دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی تکنولوژی نساجی

عنوان : مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخ های خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده فنی ومهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی تکنولوژی نساجی

عنوان:

مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخهای خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث

استاد راهنما:

دکتر منصور دیاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مروری بر مطالعات انجام شده

1-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………3

1-2- لیف پلی استر ………………………………………………………………………………………4

1-2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………………………4

1-2-2- ساختمان شیمیایی……………………………………………………………………………….4

1-2-3- مصارف وکاربردهای الیاف پلی استر……………………………………………………..5

1-2-4- خواص فیزیکی، مکانیکی وشیمیایی الیاف پلی استر (PET) ……………………….6

1-2-4-1- مقاومت در مقابل کشش اولیه…………………………………………………………..6

1-2-4-2- جذب رطوبت…………………………………………………………………………………..6

1-2-4-3- مقاومت در مقابل نور آفتاب……………………………………………………………..6

1-2-4-4- شکل میکروسکوپی……………………………………………………………………….6

1-2-4-5- چگالی……………………………………………………………………………………….7

1-2-4-6- مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی…………………………………………………….7

1-2-4-7- مقاومت در مقابل عوامل بیولوژیکی………………………………………………….7

1-2-4-8- درجه حرارت ونقطه ذوب………………………………………………………………7

1-2-4-9- جمع شدگی………………………………………………………………………………..7

1-2-4-10- اثر حلال………………………………………………………………………………….7

1-2-4-11- اثر مواد متورم کننده ………………………………………………………………..8

1-3- رنگرزی پلی استر……………………………………………………………………………….8

1-4- روش تولید الیاف پلی استر………………………………………………………………….9

1-5- الیاف پلی استراصلاح شده………………………………………………………………….10

1-6- الیاف پلی استر با سطح مقطع های خاص……………………………………………..10

1-6-1- الیاف پروفیلی یا توخالی (Hollow fibers) …………………………………………10

1-6-1-1- روش تولید الیاف توخالی ……………………………………………………………11 

1-6-2- الیاف با شکل سطح مقطع غیر دایره ای …………………………………………….12

1-6-2-1- روش تولید الیاف با شکل سطح مقطع غیردایره ای…………………………….13

1-6-2-2- انواع شکل سطح مقطع های غیردایره ای الیاف…………………………………..14

1-6-2-3- تحقیقات انجام شده درزمینه مقایسه الیاف با مقطع های غیردایره ای ودایره ای … 16

1-7- فشارپذیری فرش ……………………………………………………………………………..19

1-7-1- مکانیزم های فشردگی نخ خاب…………………………………………………………20

1-7-2- انواع فشارپذیری ………………………………………………………………………….21

1-7-3- افت ضخامت فرش……………………………………………………………………….23

1-8- تغییرات ظاهری و فرسایشی فرش………………………………………………………23

فصل دوم: تجربیات

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….26

2-2- روش تولید نمونه نخ های خاب………………………………………………………..27

2-2-1- روش تولید نخ خاب شاهد …………………………………………………………….27

2-2-2- روش تولید نخ خاب اصلاح شده با افزایش نمره (dpf) الیاف ……………..28

2-2-3- روش تولید نخ خاب اصلاح شده با  تغییر شکل سطح مقطع همزمان باافزایش نمره (dpf) الیاف….29

2-3- عملیات تاب وتثبیت حرارتی ………………………………………………………….30

2-4- رنگرزی نخ های خاب………………………………………………………………………..32

2-5- تهیه نمونه های فرش پرز بریده……………………………………………………….32

2-6- تکمیل ……………………………………………………………………………………33

2-7- آزمونهای انجام شده روی نمونه های فرش تولیدی………………………………35

2-7-1-  آزمون های بارگذاری فرش………………………………………………………..35

2-7-1-1- آزمون بارگذاری استا تیکی……………………………………………………..35

2-7-1-2- آزمون بارگذاری دینامیکی…………………………………………………..37

2-7-2- آزمون بصری………………………………………………………………………….39

فصل سوم: نتیجه گیری و بحث

3-1-  نتایج آزمون بارگذاری استاتیکی………………………………………………44

3-1-1-  کلیات…………………………………………………………………………………44

3-1-2-  تعیین پارامترهای فشارپذیری………………………………………………….46

3-1-2-1-  روش نسبی………………………………………………………………………46

3-1-2-2- روش تجزیه و تحلیل کلی…………………………………………………..46

3-1-3- بررسی تأثیراصلاحات اعمالی روی نخ های پلی استر بر بازگشت پذیری استاتیکی فرش….47

3-1-3-1-بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت (dpf) نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش…47

3-1-3-2- بررسی تأثیر شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش…54

3-1-3-3- بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت (dpf) و شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش……………………………………61

3-2-  نتایج آزمون بارگذاری دینامیکی………………………………………………68

3-2-1-  کلیات………………………………………………………………………….68

3-2-2- تعیین پارامترهای فشارپذیری……………………………………………70

3-2-2-1- روش نسبی……………………………………………………………………..70

3-2-2-2- روش تجزیه و تحلیل کلی………………………………………………….70

3-2-3-1-بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی  فرش… 70

3-2-3-بررسی تأثیر اصلاحات اعمالی روی نخ های پلی استر بر بازگشت پذیری دینامیکی فرش…..70

3-2-3-2-بررسی تأثیر شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش….74

3-2-3-3- بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف و شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش……………………………………………………78

3-3-  نتایج آزمون بصری…………………………………………………………..82

3-3-1- مقایسه میزان پرکنندگی 3 کد فرش مورد آزمون……………….83

3-3-2- مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ زیردست……………84

3-3-3- مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ ظاهر(رخ) ………….84

3-3-4- مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ برق و جلا………………..85

3-3-5- مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ دانه دانه بودن ریشه……..86

3-3-6- مقایسه کلی 3 کد فرش مورد آزمون بصری…………………………86

3-3-7- نتایج آزمون Oneway انجام گرفته روی پارامترهای مورد نظر………..87

فصل چهارم: نتایج نهایی وپیشنهادات

4-1- نتایج نهایی………………………………………………………………………..90

4-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………91

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………94

فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………96

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………98

چکیده:

امروزه استفاده از الیاف پلی استر به عنوان نخ خاب فرش ماشینی مورد توجه صنعت قرارگرفته است. از آنجایی که لیف پلی استردارای خواص بازگشت پذیری ضعیف می باشد تلاشهایی برای بهبود خواص بازگشت پذیری لیف درحال انجام می باشد. دراین تحقیق، تاثیرافزایش نمره (دنیر برفیلامنت) الیاف ونیز تغییر شکل سطح مقطع لیف از دایره به سه پره بر میزان افت ضخامت فرش پس از بارگذاری استاتیکی ودینامیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین فرش بافته شده با نخهای خاب پلی استر اصلاح شده با فرش بافته شده از نخ خاب پلی استر متداول از نظر ظاهری توسط داوران مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد افزایش دنیر برفیلامنت الیاف وتغییر شکل سطح مقطع الیاف از دایره به سه پره، اگرچه می تواند سبب بهبود در افت ضخامت پس از بارگذاری دینامیکی فرش گردد لیکن نتوانست سبب کاهش افت ضخامت فرش پس از بارگذاری استاتیکی آن گردد. از طرفی انجام هردو تغییر بطورهمزمان (افزایش دنیربرفیلامنت و تغییرشکل سطح مقطع لیف) می تواند سبب کاهش افت ضخامت فرش حاصل پس از بارگذاری استاتیکی ودینامیکی فرش گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون بصری نشان دادکه فرش بافته شده با الیاف پلی استری که بطورهمزمان دنیر بر فیلامنت آن افزایش یافته و شکل سطح مقطع آن از دایره به مثلث تغییر نموده است ازطرف داوران نمره کیفی بالاتری نسبت به سایر نمونه ها گرفت.

فصل اول: مروری بر مطالعات انجام شده

1-1- مقدمه

بی شک یکی از اصلی ترین الیاف مورد مصرف نساجی پلی استر می باشد. گواه این موضوع، میزان تولید و مصرف بالای سالیانه این لیف در جهان می باشد. ازطرفی، بیشترین حجم نخ خاب مورد مصرف فرش ماشینی در ایران، از الیاف اکریلیک تهیه می شود که لیفی نسبتا گران ودارای مشکلات زیست محیطی زیادی می باشد. در این تحقیق تلاش می شود تا خصوصیات نخ پلی استر فیلامنتی را با تغییردر شکل سطح مقطع ونیز تغییر نمره الیاف(dpf)[1] اصلاح نمود. نتیجه این تحقیق می تواند به جایگزین شدن الیاف پلی استر بجای اکریلیک در صنعت فرش ماشینی ایران کمک کند. از آنجا که منسوجات فرش از طرف پای انسان(راه رفتن)، پایه صندلی و مبل و… همواره تحت بارگذاری دینامیکی واستاتیکی قرار دارد، در نتیجه فشارپذیری یکی از مهمترین خواص فیزیکی- مکانیکی آنها محسوب می شود. بنابراین یک فرش علاوه بر داشتن کارکرد و دوام فنی بالا، باید به عنوان یک کالای تزئینی و لوکس نیز دارای ظاهری زیبا باشد. از جمله عوامل مهم در این زیبایی نظم وترتیب نخ های خاب، درخشندگی و… می باشد. بنابراین دراین تحقیق ابتدا نمونه های تولید شده نخ های پلی استر فیلامنتی شاهد(نخ پلی استر متداول مصرفی صنعت) و اصلاحی در فرش ماشینی خاب بریده بافته شده و سپس نمونه های فرش از لحاظ آزمون های فشار پذیری (استاتیکی، دینامیکی) و بصری بایکدیگرمقایسه می شوند.

2-1- لیف پلی استر

1-2-1- تاریخچه

تا قبل از 1945دانشمندان مختلفی پلی استرهای لیفی زیادی را تهیه نموند ولی تقریبا تمامی آنها از واکنش گرمای آلیفاتیک تهیه می‌شدند و دارای نقطه ذوب پایینی برای مصارف نساجی بودند،  بعلاوه آنکه در حلالهای خشک شویی به آسانی حل می‌شدند.

دراولین روزهای جنگ جهانی دوم، و ینفیلد و دیکسون (Whinfild & Dickson) توانستند با مطالعه مطالب کارتروز پلی اتیلتن ترفتالات با وزن مولکولی بالا را از واکنش اسیدترفتالیک و استر دی متیل خالص آن  با اتیلن گلایکول تهیه نمایند،  پلیمر جدید از طریق ذوب ریسی به الیاف تبدیل می‌شد و دارای خواص نساجی مطلوبی بود. ولی بدلیل جنگ جهانی انتظار جهت تولید تا سال 1945 بطول انجامید. در جولای 1945 شرکت (ICI) طبق توافقنامه بلند مدت میان آنها و شرکت دوپونت ،حق امتیاز تولید این لیف را به 5 کشور اعطا نمود. تولید پلی استر در دهه 60 و70 بطور گسترده ای افزایش یافت و در سال 1972 پلی استر از نایلون پیشی گرفت و عنوان مهمترین لیف مصنوعی را به خود اختصاص داد[3] .

2-2-1- ساختمان شیمیایی

پلی استر به پلیمرهایی اتلاق می‌گردد که دارای گروه استر (co-o) در زنجیره  اصلی خود باشند. این گروه استری، ‌حاصل واکنش بین الکلهای دو ظرفیتی و کربوکیسلیک اسیدهای دو ظرفیتی می‌باشد[1].

در این تحقیق منظوراز لیف پلی استر، بیشتر پلی اتیلن ترفلات [1](PET) است که درواقع یکی از ‌مهمترین الیاف مصنوعی در صنعت نساجی می‌باشد.

فرمول شیمیایی این لیف در شکل (1-1)آمده است.

از جمله نامهای تجاری که امروزه درسطح جهان برای الیاف پلی استر بکار می‌ برند می‌توان به ترویرا (Trevira) ، تولیدی شرکت هوفست آلمان،  ترگال (Tergal) شرکت رود یاستا فرانسه،  تریتا ل ((Trital شرکت رود یانس ایتالیا، تترون (tetron) ژاپن و ویکلرون (Viklerun) شرکت ببیانت میلزآمریکا اشاره کرد.  [2]

3-2-1- مصارف وکاربردهای الیاف پلی استر

پلی استر به مقدار زیاد با پنبه،  ویسکوز، پشم و سایر الیاف طبیعی مخلوط می‌شود و به این ترتیب کمبودهای الیاف طبیعی تا حدودی مرتفع می‌گردد. پلی استر را می توان از لحاظ کاربرد در 4 گروه الیاف کوتاه، الیاف بلند، نخهای یکسره و بی بافت هاتقسیم بندی نمود. نمره الیاف پلی استر که در ریسندگی الیاف کوتاه تولید می‌شود،  در حدود 3-7/1 دسی تکس می‌باشد.  طول این الیاف 38 تا 76 میلیمتر و فرو موج آن 4 تا 6 در سانتیمتر است. کاربرد الیاف کوتاه پلی استر بسیار گسترده است. در صنایع بافندگی تاری پودی انواع مختلف پارچه‌های پیراهنی، ‌روپوشی، ‌شلواری، ‌رو مبلی، ‌پرده ای، ‌ملافه ای، مقدمات بافندگی و. .. ازاین لیف تهیه می‌شود.

پلی استر به منظور مخلوط شدن با پشم دارای نمره 3 تا 6 دسی تکس می‌باشد و طول برش آن 75 تا100 میلی متر می‌باشد. الیاف بلند پلی استر دارای طیف گسترده ای از کاربردها می‌باشد از جمله  در صنایع بافندگی فاستونی، ‌نیمه فاستونی و پشمی به صورت عموماً کت و شلوار مردانه، ‌منسوجات فنی، ‌پتو، ‌ملافه ، ‌نخ فرش ماشینی و. .. اشاره نمود.

نخ فیلامنتی پلی استر معمولی به صورت تک رشته ای وچند رشته ای مستقیماً در تریکو بافی،  بافندگی و تکسچرایزینگ  استفاده می‌شود، ‌نخ فیلامنتی پلی استر با استحکام بالا به مصارف صنعتی مثل نخ تایر خودرو، ‌کمر بند ایمنی،  تسمه، نخ خیاطی، ‌طناب،تورماهیگیری ،شیلنگ های صنعتی،چادر مسافرتی،بادبان کشتی و… مورد استفاده قرار میگیرد. بعلاوه در بافندگی حلقوی این لیف درقالب انواع زیر پوش، ‌تی شرت،  لباس ورزشی،  جوراب و. .. به بازار عرضه می‌شود. 

همانطور که اشاره شد بخش قابل ملاحظه ای از مصرف پلی استر به صورت الیاف ریسیده می‌باشد که در شاخه‌های مختلف نساجی کاربرد دارد.اما در سالهای اخیر پیشرفت قابل ملاحظه در منسوجات بی بافت صورت

گرفته است و موارد کاربرد زیادی را دارا می باشد از جمله منسوجات فنی،کشاورزی،ژئوتکستایلها،منسوجات محافظ،منسوجات بهداشتی و… .

به علت خواص ویژه پلی استر نظیر براقیّت و نرمی آن به صورت 100% نیز درمواردی چون روسری، ‌شال زنانه استفاده می‌گردد در صنایع کفپوش و نخ خاب وچلّه فرش ماشینی نیز کاربرد گسترده ای دارد[1].

4-2-1- خواص فیزیکی، مکانیکی وشیمیایی الیاف پلی استر (PET)

1-4-2-1- مقاومت در مقابل کشش اولیه

مقاومت در مقابل کشش اولیه در این گونه الیاف فوق العاده زیاد بوده و از خصوصیات خوب این الیاف است و نشان دهنده این است که در مقابل فشار کم عملیات نخ پیچی، کششی به این الیاف داده نمی شود.آزمایشات نشان داده که وزنه  9/0 گرم بر دنیر فقط یک درصد می تواند فیلامنت داکرون را کشش دهد، و وزنه 75/1 گرم بر دنیر باعث 2 درصد کشش در داکرون می شود. تریلین نیز مشابه داکرون می باشد و مقاومت در مقابل کشش اولیه خوبی دارد بنابراین نیروی که در هنگام پوشیدن لباس وارد می شود ، تغییر شکل اساسی را در لباس بوجود نمی آورد[4] .

2-4-2-1- جذب رطوبت

در شرایط معمولی جذب رطوبت الیاف داکرون و تریلین 4/0 درصد است .در نتیجه استحکام کششی و ازدیاد طول تا حد پارگی در حالت خیس و خشک یکسان است .کفپوش پلی استر در حین مصرف ایجاد بار الکتریکی می کنند و در نتیجه خاک و آلودگیهای هوا را به سهولت جذب می کنند[4] .

  1. Polyethylene Terephthalate
  1. Denier per Filament

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی نساجی

دانلود پایان نامه ارشد :مدلسازی ارتباط پارامترهای تنظیمی روی خواص مکانیکی و دینامیکی فرش اکریلیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر گرایش : تکنولوژی نساجی  عنوان :  مدلسازی ارتباط پارامترهای تنظیمی روی خواص مکانیکی و دینامیکی فرش اکریلیک مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته Read more…

مهندسی نساجی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : نساجی گرایش : شیمی نساجی و علوم الیاف عنوان :  بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی مطالب Read more…

مهندسی نساجی

دانلود پایان نامه ارشد: ایجاد نانوزبری بر سطوح منسوجات و بررسی اثرات حاصل از آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی نساجی  عنوان : ایجاد نانوزبری بر سطوح منسوجات و بررسی اثرات حاصل از آن مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی با Read more…