پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسي اثرات انواع مختلف اسيد هيوميك بر خصوصيات كمي و كيفي پسته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش توليدات گياهی- تولیدات باغی

با عنوان : بررسي اثرات انواع مختلف اسيد هيوميك بر خصوصيات كمي و كيفي پسته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

     دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد دامغان

پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد رشته توليدات گياهی- تولیدات باغی

عنوان:

بررسي اثرات انواع مختلف اسيد هيوميك بر خصوصيات كمي و كيفي پسته رقم عباسعلي

استاد راهنما:

دکتر حسين افشاري

استاد مشاور:

دكتر حسين حكم آبادي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکيده

به منظور مطالعه اثرات چند نوع اسيد هيوميك مختلف در بازار بر خصوصيات كمي و كيفي پسته رقم عباسعلي آزمایشی به صورت طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 5 تيمار (كود هيومکس 4 لیتر در 200 لیتر آب، كود فلورا2 در 200 لیتر آب، كود پارس هيوميك 5 کیلوگرم،كود هومی پارس 5 کیلو گرم و شاهد) در 3 تكرار اجرا شد. اين تيمارها در اسفند ماه با توجه به ميزان توصيه شركت توليدي بصورت شيار كود در قطعات 1000 متري اعمال شد. بعد از اعمال تيمارها طول شاخه سال جاري، تعداد برگ، ميزان سطح برگ و دور تنه اندازه گيري شد. همچنين در زمان رشد سریع آندوسپرم در اوایل تیر ماه شاخص هاي اکوفيزيولوژيک (ميزان فتوسنتز، ميزان فلورسنس کلروفيل، شدت و سرعت تعرق، ميزان مقاومت روزنه اي، ميزان هدايت روزنه اي دماي سطح برگ و همچنين ميزان کلروفيلa،کلروفيلb وکلروفيل کل برگ) اندازه گيري شد. در مرداد ماه نمونه هاي برگي جهت اندازه گيري عناصر غذايي جمع آوری شد. در شهريور ماه جهت ارزيابي اثرات اين تيمار ها بر روي سال آوري، ميزان جوانه هاي ريزش يافته اندازه گيري گرديد. در زمان برداشت فاکتورهاي کمي وکيفي ميوه پسته (ميزان محصول تر با خوشه وفرابر، ميزان محصول خشک، درصد پوکي، انس وخنداني، درصد پسته هاي زودخندان و ترك خورده نامنظم) در قطعات تيمار شده و شاهد اندازه گيري شد. نتایج نشان داد تیمار هیومکس نسبت به شاهد که کمترین تعداد جوانه را تولید کرده است، حدود 46درصد جوانه بیشتری باقی مانده است. هومی پارس حدود 12درصد کمتر از هیومکس جوانه باقی مانده است. درصد خندانی توسط هیومکس بهبود یافت. بیشترین تعداد پسته های پوک مربوط به شاهد می باشد که در مقایسه با تیمارهای پارس هیومیک، هومی پارس، فلورا و هیومکس به ترتیب 33، 46، 49 و 64 درصد پسته های پوک بیشتری تولید کرده است. تیمار شاهد بیشترین تعداد عددی پسته های با ترک نامنظم ایجاد کرده است که با تیمار هیومکس اختلاف معنی داری داشته ولی با سایر تیمارها اختلاف معنی داری ندارد. کمترین تعداد پسته های ترک نامنظم مربوط به هیومکس می باشد که حدود 40 درصد کمتر از شاهد می باشد. تیمار هیومکس که بیشترین سطح برگ را نشان می دهد با تیمار پارس هیومیک که کمترین سطح برگ را بوجود آورد، حدود 37 درصد سطح برگ بیشتری ایجاد کرده است. اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ای، مقاومت روزنه ای، تعرق و نسبت فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر   رقم عباسعلی مشخص شد که هیومکس بیشترین اثر را داشت. نتایج همچنین مشخص ساخت اثر انواع اسید های هیومیک بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی برگ تاثیری نداشت.

کلمات کلیدی: مواد هیومیکی، مواد آلی، کوددهی، خصوصیات کمی و کیفی، پسته رقم عباسعلی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه  
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
فصل دوم: کلیات و بررسی منابع  
2-1- اهمیت پسته کاری ……………………………………………………………… 6
2-2- تاریخچه و منشاء ……………………………………………………………………………… 8
2-3- مناطق عمده پسته کاری در دنیا …………………………………………………………. 11
2-4- گیاهشناسی …………………………………………………………………………… 13
2-4-1-گیاهشناسی خانواده آناکاردیاسه ……………………………………………………….. 13
2-4-2- گیاه شناسی جنس پسته (Pistacia) ………………………………………………………….. 14
       2-4-2-1-گونه های جنس پسته …………………………………………………….. 14
2-4-3-گیاهشناسی پسته اهلی (L.Pistacia vera) ………………………………………………………… 17
   2-4-3-1- ریشه ……………………………………………………………………….. 17
 2-4-3-2- تنه …………………………………………………………………… 17
   2-4-3-3- تاج …………………………………………………… 18
       2-4-3-4- برگ …………………………………………………………… 18
   2-4-3-5- جوانه ……………………………………………………………………………………………………………….. 19
   2-4-3-6- ساختمان گل نر…………………………………………………………………………………………………… 19
    2-4-3-7- میوه …………………………………………………………………….. 20
2-4-4- نیاز سرمایی …………………………………………………………………… 20
2-4-5-گلدهی و گرده افشانی ………………………………………………………………………. 21
2-5- مواد آلی خاک ……………………………………………………………………. 21
 2-5-1- منابع مواد آلی خاک ……………………………………………….
21
   2- 5-2- ساختمان شیمیایی مواد آلی ………………………………………………. 22
عنوان صفحه
   2-5-3- تجزیه مواد آلی در خاک ………………………………….. 23
2-5-4- تأثیر شرایط محیطی در تجزیه مواد آلی خاک ……………………………………………………………….. 25
2-5-5- نتایج تجزیه مواد آلی ……………………………………………………………….. 27
   2-5-5-1- تجزیه مواد کربن دار خاک …………………………………………………………. 28
       2-5-5-1-1- تجزیه گلوسیدهای ساده ……………………………………………………. 28
      2-5-5-1-2- تجزیه نشاسته ……………………………………………………. 29
      2-5-5-1-3- تجزیه پکتین ……………………………………………………. 30
        2-5-5-1-4- تجزیه سلولز ……………………………………………………… 31
        2-5-5-1-5-تجزیه همی سلولز ……………………………………………………………. 33
       2-5-5-1-6- تجزیه لیگنین …………………………………………………………. 34
       2-5-5-1-7- تجزیه تانن ها ……………………………………………………….. 37
         2-5-5-1-8- تجزیه صمغ ها ……………………………………………………….. 38
        2-5-5-1-9- تجزیه موم ها ………………………………………………….. 38
 2-5-5-2- تجزیه ترکیبات آلی ازت دار …………………………………………………………………………………… 39
       2-5-5-2-1- تجزیه پروتئین ها …………………………………………………………….. 40
       2-5-5-2-2- اسید نوکلئیک ……………………………………………………….. 43
2-6- هوموس خاک ………………………………………………………………….. 44
   2-6-1- تشکیل هوموس ………………………………………………………………… 44
   2-6-2- ساختمان شیمیایی هوموس ……………………………………………………………….. 45
   2-6-3- نتیجه تجزیه هوموس …………………………………………………………………. 47
         2-6-3-1- ازت……………………………………………………………………… 47
         2-6-3-2- فسفر …………………………………………………………………………… 49
         2-6-3-3- گوگرد ……………………………………………………………………….. 50
   2-6-4- فرم های هوموس …………………………………………………………………………… 51
       2-6-4-1- هوموس مول …………………………………………………………………… 52
عنوان صفحه
      2-6-4-2- هوموس مور …………………………………………………………………… 53
     2-6-4-3- هوموس مودر …………………………………………………………….. 54
   2-6-5- خواص هوموس ……………………………………………………………… 54
2-6-6- نسبت C/N ………………………………………… 58
2-6-7- مقدار هوموس خاکها ………………………………………………………….. 61
2-6-8- حفظ تعادل هوموس در خاک ……………………………………………………………… 62
2-7- مدیریت مواد آلی خاک …………………………………………………………………… 65
2-8- هدف از اجراي تحقيق ……………………………………………………………………………….. 68
فصل سوم: مواد و روشها  
3-1- محل انجام آزمايش …………………………………………………………………………………… 71
3-2- مواد گياهي ……………………………………………………………………………… 71
3-3- طرح آزمايشي و نحوه اجرا ………………………………………………………………………… 73
3-4- اندازه‌گيري شاخص هاي اكوفيزيولوژيك …………………………………………………………….. 75
   3 -4-1- تعيين ميزان فتوسنتز، تعرق، هدايت روزنه‌اي، مقاومت روزنه‌اي و دماي برگ ………………………. 75
   3-4-2- تعيين فلورسانس كلروفيل …………………………………………………………………. 76
   3-4-3- اندازه گيري ميزان كلروفيل برگ …………………………………………………. 77
فصل چهارم: نتایج و بحث  
4-1- نتایج ………………………………………………………………………………………….. 79
   4-1-1- اثر انواع اسید هیومیک در رشد شاخه …………………………………………………… 84
   4-1-2- اثر انواع اسید هیومیک در دور تنه ……………………………………………………. 85
     4-1-3- اثر انواع اسید هیومیک در تعداد جوانه باقی مانده …………………………………… 86
   4-1-4- اثر انواع اسید هیومیک در تعداد جوانه ریزش کرده ……………………….. 87
   4-1-5- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پوست تر ………………………………………………….. 88
   4-1-6- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پسته تر ………………………………………………. 89
عنوان صفحه
   4-1-7- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پسته خشک ……………………………………………… 90
   4-1-8- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پوست خشک …………………………………. 91
   4-1-9- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های خندان ……………………………… 92
   4-1-10-اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های پوک …………………………………….. 93
   4-1-11- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های دهن بست ………………………………… 94
   4-1-12- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های گو ………………………………………. 95
   4-1-13- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های زود خندان ……………………………….. 96
   4-1-14- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های با ترک نامنظم ………………………….. 97
   4-1-15- اثر انواع اسید هیومیک بر انس پسته های تیمارشده …………………………………… 98
   4-1-16- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کلرفیل a ………………………………………………………… 99
   4-1-17- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کلرفیل b ………………………………………………………… 100
   4-1-18- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کاروتنوئید …………………………………….. 101
   4-1-19- اثر انواع اسید هیومیک بر سطح برگ ………………………………………………. 102
   4-20- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر ازت …………………………………………. 103
   4-1-21- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر فسفر …………………………………. 104
   4-1-22- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر پتاسیم ……………………………………….. 105
   4-1-23- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر کلسیم ……………………………………. 106
   4-1-24- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر منیزیم …………………………………….. 107
   4-1-25-اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر آهن …………………………………………. 108
   4-1-26- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر روی ………………………………………. 109
   4-1-27- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر منگنز ……………………………………….. 110
   4-1-28- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر مس ……………………………………….. 111
   4-1-29- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر بُر ……………………………………………….. 112
   4-1-30- شاخص های اکوفیزیولوژیکی ………………………………………………… 113
     4-1-30-1- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز …………………………………. 113

 

عنوان صفحه
     4-1-30-2- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان هدایت روزنه ای ………………………………….. 114
     4-1-30-3- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان مقاومت روزنه ای ………………………………………. 115
     4-1-30-4- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان تعرق ………………………………………………. 116
   4-1-30-5- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر …………………………….. 117
4-2- بحث ………………………………………………………………………………………………. 118
پیشنهادات ………………………………………………………………………. 125
منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………. 126

مقدمه

پسته يكي از مهمترين محصولات كشاورزي كشور است كه از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و … اهميت فوق العاده اي دارد. ارزش توليد اين محصول گرانبها و بي نظير حدود 10 درصد از درآمدهاي غير نفتي كشور مي باشد. حدود 152000 خانوار شهري و روستايي كشور كه جمعيتي بالغ بر يك ميليون نفر را شامل مي گردند، در حرفه هاي مربوط به توليد اين محصول بكار اشتغال دارند. پسته به عنوان آخرين محصول كشاورزي قابل كشت در بيشتر مناطق پسته خيز ايران، ‌نقش اولين كالاي كشاورزي صادراتي را ايفا مي نمايد. مشكلات مربوط به شوري و كم آبي حاشيه كوير از يك سو و خشكسالي هاي اخير توأم با مسائل عديده از سوي ديگر باعث شده است تا اين محصول تنها با تكيه بر تحقيقات و فناوري پيشرفته قادر به ادامه حيات باشد.

آخرين محصول قابل كشت بدين مفهوم است كه اگر باغات پسته از بين بروند هيچ محصول ديگري قابل كشت نيست و مرحله بعدي در مناطق پسته خيز كشور پيشرفت كوير و بيابان زايي خواهد بود كه منتج به مهاجرت افراد و بيكاري خواهد شد. بنابراين تلاش در جهت حفظ اين محصول كه تنها با تكيه بر تحقيقات امكانپذير است، نه تنها منافع اقتصادي حاصل از كشت آن را بدنبال دارد بلكه مزاياي ناشي از كويرزدايي را نيز به همراه دارد. لذا مطالعاتي كه در راستاي حفظ اين محصول صورت مي گيرد شامل روشهاي افزايش بازده آبياري، يافتن گونه هاي مقاوم به شوري و خشكي، ‌يافتن گزينه هاي جديد تامين آب و … مي تواند از بازده اقتصادي بسيار بالایي برخوردار باشد.

ايران قرن ها بدون رقيب، عمده ترين توليد كننده پسته جهان بوده اما در حال حاضر كشورهاى ديگر در زمينه توليد و تجارت پسته به رقابت با ايران پرداخته اند. به عنوان مثال، تركيه كه سابقه توليد و تجارت پسته آن قدمت چندانى ندارد و در يكصد سال گذشته در زمره مشتريان پسته ايران بوده در سال هاى اخير توليد محصول خود را بالا برده و به رقيبى براى پسته ايران مبدل شده است. توسعه باغ هاى كاليفرنيا در آمريكا نيز باعث شده است كه آمريكا به عنوان رقيبى نيرومند براى پسته ايران در بيايد. آمريكا پس از ايران دومين كشور توليد كننده و صادر كننده پسته در جهان محسوب مى شود. استان سمنان و بخصوص شهرستان دامغان يکي از قديمي ترين مناطق پسته کاري ايران و جهان مي­باشد. شهرستان دامغان که در عرض جغرافيايي´08 38 و طول ´19 54 درجه واقع گرديده و 1155 متر از سطح دريا ارتفاع دارد، داراي اقليمي گرم و خشک مي­باشد. با عنايت به شرايط اقليمي خاص منطقه و تناسب اين شرايط با نيازهاي گياه پسته مي­توان گفت که گسترش و توسعه پسته کاري در اين منطقه آينده خوبي دارد و به همين جهت انجام تحقيقات و استفاده از روشهاي نوين در توليد پسته در اين منطقه ضروري به نظر مي­رسد.

از مسائلي كه مخصوصا در ساليان اخير گريبانگير باغداران بوده است پايين بودن عملكرد و كيفيت پسته ميباشد. علاوه بر مسائل مربوط به آب آبياري و كمبود آب كه به نظر مي رسد نقش اساسي در اين مسئله ايفا نمايد، عدم تعادل عناصر غذايي و تغذيه مناسب و مطلوب باغهاي پسته بایستی مورد توجه قرار گیرد. ماهيت خاكهاي مناطق خشك و بالا بودن املاح محلول (نمك) و كم محلول (گچ و آهك) در خاكهاي مناطق پسته كاري مسئله عدم وجود تعادل در عناصر غذايي خاك و برگ مناطق پسته كاري را به اثبات مي رساند. در اين مناطق درختان ساليان زيادي از ذخيره عناصر غذايي خاك استفاده نموده اند بدون اينكه به جبران و جايگزيني علمي آنها توجه گردد. به طوريكه باغداران تنها به كاربرد يكي دو نمونه كود ازته و فسفره آن هم نه بر اساس اصول علمي پرداخته اند. اين مسائل باعث عدم تعادل تغذيه اي در باغهاي پسته شده است. آثار عدم تعادل غذايي، علاوه بر كاهش عملكرد كمي و كيفي پسته به صورت علائم مختلفي مانند حاشيه سوختگي و زردي برگها، ريز برگي يا قرمزی و لكه پوست استخواني مشهود است و روز به روز نيز اين مسائل و مشكلات ابعاد جديد تري به خود مي گيرد.

   اسید هیومیک از نظر بیو­شیمیایی ماده مؤثره هوموس است و از طريق اثرات هورموني و بهبود جذب عناصر غذايي، سبب افزايش بيومس ريشه و اندام هوايي مي­شود. بخش هوايي گياه مواد پرورده را برای رشد ريشه تأمين می­کند و نقش ريشه تأمين مواد خام است، لذا رابطه متقابلي بين ريشه و بخش هوايي وجود دارد. رشد ريشه تحت تأثير محيط و عواملي چون رطوبت، دما و عناصر غذايي خاك است. اسيد هيوميك و اسيد فولوئیك به ترتيب سبب تشكيل كمپلكس­هاي پايدار و نامحلول و كمپلكس هاي محلول با عناصر ميكرو مي­گردند و سبب افزايش جذب عناصر شده، باروري خاك و توليد در گياهان را افزايش مي­دهند. در چند سال اخير مواد هيوميكي مختلفي در بازار نهادهاي كشاورزي بخصوص در مناطق پسته كاري آمده است كه اثرات آنها و تفاوت آنها در عملكرد و خصوصيات كمي و كيفي پسته نامشخص است. در اين تحقيق اثرات چند نوع اسيد هيوميك مختلف در بازار بر خصوصيات كمي و كيفي پسته رقم عباسعلي مطالعه شد.

تعداد صفحه :148

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]