پایان نامه ارشد رشته مکانیک:تعیین فاکتورهاي موثر دراتلافات برودتی سقف وبرآورد میزان کاهش باربرودتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک  با عنوان :   تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی مکانیک- تبدیل انرژي
عنوان :
تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی
بازائ کاهش واحد اختلاف دما در واحد سطح

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
 طبق اطلاعات موجود 50 درصد از اتلافات برودتی از طریق سقف انجام می گیرد، پس ارائه روش هایی
براي کاهش این اتلافات تاثیر زیادي در کاهش مصرف انرژي دارا می باشد.
 در این سمینار فرضیات براي شهر قم در روز 15 جولاي ساعت سه بعدازظهر مورد بررسی قرارگرفته
است. سقف گنبدي بارگاه حضرت معصومه (س) مدل و مقدار انرژي تابشی و شار حرارتی براي آن
محاسبه شده سپس مقدار زاویه نصف گنبد براي آن را تغییر داده تا بهینه ترین حالت سقف گنبدي براي
کاهش اتلافات برودتی محاسبه شود سپس اتلافات برودتی براي دهانه گنبد با ارتفاع ثابت و زوایاي
متفاوت نصف گنبد بررسی و نتایج نشان می دهد که کمترین اتلافات براي زوایاي 50 الی 65 درجه می
باشد. در ادامه طول دهانه گنبد با ارتفاع ثابت را تغییر داده تا اثر آن بر کاهش اتلافات برودتی بررسی
شود. چندین روش براي محاسبه میزان تشعشع خورشید در مکان خاص موجود می باشد که در این
سمینار ترجیحا از روش دکتر دانشیار استفاده شده است و نتایج حاکی از آن است که 5 تا 10 درجه
زاویه بدست آمده نسبت به بررسی هایی که در قبل صورت گرفته بهبود بخشیده شده است .

مقدمه:
از آنجایی که سقفهاي گنبدي سطح بیشتري در فضاي خارج خود دارند، تبادل حرارت بهتري انجام
 میدهند و کمتر گرم میشوند تاکنون محققان بسیاري همچون تانگ
1 پیلموتر ، 2 نهار ،[1] 3 تحقیقات [2]
بسیاري درباره انواع سقفها در مناطق مختلف براساس شرایط اقلیمی و جوي منطقه هاي گرم و خشک
یا معتدل و مرطوب یا کوهستانی انجام دادهاند. از آنجایی که سقف یکی از بخشهاي مهم ساختمان
4 است، ساختار هندسی آن تأثیر عمدهاي در مصرف انرژي، کاهش برودت و آسایش حرارتی دارد. تامسون
[4] با تقریب، شکل گنبد را به 5 قسمت هرمی تقسیم نمود و از آن به عنوان کلبه خورشیدي استفاده
کرد و تحلیل را روي کلبه خورشیدي در نظر گرفت. طائري و رئیسی با استفاده از روشهایی مانند سقف
سایهدار به همراه مخزن آب، بار سرمایشی مورد نیاز براي ساختمان را کاهش دادند. یعقوبی و
سرپوشان[5] تشعشع خورشید را روي سطوح سه بعدي با برنامه کامپیوتري محاسبه کردند. در این
تحقیق میزان تاثیر شکل گنبد شامل دهانه آن و زاویه نصف گنبد در شهر قم توسط مدلی که براي
بارگاه حضرت معصومه (س) در روز و ساعت خاص براي گنبد تک پوسته با ارائه سطح و میزان انرژي
تابشی بر روي سطح بارگاه مورد بررسی قرار گرفته و حالت بهینه آن که زاویه نصف گنبد 50<θ<65 درجه
می باشد پس از بررسی روي زوایاي متفاوت پیشنهاد شده است و حالت بیهنه پیشنهاد شده توسط سعید
مهران[6] را که 45<θ<60 می بود البته با کمک برنامه کامپیوتري که توسط یعقوبی و سر پوشان پیشنهاد
شده را 5 درجه براي زاویه نصف گنبد بهبود بخشیده است.

تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان و محیط اطراف
نور خورشید همیشه براي ایجاد روشنایی طبیعی در یک ساختمان مورد نیاز است. اما از آنجا که این نور
سرانجام به حرارت تبدیل میشود، باید میزان تابش مورد نیاز براي هر ساختمان با توجه به نوع آن
ساختمان و شرایط اقلیمی محل آن تعیین گردد. بدین منظور، در این قسمت نخست به بررسی ماهیت
نور خورشید و حرارت حاصل از آن پرداخته و سپس به نحوه انتقال این حرارت از جدارههاي ساختمان به
فضاي داخلی آن میپردازیم .
مقدارحرارتی که خورشید در فاصله 148/000/000 کیلومتري یا 93 میلیون مایلی، فاصله خورشید و
مدار زمین در سطحی عمود بر اشعه آن تولید مینماید براي 1/94 کالري درسانتیمترمربع در دقیقه
 نامیده میشود. البته زمین مقدارحرارت کمتري را دریافت مینماید 1 میباشد که «رقم ثابت خورشی »د
چون مقداري از اشعه خورشید در اثر برخورد با سطح ابرها دوباره بطرف بالا منعکس گردیده و قسمتی
 موجود در آتمسفر جذب میشود. همچنین مقدار 2 نیز بوسیله دي اکسید کربن، بخار آب و اوزون
مشخصی از اشعه خورشید در اثر برخورد به ملکولهاي هوا به اطراف پخش میشود، که البته قسمتی از
این اشعه پخش شده در آسمان دوباره بطرف زمین تابیده میشود .

تعداد صفحه :113

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *