پایان نامه ارشد رشته معدن با موضوع :فرآيندمديريت ريسك در پروژه هاي تونلسازي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :فرآيندمديريت ريسك در پروژههاي تونلسازي

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد“M.Sc”
مهندسي معدن – استخراج
عنوان:
فرآيند مديريت ريسك در پروژه هاي تونل  سازي با استفاده از نرم افزار pertmaster
مطالعه موردي خط سوم تونل متروي تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
پروژههاي تونل ســازي از جمله مهمترين و پرهزينـهترين طرحهاي عمراني در بسياري از كشورهاي جهان ميباشند كه اجــراي
اين پروژهها با فن آوري و پيچيدگي هاي خاص همـراه است. اهميت پايه ريزي و اجراي دقيق يك سيستم مؤثر برنامــه ريزي
و مديريت در اجراي پروژه هاي بزرگ تونل سازي، به علت وجود ويژگيهايي همچون تنوع، تعدد و وابستگي فعاليتها،
سرمايه گذاري بالا، تكنولوژي پيچيدهي اجرا، عدم قطعيت بالا و وابستگي به ماشين آلات و تجهيزات مناسب آنچنان است كه
ميتوان آن را يكي از اركان اساسي موفقيت پروژه ناميد. از آنجا كه طرحهاي عمراني عموماً در كليهي مراحل مطالعات، طراحي،
ساخت و بهرهبرداري با شرايط ريسك و خطرپذيري همچون شرايط زيرزميني، مواجهه با بلاياي طبيعي و هزينهي بالاي ساخت
مواجهاند، عدم توجه به عدم قطعيت و ريسكهاي پروژه نه تنها باعث عدم مطلوبيت دردستيابي به اهداف پروژه ميشود،بلكه
دقت تخمين زمان و هزينهي پروژه را نيز پايين ميآورد. همچنين بررسي، شناسايي و ارزيابي ريسكهاي موجود و نيز تعيين
ميزان تأثير عوامل شناخته شده در تأخير پروژهها و به تبع آن تلاش براي كاهش علل تأخيرات، منافع زيادي براي اقتصاد
كشور به همراه خواهد داشت. روش كار در اين پايان نامه استفاده از پرسشنامه و توزيع آن در ميان ذينفعان پروژه اعم از
كارفرما، پيمانكار و مشاور بوده است. با استفاده از نتايج اين پرسشنامه ها در ابتدا ريسكهاي موجود در پروژه خط سوم متروي
تهران شناسايي و سپس با استفاده از نرم افزارهاي موجود رتبه بندي ريسكهاي شناسايي شده انجام شده است. نرمافزارهايي
كه بتواند همزمان با در نظر گرفتن عدم قطعيتهاي موجود در پروژههاي عمراني، امكان تخصيص ريسك به فعاليتهاي
ريسك آميز را نيز به كاربر دهد، موجب گــرديده تا در اين پايان نامه از نرم افزارهاي Topsis ،Pertmaster و Risk@ كه هر يك به
نحوي اين انتظارات را بــرآورده مي سازند، استفاده شود. اساس كار نرمافزارها شبيهسازي مونت كارلـو ميباشد كه اين روش
به عنوان ابزاري جهت تحليل و بررسي يكپارچه و همـزمان تركيبات مختلف عدم قطعيت استفاده ميگردد. نتايج حاصلــه نشان
داد كه استفاده از نرم افزارهاي مختلف نتايج متفاوتي را ارائه ميدهد و بر اين اساس با توجه به اهداف پروژه از هر يك از
نرم افزارها بايد استفاده شود. نتايج نشان داد كه دو نرم افزارTopsis و Risk@ بيشتر بر كمي كردن مقادير ورودي استوارند و
تفاوت معناداري ميان اعداد حاصل از شبيه ســازي مونت كارلو قائل ميشوند و براي رتبهبندي مفيـد واقع مي شوند. لذا اين
نرم افزارها در تحليل ريسك مسائل مالي كاربرد بيشتري دارند. اين در حاليست كه نرمافزار pertmaster فرآيندگر است و به
مديريت ريسك به عنوان يك فرآيند مينگرد و در شش مرحله استاندارد PMBOK ريسك را مديريت مي كند. همچنين نتايج نشان
داد كه ريسك هاي اصلي پروژه تونل خط سوم متروي تهران عبارتند از: ريزش، عدم ايمني كارگران و تجهيزات، طراحي
اشتباه، خرابي و تصادفات، قيمتهاي محلي، ديركرد، آسيب به تاسيسات شهري و آلودگي محيط زيست.

مقدمه
بدون ترديد، حجم روزافزون پروژههاي كشور بر الزام توجه بيشتر به دانش مديريت پروژه و انطباق سيستمهاي
مديريتي پروژهها با مباني و روشهاي روز برنامهريزي و كنترل پروژه، بيش از پيش صحه ميگذارد. پروژههاي
تونلسازي از جمله مهمترين و پرهزينهترين طرحهاي عمراني در كشورها ميباشند كه اجراي اين پروژهها با فن آوري
و پيچيدگيهاي خاص همراه است. اهميت پايهريزي و اجراي دقيق يك سيستم مؤثر برنامه ريزي و مديريت ريسك در
اجراي پروژههاي بزرگ، به علت وجود ويژگيهايي همچون تنوع، تعدد و وابستگي فعاليتها، سرمايهبري بالا، دورهي
زماني طولاني چرخهي حيات پروژه، تكنولوژي پيچيدهي اجرا، ملاحظات سياسي، اجتماعي و زيست محيطي، عدم
قطعيتهاي بالا و وابستگي به ماشين آلات و تجهيزات مناسب آنچنان است كه ميتوان آن را يكي از اركان اساسي
موفقيت پروژه ناميد. از آنجا كه طرحهاي عمراني عموماً در كليهي مراحل مطالعات، طراحي، ساخت و بهرهبرداري با
شرايط ريسك و خطرپذيري همچون شرايط زيرزميني، مواجهه با بلاياي طبيعي و هزينهي بالاي ساخت مواجهند، عدم
توجه به عدم قطعيتها و ريسكهاي پروژه عليرغم اين كه باعث عدم مطلوبيت دردستيابي به اهداف پروژه ميشود،
دقت تخمين زمان و هزينهي پروژه را نيز پايين ميآورد.
در انجام اين تحقيق ابتدا در فصل دوم مباني مديريت پروژه بر اساس استاندارد جهاني مديريت پروژه PMBOK
1
مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بررسي كه به روش كتابخانه اي انجام شدهاست، اصول مديريت پروژه و
روشهاي رايج برنامهريزي مورد بررسي قرار گرفته است.
 در فصل سوم نيز به برنامهي مديريت ريسك و بهطور مشروح فرآيندهاي مديريت ريسك بر طبق استاندارد
جهاني PMBOK پرداخته شده است.
 در فصل چهارم انواع حفريات زيرزميني مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و به اهميت فضاهاي زيرزميني،
وظايف آنها و كاربرد آنها پرداخته شده است.
 در فصل پنجم مشكلات اجرايي و خطرات زمان بهرهبرداري تونلهاي شهري مورد بررسي قرار گرفته و در
فصل ششم به معرفي مطالعه موردي پرداخته شده است و در فصل هفتم نرمافزارهاي مديريت ريسك و شبيهسازي
ريسك، بر اساس اطلاعات موجود تفاوت ميان نرم افزارهاي pertmaster ،Topsis و Risk@ معرفي شدهاند و نيز
به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده و در فصل هشتم نيز نتايج و پيشنهادات اين مطالعه ارائه شده است.

تعداد صفحات :107

قیمت7000 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *