار میروند و نمیتوان کار مدلسازي را با این الگوریتم ها، انجام داد.

دسته بندي دیگر، مربوط به نوع مکانیزمی است که در روش ها اتفاق می افتد. براي مثال، الگوریتم ژنتیک بر اساس روشهاي تکاملی ساخته شده است و الگوریتم مورچگان، زنبور عسل و پرندگان، بر اساس رفتار جمعی موجودات زنده و الهام گرفته از طبیعت هستند. اما در مجموع، کلیه این روشها، الگوریتمهاي فرا ابتکاري بوده و براي بهینه سازي مسائل مختلف کاربرد دارند.

فصل اول: کلیات

2-1- تعریف مسئله

توسعه حمل و نقل همگانی به عنوان یکی از شیوه هاي کاهش عوارض منفی حمل و نقل در شهرها، مورد توجه اکثر کشورها (چه پیشرفته و چه در حال توسعه) است. هر چه سهم حمل و نقل همگانی در جذب سفرهاي شهروندان بالاتر باشد، منافع اقتصادي و زیست محیط ی بیشتري عاید شهر میگردد. سیستم اتوبوسرانی بهعنوان معمولترین و جا افتاده ترین سیستم حمل و نقل همگانی در شهرها این ویژگی و مزیت را دارد که در عین ارزان بودن و سهولت در اجرا، توان جابه جایی حجم قابل توجهی از شهروندان در اکثر نقاط و معابر شهري را دارد. بیشک طراحی مناسب شبکه اتوبوسرانی (شامل مسیر خطوط، موقعیت ایستگاه ها و پایانه ها، تعداد ناوگان و…) کمک شایانی به افزایش مطلوبیت این سیستم نموده و سبب افزایش سهم اتوبوس در سفرهاي شهروندان میشود.

براي طراحی بهینه شبکه اتوبوسرانی، روشها و الگوریتمهاي متعددي مانند شبکه هاي عصبی، مورچگان، ژنتیک، جستجوي منع و تبرید ارائه شده است که همگی از زیرمجموعه هاي روشهاي هیوریستیک و متاهیوریستیک هستند. در این روشها با توجه به حجم وسیع اطلاعات ورودي به شبکه، براي یافتن جواب اصلی با انجام الگوریتم مورد نظر به پاسخهاي زیر بهینه مسئله بسنده می شود که مطالعات قبلی نشان داده که این پاسخها تا حد بسیار خوبی قابل اعتماد هستند. در اکثر این الگوریتمها، تابع هدفی تعریف میشود که سعی در کمینه یا بیشینه کردن یک پارامتر دارند. به عنوان مثال براي طراحی بهینه شبکه اتوبوسرانی میتوان از معیارهایی همچون بیشینه کردن سهم حمل و نقل همگانی، کمینه کردن همپوشانی خطوط اتوبوس و… استفاده نمود.

3-1- ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه الگوریتم هاي متاهیوریستیک، در حال توسعه یافتن در حل مسائل مختلف هستند، لازم است که مقایسه اي بین این الگوریتمها انجام شده و کارآیی آنها مشخص گردد که کدام یک از این الگوریتمها، پاسخ بهینه تري را در حل یک مسئله ارائه می دهند. بنابراین در این رساله، سعی بر آن است که نتایج حاصل از طراحی بهینه شبکه اتوبوسرانی به وسیله دو الگوریتم ژنتیک و مورچگان با یکدیگر مقایسه گردد.

تعداد صفحه : 125

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]