پایان نامه ارشد رشته مکانیک : روشهاي بازتواني نيروگاههاي حرارتي با استفاده از توربين گاز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   روشهاي بازتواني نيروگاههاي حرارتي با استفاده از توربين گازدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

عنوان:
روشهاي بازتواني نيروگاههاي حرارتي با استفاده از توربين گاز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده :

در گزارش حاضر به روشهاي بازتواني نيروگاههاي حرارتي با استفاده از توربين گاز پرداخته شده است.
در ابتدا ضمن معرفي روشهاي معمول به مسائل پيش روي نيروگاههاي حرارتي اشاره شده تا در ادامه به
محدوديتهاي فني و اقتصادي در راه استفاده از بازتواني براي حل اين مشكلات پرداخته شود. سپس
تجربياتي كه در امر بازتواني برخي نيروگاههاي حرارتي به دست آمده در قالب اشارهاي به تاريخچه بازتواني
بررسي شده است. سپس به بررسي اجزاي اصلي بازتواني يعني توربينها، بويلرهاي بازياب حرارت و
دستگاههاي تبادل حرارت اشاره و ضمن معرفي هر يك از آنها روشهاي افزايش ظرفيت و بازده و همچنين
به مشخصات فني آنها پرداخته شده است. در ادامه، محاسبات فني لازم جهت انجام بازتواني مورد بررسي
قرار گرفته و تا حدودي به ملاحظات اقتصادي اشاره شده است. در پايان مشخص شده است كه انجام
بازتواني براي بهبود شاخصهاي عملكرد نيروگاه حرارتي مفيد بوده و در عين حال روش بازتواني قابل
استفاده با توجه به بررسي موردي واحدهاي توليد برق، قابل معرفي خواهد بود.

مقدمه:

در ساليان اخير با افزايش نرخ كالاها و خدمات و به خصوص مواردي همچون بالا رفـتن قيمـت جهـاني
سوختهاي فسيلي از طرفي و از سوي ديگـر نيـاز روزافـزون جوامـع بشـري بـه بـرق مطمـئن و اقتصـادي،
نيروگاههاي توليد برق روز به روز بيشتر به چالشي تجارت انرژي كشيده ميشوند تا جايي كه واژههايي چون
تجارت برق و بورس برق ديگر به گوش دست اندكاران اين صنعت ناآشنا نيست.
از سوي ديگر بالا رفتن شاخصهاي زيست محيطي جوامع هر روز عرصه را بـر توليـد كننـدگاني كـه از
فناوري قديميتر در توليد برق استفاده ميكنند، تنگ تر ميكند.
مجموعه اين عوامل در كنار خواسته هميشگي توليدكنندگان برق جهت پايينتر بودن قيمت تمام شـده
توليد برق خود راه را به سوي استفاده از فناوريهاي جديد توليد هموار ميكند.
يكي از روشهايي كه جهت بهبود شاخصهاي توليد نيروگاههاي حرارتي در چند سال اخير مورد توجـه
اين صنعت قرار گرفته بازتواني واحدهاي حرارتي موجود با استفاده از توربينهاي گازي است كـه از فنـاوري
روز بهرهمند ميباشند.
در اين گزارش ضمن معرفي روشهاي معمول بازتواني، به نمونههاي انجام شدهاي اشـاره و ضـمن ارائـه
اطلاعاتي از تجهيزات اصلي مورد نياز به محاسبات فني و ملاحظات اقتصادي اشاره و در خصوص نحوه انجام
بازتواني بحث و نتيجه گيري ميشود.

 مروري بر روشهاي بازتواني
1ـ 1ـ پيشگفتار
بازتواني يك راه حل حائز اهميت، براي دستيابي به يك سيستم توليد توان بهبود يافته ميباشد كه همه
يا بخشي از امكانات زير را فراهم ميكند:
y كاهش مصرف و در نتيجه كاهش هزينه سوخت مصرفي كل سيستم
y كاهش هزينه هاي نگهداري و تعميرات
y كاهش آلايندگي
y كمترين هزينه مورد نياز براي افزايش ظرفيت توليد
y حداقل نمودن هزينههاي سرمايه زگ اري
ارزيابي يك پروژه بازتواني بايد محدوده وسيعي شامل جنبههاي تجاري، پيش بينـيهـاي افـزايش بـار،
پارامترهاي مالي، قواعد و قوانين زيست محيطي، تغييرات قيمت سوخت و ديگر عوامل را در برگيرد تا فوايـد
مهم اين نوع پروژه ها قابل دستيابي باشند. اين ارزيابي، به دليل تغيير قوانين براي سرويسهاي توليد قدرت
و تاثير گذاشتن روي ميزان رقابت آنها پيچيدهتر ميگردد.
آناليز بازتواني معمولاً از مراحل زير پيروي مي كند:
y تعيين اهداف سيستم توليد توان، ميزان و ارزش توان اضافي مورد نياز، كـاهش ميـزان آلاينـدههـا،
قيمت و قابليت دسترسي سوخت، محدوديتها و ملزومات انتقال، برنامه هاي پيش بيني شـده بـار
توليدي و غيره.
y تعيين نيروگاههاي موجود كه ميتوانند تحت بازتواني قرار گيرند با شناسايي محدوديتهاي اصـلي
مربوط به هر يك از آنها ( مثـل محـدوديت هـاي آلاينـدگي)، وضـعيت تجهيـزات موجـود و ديگـر
اطلاعات با اهميت.
y شناسايي تكنولوژيهاي منتخب بازتواني (مدار تركيبي، جعبه هواي داغ، توربين گاز با بويلر كمكي،
توربين گاز با گرماي آب تغذيه) و انجام يك آناليز اوليه براي انتخاب بهترين فناوري.
y گسترش طراحي، پارامترهاي عملكردي و هزينههاي سرمايه گـزاري بـراي ديگـر نيروگـاههـاي كـه
قابليت بازتواني را دارند يا نيروگاههاي جديد.
y انتخاب بهترين روش يا روشها بر مبناي ملاحظات اقتصادي و ديگر فاكتورها.

تعداد صفحه :116

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *