پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان : بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

 

امروزه موضوع برنامه ریزی طرح های شهري، يكي از مسائل مهم در شهرها مي باشد. عوامل متعددي در برنامه های طرح های جامع شهر موثر مي باشند. يك عامل موثر در طرح های جامع شهري، مشکلات اجتماعي است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، عوامل آسیب های  اجتماعي مانند فقر، بيكاري، ناهماهنگي اجتماعي، ميزان بالاي جمعيت و …  باعث ايجاد محيطي نامناسب برای  استفاده کنندگان محیط مصنوع  مي نماید، اما فاكتورهاي آسیب های اجتماعي تنها عوامل و جنبه هاي تعيين كننده مشکلات  اجتماعي نيستند، برنامه ریزی و طرح فيزيكي فضا، نقش مهمي در ایجاد فضایی پایدار دارد . طرح های جامع سنتی بدون برنامه ریزی علمی در ایران شکل گرفته اند . پس از سالها با بروز مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ،فرهنگی و…. نخستین بار طرح جامع شهر تهران با برنامه ریزی استراتژیک ارائه گردید که پایه برنامه ریزی منطبق بر مشکلات شهری می باشد . این تحقیق با بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری و هدف هر برنامه بر چگونگی ارتباطات با بخش های مختلف جامعه وتعامل ارتباطات با انطباق برنامه ها و بخصوص مشکلات اجتماعی صورت گرفته است

كلمات كليدي: انطباق – برنامه ریزی – طرح جامع– مشکلات- اجتماعی – شهری

 • مقدمه

تفكر در خصوص تهيه طرح جامع براي شهر و بررسي ابعاد مختلف توسعه آتي آن از قدمت زيادي برخوردار نيست و واقعيت آن است كه با هريك از تقسيم بندي هاي انجام گرفته در اين خصوص مقايسه شود، مشخص مي گردد كه مدت زمان قابل تصور براي تفكر و تهيه طرح جامع شهري حداكثر دو قرن است كه از اوايل قرن نوزدهم به بعد را شامل مي شود. بنابراين شهرسازي نسبت به برخي علوم ديگر از عمر كوتاهي برخوردار است و خصوصاً در جريان تحولات انجام گرفته در طول دو سده اخير نيز با نوساناتي مواجه بوده است كه بعضاً دگرگون كننده برخي بنيانهاي اساسي اين علم شده است. بنا به همين سابقه، شهرسازي از نظریه پردازي صرف در باب مباحث اجتماعي، اقتصادي و يا ايده آل گرايي و تخيل پردازي شروع و قريب يك قرن با اين شيوه تفكر تداوم مي يابد.

همه ساله صدها طرح جامع توسعه ای در شهرها و بسیار بیش از آن در کل کشور طراحی و اجرا می شود . این طرح ها در واقع نوعی مداخله ی توسعه ای نهادهای عمومی و خصوصی در محیط زندگی اجتماعی و طبیعی انسان ها به شمار می آیند . هر چند که طرح های جامع توسعه ای معمولا با نیت خیر به اجرا در می آیند و می توانند منافع بسیاری به همراه داشته باشند، اما نمی توان از آثار ناخواسته اجتماعی و احتمالا تخریبی آن ها چشم پوشی کرد . برای افزایش آثار مثبت این طرح ها بر منابع طبیعی و اجتماعات انسانی چاره ای جز ارزیابی تاثیر اجتماعی آن ها نداریم و قطعا توانا شدن مدیریت توسعه کشور در همه سطوح برای پیش برد ارزیابی تاثیر اجتماعی  طرح ها جامع ، عامل مهمی در تحقق امر توسعه پایدار می باشد.

بیان مسئله

 • چگونگي انطباق طرحها با اهداف اجتماعی
   • انطباق پيش بيني هاي جمعيتي

بت جمعيت شهرها در پايان دوره طرح جامع حدود 70 % پيش بيني ها با اشتباه فاحش مواجه بوده اند. بدين ترتيب كه جمعيت شهر در پايان دوره طرح در محدوده اي از 20% كمتر از پيش بيني تا حدود 50 % بيشتر از پيش بيني ها بوده است.  15 % پيش بيني ها تقريبا  به تحقق پيوسته اند و 15 % ديگر گر چه به وقوع پيوسته اند، ولي با توجه به اشتباه برآورد پيش بيني جمعيت در سال پايه (فروض مقدماتي) بايد در زمره پيش بيني هاي نادرست قرار گيرند.

 

 • چگونگي انطباق پيش بيني اقتصادي با آنچه كه در عمل به وقوع پيوسته است

در اين بخش نيز پيش بيني ها از واقعيت دور بوده اند، به شرح زير:

 • در بخش كشاورزي آنچه به وقوع پيوسته است از ده برابر كمتر تا 5/1 برابر بيشتر بوده است.
 • در بخش صنعت 75 % پيش بيني ها به اين علت كه آنچه كه اتفاق افتاده بسيار كمتر بوده و 25 % به عكس آن كه آنچه واقع شده افزايش يافته، غلط بوده است.
 • در بخش خدمات درست عكس اين مطلب اتفاق افتاده است.

در نتيجه مي توان گفت كه پيش بيني ها عمدا  به وقوع نپيوسته است.

 • مقايسه نحوه گسترش پيشنهادي شهر با جهات گسترش واقع شده

بررسي هاي انجام شده نشان داد كه در 40 % نمونه ها، گسترش شهر در ديگر جهات – نه در جهات تعيين شده – صورت پذيرفته است. در 20 % نمونه ها حدود نيمي از توسعه در جهات تعيين شده انجام شده است، و در 40 % بقيه تا حدود زيادي، توسعه در جهت اهداف بوده ولي كاملا  آن را پوشش نداده است (بدين ترتيب كه بخشي از داخل محدوده ساخته نشده و در بخشي از اراضي خارج محدوده ساخت و ساز انجام شده است).

 • چگونگي تحقق استقرار عملكردهاي خدماتي پيشنهادي

در 60 % طرحها مي توان گفت كه تقريبا  هيچ يك از عملكردهاي خدماتي حدودي اين خدمات استقرار يافته اند.

در 20 % طرحها حد كمي از خدمات پيشنهادي مستقر شده و در 20 % باقي تا حدودي اين خدمات استقرار يافته اند.

 • چگونگي تحقق تراكم هاي ساختماني

تقريبا  در هيچ يك از شهرها تراكم هاي ساختماني پيشنهادي طرح ها جامع به وقوع نپيوسته است.

 • مقايسه شبكه ارتباطي پيشنهادي و تحقق يافته

در اين مورد نيز نتايج حاكي از آن است كه نه تنها شبكه پيشنهادي شكل نگرفته است، بلكه اغلب شبكه هاي احداثي نيز در مسيري به جز آنچه كه طرح پيشنهاد نموده است، شكل گرفته است.

 • چگونگي شكل گيري ساخت و بافت شهر

بديهي است كه با به وقوع پيوستن شبكه ارتباطي و استقرار عملكرد هاي خدماتي ساختار شهر نتواند شكل گيرد، تا آنجا كه عملا  مي توان براي درصد تحقق اين بخش عدد صفر را پيشنهاد نمود.

بنابراين، در مجموع مشاهده مي شود كه طرح ها جامع نتوانسته اند عملا  در جهت اهداف خود حركت نمايند.

بررسي علل عدم تحقق طرح هاي جامع از ديدگاه كالبدي و استنتاج نهايي به انجام چهار بخش ديگر طرح منوط خواهد شد كه عبارتند از:

 • ديدگاههاي عمومي شهر و شهرسازي.
 • نظام اجرايي طرحهاي توسعه شهري.
 • نظام برنامه ريزي توسعه شهري در ايران.
 • عوامل زمينه اي مؤثر در برنامه ريزي توسعه شهري.
 • علل عدم تحقق اهداف برنامه ريزي و طراحي شهري در ايران

نتايج بررسي طرحهاي شهري در ايران نشانگر آن است كه به طور عمده، عدم تحقق اهداف برنامه ريزي وطراحي شهري در ايران بر پنج محور عمده استوار است:

يك – عدم امكان پيش بيني هاي صحيح (به ويژه در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي).

دو – عدم توجه بر چگونگي تأمين مالي و بازتابهاي اقتصادي طرح.

سه – بي توجهي به نقش مردم و خواستهاي آنها در شكل گيري طرح.

چهار – عوامل كالبدي مؤثر (در عدم تحقق طرحهاي شهري).

پنج – برنامه ريزي غير واقع گرا و صلب.

 

 

 • امكان ناپذيري پيش بيني ها (به ويژه در بخشهاي اقتصادي – اجتماعي) :

تجربه برنامه ريزي در جهان به طور اعم و در كشورهاي سوسياليستي به طور اخص به اثبات رسانده است كه امكان پيش بيني هاي دراز مدت براي اجزاء متنوع حيات اجتماعي يك كشور وجود ندارد. نياز به استفاده از ميليارد ها شاخص كه امكان جمع آوري صحيح و به هنگام آنها – اگر نه غير ممكن – بسيار مشكل است از يك سو و عدم توانايي (محاسباتي) حتي با پيشرفته ترين كامپيوترها – براي مدل سازي بهينه آنها از سوي ديگر و بالاخره حضور عوامل گوناگوني كه به صورت اتفاقي يا حدوثي وجود خود را تحميل مي كنند به علاوه عوامل كيفي، باعث مي شود كه پيش بيني جامع و مانع براي دراز مدت ناممكن گردد.

هنوز در علوم اقتصادي – اجتماعي يا انساني و در نتيجه در برنامه ريزي فضايي، دستگاههاي رياضي و محاسباتي پيچيده اي كه همچون نسبيت انيشتن بتواند كل و جزء، را با هم شناسايي كند به وجود نيامده است در عين حال در علوم اجتماعي نيز اين  عدم قطعيت ، همچون فيزيك كوانتوم، وجود دارد كه دقت بر روي شناخت يك وجه از موجوديت پديده شناخت وجوه ديگر آن را غيرممكن مي سازد. يعني تمايل به پيش بيني تمام اجزاء حيات يك شهر براي مدتي طولاني، حتي الامكان پيش بيني هاي كلي براي آن را نيز از بين مي برد.

اين اشكال روش شناسي در شرح خدمات   طرح هاي جامع   ايران وجود داشته است. در اين شرح خدمات از مشاوران خواسته مي شود كه براي انبوهي از شاخص ها چون وضع توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي، انواع حرفه ها و خدمات لازم، گروه هاي شغلي، گروه هاي فعاليت اقتصادي، گروه هاي سني، گروه هاي درآمدي، انواع درآمد و … پيش بيني دراز مدت داشته باشند و در نتيج مشاوران بعد از مطالعاتي تفصيلي در مورد وضع موجود شهرها در موارد ذكر شده، بدون نتيجه گيري به تهيه  نقشه   كاربري زمين با معيارهاي كلاسيك شهرسازي و معمولا بر مبناي پيش بيني جمعيت مي پردازند. اما علاوه بر اين نقص در روش شناسي مسايل ديگري در عدم تحقق پيش بيني هاي اقتصادي يا جمعيتي شهرها، وجود دارد. تفاوتهاي فاحشي در مورد پيش بيني ها چه از جنبه اقتصادي و چه جمعيتي وجود دارد و همان طور كه خواهيم ديد در بعضي از مواردي كه اين پيش بيني ها نزديك به واقعيت از آب درآمده، در واقع اشتباهات محاسباتي موجب آن گشته است. البته در مواردي خاص پيش بيني هاي انجام گرفته به دلايلي كه مي تواند الگويي براي برنامه ريزي جامع صحيح شهري باشد، از صحت برخوردار بوده است.

 • عدم توجه به چگونگي تأمين مالي و بازتاب هاي اقتصادي طرح

در برنامه ريزي شهري گذشته تصور مي شد كه پس از پياده نمودن همه اهداف در برنامه ها و طرحها، كليه سازمانهاي ذيربط موظفند نسبت به انجام آنها همت گمارند. اين نظر به سه عامل توجه نمي كرد:

عامل اول : تناقض با روش تدوين بودجه نه در قوانين كشوري و نه در شكل تدوين بودجه، لزوم پيروي از مصوبات طرحهاي شهري براي ارگانهاي ذيربط در نظر گرفته شده است. در شكل رايج، بودجه ها به شكل بخشي تدوين مي شوند و برنامه هاي مربوط به طرحهاي جامع را (كه براي سطوح تهيه شده اند) فقط در نقاطي قطع مي نمايند. بنابراين بديهي است كه نخواهند توانست به آنها جامه عمل بپوشانند.

عامل دوم : نيازهاي مالي طرح

دومين عاملي كه در طرح ريزي شهري مشكل زاست، عدم نگرش به نيازهاي مالي طرح است.

عامل سوم : بازتابهاي اقتصادي طرح

تعيين محدوده اراضي قابل ساخت شهري و تخصيص اين اراضي به كاربريهاي مختلف تجاري – انتفاعي، تراكم ساختماني بيش از حداقل و دسترسي به معابر، اضافه ارزشي براي اراضي ايجاد مي نمايد كه به آن در اقتصاد بهره مالكانه يا رانت (Rent) مي گويند. بدين ترتيب مالكين برخي از اراضي شهري، صاحب منفعتي مي شوند كه ناشي از موقعيت زمين شان در ارتباط با طرح هاي عمراني شهري است و نه كار خودشان و در واقع سودي بادآورده به دست مي آورند.

 • اثرات كاهش ارزش اراضي واقع در كاربريهاي خدماتي

عكس مطلب فوق هم صادق است. بدين ترتيب كه برخي از اراضي به خدمات و يا معابر اختصاص مي يابند و به علت عدم تطابق طرحهاي شهرسازي با برنامه ها و بودجه هاي بخشي، سازمان مربوطه سالها قادر به تملك آنها نخواهد بود و مالك زمين دچار زيان خواهد شد. به علاوه بعد از اين كه زمان مربوطه نسبت به تملك زمين مربوطه اقدام مي نمايد با احتساب قيمتهاي رسمي روبرو مي گردد كه نخواهد توانست زيان حاصله را جبران نمايد. بنابراين نوعي بي عدالتي بارز اقتصادي در بخش طرحهاي شهري نهفته است كه گروهي از شهروندان را منتفع و گروهي را از هستي ساقط مي نمايد. البته اين امر با مقاومت زمين داران روبرو شده و موجب احداثهاي خلاف مقررات، اقدامات فشار براي تغيير عملكرد (به خصوص از طريق كميسيون ماده 5 )، اعمال نفوذ، اعمال قدرت و حتي گاهي فسادهاي مالي مي شود.

عوامل ياد شده در جهت تقابل با زيانهاي ناشي از قرار گرفتن اراضي در طرحهاي شهري (غيرانتفاعي) گاهي منجر به مصوبات قانوني خاصي مي شود كه مي تواند اساس طرحها را به هم ريزد. از جمله آنها مي توان به قانون «تعيين وضعيت ملك واقع در طرحهاي دولتي وشهرداريها – مصوب 29 آبان 1367» اشاره نمود كه مي گويد:

«كليه ارگانها پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف 18 ماه لازم است نسبت به انجام معامله قطعي پرداخت بهاء يا عوارض اقدام نمايند. در غير اين صورت مالكين املاك از كليه حقوق مالكانه مانند احداث، تجديد يا افزايش بنا، تعمير، فروش، اجاره و غيره برخوردارند و در صورتي كه زمانبندي طرح كمتر از ده سال باشد، مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد (كه عملا، پس از صدور مجوز و احداث بناي جديد، اجراي اين بند غير ممكن است).علاوه بر اين با تثبيت كاربري، دست سازمانهاي مختلف براي تأمين اراضي مورد نياز از اراضي ديگري كه داراي شرايط سهل تري براي تملك بوده است و مزاياي مشابه اراضي در نظر گرفته شده را نيز دارا هستند، بسته خواهد بود.

 • اثرات عدم توجه به مباحث اقتصادي در گسترش شهر

محدوده هاي شهري از مواردي است كه به شدت از عدم توجه به مباحث اقتصادي لطمه ديده است.

تقريبا  در تمامي شهرها محدوده هاي نهايي با محدوده طرح منطبق نيست. به طور متوسط 3 تا 20 درصد ساخت و ساز در خارج محدوده اتفاق افتاده و 5 تا 40 درصد اراضي در داخل محدوده ساخته نشده باقي مانده است.بررسي ها نشان مي دهد كه اين مغايرت ها ضمنا  در هيچ يك از شهرها به علت اشتباه مطالعات و برنامه ها در انتخاب محدوده هاي شهري نبوده و در اغلب طرحها انتخاب جهات توسعه منطقي انجام شده است و علت اصلي اين مغايرت ها ناشي از تنش هاي اقتصادي است كه از نفس تعيين محدوده شهري نشأت مي گيرد. بدين ترتيب كه با تغيين محدوده، تمامي اراضي كه داخل اين حد مي شوند، داراي اضافه ارزش مي گردند و اين اضافه ارزش باعث مي شود كه گروهي از شهروندان توان اين كه اين گونه اراضي را از دست بدهند و اجبارا  به مناطق حاشيه اي شهر رانده شده و ساخت و سازهاي خارج از محدوده را شكل دهند. در صورتي كه اگر چنين اضافه ارزشي براي اراضي داخل محدوده ايجاد نمي شد، ساخت و سازها در همين مناطق شكل مي گرفت. يعني اگر محدوده ساخت و سازهاي غيرمجاز، داخل محدوده قرار گرفته و اراضي داخل محدوده خارج آن واقع مي شد، عكس اين عمل اتفاق مي افتاد.

در انگلستان براي حل اين معضل بر اساس قوانين برنامه ريزي و توسعه (1) قيمت اراضي از زمان انجام طرح ثابت نگه داشته مي شود، بدين ترتيب كه خسارت اراضي اي ك دچار كاهش قيمت شده، پرداخت و اضافه ارزش ديگر اراضي دريافت مي شود.

ضرورت و اهمیت تحقیق

 • عوامل كالبدي مؤثر (در عدم تحقق طرح هاي جامع شهري)

برنامه ريزي صلب و خشك طرحهاي شهري در ارتباط با ساختارهاي كالبدي شهر نيز فاقد انعطاف است و در نتيجه در بسياري موارد در اثر مقاومت اين ساختارها (مشکلات اجتماعی) طرح ناچار به پذيرش شكست خواهد بود. ذيلا چند نمونه از اين گونه رفتارهاي ناهنجار در ارتباط با ساختارهاي كالبدي آورده ميشود.

 • عدم توجه به خواست ها و نقش مردم در شكل گيري شهر

با شروع عصر صنعت و هجوم گروه كثيري از روستاييان به شهرها و در نتيجه رشد فوق العاده جمعيت، نظام شهري رايج در هم شكست و اغتشاش و بي نظمي بر شهر حاكم شد. منشور آتن در اين مورد مي گويد:

فرارسيدن عصر ماشين، باعث دگرگوني تفصيلي در رفتار انساني، در طريقه پخش و توزيع آنها در سرزمين ها و همچون در اقدام هاي آنها شده است.گرايش لجام گسيخته به متمركز شدن در شهرها از سرعت ماشين كمك مي گيرد. اين تكامل تهاجمي هيچ گاه سابقه نداشته و در نتيجه هرج و مرج به شهرها راه يافته است .

با اين تفكر شهرسازي معاصر كه معتقد بود نظم موجود در شهرهاي پيش از صنعت به علت هرج و مرج ناشي از توسعه لجام گسيخته عصر صنعت درهم ريخته است، براي بازيافتن نظم شهري از دست رفته دست به عمل زد و برنامه ريزي شهري را تدوين نبود كه قصد داشت تمام و كمال شهر را نظام بخشد و در اختيار گيرد.كوشش براي برنامه ريزي كامل كه عمده ترين ويژگي شهرسازي معاصر است به دو قسمت عمده با شكست مواجه شده است.

اولين عامل، بي توجهي به اين مطالب است كه اصولا  برنامه ريزي كامل شهري ممكن نيست

دومين عامل كه شهرسازي مدرن را با شكست مواجه ساخت، عدم توجه به اساسي ترين اصل در شكل گيري شهرهاي (مناسب زيست) دوران ماقبل صنعت است.در اين شهرها نظم حاصل، ناشي از برنامه ريزي مدون قبلي نيست، بلكه حاصل شكل متكاملي از دخالت شهروندان در شكل گيري شهر است كه در محدوده مجموعه اي از سنن و رسوم – كه به مثابه راهبردهاي اساسي و استخوانبندي شهري است – عمل مي نمايد.

اصولي مانند احترام به حقوق ديگران، رعايت امكان پذيري توسعه گذرها، رعايت عرض هاي مناسب هر بخش از معابر، توجه به لزوم حركت آب و احيانا  فاضلاب و …

 • تراكم ساختماني ثابت

در طرحهاي شهري در پي يك سلسله برآورد – با تعيين تراكم جمعيتي و سطح هر بخش شهري در نهايت تراكم ساختماني خاصي براي هر يك از بخشها تعيين مي شود و اين تراكم فارغ از ويژگي تفكيكي هاي مختلف براي تمامي آنها لازم الاجرا اعلام مي شود. بررسي تراكم ساختماني در شهرهاي ارزشمند قديمي نشان مي دهد كه تراكم ساختماني هر زمين با توجه به عوامل ديگري شكل مي گرفته است كه ذيلا به برخي از آنها اشاره مي شود:

يك – تراكم ساختماني از شكل زمين تبعيت مي كرده است.

دو – تراكم ساختماني كاملا در ارتباط با مباحث اقتصادي قرار داشته قيمت زمين و احداث بنا در آن نقش اساسي داشته است.

سه – تراكم ساختمان از مسايل اقليمي تأثير مي پذيرفته است.

چهار – ويژگيهاي متفاوت شهروندان در بخشهاي مختلف شهر و در زمانهاي مختلف بر تراكم ساختماني مؤثر بوده است.

در حالي كه، طرحهاي شهري جديد با تثبيت تراكم ساختماني ( در بخشهاي مختلف شهري براي تمام اراضي با خصايص متفاوت) عملا در مقابل بسياري از اصول بنيادي و تمايلات منطقي شهروندان قرار مي گيرند و اجبارا تحقق برنامه هاي شهري را در اين مورد غيرممكن مي سازند. در نتيجه همان طور كه در نمونه هاي مورد بررسي مشخص شد، عملا  در هيچ شهري تراكمهاي ساختماني پيشنهادي شكل نگرفته است.

سوالات و فرضيات تحقيق

 • نیاز به ارزیابی اثرات برنامه ریزی طرح جامع
 • تاثیر برنامه ریزی چیست؟
 • چگونه این موضوع یکی از دغدغه های برنامه ریزی است؟
 • نتایج فرآیند برنامه ریزی در تغییرات اجتماعی ، رفاه و سلامت جامعه چیست ؟
 • چه چیزی تغییر خواهد کرد ؟
 • در اثر این تغییر چه نتایجی حاصل خواهد شد ؟
 • چه کسانی بهره مند می گردند ؟
 • چه کسانی آسیب خواهند دید ؟

اهداف تحقيق

 • برنامه ريزي واقع گرا منطبق به نیازهای اجتماعی

هدف تجزیه و تحلیل اهمیت و محتوای ارزیابی اثرات اجتماعی در برنامه ریزی طرح جامع شهری است. ارزیابی اثرات اجتماعی ، تلاشی نظام مند برای شناسایی و تجزیه و تحلیل اثرات اجتماعی یک پروژه و یا طرح پیشنهادی روی فرد ، گروه های اجتماعی و یا کل اجتماع ، پیش از فرایند تصمیم گیری است.

اثرات اجتماعی برنامه های شهری به عوامل مختلفی مانند کیفیت مسکن ، خدمات محلی و محیط زندگی ،

ارتقاء ویژگیهای شهری ، جدایی های قومی و نژادی و . . . اشاره می کند .

 

 

روش تحقیق

 • روش: توصیفی ـ تحلیلی

مراحل تجزیه و تحلیل ، نظارت و مدیریت پیامد های اجتماعی در نظر گرفته شده ، اعم از پیامدهای مثبت یا منفی که ناشی از مداخلات برنامه ریزی شده (سیاست ها ، برنامه ها ، طرح ها و پروژه ها) و هر فرآیند تغییرات اجتماعی که توسط مداخله گران صورت می پذیرد

تعداد صفحه : 201

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --