پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد :بررسی رفتارتریبولوژیکی پوشش هاي دماي بالابرروی فولاد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد با عنوان : بررسی رفتارتریبولوژیکی پوشش هاي دماي  بالابرروی فولاددر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد تهران جنوب
 دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 شناسایی و انتخاب مواد -مهندسی مواد

عنوان
 بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش هاي دماي بالا بر روي فولاد

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
موادي است که داراي نرخ یکی از چالشهاي رایج سیستم هاي تریبولوژیکی صنعتی مدرن طراحی و تولید
کاربردهاي صنعتی با . سایش کم و ضریب اصطکاك پایین در یک دامنه وسیع از محیط هاي کاري می باشد
شرایط کاري که با زمان در حال تغییر هستند در ابتدا شامل صنایع هوا و فضا بوده اما علاوه بر این شامل
صنایع نظامی و صنایع نیروي هسته ،نایع اتومبیل سازيصنایع دیگري مانند ابزار سازي، شکل دهی مواد، ص
استفاده از روانکارهاي جامد تنها جایگزین قابل قبول براي کاهش اصطکاك در بسیاري از . اي نیز هستند
محیط هاي کاري سخت است، به ویژه آنهایی که در برگیرنده دماهاي بالاي C˚ هستند که در آن میزان 350
پر کاربردترین روانکارهاي جامد درصنعت . این شرایط به سرعت کاهش می یابند روانکارهاي مایع تحت
گرافیت ، نیترید بور و MoS2 این مواد روانکارهاي مؤثري هستند زیرا ساختار لایه لایه اي دارند که به . هستند
آسانی برش می خورند و منجر به کاهش ضریب اصطکاك می شوند. جامد به اشکال استفاده از روانکارهاي
علاوه براین . عنوان لایه هاي یکپارچه این است که آنها نرم هستند و در نتیجه مقاومت سایشی لازم را ندارند
، هیچ روانکار جامد تک فازي وجود ندارد که یک ضریب اصطکاك پایین را در یک دامنۀ وسیع از شرایط
ر مناسب درهواي مربوط یا خشک است امادرخلا به عنوان مثال، گرافیت یک روانکا. محیطی از خود نشان دهد
در مقابل، . نتایج رضایت بخشی را ارائه نمیدهد MoS روانکار مورد انتخاب براي کاربردهایی است که نیازمند
براي جبران نقاط . محیط هاي خشک یا خلأ است اما در هواي مرطوب به شدت غیر قابل استفاده می شود
ضعف روانکارهاي یکپارچه، مواد جدیدي طراحی شده اند که فازهاي با سختی و استحکام زیاد را با ترکیبی از
امد ترکیب می کند تا نرخ سایش و ضریب اصطکاك را در دامنۀ وسیعی از شرایط کاري فازهاي روانکار ج
هدف در این کار، ارائه یک بررسی از تحقیقات انجام شده برروي رفتار تریبولوژیکی پوشش ها در . کاهش دهند
.دماهاي بالا می باشد.

مقدمه
. در علم مهندسی مواد ابعاد وسیعتري یافته استامروزه با توسعه صنعت در زمینه هاي گوناگون، تحقیقات
تولید پوشش هاي مختلف به منظور بدست آوردن خواص گوناگون نظیر پایداري شیمیایی، مقاومت به اخیراً
یکی از چالشهاي رایج سیستم هاي . شدت بیشتري به خود گرفته است… خوردگی، مقاومت سایشی و
ید موادي است که داراي نرخ سایش کم و ضریب اصطکاك پایین در تریبولوژیکی صنعتی مدرن طراحی و تول
کاربردهاي صنعتی با شرایط کاري که با زمان در حال تغییر . یک دامنه وسیع از محیط هاي کاري می باشد
هستند در ابتدا شامل صنایع هوا و فضا بوده اما علاوه بر این شامل صنایع دیگري مانند ابزار سازي، شکل دهی
استفاده از روانکارهاي جامد . صنایع نظامی و صنایع نیروي هسته اي نیز هستند ،، صنایع اتومبیل سازيمواد
تنها جایگزین قابل قبول براي کاهش اصطکاك در بسیاري از محیط هاي کاري سخت است، به ویژه آنهایی که
در برگیرنده دماهاي بالاي C˚ این شرایط به سرعت کاهش تحت هستند که در آن میزان روانکارهاي مایع 350
پر کاربردترین روانکارهاي جامد درصنعت گرافیت ، نیترید بور و . می یابند MoS2 این مواد روانکارهاي . هستند
مؤثري هستند زیرا ساختار لایه لایه اي دارند که به آسانی برش می خورند و منجر به کاهش ضریب اصطکاك
می شوند. اشکال استفاده از روانکارهاي جامد به عنوان لایه هاي یکپارچه این است که آنها نرم هستند و در
 نتیجه مقاومت سایشی لازم را ندارند [7] علاوه براین ، هیچ روانکار جامد تک فازي وجود ندارد که یک .
به عنوان مثال، گرافیت یک .ضریب اصطکاك پایین را در یک دامنۀ وسیع از شرایط محیطی از خود نشان دهد
در مقابل، . روانکار مناسب درهواي مربوط یا خشک است امادرخلا نتایج رضایت بخشی را ارائه نمیدهد MoS
روانکار مورد انتخاب براي کاربردهایی است که نیازمند محیط هاي خشک یا خلأ است اما در هواي مرطوب به
ن نقاط ضعف روانکارهاي یکپارچه، مواد جدیدي طراحی شده اند براي جبرا. شدت غیر قابل استفاده می شود
که فازهاي با سختی و استحکام زیاد را با ترکیبی از فازهاي روانکار جامد ترکیب می کند تا نرخ سایش و
 ضریب اصطکاك را در دامنۀ وسیعی از شرایط کاري کاهش دهند [1] هدف در این کار ، ارائه یک بررسی از .
 .جام شده برروي رفتار تریبولوژیکی پوشش ها در دماهاي بالا می باشد.

 تعداد صفحه :99

قیمت :  6000 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *