پایان نامه ارشد رشته معدن درباره کاربرد ایزوتوپهاي پایدار در تعیین شرایط محیط کانی سازي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :کاربرد ایزوتوپهاي پایدار در تعیین شرایط محیط کانی سازي

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.Sc”
 مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان :
کاربرد ایزوتوپهاي پایدار در تعیین شرایط محیط کانی سازي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:
ایزوتوپها (از یونانی Ισότοπο =، جا هم ، ) اتمهایی هستند که عدد اتمی (Z) یکسان و عدد جرمی (A)
متفاوتی دارند. عدد اتمی بیانگر تعداد پروتونهاي هسته اتم است. بنابراین ایزوتوپهاي یک عنصر، تعداد
پروتونهاي مساوي دارند. اختلاف در جرم اتمی ایزوتوپها از اختلاف تعداد نوترونهاي موجود در هسته
آنها ناشی میشود .
براي نشان دادن ایزوتوپهاي یک عنصر، ابتدا نام آن عنصر، سپس یک خط فاصله (-) و در آخر جرم
اتمی آن ایزوتوپ نوشته میشود. مثلاً هیدروژن داراي سه ایزوتوپ هیدروژن-1 (پروتون)، هیدروژن- 2
(دوتریوم) و هیدروژن- 3 (تریتیوم) است که هسته آنها به ترتیب حاوي 1 ،0 و 2 نوترون است. یا ایزوتوپ
U نمایش میدهند. روش دیگر، نوشتن جرم اتمی ایزوتوپ در قسمت بالا و 235 اورانیوم ٢٣۵ را به صورت
U که براي نمایش همان ایزوتوپ اورانیوم ٢٣۵ است. 235 سمت چپ نماد شیمیایی عنصر است مانند
از آنجا که ایزوتوپهاي یک عنصر ساختار الکترونی مشابهی دارند، بنابراین ویژگیهاي شیمیایی آنها نیز
یکسان است، اما ویژگیهاي هستهاي آنها متفاوت است. اگر نسبت تعداد نوترونهاي موجود در یک
ایزوتوپ به پروتونهاي آن خیلی کم یا خیلی زیاد باشد، هسته تمایل به متلاشی شدن پیدا میکند . هدف
از بررسیهاي ایزوتوپی پایدار و نحوهء تفکیک آنها در محیطهاي مختلف معدنی, تعیین و تفسیر دماي
محیط است و . در فارسی واژههاي «همجا» «و هم مکان» در برابر واژه ایزوتوپ پیشنهاد شده است.

ویژگیهاي عمومی ایزوتوپها
ایزوتوپها اتمهایی هستند که هسته آنها تعداد پروتون مساوي اما تعداد نوترون متفاوتی دارد. واژه
«ایزوتوپ» ریشه یونانی (به مفهوم جاهاي همانند) دارد و نشان میدهد که ایزوتوپها یک عنصر در جدول
تناوبی موقعیت یکسانی را اشغال می کنند.
m ایزوتوپها را می توان به صورت
Cu نشان داد که در آن m نمایانگر عدد جرمی (یعنی مجموع n E 65
6 C ایزوتوپ 12 تعداد پروتونها و نوترون ها در هسته) و n نمایانگر عدد اتمی عنصر E است.براي مثال
کربن است که داراي شش پروتون و شش نوترون در هسته می باشد. وزن اتمی عناصر طبیعی همان
میانگین وزن ایزوتوپهاي گوناگون آنهاست.
ایزوتوپها را میتوان به دو نوع اساسی پایدار و ناپایدار (پرتوزا) تقسیم کرد. حدود 300 ایزوتوپ پایدار
وجود دارد در حالی که تا کنون، بیش از 1200 ایزوتوپ ناپایدار کشف شده است. صفت « پایدار» نسبی
است و به حدود آشکارسازي زمان واپاشی پرتوزا بستگی دارد. در گستره عدد اتمی H) 1) تا Bi) 83 )
هسته هاي پایدار تمام جرمها به جز 5 و 8، شناخته شده است نت. ها 21 عنصر را میتوان عنصر خالص
دانست، به این معنی که فقط یک ایزوتوپ پایدار دارند. همه عنصرهاي دیگر مخلوطی از دست کم دو
ایزوتوپ هستند. فراوانی نسبی ایزوتوپهاي مختلف ممکن است به مقدار چشمگیري تغییر کند. براي مثال
31 ، Cu درصد کل هسته مس را تشکیل می دهند. 69 ، Cu 65 درصد و ایزوتوپ 63 در مس، ایزوتوپ
در هر حال، در بیشتر موارد یک ایزوتوپ چیرگی آشکاري دارد و بقیه ایزوتوپها فقط به مقدار جزئی یافت
می شوند.

قیمت 7000 تومان

      [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *