پایان نامه ارشد رشته معدن :شناسایی مناطق امید بخش کانسارهاي فلزي در زون کرج – دماوند

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن  با عنوان : شناسایی مناطق امید بخش کانسارهاي فلزي در زون کرج – دماوند

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.Sc”
گروه مهندسی معدن گرایش اکتشاف
عنوان :
شناسایی مناطق امید بخش کانسارهاي فلزي در زون کرج – دماوند

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
 محدوده اکتشافی کرج – دماوند در شمال ایران در استان تهران واقع شده اسـت و هجـدهمین زون
از زون هاي بیست گانه اکتشافی وزارت صنایع و معادن می باشد.
این محدوده شامل شامل 4 برگه زمین شناسی با مقیاس 1:100،000 بوده که از غـرب بـه شـرق بـه
ترتیب با نامهاي کرج، تهران، فشم و دماوند مورد بررسی اکتشافی قرار گرفته است.
زون مورد مطالعه شامل بخشی از رشته البرز میانی در شمال و بخشی از کمربند ولکانو- پلوتونی طارم
– شاهرود که به صورت حاشیه قـاره اي اسـت، را مـی سـازد . در ایـن زون سـازندهاي عمـده از نـوع
آتشفشانی و شامل مجموعه هاي ولکانیک و آذرآواري به سن ائوسن میـانی و بـالایی در گسـتره البـرز
مرکزي و ایران مرکزي می باشد.
در محدوده مورد نظر دو تیپ کانی سازي، یکی کانی سازي مس- مولیبدن پورفیري و دیگـري تیـپ
کانی سازي اپی ترمال طلا مورد نظر بوده و بر همین پندار نیـز مطالعـات دفتـري ، تلفیـق و ارزیـابی
 GIS و کنترل میدانی صورت گرفته است.
همچنین دگرسانی در این منطقه به چهار صورت متفاوت همبري، دگرسانی مرتبط با هاله دگرگـونی،
دگرسانی حاصل از سیالات و بخارات گرمابی، دگرسانی حاصل از هوازدگی و فرسایش می باشد.
کانی سازي فلزي در محدوده تهران بسیار کم است و تنها آثاري از کانی سازي طلا، مـس و سـرب در
حوالی دربند و روستاي پس قلعه در شمال شهر تهران گزارش شده است.
کانی هاي غیر فلزي در این محدوده عمدتاً فسفات، سنگ گچ، سنگ آهک، خاك نسوز، باریـت،
زغال سنگ و در مواردي سنگهاي ساختمانی و تزیینی می باشد.
کلیه بررسی ها در طی مراحل زیر در این زون شکل یافته است:
الف- تعیین مدل زایشی؛
ب- تعیین پارامترهاي زایشی؛
پ- شناخت پارامترهاي زایشی؛
ت- الویت بندي پارامترهاي زایشی؛
ث- مدلسازي وشناسایی نواحی امید بخش معدنی؛
ج- کنترل زمینی و معرفی موقعیت مناطق امید بخش.
در ادامه کلیه مطالب فوق به تفصیل بیان شده است.
1
مقدمه:
 اکتشاف مواد معدنی، زیربناي اقتصاد و صنعت هر جامعه را تشکیل میدهنـد. بشـر از همـان آغـاز
آفرینش خود و در طول تاریخ، بر حسب نیازمندیها و شناخت، از مـواد معـدنی اسـتفاده کـرده اسـت .
اکنون نیز انسان، از تمامی مواد معدنی به حالتها و شیوه هاي گوناگون، اقدام به اکتشاف مواد معـدنى
و بهره برداري ار آنها می نماید. به عبارت دیگر، همین مواد معدنی هستند که پاپه و اسـاس تمـدن را
تشکیل می دهند.
همان گونه که می دانیم استان تهران به دلیل ویژگی هاي مهم اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسـی
و غیره در بین دیگر استانهاي کشور از مقام والاتري برخوردار می باشد. بـه همـین سـبب شناسـایی و
اکتشاف مناطق داراي پتانسیل منابع معدنی در این استان همیشه از دغدغه هاي مهندسین اکتشاف و
زمین شناسان و متخصصان این علم بوده است. شناسایی این پتانسیل هاي خفته در خـاك، هـم راه را
براي استخراج و بهره گیري از این منابع ارزشمند هموار می کند و هم اینکه اگـر بـا توجـه بـه وجـود
برخی محدودیت ها نتوان عمل استخراج را انجام داد ولی در ترقی و افـزایش مقـام اسـتان در داشـتن
ذخایر معدنی نقش بسزایی دارد.
فعالیتهاي زمین شناسی و اکتشافی انجام شده در استان تهران بـه الحـاظ گونـاگون نظیـر مرکزیـت،
سهولت دسترسی، نیاز صنایع اقماري استان به مواد معدنی و… در مقایسه بـا بسـیاري از اسـتانها ي
کشور در خور توجه است فعالیت هاي مورد نظر از دو نوع موضوعی و ناحیه اي است که مـی تـوان آن
را در دو بخش زمین شناسی و اکتشاف و به شرح زیر ساما ن داد:

1) بررسی هاي زمین شناسی ناحیه اي:
اگر چه بخش بیشتر مطالعات زمـین شناسـی اسـتان تهـران از نـوع موضـوعی اسـت ولـی مطالعـات
سیستماتیک مربرط به تهیه نفشه هاي زمین شناسی به دو مقیاس زیر است:
الف – بررسی هاي زمین شناسی به مقیاس 1: 250،000 :
نقشه هاي زمین شناسی به مقیـاس 1:250،000 بـه عنـوان اطلاعـات پ ایـه برنامـه هـاي اکتشـافی و
عمرانی، با هدف شناخت خاصه هاي زمین شناسی به ویژه ساختار کلی و توان معدنی یک ناحیه تهیـه
می شود. تمام استان تهران با بخشی از 5 نقشه بنامهاي قزوین – رشت، آمل، ساوه، تهـران و سـمنان
پوشیده می شود. بررسی هاي صحرایی نقشه هاي مذکور خاتمه یافته و در حـال حاضـر در پارهـاي از
برنامه هاي عمرانی و بسیاري از برنامه هاي آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند.

تعداد صفحه :92

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *