پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : بررسي رابطه استراتژي‌هاي رقابتي و بسته‌بندي کالاها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع 

عنوان :   بررسي رابطه استراتژي‌هاي رقابتي و بسته‌بندي کالاها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 

پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع

با موضوع :

بررسي رابطه استراتژي‌هاي رقابتي و بسته‌بندي کالاها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسائي تاثير مولفه‌هاي بسته‌بندي در رفتار مصرف‌کنندگان مواد غذائي صورت گرفت. در همين راستا در ابتدا به بررسي ژرف ادبيات موضوع و پژوهش¬هاي انجام شده داخلي و خارجي پرداخته شد تا مباني اوليه در تدوين پيش فرض¬هاي لازم براي سنجش تاثير مولفه‌هاي بسته‌بندي فراهم آيد. بر اين اساس رنگ بسته‌ محصول، طرح بسته‌بندي و اندازه بسته محتوي مواد غذائي به عنوان عوامل زيربنائي تاثيرگذار بر رفتار خريد مصرف‌کنندگان موادغذائي شناسائي شدند و به اين ترتيب فرضيه‌هاي پژوهش، تنظيم گرديد.
بعد از تنظيم فرضيه¬هاي پژوهش و شناسائي مولفه‌هاي بسته‌بندي، پرسشنامه¬اي مرکب از 19 سؤال تهيه و تنظيم شد. در ادامه از جامعه آماري پژوهش با استفاده از فرمول کوکران نمونه¬اي به حجم 110 نفر محاسبه و به روش نمونه¬گيري تصادفي انتخاب و آماج پژوهش قرار گرفت.
براي آزمون ‌فرضيه‌هاي تحقيق از آزمون t تک‌نمونه استفاده شده است. جهت تحليل ديدگاه پاسخگويان بر اساس جنسيت از آزمون t مستقل دو نمونه‌اي استفاده شده و براي تحليل ديدگاه پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات، درآمد و سن از آزمون تحليل واريانس استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد با اطمينان 95 درصد رنگ بسته‌بندي، اندازه بسته‌بندي و طرح بسته‌بندي بر رفتار مصرف‌کننده تاثير دارد. همچنين اولويت‌بندي تاثيرگذاري هريک از اين ابعاد نشان مي‌دهد، رنگ بسته‌بندي بيشترين تاثير را بر رفتار خريد مصرف‌کنندگان دارد.

واژگان کليدي: رفتار مصرف کننده، بسته‌بندي، رنگ، طرح، اندازه

فصل اول
کليات تحقيق

1-1- مقدمه
بازاريابي فعاليتي است که طي آن نيازها و خواسته‌هاي تأمين نشدۀ مشتريان، تعيين مي‌شوند. ميزان اهميت اين نيازها و خواسته‌ها، تعيين بازار هدفي که شرکت در آن داراي بالاترين قابليت خدمت رساني است. بازاريابي پويا، هنر فروختن آنچه که توليد شده نيست، بلکه آگاهي نسبت به آن چيزي است که بايد توليد شود. آنچه که بقا و رشد واحدها را تضمين مي‌کند حمايت از ناحيه مصرف کننده آن هم با ارائه تقاضاي خريد مکرر مي‌باشد. (کاتلر،1382 : 10)
نقش بسته‌بندي به عنوان ابزاري جهت برقراري ارتباط با مصرف‌کننده و انتخاب مارک‌هاي تجاري دائما در حال رشد مي‌باشد جهت تحقق اهداف ارتباطي لازم است که اطلاعات کافي در رابطه روانشناسي مصرف کننده توسط توليدکنندگان کسب شود. اين موضوع جهت درک واکنش مصرف کننده نسبت به بسته‌بندي کالاي ضروري لازم است. بسته‌بندي محصولات نوعي علم، هنر و تکنولوژي حمايت از محصولات درمقابل آلودگي و خطرات ناشي از حمل و نقل و ذخيرة مناسب محصولات است. در حوزة بازاريابي بسته‌بندي يک روش جذاب جهت انتقال پيام در رابطة با محصول به مشتريان مي‌باشد. همچنين اين امکان را فراهم مي‌سازند که محصولات مختلف به صورت واحد و منسجم محافظت شوند. بنابراين لازم است که تلاش‌هاي زيادي در جهت افزايش کارآيي بسته‌بندي‌هاي صورت بگيرد به همين دليل است که رسانه‌هاي قديمي نيز مسير فعاليت خود را به سوي تبليغات در هنگام خريد سوق داده اند.
در اين فصل کليات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسي قرار مي¬گيرد به اين ترتيب که در ابتدا به شرح و بيان مسأله پژوهشي پرداخته مي‌شود تا مباني لازم جهت توجيه چرائي انجام پژوهش حاضر فراهم آيد. در ادامه اهداف پژوهش بيان مي‌شود و به تبع اين اهداف فرضيه¬هاي پژوهش ارائه مي¬شوند. سپس قلمرو پژوهش به لحاظ موضوعي، زماني و مکاني معين مي‌شود و روش مورد استفاده در پژوهش حاضر به اختصار توضيح داده مي‌شود. در نهايت نيز به تعريف کاربردي واژه‌هاي پژوهش پرداخته مي‌شود.

1-2- بيان مساله
مشتري و جلب رضايتمندي او از موضوعات اساسي است که در دنياي رقابتي حاضر مي‌تواند موجب ترقي يک سازمان گردد. اهميت مشتري و رضايت او چيزي است که به رقابت در سطح جهاني بر مي¬گردد. در اين راستا توجه به اينکه چه مواردي مي‌تواند در افزايش رضايتمندي مشتريان به صورت دقيق¬تر و کامل¬تر مؤثر باشد، ضروري و حائز اهميت است.
متاسفانه علي رغم اهميت موضوع بسته‌بندي و نقش تأثير گذار آن در افزايش رقابت پذيري محصولات در بازارهاي رقابتي، آمارهاي موجود در ايران حاکي از بي توجهي شرکت‌هاي داخلي به مبحث بسته‌بندي کالاها مي‌باشد. اگرچه مطالعات انجام گرفته حاکي از سير صعودي تفکر بازاريابي در زمينه تحقيقات بسته‌بندي بوده است، اما همچنان شکاف بارزي در بررسي رابطه استراتژي‌هاي رقابتي و بسته‌بندي کالاها را نمايان مي‌سازد. بدون شک شناسايي اين روابط و بررسي نقش مؤلفه‌هاي مختلف بسته‌بندي در رفتار مصرف کننده خواهد توانست نقاط قوت و ضعف شرکت‌ها را در جهت ورود به بازارهاي رقابتي شناسايي نموده و با ارائه راهکارهاي مناسب، ارتقا سطح عملکرد آنان را ممکن سازد.
از سوي ديگر رفتار مصرف کننده طي دهه‌هاي اخير يکي از مهمترين موضوعات مورد توجه محققان بازاريابي بوده است.گوناگوني و تنوع رفتار مصرف کننده به دليل گوناگوني در عوامل أثر گذار بر رفتار فرد وانگيزه فرد براي خريد مي‌باشد. وجود گروه‌هاي متفاوت مصرف کننده براي بازارهاي يک محصول بيانگر تفاوت‌ها ي گسترده است. امروزه مصرف کننده به عنوان کليد اصلي موفقيت يا عدم موفقيت يک شرکت محسوب مي‌شود. (هاشمي، 1389 : 54)
بنابراين سوال اساسي پژوهش حاضر اين است که ابعاد مختلف بسته‌بندي محصول چه تاثيري بر رفتار خريد مصرف کنندگان دارد. به‌عبارت ديگر تاثير هريک از ابعاد بسته‌بندي محصول يعني رنگ، طرح و اندازه بسته‌بندي بر رفتار خريد مصرف‌کنندگان چيست.

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
نقش بسته‌بندي در موفقيت فروش بر هيچ کس پوشيده نيست و بسته‌بندي خوب مي‌تواند موجب افزايش تحرک مديران شده و سود زيادي را نصيب واحد توليد نمايد. نقش بسته‌بندي رساندن پيام کالاي بسته‌بندي شده به مصرف کننده است، در عين حال بسته‌بندي موجب افزايش طول عمر محتوي خود شده و جاذبه‌هاي تبليغاتي را در رابطه با مصرف کننده و بويژه در مقابل کالاي رقيب بوجود مي‌آورد (صداقت، 1375 : 19). نحوه بسته‌بندي و پوشش يک کالا مي‌تواند مبين جايگاه محصول، مقرون به صرفه بودن، قابليت اعتماد، دوام و ساير ويژگي‌هاي محصول در بازار باشد.
جايگاه يابي از مصاديق مديريتي انگيزشي مي‌باشد و در واقع با طراحي و بسته‌بندي مناسب، نوعي کدگذاري در فرآيند انتقال پيام و نوعي وفاداري در مصرف کننده ايجاد کرده و مي‌توان براي هر کالا يک مدل ارتباطي منحصر به فرد را تعيين و بکارگيري نمود. بر اين اساس مي‌توانيم به اهميت و ضرورت تحقيق و بررسي تأثير مولفه‌هاي بسته‌بندي بر رفتار مصرف کنندگان مواد غذايي پي ببريم زيرا يکي از زمينه‌هاي پويا و ديناميک بسته‌بندي به فروش رسيدن مواد غذايي در بازار رقابت و تجارت است.

1-4- اهداف تحقيق
اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين مؤلفه‌هاي بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده و با اهداف زير انجام مي‌پذيرد:
هدف اصلي:
شناخت و تعيين رابطه بين مولفه‌هاي بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده
اهداف فرعي:
شناخت و تعيين رابطه بين رنگ بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده
شناخت و تعيين رابطه بين طرح بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده
شناخت و تعيين رابطه بين اندازه (حجم) بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق
فرضيه اصلي:
بين مولفه‌هاي بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه‌هاي فرعي:
1. بين رنگ بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
2. بين طرح بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
3. بين اندازه (حجم) بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده رابطه معکوس و معناداري وجود دارد.

1-6- مدل مفهومي تحقيق
براساس چارچوب مفهومي تحقيق، مي‌توان مدل مفهومي تحقيق را ارائه نمود. اين مدل تاثير هر يک از ابعاد بسته‌بندي محصول را بر رفتار مصرف‌کننده نشان مي‌دهد. هر يک از ابعاد بسته‌بندي محصول يعني رنگ، اندازه و طرح به عنوان يک متغير مستقل درنظر گرفته شده است. مدل مفهومي شامل متغيرهاي اصلي پژوهش و روابط بين آنها است که در شکل 1-1 به تصوير درآمده است.
شکل شماره 1-1: مدل تحليلي تحقيق

1-7- روش انجام تحقيق
نظر به اينكه هدف اصلي از انجام اين پژوهش شناسائي تاثير هر يک از ابعاد بسته‌بندي محصول را بر رفتار مصرف‌کننده مواد غذائي است، مي‌توان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه تحقيقات كاربردي مي¬باشد و با توجه به اينكه در اين پژوهش از روش¬هاي مطالعه كتابخانه¬اي و نيز روش¬هاي ميداني نظير پرسشنامه استفاده شده است، مي‌توان بيان كرد كه پژوهش حاضر بر اساس ماهيت و روش، يک پژوهش توصيفي-پيمايشي است. روش انجام پژوهش حاضر به صورت مبسوط در فصل سوم ارائه شده است.

1-8- قلمرو تحقيق
قلمرو زماني: از نظر زماني، بازه زماني گردآوري اطلاعات و انجام نظرسنجي از آبان 89 لغايت ارديبهشت 91 مي‌باشد. اطلاعات تفصيلي در زمينه قلمرو زماني پايان نامه در شکل شماره 1-2 ارائه شده است.
قلمرو موضوعي: از نظر موضوعي، پژوهش حاضر با موضوعاتي همچون، بسته‌بندي و رفتار مصرف کننده مرتبط مي‌باشد.
قلمرو مکاني: جامعه مصرف کنندگان مواد غذایی شهر همدان.
شکل شماره 1-2- برنامه زمانبندی مراحل انجام پایان نامه تحصیلی

1-9- تعاريف کاربردي واژه‌هاي پژوهش
بسته‌بندي: بسته‌بندي شامل بسط و توسعه يک ظرف و طرح گرافيکي براي محصول است.يک بسته بخش جدانشدني از يک محصول است که باعث مي‌گردد محصول انعطاف پذيري بيشتر،امن تر و از قابليت استفاده آسانتري برخوردار گردد. يک بسته همانند نام تجاري مي‌تواند بر نگرش مشتريان در ارتباط با محصول مؤثر باشد. (ویلیام، 1997: 213)
رفتار مصرف کننده: برکمن و گيلسون رفتار مصرف کننده را فعاليت هايي مي‌دانند که در انها افراد درگير استفاده واقعي يا بالقوه از محصولات مختلف بازار که شامل کالاها، خدمات، ايده‌ها و محيط فروشگاه‌ها ميشود، هستند. (برکمن و گیلسون،1981 : 96)
مؤلفه‌هاي بسته‌بندي: پنج عنصر مهم بسته‌بندي اصولاً بر تصميم گيري خريد مصرف کنندة تأثير مي‌گذارند که مي‌توان آنها را به دو گروه مجزا طبقه بندي کرد: عناصر بصري و عناصر اطلاعاتي. عناصر بصري شامل تصاوير و سايز و شکل بسته هاست که بيشتر براي تصميم گيري تأثير مي‌گذارند. عناصر اطلاعاتي مربوطه به ارائه اطلاعات و تکنولوژيهاي استفاده شده در بسته بندي‌ها است که احتمال زيادي مي‌رود که از جنبة شناختي حائز اهميت باشد. (پِرِن دِرگاست و پیت، 1996 : 115)

تعداد صفحه :90

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]