پایان نامه ارشد : طراحي، تهيه و استاندارد سازي ( روايي و پايايي) ابزار اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني

عنوان : طراحي، تهيه و استاندارد سازي ( روايي و پايايي) ابزار اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه تکنولوژی آموزشی

 

عنوان:

طراحي، تهيه و استاندارد سازي ( روايي و پايايي) ابزار اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني

استاد راهنما :

دکتر  فرامرز ملکیان

 

سال تحصیلی :91 -1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چكيده …….1

فصل یکم :کلیات پژوهش

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

بیان مساله:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

اهمیت و ضرورت تحقیق ……..7

 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

 فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

تعاریف مفهومی و عملیاتی:…………………………………………………………………………………………………………………………….11

 تعاریف مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

 تعاریف عملیاتی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم :پیشینه پژوهش

پیش در آمد فصل دوم:…………………………………………………………………………………………………………………………………..15

بررسي نظريه هاي پيرامون کارآفريني سازماني:……………………………………………………………………………………………..15

 مفهوم و تعاريف کارآفريني………………………………………………………………………………………………………………………..15

تاريخچه کارآفريني …………………………………………………………………………………………………………………………………………15

تعريف کار آفرين:…………………………………………………………………………………………………………………………………………24

صفات و ويژگي‌هاي کارآفرينان……………………………………………………………………………………………………………………….25

انواع کارآفريني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

تعريف کارآفريني سازماني………………………………………………………………………………………………….26

پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………30

فصل سوم: روش شناسی پژوهش:

پیش درآمد فصل سوم:…………………………………………………………………………………………………………………………………..41

روش پژوهش:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

جامعه آماری و روش نمونه گیری: ………………………………………………………………………………………………………………..42

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

روش تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………….43

متغیرهای مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………………….45

متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

روش‏های جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….45

بزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………45

روایی وپایایی ابزار گرد آوری دادها………………………………………………………………………………………………………………..47

تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………51

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چکيده

هدف از اين مطالعه، تهيه ي پرسشنامه ي رفتاري است که توانايي تشخيص کاربرد فناوري را در ارتقاي روحيه ي کارآفريني کارکنان مدارس متوسطه را داشته باشد. جامعه آماري شامل کليه کارکنان مدارس متوسطه شهرستان کرمانشاه در سال تحصيلي 91-92 بوده اند و 515 نفر از کارکنان مقطع متوسطه در شهر کرمانشاه در سال تحصيلي 92-1391، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. بر اي انجام اين مطالعه ابتدا ليستي از ويژگي هاي  افراد داراي روحيه ي کارآفريني  منابع نظري تهيه و در اختيار متخصصين اين رشته قرار گرفت، سپس پرسشنامه تنظيم شده به 10 نفر از دبيران مقطع متوسطه داده شد  و نظرات ايشان براي رفع ابهامات استفاده شد و پرسشنامه ي نهايي تنظيم گرديد. پايايي پرسشنامه از طريق روش آلفاي كرونباخ ، تنصيف و آزمون-آزمون مجدد مورد ارزيابي قرار گرفت. پس از تحليل عامل به روش مؤلفه هاي اصلي و استفاده از چرخش واريماكس، 6 عامل ايجاد شرکت ها يا واحدهاي مستقل و کسب و کار جديد، نوآوري در محصول، خدمات و فرآيند، ريسک پذيري، خودتجديدي، پيشگامي، رقابت تهاجمي استخراج شدند که 70/74 درصد کل واريانس را تبيين مي کنند. پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي کرونباخ 975/0، از طريق روش تصنيف 858/0 و از طريق روش آزمون – آزمون مجدد 973/0 به دست آمد. نتيجه گيري: نسخه ي نهايي پرسشنامه ي اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني کارکنان مقطع متوسطه با پايايي مناسب تهيه گرديد.

کليد واژه ها:  فناوري، کارآفرینی ، واحدهاي مستقل و کسب و کار جديد، نوآوري در محصول، خدمات و فرآيند، ريسک پذيري، خودتجديدي، پيشگامي، رقابت تهاجمي.

مقدمه:

نرخ فزاينده تغييرات و تحولات در حوزه هاي علمي ،اقتصادي و اجتماعي از عمده ترين ويژگي‌هاي عصر حاضر است. پايان جنگ دوم جهاني نقطه آغازين توجه کشورهاي مختلف جهان به توسعه اقتصادي مي باشد. امري که امروزه با شکل گيري اقتصاد جهاني و رقابت همه جانبه از اهميت بيشتري نيز برخوردار شده است. از طرف ديگر ،سازمان‎ها و مدارس امروزي با تحولات و تهديدات گسترده بين المللي روبرو شده اند که بقاي آنها را با خطر مواجه کرده و آنان براي بقاي خود بايد راه حل‎ها و روش‎هاي جديدي را تدوين نموده و به نوآوري و خلاقيت مستمر بپردازند. موتور حرکت چنين سازمان‎هاي موفق و کارآمد ،کارآفريني مي‌باشد، (ذبيحي و مقدسي، 1385 :6).

امروزه در كشورهاي مختلف در دانش مديريت و اقتصادتوجه خاصي به كارآفريني اقتصادمدار و كارآفرينان مي‌شود. تقويت کار آفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسعه آن از ابزار پيشرفت اقتصادي کشورها، به ويژه کشورهاي در حال توسعه است. (آرچي بونگ[1]، 2004: 4).

در دنياي پر رقابت حاضر سازمان ها نيازمند تغييرند وبايد مديران راه‌هاي استفاده از مزاياي خلاقيت ونوآوري انسان‌ها را يافته وبستر مناسب فعاليت‌هاي کارآفرينانه را فراهم سازند. از جمله شاخص‌ها و بستر مناسب براي توسعه کارآفريني سازماني شامل سبک رهبري، کار تيمي، حمايت کافي مديران از افراد خلاق و نوآور، سيستم پاداش و تشويق مناسب کارکنان خلاق و ريسک پذير است، بنابراين براي ترويج روحيه کارآفريني بايد شرايط مناسبي در درون سازمان وجود داشته باشد (زارع و همکاران،72:1386).

افزايش جمعيت در كشورهاي در حال رشد، كاهش منابع و امكانات موجود در اين كشورها و پيدايش نيازهاي اجتماعي و اقتصادي جديد، همگي باعث توجه نهادها و مقامات مسئول اين كشورها به نيازها و چاره­انديشي بنيادين يا مقطعي براي آنها شده است. با توجه به اينکه امروزه در کشورهاي مختلف در دانش مديريت و اقتصاد توجه خاصي به کارآفريني اقتصاد مدار و کارآفرينان مي شود. تقويت کارآفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسعه ي آن از ابزار پيشرفت اقتصادي کشورها، به ويژه کشورهاي در حال توسعه است و همچنين بر اساس بيانيه ي جهاني کارآفريني، يک همبستگي قوي ميان رشد اقتصاد ملي و سطح فعاليت کار آفرينانه ملي و سازماني وجود دارد ( آرچي بونگ، 2004: 4).

کار آفريني در حال حاضر زمينه ي بسيار مهمي براي مطالعه و تحقيق به شمار مي ايد ( هزار جريبي، 1384: 9 به نقل از وکيلي ، 1387: 37). از جمله عوامل موفقيت كارآفريني در حال حاضر زمينه ي بسيار مهمي بر اي مطالعه و تحقيق به شمار مي آيد(هزار جريبي،1384: 9 ، به نقل از وکيلي،37:1387). بنابراين، اقتصاد دنياي امروز بر پايه نوآوري، خلاقيت و استفاده از دانش بويژه دانش اطلاعات و ارتباطات استوار است. چنين اقتصادي را اقتصاد مبتني‌بر دانش يا «اقتصاد دانش­محور» مي­نامند.

در اين پژوهش، از يك­سو به تشريح مشاركت فناوري در كارآفريني پرداخته مي­شود و از سوي ديگر تعامل دوسويه ميان آنها، مورد بررسي قرار مي­گيرد.

در پرتو مباحث مطرح‌شده، كوشش مي­شود تصويري روشن از توانمندي­هاي بالقوه و بالفعل اين فناوري در ايجاد فرصت­هاي نوين شغلي ارائه شود. اميد است مطالب مطرح شده در اين پژوهش بتواند در تصميم­سازي­ها و تدابيري كه احتمالاً به‌منظور رفع مشكل بيماري اتخاذ خواهند شد، مورد بهره­برداري قرار گيرد.

بيان مسأله

وي‍ژگي سازمان هاي امروزي پويايي و پيچيدگي، ابهام و سنت گريزي است و دائما از محيط اطراف خود تأثير مي‌پذيرند و تغيير را به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير پذيرفته‌اند. پيش بيني تغييرات با دقت نسبتاً معقول با اشكال مواجه خواهد بود. در جهان امروز، تفكر نوآوري و كارآفريني و استفاده از آن در سازمان ها امري اجتناب ناپذير است. همان طور كه تولد و مرگ سازمان ها به بينش، بصيرت و توانايي هاي مؤسسين بستگي دارد، رشد و بقاي آنها نيز به عواملي نظير توانايي، خلاقيّت و نوآوري منابع انساني آنها وابسته است(راسخ،1386).

يادگيري و نوآوري براي سازمان‎هايي که در پي بقا و اثر بخشي هستند يک نياز اساسي است و بسياري از سازمان‎ها شديداً به دنبال روش‎ها و رويکردهاي نوآورانه و کارآفرينانه به منظور بهبود اثر بخشي و کارآمدي و انعطاف پذيري هستند. در همين راستا، کارآفريني به سرعت در حال تبديل شدن به يک سلاح انتخابي براي سازمان‎ها بويژه براي سازمان‎هاي بزرگ است(حق شناس و همکاران،32:1386).

شومپيتر کارآفريني را نيروي محرکه اصلي در توسعه اقتصادي تلقي کرده و نقش آن را نوآوري يا «ايجاد ترکيب تازه مواد» دانست. کرزنر کارآفريني را به معناي آگاهي از فرصت‎هاي سودآور کشف نشده تعريف کرده است (هومن و همکاران،268:1385).

کارآفريني تلاشي براي ايجاد ذهنيت و مهارت‎هاي کارآفرينانه و البته وارد ساختن اين ويژگي‌ها و ذهنيت‌ها به درون فرهنگ و فعاليت‎هاي سازمان است (استونرو همکاران،1995 به نقل از حق شناس و همکاران،32 :1386 ).

کارآفريني شيوه برانگيختن و سپس بهره گيري از افراد در درون يک سازمان مي باشد، شيوه‌اي که افراد فکر مي‌کنند قادرند کارها را به طريقي متفاوت و بهتر انجام دهند. از طريق توسعه روحيه کارآفريني در سازمانها مي‌توان بر موانع موجود بر سر راه انعطاف پذيري، رشد و نوآوري فائق آمد. پرورش افراد کارآفرين مستلزم فراهم آوردن بستري مناسب و ترويج روحيه کارآفريني است(زارع و همکاران،72:1386).

بطور کلي مي‌توان گفت ويژگي‌هاي اصلي سازمان‎هاي کارآفرين، اين سازمان‎ها را مجهز به قابليت‎هايي مي‌کند که ضمن ارتقاي کارآمدي، قادر به بهره گيري بهتر از فرصت‎هاي موجود و انطباق پذيري بيشتر با محيط پيرامونشان مي شود (حق‌شناس و همکاران،32:1386).

از جمله شاخص‌هاي بسترمناسب براي توسعه کارآفريني شامل سبک رهبري، کار تيمي، حمايت کافي مديران از افراد خلاق و نوآور، سيستم پاداش و تشويق مناسب کارکنان خلاق و ريسک پذير است بنابراين براي ترويج روحيه کارآفريني بايد شرايط مناسبي در درون سازمان وجود داشته باشد. (زارع و همکاران،72:1386).

امروزه روشن شده است كه اطلاعات و ارتباطات، دو قدرت مهم هستند. اين دو، هم خود ارزش دارند و هم ارزش به‌وجود مي­آورند. فردي كه از بازارهاي مختلف و قيمت اجناس در آن بازارها اطلاع داشته باشد و يا از گذشته و آينده بازار باخبر باشد، مي­تواند تصميمات بهتري براي رسيدن به سود بيشتر بگيرد.

اطلاعات علاوه‌ بر ارزش ذاتي، جنبه ديگري دارد كه به دانش منتهي مي­شود و در مكانيزم تصميم­گيري و انجام بهتر آن اثر مي­گذارد. ارتباطات نيز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده­اي متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصيب افراد مي­كند.

اطلاعات و ارتباطات، دو ابزار اساسي موردنياز هر نوع فعاليت كارآفريني هستند. كارآفريني در انزوا و بدون حمايت نهادها، سازمان­ها و انسان­ها امكان­پذير نيست. كارآفريني مستلزم كشف يك نياز اجتماعي است.

كشف نيازهاي اجتماعي به شناخت اجتماع، نيازهاي آن و بافت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن وابسته است. در شناسايي نياز هر فعاليت كارآفرينانه، ايده­پرداز يا تئوريسين بايد در مورد محيط خود بينش و بصيرت داشته باشد و بداند در نقاط ديگري از دنيا چه راه­حل­هايي براي رفع نياز، ارائه شده است. بنابراين، اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعاليت كارآفريني است.

از اين­رو، اولين نيازي كه فراروي آنها قرار مي­گيرد، مراجعه به افرادي است كه از دانش و مهارت كافي براي انجام چنين فعاليت­هايي برخوردار باشند. طبيعي است كه امروزه نمي­توان مؤسسه­اي را عاري از متخصصان فناوري اطلاعات يافت.

در اين راستا پژوهش مورد نظر به دنبال آن است که ارتباط فناوري را با ميزان کارآفريني در کارکنان مدارس کرمانشاه را با استفاده از روش موسوم به همبستگي و از طريق پرسشنامه واکاوي کند و ميزان کارآفريني موجود را مشخص و تأثير فناوري بر آن را سنجيده و راهکارهاي لازم را ارائه دهد.

                                                                                                                                    Archibong.[1]

تعداد صفحه : 82

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --