پایان نامه ارشد رشته معدن درمورد ارزیابی ریسک در پروژههاي حفاري مکانیزه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – استخراج

عنوان :
ارزیابی ریسک در پروژههاي حفاري مکانیزه تونلهاي مترو از منظر
مسائل ژئوتکنیکی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:
پروژه خط هفت متروي تهران یکی از طولانیترین و عمیقترین خطوط شبکه متروي شـهر تهـران اسـت.
این پروژه با طول حدود 26 کیلومتر جنوب شرقی شهر تهران را به شمال غربی آن متصل ساخته و در مسـیر
خود هشت ایستگاه تقاطعی با دیگر خطوط شبکه مترویی تهران دارد. این پروژه به لحاظ تفاوتهاي عمـده و
قابل توجهی مانند گذر از تمامی آبرفتهاي شهر و مواجهه با شرایط ژئوتکنیکی مختلـف، عمیـقتـر بـودن و
قرارگیري بخش عمدهاي از آن در زیر سطح آب زیرزمینی و همچنین ارائه راهحـل اجرایـی حفـاري مکـانیزه
جهت نیل به زمانبندي محدود پروژه یکی از پروژههاي خاص مترویی مـیباشـد. بـه لحـاظ پیچیـدگیهـاي
موجود، موضوع ارزیابی و آنالیز ریسکهاي موجود در پروژه از مراحل شناسایی تا مراحل اجرایی امري لازم و
ضروري است. در این پایان نامه با بررسی وضعیت دستگاه حفاري TBM و تاثیر حفاري مکانیزه بر تونلسازي
در محیطهاي شـهري همچنـین بـا بررسـی جزئیـات مطالعـات ژئوتکنیـک از دیـدگاه شناسـایی و ارزیـابی
ریسکهاي پروژه، سعی گردید ابهامات و ریسکهاي پیشروي پروژه مشخص گردیـده و اقـدامات لازم بـراي
کاهش آن و ایجاد شرایط ایمن براي طراحی و اجرا اتخاذ گردد. از این رو طرح مدیریت ریسـک RMP بـراي
حوزه حفاري مکانیزه و تاثیر شرایط ژئوتکنیک در پروژه خط هفت متروي تهران طرحریـزي و ارائـه گردیـد.
عوامل و عناصر ایجاد کننده ریسک با ارزیابی در خصوص احتمال رخداد و شدت تاثیر هر کـدام گـردآوري و
مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم براي کاهش آن با دیدگاه تخصصی در هر حـوزه بخصـوص مطالعـات
ژئوتکنیک و حفاري مکانیزه ارائه گردید. با آنالیزهاي انجام شده بر روي این پروژه، 48 درصد از پتانسیلهـاي
ایجاد خرابی و صدمه با ریسک بالا، 45 درصد با ریسک متوسط و 7 درصد داراي ریسک پـائینی بـوده اسـت
که پس از ارزیابی هرکدام و شناسایی اقدامات کاهنده مربوطه سطح ریسک بـه ترتیـب بـراي پتانسـیلهـاي
ایجاد خرابی و صدمه به ترتیب به 4 درصد با ریسک بالا، 33 درصد به ریسک متوسط و 63 درصـد بـا سـطح
ریسک پائین تقلیل پیدا نمود.

مقدمه:
در سالیان اخیر حفر فضاهاي زیرزمینی مخصوصاً حفر تونلهاي ترابري شهري به علت رشد جمعیت و
افزایش مشکلات ترافیکی اهمیت زیادي پیدا کرده است.
در دهههاي گذشته براي حفر تونل از روشهاي مختلفی از جمله روش اتریشی استفاده میشد اما با
گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژي به روش حفاري نیمه مکانیزه با دستگاه رودهدر و اکنون حفاري با
دستگاه حفاري تمام مکانیزه (TBM) تغییر یافته است.
در روشهاي حفاري سنتی تونلهاي شهري مشکلات و ریسکهاي فراوانی از قبیل کنترل ونگهداري
زمین، جلوگیري از نشست زمین در سطح شهر، جلوگیري از هجوم آبهاي زیرزمینی بداخل تونل و از همه
مهمتر ایمنی و سلامتی پرسنل کاري وجود دارد و همین امر سبب شده تا حفاري تمام مکانیزه بهترین
جایگزین براي این روشها شده و حفاري تونلهاي با مسیر طولانی و تحت شرایط ژئوتکنیکی متفاوت با
حداقل نیروي انسانی و مدت زمان کوتاهتر از روشهاي قبلی، امکانپذیر شده است.
بدلیل وجود ریسکهاي بالا در حفاري TBM که بخش اعظمی از آن بدلیل نو بودن این نوع حفاري و
عدم شناخت کافی از شرایط آن، در این پایان نامه سعی شده تا با بررسی ریسکهاي ژئوتکنیکی و ارزیابی
آنها و سپس با ارائه اقدامات کاهش دهنده، سطح ریسکهاي ناشی از مسائل ژئوتکنیکی را تا حد امکان
کاهش داده و به سطح قابل قبولی از ریسک رسانده است. 

 تعداد صفحات :150

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *