پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع: بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتي اروميه

دانشکده مهندسی صنایع

گروه سیستم های اقتصادی- اجتماعی

پایان نامه كارشناسي‌ ارشد رشته صنایع گرايش سیستمهای اقتصادی-اجتماعی

عنوان:‌

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

استاد راهنما:

دكتر رحیم تقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال در آموزش های هنرستانی آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز انجام گرفته است. روش تحقيق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی است. جامعه آماري شامل كليه هنرآموزان هنرستانهای آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر تبریز در سال تحصیلی 94-1393 می باشد که تعداد آنها از سوی مسئولین سازمان ذیربط 177 نفر(97 هنرآموز زن و80 هنرآموز مرد) می باشد. جهت تعیین نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده که 121 نفر از بین هنرآموزان شاغل در هنرستانهای مربوطه به روش تصادفی نسبتی تحقیق به عمل آمده است. ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که جهت تک تک متغیرهای تحقیق شاخصها و گویه هایی در مقیاس 5 گزینه ای طراحی و مورد سنجش قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده‌ها از طریق روش ميداني با استفاده از نرم‌افزار آماري spssنسخة 21 انجام شده است و جهت پاسخ به سوال‌های تحقیق از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه هنرآموزان سرفصل‌های کتب درسی متناسب با اشتغال فارغ‌التحصیلان می‌باشد، همچنین رشته‌های فنی با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی هماهنگ بوده و ویژگی‌های فردی هنرجوها در زمان انتخاب رشته تحصیلی مورد توجه قرار می‌گیرد ولی از لحاظ بهره‌مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای از تجهیزات و امکانات پایینی برخوردار است و از نظر هنرآموزان رشته‌های فنی و حرفه‌ای در حد پایینی برای فارغ‌التحصیلان ایجاد شغل می‌نماید.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در نظام جديد آموزش متوسطه در کنار شاخه‌هاي نظري براي تربيت نيروي انساني ماهر ونیمه ماهر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، شاخه کاردانش و فني ‌و حرفه‌اي ايجاد گرديده است[1]. انتظار مي‌رود که فراگيران با استعداد و توانمند و با علاقه فراوان به اين شاخه گرايش پيدا کنند تا بتوان از طريق آن به هدف راهبردي يعني ايجاد اشتغال از راه آموزش رسيد. واضح است علاوه بر آثار مهمي که اين آموزش‌ها براي ايجاد اشتغال مولد دارد آثار فرهنگي و تربيتي براي پرورش افراد متکي به خود و مستقل نيز به دنبال دارد.

يکي از راهبردهاي اساسي تغيير در نظام‌هاي آموزشي افزايش توانمندي شغلي دانش‌آموختگان، با توجه به نيازهاي جامعه، بازار کار و اشتغال است که با کنترل خروجي‌هاي سازمان‌هاي آموزشي به سامان مي‌رسد. در دهه گذشته، توجه بسياري از انديشمندان و صاحب‌نظران به کيفيت آموزش نيروي کار با توجه به تقاضا و نياز بازار کار معطوف شده است. اين امر به بهبود و افزايش مشارکت ميان بخش صنعت و آموزش و تسهيل انتقال از مدرسه به بازار کار، کمک شاياني کرده است. آموزش فني‌ حرفه‌اي پلي است ميان آموزش و بازار کار. تقويت ارتباط و مشارکت ميان بخش آموزش و دنياي کار، اين اطمينان را به بازار کار مي‌دهد که دستيابي به استاندارد عملکرد کارکنان، با افزايش آگاهي‌ها و مهارت‌هاي آنان در طول دوره‌هاي فني حرفه‌اي امکان‌پذير است و يکي از مراحل بسيار موثر و حياتي مرحله انتقال از آموزش به عمل است که اغلب مورد غفلت قرار گرفته است ]1[.

بهسازي و ارتقاي سطح توانمندي‌هاي انسان‌ها و نظام اجتماعي از سياست‌هاي اصلي و مأموريت‌هاي بايسته و شايسته يک نظام کارآمد و پويا محسوب مي‌شود، همه بر اين باورند که بزرگترين سرمايه هر کشور افراد جامعه مي‌باشند و در واقع دانش‌آموزان هر جامعه مهم‌ترين عامل دستيابي به اهداف آن جامعه به شمار مي‌روند، در اين ميان نقش محيط آموزشي و مسئولان آموزشي در رأس آن مدير آموزشي غيرقابل انکار است.

1-2- بیان مسئله

آموزش های هنرستانی از جمله آموزش هایی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تربیت نیروی کار متخصص و ماهر و تغییر هرم شغلی از شکل مخروطی به شکل تخم مرغی از آن بهره گرفته می شود. در رأس هرم اشتغال بخش های صنعتی و کشاورزی، سیاست گذاران و محققان با تحصیلات عالی قرار دارند که از نظر هدایت و توسعه بخش و تولید نظریه و دانش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. درسطح میانی هرم مهندسان و مدیران رده های میانی می باشند که کارشناس هستند و حلقه رابط بین سطوح پایین و رأس هرم به شمار می روند. قسمت های پایین تر هرم که بیشترین مساحت هرم را در بر می گیرند، شامل تکنسین ها و کارگران ماهری است که وظیفه اجرای برنامه های کشاورزی و صنعتی را بر عهده دارند و به طور مستقیم در یکی از زیربخش ها شاغل هستند. با توجه به رویکردها و بحث توسعه پایدار، این سطح باید از توانایی و دانش و مهارت کافی برای بکارگیری دستورات رده های بالاتر برخوردار باشند که این امر نیازمند آموزش هایی در سطوح میانی و پایینی می باشد ]2[.

مهمترین ویژگی های افراد آموزش دیده در دوره آموزش هنرستانی، بازار کار آنان و اشتغال در شغل و حرفه سازگار با تخصص نیروی کار می باشد. بدون شک اشتغال مناسب و صحیح همراه با توسعه مهارت های شغلی، افزایش سطح بهره وری نیروی کار را به دنبال دارد و نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نشان می دهد استفاده از نیروی متخصص در جایگاه شغلی مناسب یکی از دلایل بسیار مهم موفقیت مراکز در اجرای برنامه های خدمات ملی کارآموزان است ]3[.

ميزان موفقيت آموزش‌هاي فني حرفه‌اي به منظور تربيت نيروهاي توانمند و ماهر، همواره در سطح جهان مورد بحث بوده است. عده‌اي آن را از برخي جهات موفق و عده‌اي ديگر نسبتاً ناموفق به حساب آورده‌اند. براي مثال، بانک جهاني براساس پژوهشي که لي[2](1998)، انجام داده اعلام کرده است که به دلايل گوناگون مانند مهارت نداشتن معلمان، ضعيف بودن برنامه، کافي نبودن برنامه‌هاي مشاوره و فقدان خدمات پشتيباني براي دانش‌آموزان، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي از موفقيت کافي برخوردار نيستند]4[. قاسمي پويا (1383) معتقد است که اغلب گزارش‌هاي رسمي مسئولان کشور به موفقيت نسبي برنامه‌هاي فني و حرفه‌اي اشاره دارند. در عين حال شواهدي هم مبني بر وجود ضعف‌ها و نارسايي‌هايي در برنامه‌هاي فني و حرفه‌اي وجود دارد که ضرورت پژوهش را آشکار مي‌سازد]5[. نويدي و برزگر (1382) در پژوهش خود در زمينه وضعيت اشتغال و مهارت دانش‌آموختگان رشته‌هاي کامپيوتر و الکترونيک شاخه کار و دانش به اين نتيجه رسيدند که آموزش‌ها و مهارت‌هاي آنان، براي انجام دادن وظايف و کسب موفقيت شغلي کافي نيست]6[.

هر ساله تعداد زيادي از جوانان به منظور اشتغال در حرفه های مختلف، داوطلب تحصيل در رشته های گوناگون در هنرستان ها می گردند. اما برخلاف سال‌هاي گذشته، ديگر داشتن مدرك تحصيلي تنها لازمه يافتن شغل مناسب محسوب نمي‌گردد؛ زيرا ماهيت اشتغال فارغ‌التحصيلان به طور كلي در حال تغيير است، به طوری که دولت‌ها عمدتاً به ضرورت توانمندسازي فارغ‌التحصيلان پي برده‌اند كه آموزش های رسمی مناسب از ابزارهاي مهم اين موضوع مي‌باشد ]7[.

هنرستان ها به عنوان بخشی از نظام آموزشی کشور، نقش مهمی در آموزش رسمی هنرجویان دارند. شاید مهمترین هدف این هنرستان ها تربیت افراد کارآمد و با دانش روز است که موجب توسعه صنعت و کشاورزی و روش های نوین آن می گردد که می تواند حتی منجر به رونق بازار گردد. آموزش درست و صحیح به این افراد می تواند زمینه های رونق کشاورزی و صنعتی را فراهم آورد و می تواند موجب کارآفرینی در این بخش ها گردد ]8[.

ایجاد زمینه مساعد به منظور جذب، پرورش، رشد، شکوفائی استعدادهای نهفته علاقه مندان بویژه جوانان روستائی و تربیت و تامین این گونه نیروهای انسانی کارآمد و مفید در بخش های صنعتی و کشاورزی با آموزش های رسمی جهت گسترش و افزایش سطح کیفی مهارت ها به نحوی که آنها با کسب مهارت و دانش روز توان و کارآئی لازم را متناسب با آموخته های خود به منظور انجام کار در جاهای مختلف و انتقال آگاهی های کمی و کیفی خود را داشته باشند موجبات رسیدن به یک خودکفائی نسبی را نیز فراهم می کند ]7[. حال سوال این است که آموزش های رسمی تا چه اندازه در نرخ اشتغال اثرگذار است؟ فارغ التحصیلان تا چه حد به دانش و مهارتهایشان از طریق آموزش های رسمی اضافه می گردد که می توانند در اشتغال به کمک آنها بیاید؟ برای پاسخ به این سوالات و با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی براشتغال در هنرستان های آموزش و پرورش ناحیه3 تبریز می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهميت و ضرورت توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش به عنوان يکي از شاخه‌هاي توسعه و ابزارهاي تحقيق برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشور بر کسي پوشيده نيست. تأمين نيروي متخصص و ماهر براي اجراي هر برنامه ضرورتي امکان‌ناپذير است که بدون توجه به آن سرمايه‌گذاري‌هاي مادي و انساني به هدر خواهد رفت به همين دليل از عواملي که سالهاست مانع تحقق واقعي اهداف برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي شده، فقدان يا کمبود نيروي متخصص و ماهر متناسب با نيازهاي اجرايي برنامه‌ها به خصوص در بخش مياني آن بوده است که البته وزارت آموزش و پرورش تربيت و تأمين آن را به طور گسترده به عهده دارد.

از آنجا که آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، فعاليت‌هايي هستند که فرد را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده مي‌کنند و يا کارايي و توانايي او را در انجام آنها افزايش مي‌دهند، لکن عدم وجود پل‌هاي ارتباطي بين مراکز آموزشي و مراکز صنعتي جامعه باعث مي‌شود که مراکز آموزشي به تربيت نيروهايي بپردازد که چندان موردنياز بخش‌هاي توليدي جامعه نباشد. از سويي ديگر عدم سازماندهي و تقسيم کار درست، يعني عدم به کارگري صحيح و متناسب با تخصص کارکنان در کارگاه‌هاي مختلف، اغلب باعث مي‌گردد که به رغم تربيت درست نيروها، جامعه نتواند از نيروهاي مختلف به خوبي استفاده کند. در مجموع مي‌توان گفت که ميان آموزش ديدگان مراکز آموزشي فني و حرفه‌اي و بازار و اشتغال، رابطه هدفمندي وجود ندارد و نظام آموزشي فني و حرفه‌اي عملاً وظيفه نمي‌داند که اينده شغلي آموزش‌گيران خود را مورد ملاحظه قرار دهد ]9[.

امروزه در بسياري از کشورها، آموزش فني و ‌حرفه‌اي به طور رسمي و غيررسمي، در افزايش توليدات جامعه موثر است و در ميان افراد جامعه نقش انتقال مهارت‌ها را به عهده دارد و با گسترش مهارت‌هاي موجود و معرفي افراد جديد به بازار کار، سبب تسهيل و شتاب در روند رشد اقتصادي جامعه مي‌شود. همچنين آموزش فني‌ و حرفه‌اي راهي براي ايجاد نيروي کار موثر و کارا و شاخصي براي موفقيت ملي کشور است، زيرا کيفيت برنامه‌هاي آموزش فني‌ و حرفه‌اي به طور مستقيم به افزايش توليدات، کيفيت و کارايي نيروي کار جامعه بستگي دارد ]10[.

بنابراين به نظر مي‌رسد دانش‌آموزانی که در مدارس فني و حرفه‌اي و کاردانش مشغول به تحصيل هستند و مباحث نظري و مهارت‌آموزي رابه صورت توأم در برنامه‌هاي درس خود دارند، در زمينه های مهارتی و تخصصی از دانش‌آموزان شاخه‌هاي نظري از سطح بالاتري برخوردار باشند. بر اين اساس پژوهش حاضر علاوه بر بررسی آموزش های رسمی در مراکز فنی و حرفه ای، به بررسی اشتغال فارغ التحصیلان نیز پرداخته است. نتایج این پژوهش می تواند کمک شایانی در جهت ایجاد اشتغال برای جوانان مخصوصا فارغ التحصیلان هنرستان ها که صنعتگران و نیروی کار مجرب بازار کار می باشند فراهم آورد. امید است مسئولان و دست اندرکاران نتایج این پژوهش را به صورت کاربردی مورد استفاده قرار دهند تا شاید قدم های موثری در جهت اشتغال فارغ التحصیلان هنرستان ها برداشته شود.

-[1] -ماده 2 مصوبه جلسه شماره 666 شورای عالی آموزش وپرورش3/8/1380

[2] – Lee

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 123

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]