متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش (بیوتکنولوژی کشاورزی)

با عنوان :  بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

   واحد دامغان

   دانشکده‌کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی

گرایش (بیوتکنولوژی کشاورزی)

عنوان

بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ استان گلستان

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مجید معصومیان

 استاد مشاور

جناب آقای دکترجعفرمسعودسینکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول : مقدمه  
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………… 3
1-3 فرضیات…………………………………………………………………………………………………. 7
1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 7
فصل دوم : مروری بر منابع  
2-1 کلیات…………………………………………………………………………………………………….. 8
2-1-1 تاریخچه گیاه آلوئه‌ورا…………………………………………………………………………… 8
2-1-گیاهشناسی…………………………………………………………………………………………….. 9
2-1-3 تکثیر………………………………………………………………………………………………….. 10
2-1-4 گونه‌ها………………………………………………………………………………………………… 11
2-1-5 نیازهای اکولوژیکی………………………………………………………………………………. 11
2-1-6 خواستگاه و دامنه انتشار………………………………………………………………………… 11
2-1-7 خواص دارویی و موارد استفاده………………………………………………………………. 12
2-1-8 موادموثره و ترکیبات…………………………………………………………………………….. 12
2-2 کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………………………. 15
2-2-1 تاریخچه کشت بافت گیاهی…………………………………………………………………… 15
2-2-2 اهداف کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………… 16
2-2-3 تعریف کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………… 16
2-2-4 انواع کشت بافت گیاهی………………………………………………………………………… 17
2-2-5 بررسی اثرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت……………………………………… 18
2-2-6 نمک‌های غیرآلی………………………………………………………………………………….. 19
2-2-7 ویتامین‌ها……………………………………………………………………………………………. 19
2-2-8 منبع انرژی…………………………………………………………………………………………… 19
2-2-9 عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………… 20
2-2-10 ریزنمونه……………………………………………………………………………………………. 20
2-2-11 pHمحیط…………………………………………………………………………………………. 20
2-2-12 چگونگی انتخاب محیط کشت………………………………………………………………. 20
2-2-13 ریشه‌زائی………………………………………………………………………………………….. 21
2-3 هورمون‌ها……………………………………………………………………………………………….. 21
2-3-1 اکسین‌ها……………………………………………………………………………………………… 21
2-3-2 سایتوکینین‌ها……………………………………………………………………………………….. 22
2-4 کالوس‌زایی…………………………………………………………………………………………….. 23
2-4-1 انواع کالوس……………………………………………………………………………………….. 23
2-4-2 مراحل رشد کالوس………………………………………………………………………………. 24
2-4-3 اندازه گیری رشد کالوس………………………………………………………………………. 24
2-4-4 آلودگی در کشت کالوس………………………………………………………………………. 24
2-4-5 تاثیر هورمون‌ها در القای کالوس…………………………………………………………….. 25
2-5 کنترل قهوه‌ای شدن…………………………………………………………………………………… 29
2-6 تولید متابولیت‌های ثانویه…………………………………………………………………………… 32
2-7 ریزازدیادی……………………………………………………………………………………………… 34
2-7-1 ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت…………………………………………………… 34
2-7-2 انتخاب ریزنمونه…………………………………………………………………………………… 35
2-7-3 تاثیر هورمون‌ها در ریزازدیادی……………………………………………………………….. 36
2-7-4 تاثیر هورمون‌ها در باززایی…………………………………………………………………….. 40
فصل سوم : مواد و روش‌ها  
3-1 مواد گیاهی……………………………………………………………………………………………… 43
3-2 کشت بافت……………………………………………………………………………………………… 43
3-2-1 تهیه محلول ذخیره محیط‌های کشت…………………………………………………………. 43
3-2-1-1 تهیه محلول ذخیره عناصر ماکرو………………………………………………………….. 44
3-2-1-2 تهیه محلول ذخیره عناصر میکرو…………………………………………………………. 44
3-2-1-3 تهیه محلول ذخیره آهن – سدیم………………………………………………………….. 44
3-2-1-4 تهیه محلول ذخیره ویتامین ها……………………………………………………………… 44
3-2-1-5 هورمون‌ها……………………………………………………………………………………….. 45
3-3- تهیه محیط کشت……………………………………………………………………………………. 45
3-4 ضدعفونی نمونه‌های گیاهی……………………………………………………………………….. 45
3-4-1 ضدعفونی اندام گیاهی …………………………………………………………………………. 46
3-5 تهیه ریزنمونه…………………………………………………………………………………………… 46
3-6 روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………….. 47
3-6-1 تکثیر………………………………………………………………………………………………….. 47
3-6-2 ریزازدیادی………………………………………………………………………………………….. 47
3-6-2-1 اثر هورمون اکسین……………………………………………………………………………. 48
3-6-2-2 اثر هورمون سیتوکینین……………………………………………………………………….. 48
3-6-3 تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی القای کالوس………………………………………….. 48
3-6-4 تاثیر هورمون‌های اکسین بر میزان ترکیبات پلی فنلی………………………………….. 49
3-6-4-1 روش اندازه‌گیری ترکیبات پلی‌فنل………………………………………………………. 49
3-6-4-2 منحنی استاندارد پلی‌فنل‌ها…………………………………………………………………. 49
3-7 صفات مورفولوژیکی مورد بررسی و روش اندازه‌گیری آن‌ها…………………………… 50
3-7-1 تعداد برگ…………………………………………………………………………………………… 50
3-7-2 تعداد ریشه………………………………………………………………………………………….. 50
3-7-3 طول برگ……………………………………………………………………………………………. 50
3-7-4 طول ریشه…………………………………………………………………………………………… 50
3-7-5 تعداد روز تا القای کالوس……………………………………………………………………… 50
3-7-6 درصد کالوس‌زایی……………………………………………………………………………….. 50
3-7-7 مورفولوژی کالوس………………………………………………………………………………. 51
3-7-8 وزن خشک کالوس………………………………………………………………………………. 51
3-8 آنالیز آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………… 51
فصل چهارم : نتایج  
4-1 تاثیر هورمون سیتوکینین بر صفات رویشی……………………………………………………. 52
4-1-1 هورمون BAP…………………………………………………………………………………….. 52
4-1-1-1 تعداد برگ………………………………………………………………………………………. 52
4-1-1-2 طول برگ……………………………………………………………………………………….. 54
4-1-1-3 تعداد ریشه……………………………………………………………………………………… 56
4-1-1-4 طول ریشه……………………………………………………………………………………….. 58
4-1-2 هورمون Kin………………………………………………………………………………………. 60
4-1-2-1 تعداد برگ………………………………………………………………………………………. 60
4-1-2-2 طول برگ……………………………………………………………………………………….. 62
4-1-2-3 تعداد ریشه……………………………………………………………………………………… 64
4-1-2-4 طول ریشه……………………………………………………………………………………….. 66
4-2 تاثیر هورمون اکسین بر صفات رویشی………………………………………………………… 68
4-2-1 هورمون NAA……………………………………………………………………………………. 68
4-2-1-1 تعداد برگ………………………………………………………………………………………. 68
4-2-1-2 طول برگ……………………………………………………………………………………….. 71
4-2-1-3 تعداد ریشه……………………………………………………………………………………… 73
4-2-1-4 طول ریشه……………………………………………………………………………………….. 75
4-2-2 هورمون IBA……………………………………………………………………………………… 77
4-2-2-1 تعداد برگ………………………………………………………………………………………. 77
4-2-2-2 طول برگ……………………………………………………………………………………….. 79
4-2-2-3 تعداد ریشه……………………………………………………………………………………… 81
4-2-2-4 طول ریشه……………………………………………………………………………………….. 83
4-3 بررسی اثرمتقابل هورمون‌ها بر صفات رویشی……………………………………………….. 85
4-3-1 تعداد برگ…………………………………………………………………………………………… 85
4-3-2 طول برگ……………………………………………………………………………………………. 88
4-3-3 تعداد ریشه………………………………………………………………………………………….. 91
4-3-4 طول ریشه…………………………………………………………………………………………… 94
4-4 بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی القای کالوس…………………………………… 96
4-5 بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی میزان فنل………………………………………… 99
فصل پنجم : بحث  
5-1 بحث………………………………………………………………………………………………………. 102
5-1-1 ریزازدیادی………………………………………………………………………………………….. 102
5-1-2 تعداد برگ…………………………………………………………………………………………… 102
5-1-3 طول برگ……………………………………………………………………………………………. 106
5-1-4 تعداد ریشه………………………………………………………………………………………….. 108
5-1-5 طول ریشه…………………………………………………………………………………………… 110
5-1-6 تاثیر اکسین‌ها برالقای کالوس…………………………………………………………………. 111
5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 114
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….. 115
پیوست………………………………………………………………………………………………………….. 123
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 126

چکیده

گیاه دارویی صبرزرد با نام علمی (Aloe barbadensis Mill.) یکی از گیاهان دارویی به شمار می‌رود که به دلیل تولید اسانس‌های باارزش در صنایع داروسازی و بهداشتی استفاده‌های فراوانی دارد. استفاده از سیستم کشت بافت برای ریزازدیادی این گیاه، امکان تولید تعداد زیادی گیاهچه در مدت زمان کوتاه را دارد. با این هدف، پژوهشی بر روی امکان ریزازدیادی و تاثیر تیمارهای هورمونی مختلف بر خصوصیات رویشی گیاه آلوئه‌ورا در شرایط درون‌شیشه‌ای با استفاده از هورمون‌های BAP ، Kin ، IBA و NAA و نیز ترکیبی از هورمون‌های برتر انجام شد. پس از گذشت 35 روز، پارامترهای تعداد برگ، طول برگ، تعداد ریشه و طول ریشه ثبت و مورد ارزیابی قرارگرفت. پاسخ ریزنمونه‌ها بر روی صفات رویشی این گیاه در سطح 01/0 معنی‌دار بوده است. براساس نتایج حاصل حداکثر تعداد برگ در محیط کشت MS دارای5/1 میلی‌گرم بر لیتر BAP با میانگین تعداد برگ 73/4 عدد و 8/0 میلی‌گرم بر لیتر IBA با میانگین تعداد برگ 04/4 عدد، حداکثر ارتفاع برگ‌ها در محیط کشت MS دارای 5/1 میلی‌گرم بر لیتر کینتین با میانگین طول 43/5 سانتی‌متر و 8/0 میلی‌گرم بر لیتر IBA با میانگین طول 83/3 سانتی‌متر، حداکثر تعداد ریشه در محیط کشت MS دارای 5/0 میلی‌گرم بر لیتر کینتین با میانگین تعداد ریشه 29/4 عدد و 8/0 میلی‌گرم بر لیتر NAA با میانگین تعدادریشه 06/7 عدد و حداکثر طول ریشه در محیط کشت MS حاوی 1 میلی‌گرم بر لیتر کینتین با میانگین طول ریشه 50/5 سانتی‌متر و 8/0 میلی‌گرم بر لیتر NAA با میانگین طول ریشه 44/8 سانتی‌متر به عنوان هورمون برتر انتخاب شده و سپس ترکیبی از این هورمون‌ها در قالب طرح فاکتوریل به محیط کشت اضافه شدند به صورتی که حداکثر تعداد برگ در محیط MS دارای 1 میلی‌گرم بر لیتر BAP و 6/0 میلی‌گرم بر لیتر IBA با میانگین 79/4 عدد، بهترین ارتفاع برگ‌ها در محیط کشت MS دارای 1 میلی‌گرم بر لیتر کینتین و 6/0 میلی‌گرم بر لیتر IBA با میانگین طول 44/5 سانتی‌متر و محیط کشت MS دارای 5/1 میلی‌گرم بر لیتر کینتین بدون هورمون IBA با میانگین ارتفاع 43/5 سانتی‌متر به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که حداکثر تعداد ریشه در محیط حاوی 8/0 میلی‌گرم بر لیتر NAA با میانگین 06/7 عدد و طویل‌ترین ریشه در همین محیط کشت با میانگین طول ریشه 44/8 سانتی‌متر حاصل شد که بر این اساس به کارگیری این محیط‌های کشت جهت ریزازدیادی گیاه آلوئه‌ورا توصیه می‌شود.. در بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر القای کالوس مشخص شد که غلظت 5/1 و 2 میلی‌گرم بر لیتر هورمون 2,4-D و غلظت 2 میلی‌گرم بر لیتر هورمون Picloram با میانگین تعداد 28 روز تا القای کالوس، غلظت 5/1 میلی‌گرم بر لیتر هورمون 2,4-D با 95% کالوس‌زایی و غلظت 5/1 میلی‌گرم بر لیتر هورمون Picloram با وزن خشک 23/0 گرم، بعد از 35 روز به عنوان بهترین هورمون‌ها در القای کالوس معرفی شدند. همچنین کلیه کالوس‌ها در غلظت‌های مختلف NAA ، نرم و به رنگ سبز می‌باشند اما در بقیه اکسین‌ها به رنگ زرد روشن مشخص شد. در بررسی تاثیر هورمون‌های 2,4-D ، NAA و Picloram بر میزان تولید ترکیبات‌فنلی، پاسخ ریزنمونه‌ها در سطح 01/0 معنی‌دار شد. همچنین نتایج حاصل از بررسی اثر هورمون‌های اکسین بر میزان تولید ترکیبات پلی‌فنولی در گیاه آلوئه‌ورا نشان می‌دهد که غلظت 5/1 میلی‌گرم بر لیتر از هورمون 2,4-D با میانگین 984/29 میلی‌گرم بر گرم بیشترین میزان ترکیبات پلی‌فنلی را در این گیاه تولید می‌کند. کلیه داده‌های این پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss و در قالب طرح کاملا تصادفی براساس آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.

کلمات کلیدی : کشت بافت، صبر زرد (Aloe barbadensis Mill) ، ریزازدیادی، کالوس، ترکیبات پلی‌فنلی

1-1 مقدمه:

بهبود کیفیت غذای مصرفی همیشه یکی از مهمترین دغدغه‌های بشری بوده است. ازاین‌رو اصلاح گیاهان به عنوان اصلی‌ترین منبع تولید موادغذایی، جهت افزایش کیفیت و کمیت مواد تولیدی همواره مورد‌ توجه انسان بوده‌است. در چند دهه گذشته، با گسترش اطلاعات بیوشمیایی و کشف مسیرهای بیوسنتزی انواع متابولیت‌های تولیدی در گیاهان، همچنین شناخت دقیق‌تر ساختارهای ژنتیکی و دستیابی به روش‌های دستورزی ژنتیکی، امکان خلق گیاهانی با توانایی‌های خارق العاده در تولید انواع متابولیت‌های ضروری در گیاهان فراهم شده است. در سال‌های اخیر گیاهانی که قدمت زیادی در رژیم غذایی و دارویی انسان دارند، به علت تاثیرات مطلوب متابولیت‌های تولیدی و نیز جایگاهی که این متابولیت‌ها از نظر فرآیندهای انتقال ژن دراستانداردهای ایمنی زیستی دارند، در کانون توجه بسیاری از محققان رشته‌های مختلف اعم از کشاورزی،‌ صنایع‌غذایی، دارویی و پزشکی قرارگرفته‌است (محمدی‌ و ذوالعلی، اسفند1388). در حال حاضر حدود یک سوم داروهای مورد استفاده دارای منشاء گیاهی می‌باشند. کشورهای آسیایی بخصوص هند، چین و ایران سابقه بسیار طولانی دراین زمینه دارند. این گیاهان مواد زیستی بخصوص و فعال با مقادیر بسیار کم تولید می‌کنند که تحت عنوان متابولیت‌های ثانویه نام‌گذاری می‌شوند. در عصر جدید، دانشمندان علوم گیاهی با استفاده از آخرین تکنیک‌های عملی کشت بافت گیاهی، توانسته‌اند از انواع گیاهان، ترکیب‌های بسیار مفیدی را جهت مداوای بیماری‌های سخت و غیرقابل مداوا و موارد استفاده دیگر، بدست آورند. در طی چند دهه اخیر روش‎های متفاوتی با استفاده از بیوتکنولوژی درزمینه پرورش محصولات گیاهی برتر ابداع شده است که از جمله آن‌ها می‌توان روش‌های ایجاد گونه‌های جهش یافته و پلی‌پلوئید را نام برد. کشت سلول، بافت‌ها و اندام‌های گیاهی امکان تکثیر سریع و انبوه بسیاری از گیاهان دارویی مهم و تولید متابولیت‌های ثانویه در شرایط این‌ویترو[1] را فراهم می‌کند. مهمترین روش‌های تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاهان، ریزازدیادی[2]، اندام‌زایی ازطریق کالوس[3] و جنین‌زایی سوماتیکی است. گزارش‌های متعددی در زمینه تکثیر گیاهان دارویی از طریق کالزایی وجود دارد. تولید کالوس قابلیت باززایی کالوس و ریشه‌زایی گیاهچه به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آن‌ها ژنوتیپ، ریزنمونه و شرایط فیزیولوژیک آنان، نوع محیط‌کشت و عناصرغذایی، عوامل فیزیکی و شرایط محیطی ازقبیل نور، دما، pH ، تنظیم‌کننده‌های‌رشد و ویتامین‌ها می‌باشد (باسو و چاند[4]، 1996؛ ساتیش و بهاواناندان[5]، 1988؛ شاسانی و همکاران[6]1998).

1-2 اهمیت موضوع

کشت سلول، بافت و اندام‌های گیاهی امکان تکثیر انبوه و سریع گیاهان و تولید متابولیت‌های ثانویه را در شرایط In Vitro فراهم می‌سازد. با استفاده از کشت In Vitro گیاه، علاوه بر دسترسی به منبع اولیه دارو در شرایط کنترل‌شده و مستقل از محیط، افزایش تولید ترکیبات نسبت به گیاه و تولید ترکیبات جدید نیز امکان‌پذیر می‌گردد (بورگاد و همکاران[7]، 2002).

گیاهان دارویی از هزاران سال پیش به عنوان یکی از مهمترین منابع دارویی کاربرد داشته‌اند. فناوری زیستی با استفاده از راهکارهایی نظیر کشت سلول، اندام‌ها و بافت‌ها، مهندسی ژنتیک و کاربرد نشانگرهای مولکولی قادر است کارایی و بهره‌وری گیاهان دارویی را به عنوان منابع تجدیدپذیر جهت تولید دارو افزایش دهد. کشت سلول، بافت‌ها و اندام‌های گیاهی امکان تکثیر سریع وانبوه بسیاری از گیاهان دارویی مهم را فراهم نموده است. گیاهان تکثیرشده از طریق کشت‌هایIn Vitro عاری از بیماری و از لحاظ ژنتیکی وکیفی یکنواخت می‌باشند (امیدی و فرزین، 1388).

کشت‌بافت گیاهی در زمینه گیاهان دارویی کاربردهای متعددی دارد که مهمترین آن‌ها عبارتند از: تکثیر انبوه و سریع گیاهان دارویی یکنواخت از لحاظ محتوای ژنتیکی وکیفی، حفظ گونه‌های گیاهی درحال انقراض از طریق نگهداری در شرایط انجماد و تولید متابولیت‌های ثانویه در شرایطIn Vitro از طریق کشت سوسپانسیون سلولی و کشت اندام (مولاباگال وتسای[8]، 2004؛ تریپاتی و تریپاتی[9]، 2003).

روش‌های سنتی تکثیر گیاهان دارویی همانند سایر گیاهان شامل روش‌های جنسی (تکثیر با بذر) و غیرجنسی نظیر : قلمه، خوابانیدن، پاجوش و … می‌باشد. گیاهان تکثیر شده با بذر عمدتا از لحاظ ژنتیکی یکنواخت نیستند و گیاه حاصله دارای تمام خواص گیاه مادری نیست. به همین جهت تکثیر غیرجنسی به جنسی ترجیح داده می‌شود. روش‌های سنتی تکثیرغیرجنسی عمدتا با مشکلات متعددی از جمله محدودیت گیاه مادری و بازدهی پایین مواجه است. کشت‌بافت، نوعی تکثیر غیرجنسی است. مزیت تکثیر از طریق کشت‌بافت نسبت به سایر روش‌های مرسوم، تولید تعداد زیادی گیاه درمحیط in Vitro با محتوای ژنتیکی یکسان و کیفیت یکنواخت، در زمان کوتاه‌تر و فضای نسبتا محدود می‌باشد (تریپاتی و تریپاتی، 2003).

فناوری زیستی قادر است کارآیی گیاهان دارویی را جهت تولید دارو افزایش دهد. کشت سلول، بافت‌ها و اندام‌های گیاهی امکان تولید سریع و انبوه ژنوتیپ‌های مطلوب با محتوای ژنتیکی یکسان و کیفیت یکنواخت، در زمان کوتاه‌تر و فضای محدود فراهم می‌سازد. امروزه تعداد زیادی از گیاهان دارویی از طریق ریزازدیادی قابل تکثیر می‌باشند (امیدی و فرزین، 1391).

تشکیل کالوس مرحله‌ای اساسی در کشت درون‌شیشه‌ای بسیاری از سلول‌ها و بافت‌های گیاهی و نیز برخی از روش‌های مهندسی ژنتیک است. برای مثال، کالوس‌های کشت‌شده در شرایط درون‌شیشه‌ای تکثیر شده و تعداد زیادی سلول ایجاد می‌کنند که از طریق اندام‌زایی یا جنین‌زایی رویشی قابلیت باززایی و تبدیل شدن به گیاه کامل را دارند. علاوه بر این، بافت کالوس عمدتا به عنوان بافت هدف برای دستکاری ژنتیکی استفاده می‌شود و تشکیل کالوس برای باززایی بافت‌های تراریخت لازم است. از کالوس‌های سست و نرم عموما برای ایجاد کشت سوسپانسون سلولی نیز استفاده می‌شود (اثنی‌عشری، 1388).

این گیاه در ایران با نام صبرزرد و یا شاخ بزی نیز معروف است. تنها گونه بومی موجود در ایران آلوئه ورا[10] می‌باشد که در نواحی جنوب ایران و گونه آلوئه لیتورالیس[11] در ارتفاعات بشاگرد می‌روید. از میان گونه‌های شناخته شده آلوئه، تنها 4 گونه آن برای انسان و دام خوراکی هستند که گونه آلوئه‌ورا در صدر آن قرار دارد (میرزایی ندوشن و همکاران، 1383 و آگاروال[12]، 2008).

بکارگیری روش‌های نوین زیستی در تولید، تکثیر و دست‌ورزی ژنتیکی این گیاه می‌تواند نقطه عطفی را در صنایع غذایی و دارویی ایجاد نماید. این گیاه به دلیل توانایی بالا در تحمل شرایط سخت خشکی و کم‌آبی، در سرتاسر دنیا گسترش یافته است. بهینه‌سازی فرآیند کشت‌بافت و باززایی آلوئه با تثبیت و واسطه‌گری کشت کالوس، راه‌گشای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مختلفی نظیر القای جنین‌های سوماتیکی و تولید بذرمصنوعی، تثبیت کشت‌های سوسپانسیون سلولی و اصلاح گیاه از طریق تنوع سوماکلونال خواهد بود (محمدی و ذوالعلی، 1388).

به طور کلی در آلوئه‌ها، افزایش رویشی از راه جداسازی پاجوش‌ها و با تقسیم بوته متداول است ولی تکثیر این گیاه از راه جداسازی پاجوش‌ها کند بوده و وقت‌گیر است. بنابراین گیاهان محدودی از یک گیاه مادری به دست می آید. این موضوع عامل بازدارنده‌ای برای گسترش تولیدات صنعتی محسوب می‌گردد. با توجه به اهمیت گیاه صبرزرد و نبود مواد گیاهی کافی، کشت و کار این گیاه در سطح زیاد ایجاد محدودیت می‌کند که با روش ریزافزایی می‌توان بر این مشکل چیره شد (کواست[13]، 1979؛ ناتالی و همکاران[14]، 1990).

با توجه به این‌که پلی‌فنل‌ها، موادی هستند که در اولین مراحل بیوسنتزی تولید آنتی‌اکسیدان‌های مهمی نظیر فلاونوئید‌ها و آنتوسیانین‌ها را می‌کنند، لذا افزایش تولید این ترکیبات به کمک استفاده از غلظت‌های بهینه هورمون‌های اکسین و سیتوکینین می‌تواند روشی برای افزایش فلاونوئید‌ها و آنتوسیانین‌ها باشد. این دو ماده از مهمترین مواد آنتی‌اکسیدانی می‌باشد که در جلوگیری از بروز سرطان نقش بسیار مهمی دارد. در گیاه آلوئه‌ورا دو متابولیت ثانویه آلودین و امودین از همین مسیر بیوسنتزی استفاده می‌کند. درنتیجه با افزایش تولید ترکیبات پلی‌فنلی می‌توانیم میزان این متابولیت‌های ثانویه ونیز آنتی‌اکسیدان‌ها را افزایش دهیم (احمد و همکاران[15]، 2007).

از آنجایی که تکثیر این گیاه از روش‌های مرتبط با بذر، به واسطه وجود نرعقیمی گسترده، راندمان پائینی دارد، تنها راه کشت سنتی آلوئه، تکثیر از طریق پاجوش است. با توجه به اینکه در طول یکسال حداکثر تا 4 پاجوش را می‌توان از یک گیاه 2 ساله جداسازی نمود، این موضوع رشد صنایع غذایی و دارویی مرتبط با این گیاه سودمند را به شدت کند خواهد کرد. لذا کاربرد تکنیک‌های مختلف کشت‌بافت در مورد این گیاه بسیار سودمند خواهد بود. با این حال اکثر تحقیقات انجام شده در راستای ریز‌ازدیادی این گیاه، با روش شاخسارزایی مستقیم می‌باشد. دلیل این امر، وجود ترکیبات گسترده فنولی است که از بافت‌های آلوئه در محیط کشت ترشح می‌شود. این موضوع باززایی گیاه را از کالوس، به شدت مشکل می‌کند. گزارشات اندک موجود از روش‌های غیرمستقیم کشت ‌بافت گیاه آلوئه، گواهی بر این مدعا است (آگاروال، 2008؛ احمد و همکاران، 2007 و روی و سارکار[16]، 1991 (.

با توجه به قدمت کاربرد آلوئه‌ورا و جایگاه روزافزون آن در فرهنگ غذایی و دارویی مردم و نظر به اینکه محصولات تولیدی برپایه آلوئه‌ورا در کانون توجه بسیاری از صنایع بزرگ تولیدی محصولات غذایی و دارویی قرار دارند، سرمایه‌گذاری در زمینه پروژه‌های دست‌ورزی ژنتیکی این گیاه کاملا توجیه اقتصادی خواهد داشت. از سوی دیگر بهینه‌سازی فرآیند کشت ‌بافت و باززایی آلوئه با تثبیت و واسطه‌گری کشت کالوس، راهگشای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مختلفی نظیر القای جنین‌های سوماتیکی و تولید بذر مصنوعی، تثبیت کشت‌های سوسپانسیون سلولی و اصلاح گیاه از طریق تنوع سوماکلونال خواهد بود که خود نیز به عنوان زمینه‌ساز انجام پروژه‌های مرتبط با مهندسی‌ژنتیک و مهندسی مسیرهای بیوسنتز انواع متابولیت‌ها، مورد‌توجه قرار‌خواهدگرفت. دربسیاری از گزارشات ارائه شده در زمینه القای کالوس در ریزنمونه‌های جداشده از این گیاه، به مشکلات و دشواری‌هایی که در اثر وجود ترکیبات فنولی ایجاد می‌گردند، تاکید شده است. وجود این ترکیبات می‌تواند روند اندام‌زایی و جنین‌زایی غیرمستقیم در انجام پروژه‌های ریزازدیادی از طریق کشت‌بافت گیاه آلوئه را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین فرآیند باززایی و اندام‌زایی در گیاه آلوئه‌ورا فرآیندی زمان‌بر است و تکمیل دوره کشت‌بافت آن هفته‌ها به طول می‌انجامد (روی و سارکار، 1991).

  1-3 فرضیات

  1. با بکارگیری هورمون‌های گیاهان می‌توان میزان تولید کالوس را افزایش داد.
  2. نوع و میزان عناصرغذایی محیط‌های مختلف کشت بر روی میزان کالوس‌زایی موثراست.
  3. استفاده از متوقف‌کننده موادفنلی باعث افزایش کارایی تولید کالوس می‌شود.
  4. استفاده ازهورمون‌های گیاهی کارآیی تولید مواد فنلی در کالوس را می‌توان افزایش داد.
  5. با بکارگیری تکنیک‌های کشت‌بافت و بررسی جنبه‌های مختلف موضوع، می‌توان به پروتکلی جهت القای کالوس آلوئه‌ورا به منظور تکثیر انبوه و نیز دسترسی سریع به متابولیت‌های ثانویه دست یافت.

1-4 اهداف پژوهش

  1. تعیین بهترین ترکیب هورمونی به همراه محیط کشت برای تکثیر سریع
  2. تعیین بهترین ترکیب هورمونی برای القای کالوس
  3. افزایش تولید مواد فنلی به کمک هورمون‌های مختلف

تعداد صفحه :141

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر روی شاخص های رشد و عملکرد کلزا در شرایط تنش آبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی علوم خاک گرایش :بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک عنوان : بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست  بر روی شاخص های رشد و عملکرد کلزا در شرایط Read more…

مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد:تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم جیره در غنی سازی سلنیوم تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخم گذار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم دامی گرایش :پرورش و تولید طیور عنوان : تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم جیره در غنی سازی سلنیوم تخم مرغ و عملکرد Read more…

مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه:اثر استفاده از سطوح مختلف دانه شنبلیله و پودر سیر بر صفات عملکردی، فراسنجه های خونی و کلسترول تخم مرغ در مرغان تخم گذار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم دامی گرایش :پرورش و تولید طیور عنوان : اثر استفاده از سطوح مختلف دانه شنبلیله و پودر سیر بر صفات عملکردی، فراسنجه های خونی و کلسترول تخم Read more…