متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :فرآیندمدیریت ریسک در پروژههای تونلسازی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc”
مهندسی معدن – استخراج
عنوان:
فرآیند مدیریت ریسک در پروژه های تونل  سازی با استفاده از نرم افزار pertmaster
مطالعه موردی خط سوم تونل متروی تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
پروژههای تونل ســازی از جمله مهمترین و پرهزینـهترین طرحهای عمرانی در بسیاری از کشورهای جهان میباشند که اجــرای
این پروژهها با فن آوری و پیچیدگی های خاص همـراه است. اهمیت پایه ریزی و اجرای دقیق یک سیستم مؤثر برنامــه ریزی
و مدیریت در اجرای پروژه های بزرگ تونل سازی، به علت وجود ویژگیهایی همچون تنوع، تعدد و وابستگی فعالیتها،
سرمایه گذاری بالا، تکنولوژی پیچیدهی اجرا، عدم قطعیت بالا و وابستگی به ماشین آلات و تجهیزات مناسب آنچنان است که
میتوان آن را یکی از ارکان اساسی موفقیت پروژه نامید. از آنجا که طرحهای عمرانی عموماً در کلیهی مراحل مطالعات، طراحی،
ساخت و بهرهبرداری با شرایط ریسک و خطرپذیری همچون شرایط زیرزمینی، مواجهه با بلایای طبیعی و هزینهی بالای ساخت
مواجهاند، عدم توجه به عدم قطعیت و ریسکهای پروژه نه تنها باعث عدم مطلوبیت دردستیابی به اهداف پروژه میشود،بلکه
دقت تخمین زمان و هزینهی پروژه را نیز پایین میآورد. همچنین بررسی، شناسایی و ارزیابی ریسکهای موجود و نیز تعیین
میزان تأثیر عوامل شناخته شده در تأخیر پروژهها و به تبع آن تلاش برای کاهش علل تأخیرات، منافع زیادی برای اقتصاد
کشور به همراه خواهد داشت. روش کار در این پایان نامه استفاده از پرسشنامه و توزیع آن در میان ذینفعان پروژه اعم از
کارفرما، پیمانکار و مشاور بوده است. با استفاده از نتایج این پرسشنامه ها در ابتدا ریسکهای موجود در پروژه خط سوم متروی
تهران شناسایی و سپس با استفاده از نرم افزارهای موجود رتبه بندی ریسکهای شناسایی شده انجام شده است. نرمافزارهایی
که بتواند همزمان با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای موجود در پروژههای عمرانی، امکان تخصیص ریسک به فعالیتهای
ریسک آمیز را نیز به کاربر دهد، موجب گــردیده تا در این پایان نامه از نرم افزارهای Topsis ،Pertmaster و Risk@ که هر یک به
نحوی این انتظارات را بــرآورده می سازند، استفاده شود. اساس کار نرمافزارها شبیهسازی مونت کارلـو میباشد که این روش
به عنوان ابزاری جهت تحلیل و بررسی یکپارچه و همـزمان ترکیبات مختلف عدم قطعیت استفاده میگردد. نتایج حاصلــه نشان
داد که استفاده از نرم افزارهای مختلف نتایج متفاوتی را ارائه میدهد و بر این اساس با توجه به اهداف پروژه از هر یک از
نرم افزارها باید استفاده شود. نتایج نشان داد که دو نرم افزارTopsis و Risk@ بیشتر بر کمی کردن مقادیر ورودی استوارند و
تفاوت معناداری میان اعداد حاصل از شبیه ســازی مونت کارلو قائل میشوند و برای رتبهبندی مفیـد واقع می شوند. لذا این
نرم افزارها در تحلیل ریسک مسائل مالی کاربرد بیشتری دارند. این در حالیست که نرمافزار pertmaster فرآیندگر است و به
مدیریت ریسک به عنوان یک فرآیند مینگرد و در شش مرحله استاندارد PMBOK ریسک را مدیریت می کند. همچنین نتایج نشان
داد که ریسک های اصلی پروژه تونل خط سوم متروی تهران عبارتند از: ریزش، عدم ایمنی کارگران و تجهیزات، طراحی
اشتباه، خرابی و تصادفات، قیمتهای محلی، دیرکرد، آسیب به تاسیسات شهری و آلودگی محیط زیست.

مقدمه
بدون تردید، حجم روزافزون پروژههای کشور بر الزام توجه بیشتر به دانش مدیریت پروژه و انطباق سیستمهای
مدیریتی پروژهها با مبانی و روشهای روز برنامهریزی و کنترل پروژه، بیش از پیش صحه میگذارد. پروژههای
تونلسازی از جمله مهمترین و پرهزینهترین طرحهای عمرانی در کشورها میباشند که اجرای این پروژهها با فن آوری
و پیچیدگیهای خاص همراه است. اهمیت پایهریزی و اجرای دقیق یک سیستم مؤثر برنامه ریزی و مدیریت ریسک در
اجرای پروژههای بزرگ، به علت وجود ویژگیهایی همچون تنوع، تعدد و وابستگی فعالیتها، سرمایهبری بالا، دورهی
زمانی طولانی چرخهی حیات پروژه، تکنولوژی پیچیدهی اجرا، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی، عدم
قطعیتهای بالا و وابستگی به ماشین آلات و تجهیزات مناسب آنچنان است که میتوان آن را یکی از ارکان اساسی
موفقیت پروژه نامید. از آنجا که طرحهای عمرانی عموماً در کلیهی مراحل مطالعات، طراحی، ساخت و بهرهبرداری با
شرایط ریسک و خطرپذیری همچون شرایط زیرزمینی، مواجهه با بلایای طبیعی و هزینهی بالای ساخت مواجهند، عدم
توجه به عدم قطعیتها و ریسکهای پروژه علیرغم این که باعث عدم مطلوبیت دردستیابی به اهداف پروژه میشود،
دقت تخمین زمان و هزینهی پروژه را نیز پایین میآورد.
در انجام این تحقیق ابتدا در فصل دوم مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد جهانی مدیریت پروژه PMBOK
1
مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی که به روش کتابخانه ای انجام شدهاست، اصول مدیریت پروژه و
روشهای رایج برنامهریزی مورد بررسی قرار گرفته است.
 در فصل سوم نیز به برنامهی مدیریت ریسک و بهطور مشروح فرآیندهای مدیریت ریسک بر طبق استاندارد
جهانی PMBOK پرداخته شده است.
 در فصل چهارم انواع حفریات زیرزمینی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به اهمیت فضاهای زیرزمینی،
وظایف آنها و کاربرد آنها پرداخته شده است.
 در فصل پنجم مشکلات اجرایی و خطرات زمان بهرهبرداری تونلهای شهری مورد بررسی قرار گرفته و در
فصل ششم به معرفی مطالعه موردی پرداخته شده است و در فصل هفتم نرمافزارهای مدیریت ریسک و شبیهسازی
ریسک، بر اساس اطلاعات موجود تفاوت میان نرم افزارهای pertmaster ،Topsis و Risk@ معرفی شدهاند و نیز
به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده و در فصل هشتم نیز نتایج و پیشنهادات این مطالعه ارائه شده است.

تعداد صفحات :107

قیمت7000 تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن با موضوع بررسی کاربرد ژئو فیزیک لرزه ای انعکاسیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : تکنولوژی پیشرفته چسب رزین در Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن با موضوع :فرآیندمدیریت ریسک در پروژه های تونلسازیدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:تجزیه و تحلیل تکنولوژی فرآوری سنگ آهندانلود Read more…