متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش  بیماری شناسی گیاهی

با عنوان :  بررسی درصد آلودگی پسته های آب خندان به قارچ Aspergillus flavus

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عنوان :

بررسی درصد آلودگی پسته های آب خندان به قارچ Aspergillus flavus و آفلاتوکسین

استاد راهنما :

دکتر حسین افشاری

استاد مشاور :

مهندس مهدی محمدی مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 1

مقدمه‌: 2

فصل دوم. 5

بررسی منابع. 5

تاریخچه درخت پسته. 6

رده بندی گیاه شناسی: 7

سطح زیر کشت.. 7

کشت و تولید پسته در دنیا 7

سطح زیر کشت و تولید در ایران: 8

ارقام پسته. 8

ارقام اروپایی.. 10

ارقام ایرانی.. 11

ارقام استان سمنان. 11

خصوصیات درخت اوحدی: Owhadi 12

خصوصیات درخت اکبری:Akbari 13

خصوصیات درخت کله قوچی:Kaleh ghouchi 15

خصوصیات درخت احمد آقایی:Ahmad aghei 16

فنولوژی درختان پسته. 18

ویژگیهای قارچها و اهمیت آنها در زندگی انسان. 21

1-1- قارچها اجزای مهم اکوسیستم های طبیعی و تنوع زیستی.. 22

2-1- تخریب مواد غذایی، چوبی و فرآورده های دیگر. 23

3-1- تولید آنتی بیوتیک و متابولیت های مفید و فعال زیستی جدید. 24

4-1- قارچها، بعنوان مواد غذایی.. 25

5-1-کاربرد قارچها در صنایع تخمیری.. 25

6-1-تولید بیماری در گیاهان و حیوانات.. 26

7-1- قارچها، همزیست گیاهان و حیوانات.. 27

8-1قارچها، بعنوان عوامل کنترل بیولوژیک… 28

9-1قارچها، بعنوان موجودات آزمایشگاهی با ارزش… 29

تاریخچه و روندطبقه بندی قارچها 30

مقدمه ای برشاخهAscomycota. 36

مشخصات عمومی آسکومیکوتا 37

تولیدمثل غیر جنسی.. 39

تولید مثل جنسی.. 40

مراحل آسکوسپورزایی.. 43

شکل و ساختمان آسک… 45

ساختار نوک آسک و مکانیزم آزاد شدن آسکوسپورها : 46

آسکوکارپ.. 47

انواع سنتروم. 50

رده بندی آسکومیست ها 52

طبقه بندی قارچ آسپرژیلوس… 57

خانواده تریکوکوماسه Trichocomaceae. 57

خصوصیات جنس Emericella. 59

طبقه بندی قارچ های حقیقی.. 62

میکروبیولوژی قارچ آسپرژیلوس… 64

مرفولوژی((Morphology. 65

  1. flavus link. 65
  2. Parasiticus speare. 66

اکولوژی قارچ های آسپرژیلوس… 67

عوامل موثربررشدقارچ وتولیدسم. 70

نشانه ها و قارچ مولد. 77

چرخه بیماری و ابیدمیولوژی.. 77

تعریف مایکوتوکسین و تاریخچه. 79

تعریف و تاریخچه ی آفلاتوکسین.. 80

قوانین جهانی مربوط به مایکوتوکسین ها 83

خصوصیات آفلاتوکسین.. 84

توکسین های قارچیMycotoxins. 85

تاثیر آفلاتوکسین ها بر سلامت انسان. 86

تاثیر آفلاتوکسین روی حیوانات.. 87

روش های سنجش و اندازه گیری آفلاتوکسین.. 88

فصل سوم. 91

نمونه برداری.. 91

آماده سازی نمونه ها جهت کشت و تعیین میزان آلودگی به قارچ آسپرژیلوس و میزان آفلاتوکسین. 92

تهیه آب پیتون 1/ 0درصد. 93

آماده کردن کلران فنینل کل. 93

آماده کردن دی کلران. 93

تهیه محیط کشت اختصاصی (AFPA) 93

تهیه سوسپانسیون. 94

کشت نمونه ها 95

فصل چهارم. 96

بررسی مقایسه اختلاف میانگین تعداد کلنی های به قارچ آسپرژیلوس فلاووس در نمونه های پسته. 96

شدت آلودگی نمونه های پسته به A.flavus. 97

استخراج آفلاتوکسین ازنمونه های پسته. 98

رابطه کلنی زایی (تعداد کلنی در هر گرم پسته) و میزان آفلاتوکسین B1 در نمونه های پسته. 99

بحث: 100

پیشنهادات.. 107

منابع وماخذ. 108

چکیده

آلودگی میوه پسته به آفلاتوکسین از جمله مسائلی است که مشکلات زیادی در تولید،مصرف و صادرات پسته بوجود آورده است با توجه به اهمیت موضوع ، میزان آلودگی پسته های دهان بست و آب خندان و نیمه خندان به آفلاتوکسین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.بمنظور مطالعه میزان آلودگی پسته های دهان بست و آب خندان به قارچهای گروه A. flavus وآفلاتوکسین. تعداد6 نمونه پسته دهان بست رقم احمد آقایی، یک نمونه بعنوان شاهد وپنج نمونه دیگر در مدت زمان های 1و2و3و4و5 روز در آب یخ خیسانیده شد . سپس بطور مکانیکی خندان و در آفتاب خشک گردید. یک نمونه آب خندان رقم احمد آقایی و یک رقم اکبری موجود در بازار و یک رقم پسته نیمه خندان خنجری(هر نمونه سه کیلو گرم ودر سه تکرار) تهیه و بمنظور تعیین میزان آلودگی به قارچ A. flavus،100گرم از هر نمونه مغز وسپس آسیاب وارزیابی انجام گرفت. نمونه ها پس از آسیاب به روش کشت رقتی در رقتهای 1 –10 و 2 – 10 در سطح پتری های حاوی محیط کشت اختصاصی (AFPA) Aspergillus Flavus Parasiticus Agarکشت گردید.3 تا 7 روز بعد از کشت کلنی های قارچ   A. flavus رشد کرده در سطح پتریها شناسایی و شمارش گردید. و با شمارش کلنی های قارچ A. flavus در سطح پتری های مختلف ، اختلاف میانگین تعداد کلنی قارچ توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در نمونه های مختلف با هم مقایسه شد. در سنجش میزان آلودگی به آفلاتوکسین، 27نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. اندارگیری میزان آفلاتوکسین موجود در نمونه های پسته به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) انجام گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد از 9 نمونه پسته مورد آزمایش، پسته های دهان بست و آب خندان احمد آقایی و اکبری هیچ گونه آلودگی به قارچ A.flavus و آفلاتوکسین نداشتند و پسته های نیمه خندان خنجری دارای بیشترین سطح آلودگی را به قارچ A.flavus وآفلاتوکسین نسبت به پسته های دهان بست وآب خندان نشان داده اند ومیزان آلودگی به آفلاتوکسین های B1،B2 ،G1 ،G2 چند برابر حد مجاز بود..تجزیه آماری داده ها نشان داد بین تیمار ها یا ارقام از لحاظ آلودگی به قارچ A.flavus وآفلاتوکسین در سطح احتمال 1% اختلاف معنی داری وجود دارد .

واژه های کلیدی: پسته- آب خندان- دهان بست – قارچ آسپرژیلوس- آفلاتوکسین

مقدمه‌:

پسته، میوه باستانی و با ارزش از گروه مغزه ها، در میان خشکبار به سلطان مغز ه ها شهره است. ارزش غذایی، خوشمزگی، راحتی هضم، کالری بالا، ویتامین ها و مواد معدنی مناسب، از ویژگی هایی است که پسته را در میان سایر مغزه ها برتر می نمایاند. بیش از 50 درصد کل محصول پسته جهان با متوسط سالیانه 235 هزار تن در سال متعلق به ایران است. که ضایعات آن بالغ بر 60 هزار تن است. صادرات پسته فقط از نوع خندان وتولید خلال پسته بوده و پسته های درجه 3 و4 و دهان بست حتی در داخل کشور بازار کمتری دارند.با وجود آنکه 5/6% کل تولید پسته کشور، حدود 15000 تن در سال، پسته های دهان بست است که هیچ گونه عملیات بهینه سازی و تولید محصولات فرعی جدید برای این نوع پسته انجام نشده است. از طرفی خواص تغذیه ای این قبیل پسته ها از انواع مرغوب آن کمتر نیست و می توان با بکارگیری تکنولوژی پیشرفته ارزش این نوع محصول را تا چند برابر افزایش داد.

قارچهای گروه A. flavus از مهمترین گونه های این جنس می باشد که قادرند برروی طیف وسیعی از محصولات غذایی تولید متابولیتهای ثانویه تحت عنوان آفلاتوکسین نمایند، این ترکیبات بسیار سمی اند و سرطان زا بودن آنها اثبات شده است .این موارد همواره سلامت بشر را تهدید کرده و موجب مرگ و میر انسان ها و حیوانات می شود )محمدی مقدم 1390).

از زمان کشف آفلاتوکسین، در دهه 1960،A .flavus به عنوان متداول ترین قارچ آلوده کننده مواد غذایی در منابع علمی همواره ذکر گردیده است،که نشانگر اهمیت اقتصادی این قارچ می باشد. این قارچ تمایل ویژه ای برای آلودگی دانه های آجیلی و روغنی و غلات از خود نشان می دهد. بادام زمینی، ذرت، گندم، برنج، پسته، و بادام از عمده ترین محصولاتی هستند که به وسیله این قارچ مورد تهاجم قرار می گیرند. ارزش اقتصادی حاصله از صادرات پسته در ایران بیش از یک میلیارد دلار در سال می باشد که دومین منبع درآمد ارزی بعد از نفت محسوب می شود که این خود گواه بر اهمیت فوق العاده این محصول است که نیاز مبرم به بهینه سازی یشتر محصول در سطح جهانی دارد.

   تاکنون 18 نوع آفلاتوکسین شناسایی و ذکر شده است که از میان آنها 13 نوع آفلاتوکسین هایی هستند که به طور طبیعی تولید می شوند. عمده ترین این ترکیبات آفلاتوکسین های B1، B2، G1، G2 می باشند (شهیدی1357).

آفلاتوکسین ها یک گروه ساختاری می باشند که جزء متابولیت های ثانویه به شمار می روند (علوی 1383).

   تحقیقات حول موضوع آلودگی به آفلاتوکسین ابتدا در خصوص قارچ شناسی پس از برداشت، بیماری شناسی و سم شناسی متمرکز گردید. هر چند که در اواسط دهه 1970 آلودگی به آفلاتوکسین در مرحله پیش از برداشت در محصول ذرت در ایالات متحده و هندوستان کشف شد. و در دهه حاضر، آفلاتوکسین به خاطر آن که ذرت دانه ای ،بادام زمینی، مغزیات درختی و تخم کتان را پیش از برداشت آلوده می کند مورد توجه قرار گرفته و به شکل مشکلی حاد در آمده است، در حال حاضر، بالغ بر50 کشور محصولات غذایی انسان وخوراک دام را از لحاظ بروز آلودگی به مایکوتوکسین ها به ویژه آفلاتوکسین تحت نظارت دارند به طور معمول، مقررات خاصی در مورد مواد خام و فرآوری شده اعمال می گردد.

   امروزه آلودگی محصولات کشاورزی به آفلاتوکسین ها یکی از مهمترین مشکلات بهداشت جامعه جهانی بوده و کشور های مختلف با توجه به خطرات جدی مایکوتوکسین ها، مقررات ویژه ای برای تولید، مصرف و واردات مواد غذایی تنظیم نموده اند و اکثر کشور ها حساسیت ویژه ای نسبت به آلودگی مواد غذایی به قارچهای جنس Aspergilusو آفلاتوکسین حاصل از آن دارند (علامه و رزاقی،1381)

   از سال 1971 که بخشی از پسته صادراتی ایران و ترکیه به دلیل آلودگی در آمریکا توقیف شد آفلاتوکسین اهمیت زیادی در محصولات خشکباری ایران پیدا کرد. پس از برگشت محموله پسته صادر شده به آمریکا به دلیل آلودگی به آفلاتوکسین این مسئله در مراکز تحقیقاتی کشور مورد توجه قرار گرفت.بنابر این با توجه به اهمیت موضوع ،جنبه های مختلف موضوع آلودگی پسته به قارچ A.flavus و آفلاتوکسین باید به طور جد مورد مطالعه و برسی قرار گیرد.

فصل دوم

بررسی منابع

ریشه یابی واژه پسته

کلمه پسته یک واژه ایرانی بسیار کهن است. منشأ و اصل این کلمه به سرزمین مبدا و گهواره اولین درختان پسته جهان مربوط می شود. بنابراین کلمه پسته از گویش مردمان مستقر در محدوده پسته خیز ایالت خراسان اخذ شده است . اگر بخواهیم محدوده دقیق تری از منشا این کلمه ترسیم کنیم با ترسیم یک چهار ضلعی بر روی نقشه جغرافیایی موقعیت این محدوده دقیقاً مشخص می شود به طوری که چهار شهر خراسان قدیم در چهار گوشه این چهار ضلعی قرار گیرد. به این ترتیب که شهر طالقان (مرکز ولایت تخار) در شرق شهر بیقهق (سبزاوار کنونی ) در غرب ، و شهر بخارا در شمال و شهر هرات در جنوب این محدوده واقع می شود. محدود هفوق در واقع دامنه اصلی و قدیمی پراکنش درختان پسته خودرو است به علاوه تراکم انبوه جنگل های پسته خودرو در میانه این محدوده در نواحی بلخ و باد غیس و زور آباد جام از شرق به غرب در جنوب جیحون تمرکز یافته است در واقع واژه ایرانی پسته از نواحی پشته خیز خراسان در جنوب جیحون منشا گرفته و به مناطق شمالی رود جیحون (ماور النهر ) سرایت کرده است و از همین نواحی درختان پسته و وجه تسمیه ایرانی آن به سایر نواحی جهان راه پیدا کرده است .(صفحه 38 ، شناخت تاریخی پسته ایران )واژه ایرانی «پسته» و منشاء آن کلمه پسته یک واژه ایرانی است که از گستر پهناور رویشگاه های طبیعی درختان پسته در شمال شرقی ایران و شمال سرزمین خراسان قدیم و ماور النهرمنشاء دارد. بسیاری از مستندات و شواهد تاریخی موجود نشان می دهد ،که نام ایرانی «پسته» و درخت آن از همین محدوده پهناور، که جنگل ها وتوده های درختی پسته خودروی در کوه ها و دامنه های آن بسی انبوه بوده به دیگر قلمرو های ایرانی رفته و بعدها به اقوام وملل قدیم جهان معرفی شده است. شواهد ودلایلی نیز وجود دارد که لفظ «پسته» بر گرفته از صدای شکستن دانه پسته محصول درختان خودروی جنگلی بوده در سری اسامی پارسی کهن و پارسی میانه و فارسی کنونی در وجوه «پیستک»،«پیسته»و «پسته» یک «نام آوا» یا کلمه صوتی   است. نام درخت پسته در زبان های یونانی و لاتین و سایر زبان های اروپایی و نیز در زبان های (onomato poeia)عربی ، ترکی ، روسی ، ژاپنی و. ماخذ است. وجه تسمیه ایرانی این درخت است . که در ادوار مختلف به ملل دیگر معرفی شده است. نام این درخت در پارسی قدیم پیستاکا و پارسی میانه (پهلوی) پیستاک بوده است ؛ که در فارسی متأخر پسته تلفظ شده است.

تاریخچه درخت پسته

   شناخت اولیه انسان از پسته پس از ملاحظه درخت خود روی آن صورت گرفته . بنابراین مبدا درختان محدود سرزمینی است که رویشگاههای طبیعی پسته در آن واقع بوده است. مطابق مستذات تاریخی و موجود چنین محدوده ای در قلمرو فرهنگی ایران بوده که در شمال شرقی آن استقرار یافته رویشگاه اصلی و اولیه درختان پسته است. حد غربی دامنه رویش درختان پسته تا نواحی نیشابور و حد شرقی آن تا نواحی بلخ در دو سوی جیحون بوده است. در این فاصله جنگل ها و توده های درختی و تک درختان پسته از دورترین ادوار تاریخ موجود بوده و گزارشهای مستندی نیز درباره آنها باقی مانده است . گذشت زمان و حوادث طبیعی و مخصوصاً ویران گریهای انسانی ضایعات فراوان و سنگینی بر پوشش جنگلی درختان پسته در این نواحی وارد کرده با این همه بقایای آنها برجای مانده است . بقایای موجود و نیز مستندات تاریخی فراوان محدوده مبدا اولیه درختان پسته جهان بوده و کلمه ایرانی پسته از گویش اهالی این محدوه اخذ شده و همراه با معرفی محصول پسته به اقوام و ملل دیگر زبانهای آنها راه یافته است . در واقع پسته محصول سرزمین پارت بوده است. که به عنوان یک خوراکی نیرو بخش و استراتژیک ( کم حجم و سرشار از مواد و ترکیبات غذایی) از آن مصرف می کرده اند . مسلماً آشنایی ملل دیگر با پسته از طریق صادرات همین محصول بوده و آنها تا قرنها بعد درخت پسته را در اختیار نداشته اند. در خارج از قلمرو فرهنگی ایران با سابقه ترین نواحی که به داشتن محصول پسته در منابع اسلامی وصف   شده، سواحل آفریقایی مدیترانه م به ویژه سرزمین تونس است.

تعداد صفحه :123

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر روی شاخص های رشد و عملکرد کلزا در شرایط تنش آبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی علوم خاک گرایش :بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک عنوان : بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست  بر روی شاخص های رشد و عملکرد کلزا در شرایط Read more…

مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد:تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم جیره در غنی سازی سلنیوم تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخم گذار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم دامی گرایش :پرورش و تولید طیور عنوان : تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم جیره در غنی سازی سلنیوم تخم مرغ و عملکرد Read more…

مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه:اثر استفاده از سطوح مختلف دانه شنبلیله و پودر سیر بر صفات عملکردی، فراسنجه های خونی و کلسترول تخم مرغ در مرغان تخم گذار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم دامی گرایش :پرورش و تولید طیور عنوان : اثر استفاده از سطوح مختلف دانه شنبلیله و پودر سیر بر صفات عملکردی، فراسنجه های خونی و کلسترول تخم Read more…