پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: مقايسۀ سبك شناسانۀ اشعار حافظ و اشعار محوي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : مقايسۀ سبك شناسانۀ اشعار حافظ و اشعار محوي

دانشگاه كردستـان

دانشكده ادبيّات و علوم انساني

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشتۀ زبان و ادبيّات فارسي

عنوان:

مقايسۀ سبك شناسانۀ اشعار حافظ و اشعار محوي

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر عباس اطميناني

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر نجم‌الدين جبّاري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

بخش اول کليات

مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 2

1-1) بيان مساله……………………………………………………………………………….. 20

1-2) فرضيه‌هاي تحقيق……………………………………………………………………. 20

1-3) اهداف تحقيق………………………………………………………………………….. 20

1-4) پيشينۀ تحقيق………………………………………………………………………… 20

بخش دوم تجزيه و تحليل

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 24

فصل اول (سطح زباني)…………………………………………………………………. 25

2-1-1) سطح آوايي يا موسيقايي…………………………………………………………………… 25

2-1-1-1) موسيقي بيروني………………………………………………………………………….. 25

2-1-1-2) موسيقي کناري………………………………………………………………………….. 28

2-1-1-3) موسيقي دروني………………………………………………………………………….. 41

2-1-2) سطح لغوي………………………………………………………………………………………….. 54

2-1-3) سطح نحوي………………………………………………………………………………………… 67

فصل دوم (سطح ادبي) ………………………………………………………………… 74

2-2-1) صور خيال…………………………………………………………………………………………… 75

2-2-2) صناعات بديع معنوي………………………………………………………………………… 92

2-2-3) قالب‌هاي شعري در ديوان حافظ و محوي……………………………………….. 98

فصل سوم (سطح فکري)……………………………………………………………… 101

حافظ…………………………………………………………………………………………………….. 103

مداحي حافظ……………………………………………………………………………………………… 104

نگاه حافظ به زندگي……………………………………………………………………………………. 104

بازتاب اوضاع زمانه در شعر حافظ………………………………………………………………. 105

محوي………………………………………………………………………………………………………… 105

انسان کامل………………………………………………………………………………………………… 106

حقيقت محمّدي…………………………………………………………………………………………. 107

فنا………………………………………………………………………………………………………………. 108

بازتاب اوضاع زمانه در ديوان اشعار محوي…………………………………………………. 109

روح ملي گرايانه و حس ناسيوناليستي در اشعارمحوي …………………………………… 110

انديشه‌هاي مشترک در ديوان حافظ و محوي ………………………………………………. 111

دستاوردها (نتيجه گيري)……………………………………………………………………. 127

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………. 132

ضمايم و نمودارها………………………………………………………………………………… 136

چکيده انگليسي………………………………………………………………………………….. 145

چکیده:

در اين پژوهش، اشعار حافظ(727- 795ه.ق) و اشعار محوي شاعر كرد زبان (1246-1324ه‍. ق) از منظر سبك شناسي مقايسه شده و در سه مقولة زباني، ادبي و فكري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. محوي در سطح‌هاي زباني و ادبي از حافظ به طور مستقيم يا غير مستقيم تأثير پذيرفته و اين تأثيرات به شيوه‌هاي مختلف در ديوان او نمود يافته است؛ امّا در سطح فكري با وجود شباهت‌هايي، تفاوت مشرب فكري و انديشة آنان كاملاً واضح و مبرهن است.

اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است:

بخش اوّل (كليّات) شامل: مقدمه، بيان مسأله، فرضيّه‌ها، اهداف و پيشينة تحقيق است.

بخش دوم شامل سه فصل است:

فصل اوّل (سطح زباني) به سه زير فصل آوايي، لغوي و نحوي تقسيم شده است.

در فصل دوم (سطح ادبي) صور خيال و صناعات بديع معنوي پرکاربرد در ديوان هردو شاعر، مورد بررسي قرار گرفته و قالب‌هاي شعري هر دو ديوان در پايان اين فصل آمده است.

در فصل سوم (سطح فكري) بازتاب اوضاع زمانه، بدبيني و خوشبيني شاعران، روح ملّي گرايانه و انديشه‌هاي مشترك هر دو شاعر بررسي و اختلاف مشرب فكري آنان عنوان شده است.

نتايج اين تحقيق بيانگر اين است که:محوي در سطح‌هاي زباني و ادبي از حافظ تأثير پذيرفته است ،امّا در سطح فكري از حافظ متأثر نيست وبا او در مشرب عرفاني تفاوت دارد

در اين تحقيق از 75 كتاب و 11 مقالۀ مجلات علمي- پژوهشي بعنوان منبع استفاده شده است كه در بخش منابع و مآخذ فهرست آن ها آمده است .

ضمايم، پيوست‌ها و نمودار‌ها خلاصه اي از مباحث مورد تحقيق را به تصوير كشيده است.

بخش اول: کلیات

ملا محمّد بن عثمان بالخي (1246-1324ه‍.ق) شاعر کرد زبان اهل سليمانيه و متخلص به « محوي» اشعار خود را به زبان هاي کردي و فارسي سروده است، او در اين سرايش به ديوان اشعار سرايندگان قبل از خود نظر داشته و از ديوان ها بهره‌ها برده است. تامّل و تفحّص در ديوان او مؤيد اين است که: به طور مستقيم يا غير مستقيم از سخنان شاعران پارسي‌گوي ايران مخصوصا « حافظ » استفاده نموده و اين بهره جويي به شيوه‌هاي مختلف (تضمين، تخميس، نقل به مضمون و ….)درديوان کردي_ فارسي او نمود يافته که در خور توجّه و تامّل است.

بسامد بالاي مضمون‌هاي شعري حافظ و نمود گستردۀ واژگان و ترکيبات زيباي او درديوان محوي، نگارنده را بر آن داشت تا اشعار اين دو شاعر را از منظر  سبک شناسي با هم مقايسه کند و در ضمن آن به تاثير پذيري‌هاي محوي از حافظ اشاره نمايد.

با توجّه به اين که محوي بخش اعظم اشعارش رابه زبان کردي سروده است، قبل از مقايسه اشعار اين دو شاعر، توضيح موارد ذيل(در حد وسع رساله) ضروري به نظر رسيد:

– زبان، خط و ادبيّات کردي

– محوي و شاعران پارسي گوي ايراني

– محوي و شعر او

– شاعران کرد و زبان فارسي

– شاعران کرد و حافظ

– پشينۀتاثير و تأثّر در ادبيّات

زبان کردی:

 زبان يکي از توانايي‌هاي ذهن انسان است که خداوند همچون ساير نعمات به او ارزاني داشته است، زبان شناسان تعاريف متعددي در اين زمينه ارائه داده‌اند  و هر يک با توجّه به تخصص  و پژوهش خود به اظهار نظر در اين زمينه پرداخته‌اند،  امّا آنچه که براي بشريّت مهم به نظر مي‌رسد نقش ارتباطي آن است که همچون پلي گذشتگان و آيندگان را بهم مي‌رساند. ما عمدتاً به وسيلۀ زبان ارتباط برقرار مي‌کنيم، وبه کمک زبان تفکر و استدلال مي‌نماييم وبا بياني خلّاق، زبان را بر تن تخيّل خود مي‌پوشانيم.

 زبان کردي نيز به عنوان يکي از زبان هاي زندۀ دنيا همواره مورد توجّه مستشرقان و پژوهشگران قرار گرفته است و درمورد آن و لهجه‌هاي مختلفش تحقيقات زيادي انجام شده است.

ولاديمير مينورسکي (1877-1966)، مستشرق بزرگ و نامدار روس، زبان کردي را از خانوادۀ زبان هاي آريايي مي‌داند و آن را با زبان اوستايي به طور مستقيم ارتباط مي‌دهد.

او بر اين باور است که زبان کردي مانند قسمت اعظم لهجه‌هاي جديد فارسي بيشترين ارکان تشکيل و تکوين خود را از زبان مادي قديم گرفته است و آن را به سه لهجۀ جنوبي ،شرقي و غربي تقسيم مي‌کند[1].

 محمّد مردوخ کردستاني (1256-1354ه.ش) زبان اوستا، زبان مادها و زبان کردي مکري را همانند  مي‌داند و مي‌نويسد:

” آنتوگرافي (علم قوميت) و اکثر تواريخ هم مصرح اند به اين معني که زبان مادها همين زبان کردي مکري بوده است. چنان که زند و اوستا که به زبان مادي نوشته شده، خيلي نزديک به لهجه مکري و يا همانند زبان مکري است. [2]

 او لهجه‌هاي جديد کردي را شامل: لولو،کرمانجي،گوراني ،لري ،کلهري و گيلي مي‌داند[3]. واين لهجه‌هاي کردي با زبان پهلوي قرابت و نزديکي دارند،لهجۀ لري نزديک ترين لهجۀ کردي به زبان پهلوي است، پس از لري زبان کلهر به زبان پهلوي نزديک تر است، سپس گوران بعد اورامي و گيلکي و پس از آن ها کرمانجي با زبان پهلوي قرابت دارد. [4]

  امروزه در مناطق مختلف کرد نشين لهجه‌هاي متفاوتي وجود دارد و مردم هر منطقه با لهجۀ مخصوص خود تکلّم مي‌کنند و تا حدود زيادي لهجه‌هاي همديگر را درک مي‌کنند. گسترش وسايل ارتباط جمعي در نزديک تر کردن لهجه‌ها و درک بيشتر آن ها تاثير مستقيمي دارد.

خط کردی:

تاريخ پيدايش خط، به درستي معلوم نيست.این اندازه روشن است که نخستين نوشتار‌هاي انسان بسيار ساده و ابتدايي بوده است،به اين معني که با طرزي به دور از ظرافت، تصوير چيز‌ها را مي‌کشيدند

 و به اين ترتيب مقصود خود را به ديگران مي‌فهماندند. به اين نوع خط ((خطّ تصويري))  مي‌گويند که هنوز هم در ميان برخي از اقوام، نشانه‌هايي از آن بر جاي مانده است.

خطّ تصويري به تدريج تکامل پيدا کرد و پس از گذشتن از مرحلۀ علامت نويسي (معني نگاري) به مرحلۀ الفبايي قدم گذاشت.الفبا براي اولين بار ميان فنيقي‌ها يعني اقوامي که حدود سه هزار سال قبل از ميلاد، در سرزمين فنيقي(لبنان کنوني و حوالي آن) سکونت داشتند، رواج پيدا کرد و از آن جا به ساير جاها پراکنده شد. ايرانيان چند صد سال پيش از ميلاد-يعني در دوره پادشاهي مادها- علامت‌هاي ميخي بابلي را اقتباس کردند و مانند فنيقي‌ها، از آن الفبايي مستقل ترتيب دادند.[1]

در مورد خطّ کردي، پژوهشگران و محققان نظرات متفاوتي دارند بعضي بر اين باورند که:

کردها داراي خطّ مخصوصي نبوده‌اند. هنگام ايجاد خطّ ميخي، کردها و پارس‌ها هردو بالاتفاق تحريرات خود را به خطّ ميخي نوشته‌اند. نولدکه مي‌گويد: اگر کتيبه‌هايي از کردان به دست بيايد، تصوّر مي‌رود که از حيث زبان و خط عين کتيبه‌هاي شاهان هخامنشي باشد. (تتبعات راجع به ايران قديم) در کتاب شوق المستهام في معرفه رموز الاقلام، تاليف احمد ابن ابي بکر بن وحشيه نبطي کلداني، مذکور است که: در حدود قرن دهم قبل از ميلاد ،يک نفر ماسي سوراتي نام، حروفي را بر طبق مخارج ابجدي اختراع کرده و با آن، افکار خود را رقم کرده است. بعد اکرادهم غالبا با همان حروف کتابت کرده‌اند. حروف مذکور که مشهور به حروف ماسي سوراتي است، تقريبا شبيه به حروفي است که در قرن ششم ميلادي اختراع شده است و آن را حروف آوستايي  مي‌گويند. تانزديکي‌هاي فجر اسلام حروف کردي ماسي سوراتي در ميان اکراد معمول بوده و در عين حال خطّ يوناني و خطّ آرامي سرياني راهم اکراد به کار برده‌اند.

پس از غلبه و توسعۀ اسلام، حروف کردي، ميخي و آرامي و يوناني به کلي متروک و به جاي آن ها حروف کوفي معمول گرديده است. قرآني که فعلا در قريۀ نگل، محال کلاترزان سنه دژ موجود و تاريخ آن قرن دوم مي‌باشد، به خط کوفي مي‌باشد، پس از آن خط نستعليق داير شده است.[2]

تمام آثار مکتوب کردي، اعم از کتاب‌هاي ادبي ،علمي، تاريخي، مذهبي و… با رسم الخط و الفباي عربي نوشته شده‌اند  و امروزه نيز کليۀ مکاتبات کردي با اين خط نگارش مي‌يابد و اين خط همچنان مرسوم و متداول است.

عدّه‌اي بر اين عقيده‌اند  که رسم الخط عربي توانايي نشان دادن تمام واج‌هاي زبان کردي را ندارد و پيشنهاد مي‌کنند الفباي لاتين جانشين اين خط گردد[3]. گروهي نيز با اين پيشنهاد مخالفند و براي مخالفت خود دلايلي بيان مي‌کنند که در ذيل به بعضي ازآن ها اشاره مي‌شود:

1- آثار مکتوب کردي که سند و مدرک معتبري براي پيشينۀ غني زبان و ادبيّات کردي است با اين خط نگارش يافته است، در صورتي که الفباي لاتين جانشين الفباي عربي شود، آيندگان از اين ميراث گران بها و ارزشمند بي نصيب خواهند شد.

2- الفباي لاتين نيز از نشان دادن بعضي واج‌هاي زبان کردي عاجز است، براي نمونه هنوز نشان هاي ثابت براي واج‌هاي «ﺋ» و «ع» مشخص نشده است.

1ـ تاريخ ادبيّات ايران، ياحقي، محمد جعفر، ص9

2- تاريخ مردوخ، مردوخ کردستاني، محمد، ص52

3- بؤ ضي دةبيَ بة ئةلف و بيَ لاتين بنووسين؟ توانا، قادر، ص 10

1ـ کرد، تاريخ، زبان، فرهنگ، مينورسکي، ولاديمير، مترجم محمد رئوف يوسفي‌نژاد، صص 63و64

2ـ تاريخ مردوخ، مردوخ کردستاني، محمد، ص 54

3ـ همان،ص، 56

4ـ همان، ص ،57

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --