پایان نامه ارشد صنایع: تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه‌ صنعتي اروميه

دانشكده صنایع

گروه صنایع

پایان نامه كارشناسي‌ ارشد رشته صنایع گرايش صنایع

عنوان:‌

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران

استاد راهنما:

دكترسعید جعفرزاده

دکتر سهراب عبداله زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه…………………….. 0

1-1. مقدمه……………………. 1

1-2. تعريف مسأله و بيان اصلي تحقيق…………………….. 2

1-3. اهمیت و ضرورت انجام کار……………………. 2

1-4. فرضیات تحقیق…………………….. 5

1-5. سوالات تحقیق…………………….. 6

1-6. اهداف تحقیق…………………….. 6

1-7. نوآوری تحقیق…………………….. 7

1-8. استفاده کنندگان تحقیق……………………. 8

1-9. ساختار تحقیق…………………….. 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………….. 9

2-1. مقدمه……………………. 32

2-2. مبانی نظری…………………….. 32

2-3. پیشینه تجربی…………………….. 39

2-3-1. مطالعات داخلی…………………….. 39

2-3-2. مطالعات خارجی…………………….. 45

2-4. جمع بندی و پیشنهاد مدل……………………. 47

فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………….. 55

3-1. مقدمه……………………. 56

3-2. نوع تحقیق…………………….. 56

3-3. جامعه آماری تحقیق……………………. 57

3-4. متغیرهای تحقیق…………………….. 57

3-5. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………….. 58

3-5-1. هوش تجاری…………………….. 58

3-5-2. بلوغ سیستم های هوش تجاری…………………….. 59

3-5-3. کیفیت محتوایی و دسترسی اطلاعات…………………….. 60

3-5-4. استفاده از اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار…………. 62

3-5-5. فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی…………………….. 62

3-6. ابزار جمع آوری داده ها…………………… 67

3-6-1. روایی پرسشنامه……………………. 67

3-6-2. پایایی پرسشنامه……………………. 68

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………… 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………… 71

4-1. مقدمه……………………. 72

4-2. ویژگی های پاسخ گویان……………………. 72

4-2-1. جنسیت…………………….. 72

4-2-3. میزان تحصیلات…………………….. 73

4-3. تجزیه و تحلیل های تک متغیره…………………… 74

4-3-1. بلوغ سیستم هوش تجاری…………………….. 74

4-3-2. کیفیت محتوای اطلاعات…………………….. 75

4-3-3. کیفیت دسترسی اطلاعات…………………….. 76

4-3-4. استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار……….. 76

4-3-5. فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی……………………. 77

4-4. تجزیه و تحلیل های دو متغیره…………………… 78

4-4-1. بررسی بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات……….. 78

4-4-2. بررسی رابطه بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت دسترسی اطلاعات…….. 79

4-4-3. بررسی رابطه کیفیت محتوای اطلاعات و استفاده از آن در فرآیند کسب و کار…….80

4-4-4. بررسی رابطه ی بین کیفیت دسترسی اطلاعات و استفاده از آن در فرآیند کسب و کار ….81

4-5. تجزیه و تحلیل چند متغیره ……………………82

4-5-1. رگرسیون چندگانه مرحله اول……………………. 83

4-5-2. رگرسیون مرحله دوم…………………… 86

4-5-3. رگرسیون مرحله سوم…………………… 89

4-5-4. بررسی تاثیر غیر مستقیم بلوغ هوش تجاری بر متغیر وابسته……….. 93

4-5-5. رگرسیون مرحله چهارم…………………… 94

4-6. آزمون فرضیه ها…………………… 101

4-7. جمع بندی و نتیجه گیری…………………….. 104

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………….. 107

5-1. مقدمه……………………. 108

5-2. یافته های پژوهش……………………… 108

5-3. محدودیت های تحقیق…………………….. 112

5-4. پیشنهادات تحقیق…………………….. 113

5-4-1. پیشنهادات کاربردی…………………….. 113

5-4-2. پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی…………………….. 115

فهرست منابع……………………. 117

چکیده:

امروزه داشتن توان رقابتي اساس بقاي سازمان ها است و برخورداري از توان رقابتي و حفظ آن بيش از هر چیزي نيازمند اطلاعات است. هوش تجاری فرايند مداومي است که اطلاعات قابل استفاده اي را در اختيار تصميم گيرندگان مي گذارد و سیستم هوش تجاری، دستيابي به داده ها و اطلاعات در فرآیند کسب و کار را فراهم می نماید. به همین منظور هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار است که در این بین متغیر های کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات نقش واسطه را داشته و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده اند. این تحقیق در بین مدیران شعب بانک صادرات ایران در استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است که تعداد آن 116 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از spss 18 و از طریق همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر مثبت بلوغ هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار را تایید می کند. علاوه بر این، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی تاثیر مثبت بر رابطه بین کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار دارد.

1-1- مقدمه

امروزه داشتن توان رقابتي اساس بقاي سازمان ها است و برخورداري از توان رقابتي و حفظ آن بيش از هر چیزي نيازمند اطلاعات است. به طوری که گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به کسب و کار سازمان نقشی حیاتی در بقای سازمان دارد. هر قدر سازمان ها اطلاعات بیشتری را به دست آورند احتمال آنکه تصمیمات موثرتری گرفته و به موفقیت دست یابند، افزایش می یابد.

هوشمندی تجاری به عنوان یک ابزار استراتژیک و یکی از زمینه های رشد کسب و کار در دنیا به شمار می رود. آن همچنین از جمله تکنیک های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است.

هوش تجاری فرايند مداومي است که اطلاعات قابل استفاده اي را در اختيار تصميم گيرندگان مي گذارد. آن دستيابي به داده ها و اطلاعات در فرآیند کسب و کار را فراهم می نماید. هوش رقابتي به شرکت ها کمک مي کند تا تصميمات آگاهانه اي را پيرامونه همه امور خود از جمله بازاريابي؛ تحقيق و توسعه؛ سرمايه گذاري و راهبردهاي کسب و کار اتخاذ کنند.

تمرکز هوش تجاری بر تصمیم گیری بوده و در حال حاضر نه تنها شرکت های بزرگ بلکه کسب و کارهای کوچک نیز از آن بهره می برند. اکثر سازمان ها برای افزایش قابلیت تصمیم گیری مدیران خود به ایجاد سیستم هوش تجاری اقدام کرده و به دنبال بهره گیری از فواید تجاری آن در بحث تصمیم گیری هستند. آن ها طراحی می شوند تا تصمیم گیری درست را با ارائه اطلاعات مناسب در زمان مناسب، مکان مناسب و در شکل درست فراهم نمایند.

2-1- تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق

دنياي امروز، دنياي تغييرات سريع است و اين مسئله نياز به امكان پيش بيني به موقع مسائل كسب و كار را بيش از پيش برای ایجاد مزیت رقابتی آشكار مي سازد. پيش بيني در صورتي موثر مي باشد كه دانش كافي نسبت به وضعيت فعلي وجود داشته باشد تا با شناخت روندها و بررسي تغييرات قبلي بتوان براي آينده برنامه ريزي نمود. هوش تجاري در اين زمينه كمك قابل توجهي به سازمان ها برای تصمیم گیری درست مي كند. هوش تجاري با جمع آوري و يكپارچه سازي داده ها امكان دريافت گزارش هاي خاص و به موقعي را براي مديران فراهم مي سازد، تا از اين طريق مديران بتوانند تصميمات درست را در زمان مناسب اتخاذ نمايند[1]. ادبیات سیستم های اطلاعاتی(IS) از مدت ها بر تاثیر مثبت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های هوش تجاری (BIS) در تصمیم گیری، به ویژه زمانی که سازمان درمحیط کاملا رقابتی فعالیت می کند، تاکید دارد. بررسی اثر سیستم های هوش تجاری (BIS) برای درک ما از ارزش و اثربخشی اعمال مدیریتی و سرمایه گذاری حیاتی است. با این حال، در حالی که موفقیت های سیستم های اطلاعاتی(IS) به خوبی بررسی شده است اما درک ما از چگونگی ارتباط ابعاد سیستم های هوش تجاری (BIS)، و این که چگونه آنها سیستم های هوش تجاری (BIS) راتحت تاثیر قرار می دهند، محدود است. به همین منظور، ما به بررسی رابطه بین بلوغ سیستم هوش تجاری (BIS)، کیفیت اطلاعات و دسترسی، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری به عنوان عناصر مهم موفقیت سیستم های هوش تجاری (BIS) می پردازیم.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام کار

در تجارت رقابتي، پيچيده و به سرعت در حال تغيير اطلاعات محور، وجود بينش صحيح و بهنگام از فعاليت ها و شرايط تجارت براي كنترل ميزان سلامت و مطابقت با نرم هاي تجاري ضرورت دارد. مسلما اطلاعات براي داشتن اين بينش نقشي حساس بازي كرده و مي تواند به تنهايي مفيد واقع شود، مشروط بر آنكه راهنمايي كننده، متمركز، بهنگام و به سادگي قابل دسترس بوده و هر دو جنبه كلان و خرد شركت را نشان دهد. به خاطر پيشرفت فناوري اطلاعات، تكنولوژي هاي هنر گونه نظير هوش تجاري(BI) توسعه داده شده اند تا براي ما تركيب فوق را آماده كنند[12]. بدیهی است مهم ترین سوالات پژوهش ها در زمینه فن آوری اطلاعات (IT)/ سیستم اطلاعات (IS)، به طور کلی شامل اندازه گیری ارزش کسب و کار خود[44]، موفقیت خود و شناسایی عوامل حیاتی موفقیت است[27]. در زمینه پشتیبانی از تصمیم، سیستم های هوش تجاری (BIS) به عنوان ارائه دهنده راه حل های یکپارچه سازی داده ها و قابلیت های تحلیلی برای ذینفعان در سطوح مختلف سازمانی با اطلاعات ارزشمند برای تصمیم گیری به وجود آمده است. هوش تجاری (BI) به روش های مختلف کامپیوتری و فرآیندهای تبدیل داده به اطلاعات و پس از آن به دانش اشاره دارد[41]، که در نهایت به بهبود تصمیم گیری سازمانی کمک می کند[57]. هوش تجاری(BI) و سیستم هوش تجاری(BIS) به عنوان اطلاعات با کیفیت در ذخیره اطلاعات با طراحی مناسب، همراه با ابزار نرم افزاری کسب و کار پسند است که ارائه دسترسی به موقع به دانش، تجزیه و تحلیل موثر و ارائه بصری از اطلاعات صحیح، مدیران را قادر به اعمال درست و یا تصمیمات درست می نماید. هوش تجاری(BI) به عنوان توانایی یک سازمان یا کسب و کار برای استدلال، برنامه ریزی، پیش بینی، حل مسائل، تفکر انتزاعی، نوآوری و یادگیری برای افزایش دانش سازمانی، اطلاع رسانی برای پردازش های تصمیم گیری، توانمندسازی اقدامات موثر و کمک به ایجاد و دستیابی به اهداف کسب و کار است[48].

مؤسسات براي دو مقصود اصلي نياز به استفاده از هوش تجاری دارند. ابتدا، براي انجام تجزيه و تحليل كه مي تواند به آنها در تصميم گيري بهتر كمك كند. تجزيه و تحليل به آنها كمك مي كند كه روندهاي کسب وکار را بشناسند و مراقبت ها را براي مشتريان و شكايات مهم فراهم آورند. دوم، كمك زيادي به پيش بيني آينده رفتار مشتري و تقاضاي بازار مي كند.

برخي از دلايل ديگر عبارتند از:

1- در رسيدن به اهداف اساسي سازمان مانند كاهش هزينه ها، بهبود بهره وري، توسعه محصول، توسعه خدمات مشتريان، افزايش درآمدها و غيره، شركت ها را ياري از طريق تجزيه و تحليل داده­هاي ورودي و خروجي مي تواند به رسيدن BI مي دهد، به اين اهداف به مقدار كافي شركت ها را كمك كند.

2- اطلاعات استراتژيك را براي تصميم گيرندگان فراهم مي آورد. BI این امكان را به موسسات مي دهد كه از طريق تحليل اطلاعات از مقادير بزرگ اطلاعات به منظور يافتن الگوهاي رفتاري مشتريان و رقبا بهره برداري كنند. اين مي تواند به مقدارکافی به یک سازمان كمك كند كه به گونه اي مناسب، برنامه ها و نقشه هايش را در جنبه هاي گوناگون تجاري مثل توليد، توزيع، قيمت گذاري و برنامه ريزي ظرفيت تغيير دهد. دسترسی آنلاین به چنين اطلاعاتي مي تواند به تصميم گيري كمك كند و تغييرات پويايي را فراهم كند كه به بهبود خط اصلي شركت ياري رساند[36].

3- شناسايي رفتار معاملات با استفاده از ابزار BI، تحليلي از مدل هاي معامله مي تواند بينشي مهم از رفتار مشتري به شركت بدهد. رفتار مشتري، الگوي پرداخت و معاملات مي توانند براي ارزيابي مشتريان مورد استفاده قرار گيرند. بانك ها به طور وسيعي هوش تجاري را به منظور تحريك پيشبرد ارگانيك استراتژيك خود از طريق به كارگيري دارايي اطلاعات براي بهينه كردن هزينه ها، تقويت سودآوري مشتري و توسعه محصول جديد به كار مي برند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 137

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]