پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد :فولادهاي پرآلياژ رسوب سخت شونده و سوپر آلياژها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد با عنوان : فولادهاي پرآلياژ رسوب سخت شونده و سوپر آلياژها در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
 “M.Sc.”
مهندسي مواد-شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
عنوان
فولادهاي پرآلياژ رسوبسخت شونده و سوپر آلياژها
روشهاي توليد، خواص و كاربردها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
 سوپرآلياژ و فولادهاي پرآلياژ رسوبسخت شونده از جمله آلياژهاي پركاربرد در صنعت ميباشند. انواع
مختلف اين آلياژها خواص مطلوبي را در شرايط كاري مختلف به وجود ميآورند. براي حصول خواص مكانيكي
مناسب بايد جدايش عناصر آلياژي و ناخالصيها در پايينترين سطح قرار گيرند . لذا ريخته گري اين آلياژها
 انجام شده و سپس تصفيه به روش بايد در كوره ذوب القايي تحت خلأ هاي ذوب مجدد قوسي تحت
انجام گردد. مراحل مختلف فرآوري اين آلياژها در ايجاد خواص مطلوب و كاربردهاي خاص موثر هستند

در اين پژوهش ، روشهاي مختلف توليد و فرآوري سوپرآلياژ ها و فولادهاي پرآلياژ رسوبسخت شونده

بررسي شده است . مشخص شده است كه استفاده از روشهاي VAR ، VIM و يا ESR تأثير بسزايي

در بهبود خواص مكانيكي اين آلياژها دارد. ريزساختار اين
آلياژها طي عمليات پيرسازي اصلاح شده و باعث ايجاد خواص متنوعي در آنها ميشود .

مقدمه :
توليد سوپر آلياژها در اواخر 1930 در كشورهاي فرانسه، آلمان، انگليس و ايلاات متحده آغاز شـد . آلياژهـاي
اوليه به صورت كارشده توليد ميشدند. جهت افرايش استحكام اين آلياژها از عمليات حرارتي رسوب سختي
استفاده مي . شد از سال 1939 آلياژهاي Ni-Cr-Fe توسط شركت Inco توليد شدند كه با استفاده از عمليـات
حرارتي انحلالي و رسوب سختي به حداكثر استحكام دماي بالاي خود ميرسيدند. اين آلياژها استفاده وسيعي
در پره هاي توربين پيدا كرد ند.
 تكنولوژي ذوب القايي تحت خلأ در اواخر دهه 1950 باعث افزايش قابليت كارپذيري گرم و توليد آلياژهاي
با تركيب پيچيدهتر و ساختار كنترل شدهتر از طريق ريختهگري دقيـق تحـت خـلاء شـد . كنتـرل انجمـاد و
 دانهبندي منجر به ساخت قطعات با انجماد جهت دار و تك كريستال گرديد كه باعث افزايش تحمـل دمـايي
اين آلياژ شد. امروزه پرههاي توربينهاي گازي از طريق ريختهگري دقيق تحت خلا ء توليد ميشوند .
 گروهي از سوپرآلياژها بر مبناي تركيبي از نيكل، آهن و كبالت تكامل يافتهاند كه براي كار در دماهاي بـالا
o در بازه
500-1100 C و در موتورهاي جت و توربين هاي گازي روي زميني استفاده ميشوند .
 در سوپرآلياژهاي پايه نيكل، بعضي از اين عناصر، مثل آلومينيم و تيتانيم بسيار فعال هستند و برخي ديگـر
همچون نايوبيم يوتكتيكهايي با نقطه ذوب پايين تشكيل ميدهند.
 فولادهاي پرآلياژ رسوب سخت شونده در زمره فولادهاي فوق مستحكم ميباشند كه تحقيق بر روي آنها در
سال 1958 با ابداع ر دههاي و 25 20 درصد نيكل شروع ش . د بـا پـي بـردن بـه تـأثير موليبـدن و كبالـت در
افزايش استحكام و سختي آلياژهاي فوق، در اوايل دهة 1960 فولادهاي پرآلياژ رسوب سخت شونده 18 درصد
نيكل كبالتدار برپاية سيستم آلياژي Fe-Ni-Co-Mo حاوي تيتـانيم در سـه ردة تجـاري 300 ،250 و 350
توسعه داده شده و بازاريابي شدند. سرانجام آلياژهاي ديگري ماننـد فولادهـاي پرآليـاژ رسـوب سـخت شـونده
زنگنزن و فولادهاي پرآلياژ رسوب سخت شونده ويژه با استحكام بسيار زياد در ردههاي 400 و 500 هب وجـود
آمدند. در طول دهة 1960 براي اين آلياژها دو نوع بازار ، يكي در كاربردهاي نظامي و هوافضا و ديگري ساخت
قالبها و ابزارها ب هوجود آمد

مقدمهاي بر سوپرآلياژ
 توسعه سوپر آلياژها در اواخر دهه 1930 در فرانسه، آلمان، انگليس و ايلاات متحده آغاز شد. آلياژهاي اوليه
5 به صورت كارشده توليد ميشدند. جهت افرايش استحكام ايـن آلياژهـا از عمليـات حرارتـي رسـوب سـختي
استفاده مي . شد از سال 1939 سري هايي از آلياژهاي Ni-Cr-Fe توسط شركت Inco توسـعه يافتنـد كـه بـا
استفاده از عمليات حرارتي انحلالي و رسوب سختي به حداكثر استحكام دماي بالاي خـود مـي رسـيدند . ايـن
آلياژها مانند Inconel 600 بر اساس محلول سازي و افزودن Al و Ti به منظور سخت شدن از طريق تشكيل
فاز  γ توليد ميشدند. افزودن يك درصد Nb توليد Inconel X-750 را در پي داشت كه اسـتفاده وسـيعي در
پره هاي توربين پيدا كرد.
 پيدايش تكنولوژي ذوب القايي تحت خلأ در اواخر دهه 1950 باعث افزايش قابليت كارپذيري گرم و توليد
آلياژهاي با تركيب پيچيدهتر و ساختار كنترل شدهتر از طريق ريختهگـري دقيـق تحـت خـلاء شـد . كنتـرل
انجماد و دانهبندي منجر به ساخت قطعات با انجماد جهت دار و تك كريستال گرديد كه باعث افزايش تحمل
دمايي اين آلياژ شد. امروزه پـره هـاي تـوربين هـاي گـازي از طريـق ريختـه گـري دقيـق تحـت خـلا ء توليـد
 ميشوند.

تعداد صفحه :160

قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *