متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – استخراج

عنوان :
ارزیابی ریسک در پروژههای حفاری مکانیزه تونلهای مترو از منظر
مسائل ژئوتکنیکی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:
پروژه خط هفت متروی تهران یکی از طولانیترین و عمیقترین خطوط شبکه متروی شـهر تهـران اسـت.
این پروژه با طول حدود 26 کیلومتر جنوب شرقی شهر تهران را به شمال غربی آن متصل ساخته و در مسـیر
خود هشت ایستگاه تقاطعی با دیگر خطوط شبکه مترویی تهران دارد. این پروژه به لحاظ تفاوتهای عمـده و
قابل توجهی مانند گذر از تمامی آبرفتهای شهر و مواجهه با شرایط ژئوتکنیکی مختلـف، عمیـقتـر بـودن و
قرارگیری بخش عمدهای از آن در زیر سطح آب زیرزمینی و همچنین ارائه راهحـل اجرایـی حفـاری مکـانیزه
جهت نیل به زمانبندی محدود پروژه یکی از پروژههای خاص مترویی مـیباشـد. بـه لحـاظ پیچیـدگیهـای
موجود، موضوع ارزیابی و آنالیز ریسکهای موجود در پروژه از مراحل شناسایی تا مراحل اجرایی امری لازم و
ضروری است. در این پایان نامه با بررسی وضعیت دستگاه حفاری TBM و تاثیر حفاری مکانیزه بر تونلسازی
در محیطهای شـهری همچنـین بـا بررسـی جزئیـات مطالعـات ژئوتکنیـک از دیـدگاه شناسـایی و ارزیـابی
ریسکهای پروژه، سعی گردید ابهامات و ریسکهای پیشروی پروژه مشخص گردیـده و اقـدامات لازم بـرای
کاهش آن و ایجاد شرایط ایمن برای طراحی و اجرا اتخاذ گردد. از این رو طرح مدیریت ریسـک RMP بـرای
حوزه حفاری مکانیزه و تاثیر شرایط ژئوتکنیک در پروژه خط هفت متروی تهران طرحریـزی و ارائـه گردیـد.
عوامل و عناصر ایجاد کننده ریسک با ارزیابی در خصوص احتمال رخداد و شدت تاثیر هر کـدام گـردآوری و
مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای کاهش آن با دیدگاه تخصصی در هر حـوزه بخصـوص مطالعـات
ژئوتکنیک و حفاری مکانیزه ارائه گردید. با آنالیزهای انجام شده بر روی این پروژه، 48 درصد از پتانسیلهـای
ایجاد خرابی و صدمه با ریسک بالا، 45 درصد با ریسک متوسط و 7 درصد دارای ریسک پـائینی بـوده اسـت
که پس از ارزیابی هرکدام و شناسایی اقدامات کاهنده مربوطه سطح ریسک بـه ترتیـب بـرای پتانسـیلهـای
ایجاد خرابی و صدمه به ترتیب به 4 درصد با ریسک بالا، 33 درصد به ریسک متوسط و 63 درصـد بـا سـطح
ریسک پائین تقلیل پیدا نمود.

مقدمه:
در سالیان اخیر حفر فضاهای زیرزمینی مخصوصاً حفر تونلهای ترابری شهری به علت رشد جمعیت و
افزایش مشکلات ترافیکی اهمیت زیادی پیدا کرده است.
در دهههای گذشته برای حفر تونل از روشهای مختلفی از جمله روش اتریشی استفاده میشد اما با
گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی به روش حفاری نیمه مکانیزه با دستگاه رودهدر و اکنون حفاری با
دستگاه حفاری تمام مکانیزه (TBM) تغییر یافته است.
در روشهای حفاری سنتی تونلهای شهری مشکلات و ریسکهای فراوانی از قبیل کنترل ونگهداری
زمین، جلوگیری از نشست زمین در سطح شهر، جلوگیری از هجوم آبهای زیرزمینی بداخل تونل و از همه
مهمتر ایمنی و سلامتی پرسنل کاری وجود دارد و همین امر سبب شده تا حفاری تمام مکانیزه بهترین
جایگزین برای این روشها شده و حفاری تونلهای با مسیر طولانی و تحت شرایط ژئوتکنیکی متفاوت با
حداقل نیروی انسانی و مدت زمان کوتاهتر از روشهای قبلی، امکانپذیر شده است.
بدلیل وجود ریسکهای بالا در حفاری TBM که بخش اعظمی از آن بدلیل نو بودن این نوع حفاری و
عدم شناخت کافی از شرایط آن، در این پایان نامه سعی شده تا با بررسی ریسکهای ژئوتکنیکی و ارزیابی
آنها و سپس با ارائه اقدامات کاهش دهنده، سطح ریسکهای ناشی از مسائل ژئوتکنیکی را تا حد امکان
کاهش داده و به سطح قابل قبولی از ریسک رسانده است. 

 تعداد صفحات :150

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن:مقایسه Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن درباره بررسی آزمایشهای برجا بر روی سازه های زیرزمینیدانلود پایان نامه ارشدرشته معدن: بررسی ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن درباره تحلیل و بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر پایداری شی...پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : روش های کاهش آلودگی های Read more…