پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم»

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم»

دانشگاه مازندران

دانشكده ي علوم انساني و اجتماعي

پايان نامه دوره  كارشناسي ارشد رشته زبان وادبيات فارسي

موضوع:

بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم»

استاد راهنما:

دکتر   احمد غنی پورملکشاه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : كليات ……………………………………………………………………..1

1-1 . تعريف مسأله   ………………………………………………………………………………………………2

1-2 . چارچوب نظری تحقیق  ………………………………………………………………………………….3

1     -3. پژوهش‌هاي علمي انجام شده قبلي در ارتباط با پايان‌نامه (بطور مختصر):……………………3

1-4 . خلاصه مراحل روش پژوهش  …………………………………………………………………………4

1-5.حدودپژوهش…………………………………………………………………………………………………4

1-6.پرسش های پژوهش…………………………………………………………………………………………4

1-7.اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم : چارچوب نظري تحقيق  …………………………………………………5                                                       

2-1. بخش اول : چگونگي پيدايش داستان …………………………………………………………………6

2 -1-1. تعريف داستان ………………………………………………………………………………………7

2-1-2. انواع داستان ………………………………………………………………………………………….8

2-1-2-1. قصه …………………………………………………………………………………………….8

2-1-2-2. رمانس ………………………………………………………………………………………….8

2-1-2-3. داستان كوتاه ………………………………………………………………………………….8

2-1-2-4. رمان …………………………………………………………………………………………….9

2-1-3 . مهمترين وجوه اشتراك داستان كوتاه و رمان ……………………………………………….9

2-1- 4 .تفاوت داستان كوتاه و رمان ……………………………………………………………………..9

2-1- 5 . تفاوت رمانس و رمان …………………………………………………………………………..10

2-1- 6 . پيشينه ي تاريخي رمان …………………………………………………………………………11

2-1-6-1 . ورود رمان به مرحله جديد ……………………………………………………………11

2-1-6-2 . تعريف رمان ………………………………………………………………………………12

2-1- 6-3 . انواع رمان …………………………………………………………………………………13

2-1-6-4 . هدف رمان ………………………………………………………………………………..14

2-2 .  بخش دوم : عناصر داستان ………………………………………………………………………….15

2-2-1 . پيرنگ ………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1-1 . عناصر ساختاري پيرنگ ……………………………………………………………………..16

2-2-1-1-1 . گره افكني ………………………………………………………………………………..17

2-2-1-1-2 . كشمكش ………………………………………………………………………………..17

2-2-1-1-3 . دروايي / هول و ولا / حالت تعليق ………………………………………………..18

2-2-1-1-4 . بحران …………………………………………………………………………………….18

2-2-1-1-5 . نقطه ي اوج يا بزنگاه ………………………………………………………………..19

2-2-1-1-6 . گره گشايي ……………………………………………………………………………..19

2-2-2 . شخصيت و شخصيت پردازي …………………………………………………………………20

2-2-2-1 . شخصيت ……………………………………………………………………………………20

2-2-2-2 . انواع شخصيت …………………………………………………………………………….21

2-2-2-2-1 .شخصيت ساده ……………………………………………………………………..22

2-2-2-2-2 . شخصيت جامع ……………………………………………………………………22

2-2-2-2-3 . شخصيت اصلي …………………………………………………………………..22

2-2-2-2-4 . شخصيت مخالف…………………………………………………………………22

2-2-2-2-5 . شخصيت مقابل …………………………………………………………………..23

2-2-2-2-6 . شخصيت همراز……………………………………………………………………23

2-2-2-2-7 . شخصيت ايستا …………………………………………………………………….23

2-2-2-2-8 . شخصيت پويا  …………………………………………………………………….23

2-2-2-2-9 . شخصيت قالبي ……………………………………………………………………23

2-2-2-2-10 . شخصيت قراردادي …………………………………………………………….24

2-2-2-2-11 . شخصيت نوعي ………………………………………………………………….24

2-2-2-2-12 . شخصيت تمثيلي …………………………………………………………………24

2-2-2-2-13 . شخصيت هم جانبه ……………………………………………………………..24

2-2-2-3 . شخصيت پردازي………………………………………………………………………….24

2-2-3 .درون مايه ………………………………………………………………………………………….26

2-2-4 . موضوع …………………………………………………………………………………………….27

2-2-5 . گفت و گو ………………………………………………………………………………………..28

2-2-6 . زاويه ي ديد ………………………………………………………………………………………29

2- 2-6-1 . زاويه ديد دروني ……………………………………………………………………….30

2-2-6-2 . زاويه ديد بيروني ……………………………………………………………………….30

2-2-7. حقيقت مانندي …………………………………………………………………………………..31

2-2-8 . صحنه و صحنه پردازي ……………………………………………………………………….32

2-2-8-1. انواع صحنه ……………………………………………………………………………….32

2-2-8-2 . اجزاي صحنه ……………………………………………………………………………32

2-2-8-3 . وظايف صحنه …………………………………………………………………………..33

2-2-9 . فضا و رنگ ………………………………………………………………………………………33

2-2-10 . لحن ………………………………………………………………………………………………34

2-2-11. توصیف…………………………………………………………………………………………..35

فصل سوم :  شرح احوال و آثار علي محمد افغاني……………..……...…..37

3-1 . زندگي نامه(از تولد تا اشتغال)……………………………………………………………………38

3-2 . فعاليت سياسي…………………………………………………………………………………………39

3-3 . آثار……………………………………………………………………………………………………..40

3-4 . خصائص آثار…………………………………………………………………………………………42

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق………...………..…..…..43

4-1 . در آمدي بر رمان «شوهر آهو خانم » ………………………………………………………….44

4-2 . خلاصه رمان « شوهر آهو خانم» ………………………………………………………………..45

4-3 . عناصر ساختاري داستان در رمان « شوهر آهو خانم »……………………………………..48

4-3-1 . طرح يا پيرنگ ………………………………………………………………………………48

4-3-1-1 . گره افكني ……………………………………………………………………………51

4-3-1-2 . كشمكش …………………………………………………………………………….51

4-3-1-3 . دروايي/ هول و ولا/ حالت تعليق ………………………………………………53

4-3-1-4 . بحران …………………………………………………………………………………53

4-3-1-5 . نقطه ي اوج …………………………………………………………………………54

4-3-1-6 . گره گشايي ………………………………………………………………………….55

4-3-2 . شخصيت اصلی،شخصیت فرعی و شخصيت پردازي در رمان « شوهر آهو خانم » ………………………………………………………………………………………………………………………..58

4-3-2-1 . شخصيت  اصلي در رمان « شوهر آهو خانم»………………………………..59

4-3-2-1-1 . سيّد ميران …………………………………………………………………..59

4-3-2-1-2 . آهو …………………………………………………………………………..59

4-3-2-1-3 . هما ……………………………………………………………………………60

4-3-2-2 . شخصيت هاي فرعي در رمان « شوهر آهو خانم»………………………..61

4-3-2-2-1 . فرزندان سیّد ميران ……………………………………………………….61

4-3-2-2-2 . ميرزا نبي ……………………………………………………………………62

4-3-2-2-3 . خورشيد و آقاجان ……………………………………………………….62

4-3-2-2-4 . نقره و گل محمد …………………………………………………………62

4-3-2-2-5 . حسين خان ضربي ………………………………………………………..63

4-3-2-2-6 . كربلايي عباس و نازپري ……………………………………………….64

4-3-2-2-7 . صفيه بانو و دخترش حاجيه ……………………………………………64

4-3-2-3. شخصیت پردازی در رمان «شوهر آهو خانم»…………………………………65

4-3-3 . درون مايه در رمان « شوهر آهو خانم » …………………………………………….66

4-3-4 . موضوع در رمان « شوهر آهو خانم » ………………………………………………..67

4-3-5. گفت و گو در رمان « شوهر آهو خانم » ……………………………………………69

4-3-6 . زاويه ديد در رمان « شوهر آهو خانم » ……………………………………………..71

4-3-7 . حقيقت مانندي در رمان « شوهر آهو خانم » ……………………………………..73

4-3-8 . صحنه و صحنه پردازي در رمان« شوهر آهوخانم» ……………………………..76

4-3-8-1 . صحنه «فراخ منظر» و « صحنه نمايشي ……………………………………….78

4-3-9 . فضا و رنگ در رمان « شوهر آهو خانم »……………………………………………80

4-3-10 . لحن در رمان « شوهر آهو خانم » …………………………………………………..81

4 -3-11.توصیف دررمان« شوهرآهوخانم»…………………………………………………….82

5 :  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..85

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………90

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………….93

چكيده

عناصر داستان به طور مستقيم به ديدگاه و نگرش نويسنده به عالم هستي بستگی  دارد و بر تحميل هويّت و تشخّص او بر مجموعه ي داستان نقش بسزايي دارد. نقشی که هر یک از این عناصر در داستان می آفریند متفاوت است. امّا آن چه مسلّم است قوّت و ضعف یک اثر به نحوه ی بکارگیری این عناصر برمی گردد و درست آنست که عناصر داستانی بتوانند در کنار هم تفکّر اصلی نویسنده رادراثر بیان کنند.

رمان «شوهر آهو خانم» كه از شاخص ترين و مهم ترين رمان هاي نويسنده است به شيوه ی رمان هاي كلاسيك یعنی رمان های رئالیستی قرن نوزده و پیش از انجام تغییرات نو در داستان پردازی های قرن بیستم نوشته شده است. به این منظور، نویسنده سعی می کند به کمک توصیف، برتمام وجوه داستان به طور مستقیم احاطه داشته باشد. همچنین؛ آنچه در این رمان مورد نظر نویسنده است، پیچیده تر از آن است که بتواند به صورت غیر مستقیم در جریان شخصیت پردازی ها، صحنه پردازی ها، گفت گو، … به خواننده ارائه دهد از طرفی وفور شخصیت ها و صحنه ها و به تصویر کشیدن آنچه مورد نظر نویسنده است؛ از جامعه، زندگی مردم متوسط و مشکلاتی که این طبقه در زندگی خود متحمل می شدند او را بر آن داشته تا نقش یک (راوی-مفسّر) را ایفا کند و درنهایت هم به موفقیّت چشم گیری دست یابد.

تحقیق پیش رو با هدف تحلیل روایی رمان «شوهرآهو خانم» اثر نویسنده مطرح ومعاصر، علی محمد افغانی انجام شده است.

پیشگفتار

در بررسي اهميّت داستان گويي و داستان پردازي مي توان به قدمت آن در زندگي بشر اشاره نمود. به جرأت مي توان گفت تاريخچه ی داستان گويي به دوره ي انسان هاي غار نشين باز مي گردد. غارنشينان شب ها هنگام خوردن شكار خویش، وقايع روزانه را براي هم تعريف مي كردند.

با گذشت زمان و با رشد و توسعه جوامع بشري، انسان بيش از پيش به ارزش و اهميّت داستان پي برد و آن را جزيي جدايي ناپذير از فرهنگ و زندگي خود دانست و هرچه جلوتر مي رفت همزمان با توسعه اجتماعي و فرهنگي، آن را به شكل و سياق بهتري می پرداخت و براي ارائه هرچه بهتر و جذاب تر آن قوانيني در نظر         می گرفت كه امروزه ما آن ها را بعنوان عناصر داستاني مي شناسيم. امروزه آگاهي از اسلوب نگارش و استفاده بهينه از اين عناصر در داستان، ميزان توانايي نویسنده را در پردازش اثر به نمايش مي گذارد. آفريننده اثر هرچه در بكارگيري اين عناصر دقت بيشتري به عمل آورد، داستاني هنري و استادانه عرضه خواهد داشت.

تعداد صفحه : 108

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]