پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی درصد آلودگی پسته های آب خندان به قارچ Aspergillus flavus

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش  بيماري شناسي گياهي

با عنوان :  بررسی درصد آلودگی پسته های آب خندان به قارچ Aspergillus flavus

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده كشاورزي

پايان نامه کارشناسي ارشد بيماري شناسي گياهي

عنوان :

بررسی درصد آلودگی پسته های آب خندان به قارچ Aspergillus flavus و آفلاتوکسین

استاد راهنما :

دکتر حسين افشاري

استاد مشاور :

مهندس مهدي محمدي مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 1

مقدمه‌: 2

فصل دوم. 5

بررسي منابع. 5

تاريخچه درخت پسته. 6

رده بندي گياه شناسي: 7

سطح زير کشت.. 7

کشت و توليد پسته در دنيا 7

سطح زير کشت و توليد در ايران: 8

ارقام پسته. 8

ارقام اروپايي.. 10

ارقام ايراني.. 11

ارقام استان سمنان. 11

خصوصيات درخت اوحدي: Owhadi 12

خصوصيات درخت اكبري:Akbari 13

خصوصيات درخت كله قوچي:Kaleh ghouchi 15

خصوصيات درخت احمد آقايي:Ahmad aghei 16

فنولوژي درختان پسته. 18

ویژگیهای قارچها و اهمیت آنها در زندگی انسان. 21

1-1- قارچها اجزای مهم اکوسیستم های طبیعی و تنوع زیستی.. 22

2-1- تخریب مواد غذایی، چوبی و فرآورده های دیگر. 23

3-1- تولید آنتی بیوتیک و متابولیت های مفید و فعال زیستی جدید. 24

4-1- قارچها، بعنوان مواد غذایی.. 25

5-1-کاربرد قارچها در صنایع تخمیری.. 25

6-1-تولید بیماری در گیاهان و حیوانات.. 26

7-1- قارچها، همزیست گیاهان و حیوانات.. 27

8-1قارچها، بعنوان عوامل کنترل بیولوژیک… 28

9-1قارچها، بعنوان موجودات آزمایشگاهی با ارزش… 29

تاریخچه و روندطبقه بندی قارچها 30

مقدمه ای برشاخهAscomycota. 36

مشخصات عمومی آسکومیکوتا 37

تولیدمثل غیر جنسی.. 39

تولید مثل جنسی.. 40

مراحل آسکوسپورزایی.. 43

شکل و ساختمان آسک… 45

ساختار نوک آسک و مکانیزم آزاد شدن آسکوسپورها : 46

آسکوکارپ.. 47

انواع سنتروم. 50

رده بندی آسکومیست ها 52

طبقه بندی قارچ آسپرژیلوس… 57

خانواده تریکوکوماسه Trichocomaceae. 57

خصوصیات جنس Emericella. 59

طبقه بندی قارچ های حقیقی.. 62

میکروبیولوژی قارچ آسپرژيلوس… 64

مرفولوژی((Morphology. 65

  1. flavus link. 65
  2. Parasiticus speare. 66

اکولوژی قارچ های آسپرژیلوس… 67

عوامل موثربررشدقارچ وتولیدسم. 70

نشانه ها و قارچ مولد. 77

چرخه بیماری و ابیدمیولوژی.. 77

تعریف مایکوتوکسین و تاریخچه. 79

تعریف و تاریخچه ی آفلاتوکسین.. 80

قوانین جهانی مربوط به مایکوتوکسین ها 83

خصوصیات آفلاتوکسین.. 84

توکسین های قارچیMycotoxins. 85

تاثیر آفلاتوکسین ها بر سلامت انسان. 86

تاثیر آفلاتوکسین روی حیوانات.. 87

روش های سنجش و اندازه گیری آفلاتوکسین.. 88

فصل سوم. 91

نمونه برداری.. 91

آماده سازی نمونه ها جهت کشت و تعیین میزان آلودگي به قارچ آسپرژيلوس و ميزان آفلاتوکسین. 92

تهیه آب پیتون 1/ 0درصد. 93

آماده کردن کلران فنینل کل. 93

آماده کردن دی کلران. 93

تهیه محیط کشت اختصاصی (AFPA) 93

تهیه سوسپانسیون. 94

کشت نمونه ها 95

فصل چهارم. 96

بررسی مقايسه اختلاف ميانگين تعداد کلني هاي به قارچ آسپرژيلوس فلاووس در نمونه هاي پسته. 96

شدت آلودگی نمونه های پسته به A.flavus. 97

استخراج آفلاتوکسین ازنمونه های پسته. 98

رابطه کلنی زایی (تعداد کلنی در هر گرم پسته) و میزان آفلاتوکسین B1 در نمونه های پسته. 99

بحث: 100

پیشنهادات.. 107

منابع وماخذ. 108

چکيده

آلودگي ميوه پسته به آفلاتوکسين از جمله مسائلي است که مشکلات زيادي در توليد،مصرف و صادرات پسته بوجود آورده است با توجه به اهميت موضوع ، میزان آلودگی پسته های دهان بست و آب خندان و نيمه خندان به آفلاتوکسين مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.بمنظور مطالعه میزان آلودگی پسته های دهان بست و آب خندان به قارچهای گروه A. flavus وآفلاتوکسين. تعداد6 نمونه پسته دهان بست رقم احمد آقايي، یک نمونه بعنوان شاهد وپنج نمونه دیگر در مدت زمان های 1و2و3و4و5 روز در آب یخ خیسانیده شد . سپس بطور مکانیکی خندان و در آفتاب خشک گرديد. يک نمونه آب خندان رقم احمد آقايي و يک رقم اکبري موجود در بازار و يک رقم پسته نيمه خندان خنجري(هر نمونه سه کيلو گرم ودر سه تکرار) تهيه و بمنظور تعیین میزان آلودگی به قارچ A. flavus،100گرم از هر نمونه مغز وسپس آسیاب وارزیابی انجام گرفت. نمونه ها پس از آسیاب به روش کشت رقتی در رقتهای 1 –10 و 2 – 10 در سطح پتری های حاوی محیط کشت اختصاصی (AFPA) Aspergillus Flavus Parasiticus Agarکشت گرديد.3 تا 7 روز بعد از کشت کلنی های قارچ   A. flavus رشد کرده در سطح پتریها شناسايي و شمارش گرديد. و با شمارش کلنی های قارچ A. flavus در سطح پتری های مختلف ، اختلاف میانگین تعداد کلنی قارچ توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در نمونه های مختلف با هم مقایسه شد. در سنجش میزان آلودگی به آفلاتوکسين، 27نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. اندارگيري ميزان آفلاتوکسين موجود در نمونه هاي پسته به روش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HPLC) انجام گرفت.نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد از 9 نمونه پسته مورد آزمايش، پسته هاي دهان بست و آب خندان احمد آقايي و اکبري هيچ گونه آلودگي به قارچ A.flavus و آفلاتوکسين نداشتند و پسته هاي نيمه خندان خنجري داراي بيشترين سطح آلودگي را به قارچ A.flavus وآفلاتوکسين نسبت به پسته هاي دهان بست وآب خندان نشان داده اند وميزان آلودگي به آفلاتوکسين هاي B1،B2 ،G1 ،G2 چند برابر حد مجاز بود..تجزيه آماري داده ها نشان داد بين تيمار ها يا ارقام از لحاظ آلودگي به قارچ A.flavus وآفلاتوکسين در سطح احتمال 1% اختلاف معني داري وجود دارد .

واژه هاي کليدي: پسته- آب خندان- دهان بست – قارچ آسپرژيلوس- آفلاتوکسين

مقدمه‌:

پسته، ميوه باستاني و با ارزش از گروه مغزه ها، در ميان خشکبار به سلطان مغز ه ها شهره است. ارزش غذايي، خوشمزگي، راحتي هضم، کالري بالا، ويتامين ها و مواد معدني مناسب، از ويژگي هايي است که پسته را در ميان ساير مغزه ها برتر مي نماياند. بيش از 50 درصد کل محصول پسته جهان با متوسط ساليانه 235 هزار تن در سال متعلق به ايران است. که ضايعات آن بالغ بر 60 هزار تن است. صادرات پسته فقط از نوع خندان وتوليد خلال پسته بوده و پسته هاي درجه 3 و4 و دهان بست حتي در داخل کشور بازار کمتري دارند.با وجود آنکه 5/6% کل توليد پسته کشور، حدود 15000 تن در سال، پسته هاي دهان بست است که هيچ گونه عمليات بهينه سازي و توليد محصولات فرعي جديد براي اين نوع پسته انجام نشده است. از طرفي خواص تغذيه اي اين قبيل پسته ها از انواع مرغوب آن کمتر نيست و مي توان با بکارگيري تکنولوژي پيشرفته ارزش اين نوع محصول را تا چند برابر افزايش داد.

قارچهای گروه A. flavus از مهمترین گونه های این جنس می باشد که قادرند برروی طیف وسیعی از محصولات غذایی تولید متابولیتهای ثانویه تحت عنوان آفلاتوکسین نمایند، این ترکیبات بسیار سمی اند و سرطان زا بودن آنها اثبات شده است .این موارد همواره سلامت بشر را تهدید کرده و موجب مرگ و میر انسان ها و حیوانات می شود )محمدی مقدم 1390).

از زمان کشف آفلاتوکسين، در دهه 1960،A .flavus به عنوان متداول ترين قارچ آلوده کننده مواد غذايي در منابع علمي همواره ذکر گرديده است،که نشانگر اهميت اقتصادي اين قارچ مي باشد. اين قارچ تمايل ويژه اي براي آلودگي دانه هاي آجيلي و روغني و غلات از خود نشان مي دهد. بادام زميني، ذرت، گندم، برنج، پسته، و بادام از عمده ترين محصولاتي هستند که به وسيله اين قارچ مورد تهاجم قرار مي گيرند. ارزش اقتصادي حاصله از صادرات پسته در ايران بيش از يک ميليارد دلار در سال مي باشد که دومين منبع درآمد ارزي بعد از نفت محسوب مي شود که اين خود گواه بر اهميت فوق العاده اين محصول است که نياز مبرم به بهينه سازي يشتر محصول در سطح جهاني دارد.

   تاکنون 18 نوع آفلاتوکسين شناسايي و ذکر شده است که از ميان آنها 13 نوع آفلاتوکسين هايي هستند که به طور طبيعي توليد مي شوند. عمده ترين اين ترکيبات آفلاتوکسين هاي B1، B2، G1، G2 مي باشند (شهيدي1357).

آفلاتوکسين ها يک گروه ساختاري مي باشند که جزء متابوليت هاي ثانويه به شمار مي روند (علوي 1383).

   تحقيقات حول موضوع آلودگي به آفلاتوکسين ابتدا در خصوص قارچ شناسي پس از برداشت، بيماري شناسي و سم شناسي متمرکز گرديد. هر چند که در اواسط دهه 1970 آلودگي به آفلاتوکسين در مرحله پيش از برداشت در محصول ذرت در ايالات متحده و هندوستان کشف شد. و در دهه حاضر، آفلاتوکسين به خاطر آن که ذرت دانه اي ،بادام زميني، مغزيات درختي و تخم کتان را پيش از برداشت آلوده مي کند مورد توجه قرار گرفته و به شکل مشکلي حاد در آمده است، در حال حاضر، بالغ بر50 کشور محصولات غذايي انسان وخوراک دام را از لحاظ بروز آلودگي به مايکوتوکسين ها به ويژه آفلاتوکسين تحت نظارت دارند به طور معمول، مقررات خاصي در مورد مواد خام و فرآوري شده اعمال مي گردد.

   امروزه آلودگي محصولات کشاورزي به آفلاتوکسين ها يکي از مهمترين مشکلات بهداشت جامعه جهاني بوده و کشور هاي مختلف با توجه به خطرات جدي مايکوتوکسين ها، مقررات ويژه اي براي توليد، مصرف و واردات مواد غذايي تنظيم نموده اند و اکثر کشور ها حساسيت ويژه اي نسبت به آلودگي مواد غذايي به قارچهاي جنس Aspergilusو آفلاتوکسين حاصل از آن دارند (علامه و رزاقي،1381)

   از سال 1971 که بخشی از پسته صادراتی ایران و ترکیه به دلیل آلودگی در آمریکا توقیف شد آفلاتوکسین اهمیت زیادی در محصولات خشکباری ایران پیدا کرد. پس از برگشت محموله پسته صادر شده به آمریکا به دلیل آلودگی به آفلاتوکسین این مسئله در مراکز تحقیقاتی کشور مورد توجه قرار گرفت.بنابر اين با توجه به اهميت موضوع ،جنبه هاي مختلف موضوع آلودگي پسته به قارچ A.flavus و آفلاتوکسين بايد به طور جد مورد مطالعه و برسي قرار گيرد.

فصل دوم

بررسي منابع

ريشه يابي واژه پسته

کلمه پسته يک واژه ايراني بسيار کهن است. منشأ و اصل اين کلمه به سرزمين مبدا و گهواره اولين درختان پسته جهان مربوط مي شود. بنابراين کلمه پسته از گويش مردمان مستقر در محدوده پسته خيز ايالت خراسان اخذ شده است . اگر بخواهيم محدوده دقيق تري از منشا اين کلمه ترسيم کنيم با ترسيم يک چهار ضلعي بر روي نقشه جغرافيايي موقعيت اين محدوده دقيقاً مشخص مي شود به طوري که چهار شهر خراسان قديم در چهار گوشه اين چهار ضلعي قرار گيرد. به اين ترتيب که شهر طالقان (مرکز ولايت تخار) در شرق شهر بيقهق (سبزاوار کنوني ) در غرب ، و شهر بخارا در شمال و شهر هرات در جنوب اين محدوده واقع مي شود. محدود هفوق در واقع دامنه اصلي و قديمي پراکنش درختان پسته خودرو است به علاوه تراکم انبوه جنگل هاي پسته خودرو در ميانه اين محدوده در نواحي بلخ و باد غيس و زور آباد جام از شرق به غرب در جنوب جيحون تمرکز يافته است در واقع واژه ايراني پسته از نواحي پشته خيز خراسان در جنوب جيحون منشا گرفته و به مناطق شمالي رود جيحون (ماور النهر ) سرايت کرده است و از همين نواحي درختان پسته و وجه تسميه ايراني آن به ساير نواحي جهان راه پيدا کرده است .(صفحه 38 ، شناخت تاريخي پسته ايران )واژه ايراني «پسته» و منشاء آن کلمه پسته يک واژه ايراني است که از گستر پهناور رويشگاه هاي طبيعي درختان پسته در شمال شرقي ايران و شمال سرزمين خراسان قديم و ماور النهرمنشاء دارد. بسياري از مستندات و شواهد تاريخي موجود نشان مي دهد ،که نام ايراني «پسته» و درخت آن از همين محدوده پهناور، که جنگل ها وتوده هاي درختي پسته خودروي در کوه ها و دامنه هاي آن بسي انبوه بوده به ديگر قلمرو هاي ايراني رفته و بعدها به اقوام وملل قديم جهان معرفي شده است. شواهد ودلايلي نيز وجود دارد که لفظ «پسته» بر گرفته از صداي شکستن دانه پسته محصول درختان خودروي جنگلي بوده در سري اسامي پارسي کهن و پارسي ميانه و فارسي کنوني در وجوه «پيستک»،«پيسته»و «پسته» يک «نام آوا» يا کلمه صوتي   است. نام درخت پسته در زبان هاي يوناني و لاتين و ساير زبان هاي اروپايي و نيز در زبان هاي (onomato poeia)عربي ، ترکي ، روسي ، ژاپني و. ماخذ است. وجه تسميه ايراني اين درخت است . که در ادوار مختلف به ملل ديگر معرفي شده است. نام اين درخت در پارسي قديم پيستاکا و پارسي ميانه (پهلوي) پيستاک بوده است ؛ که در فارسي متأخر پسته تلفظ شده است.

تاريخچه درخت پسته

   شناخت اوليه انسان از پسته پس از ملاحظه درخت خود روي آن صورت گرفته . بنابراين مبدا درختان محدود سرزميني است که رويشگاههاي طبيعي پسته در آن واقع بوده است. مطابق مستذات تاريخي و موجود چنين محدوده اي در قلمرو فرهنگي ايران بوده که در شمال شرقي آن استقرار يافته رويشگاه اصلي و اوليه درختان پسته است. حد غربي دامنه رويش درختان پسته تا نواحي نيشابور و حد شرقي آن تا نواحي بلخ در دو سوي جيحون بوده است. در اين فاصله جنگل ها و توده هاي درختي و تک درختان پسته از دورترين ادوار تاريخ موجود بوده و گزارشهاي مستندي نيز درباره آنها باقي مانده است . گذشت زمان و حوادث طبيعي و مخصوصاً ويران گريهاي انساني ضايعات فراوان و سنگيني بر پوشش جنگلي درختان پسته در اين نواحي وارد کرده با اين همه بقاياي آنها برجاي مانده است . بقاياي موجود و نيز مستندات تاريخي فراوان محدوده مبدا اوليه درختان پسته جهان بوده و کلمه ايراني پسته از گويش اهالي اين محدوه اخذ شده و همراه با معرفي محصول پسته به اقوام و ملل ديگر زبانهاي آنها راه يافته است . در واقع پسته محصول سرزمين پارت بوده است. که به عنوان يک خوراکي نيرو بخش و استراتژيک ( کم حجم و سرشار از مواد و ترکيبات غذايي) از آن مصرف مي کرده اند . مسلماً آشنايي ملل ديگر با پسته از طريق صادرات همين محصول بوده و آنها تا قرنها بعد درخت پسته را در اختيار نداشته اند. در خارج از قلمرو فرهنگي ايران با سابقه ترين نواحي که به داشتن محصول پسته در منابع اسلامي وصف   شده، سواحل آفريقايي مديترانه م به ويژه سرزمين تونس است.

تعداد صفحه :123

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]