پایان نامه ارشد رشته معدن درباره ژئوشيمي كانسار فسفات اسفوردي و ارزيابي ذخيره آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :ژئوشيمي كانسار فسفات اسفوردي و ارزيابي ذخيره آن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
 واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.SC”
مهندسي معدن ـ اكتشاف

عنوان:
ژئوشيمي كانسار فسفات اسفوردي و
ارزيابي ذخيره آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
كانسار فسفات اسفوردي در 35كيلومتري شمال شرقي شهرستان بافق در اسـتان يـزد واقـع
شده است. عمليات اكتشافي معدن در طي سالهاي 1361 تا 1372 انجـام گرفـت و شـركت دنـور
سالا از سال 1372 مطالعات فني و اقتصادي، طراحي مقدماتي معدن و طراحي و ساخت كارخانـه
كانهآرائي را شروع كرد.
در اين گزارش نقشه توپوگرافي منطقه و همچنين نقشه پهنه بندي توزيـع عيـار فـسفات در
افقهاي مختلف و تهيه مقاطع قائم انجام گرفت و بـا انجـام مطالعـات ژئوشـيمي، طراحـي شـبكه،
برداشت نمونه و انجام آناليز، تجزيه و تحليل دادهها، روند كانسار سازي مشخص شد.
با توجه به نحوه گسترش كانسار، چهار افق معدني قابل استخراج را با نامهـاي افـق آهنـي ـ
افق آپاتيتي ـ افق سنگهاي سبز و افق دايكهاي آپاتيتي را براي كانسار فسفات اسفوردي انتخـاب
نموده و محاسبه ذخيره را بر روي آنها انجام دادهايم.
براساس اين نتايج، كانسار فسفات اسفوردي بافق با توجه به محـدوده مـورد ارزيـابي، داراي
ذخيرهاي در حدود15708774/37تن با عيار متوسط 14/03 درصد P2O5 و 24/16 درصد Fe2O3
ميباشد. ذخيره اعلام شده برابر بررسيهاي انجام شده از نوع قطعـي و در تقـسيم بنـدي ذخـائردر
گروه A قرار ميگيرد.

مقدمه
مواد معدني زيربناي اقتصادي، صنعت و بطور كلي زيربناي پيشرفت تمدنها و جوامع بشري
در همه زمينهها محسوب ميشوند. انسان از آغاز خلقت و در طول تاريخ، براساس نيازهاي خـود و
همينطور ميزان شناخت خويش از اين مواد سود برده است.
زمينههاي كاربردي مصرف مواد معدني بسيار وسيع و گسترده مي باشد. ايـن مـواد بـصورت
خام و هم بصورت محصول نهايي فرآيندهاي مختلف استحصال، جدايش و پالايش، تغذيـه كننـده
بسياري از صنايع معدني و غير معدني ميباشند.
در ايران به جهت موقعيت و وضعيت زمين شناسي و تحولات مـؤثر در كانـسارزائي، شـرايط
مناسبي براي تشكيل و ظهور معادن فلزي و غيرفلزي فراهم شده است. ذخاير بزرگ و ارزشـمندي
همچون طلا، مس، نقره، سرب و روي، آهن، سنگ هاي ساختماني و … از سرمايه الهي سـرزمينمان
به شمار ميروند.
اين ذخاير تنها گوشهاي از استعدادهاي معدني ايـران را در بـر دارنـد. در حاليكـه در بخـش
مهمي از پتانسيل معدني كشور در دل زمين نهفته و نياز به شناسايي و اكتشاف دارند.
از آنجايي كه سنگ فسفات تنها منبع توليد فسفر است نياز به اين سنگ نيز بـه طـور قابـل
ملاحظهاي رو به افزوني است بطوري كه مصرف جهاني سنگ فسفات در طي دوره ده ساله 1979
تا 1989 دو برابر شده است. براساس پيشبيني فائو اين ميزان مصرف در سال 2000 ميلادي 2/5
برابر شده است. ضمن اينكه بيشترين مصرف سنگ فسفات در صنعت كودسازي مي باشـد. بـا ايـن
شرايط لزوم تسريع دريافتن روشهاي پيشرفته در زمينه اكتشاف، كانهآرايي و بهرهبرداري ازذخاير
كم عيار بيش از گذشته احساس ميشود.
سازمان زمينشناسي كشور از اواخر سال 1342 برنامههاي اكتشاف فسفات در ايران را آغـاز
نمود. از سال 1354 تا سال 1360 بـا همكـاري اداره تحقيقـات زمـين شناسـي و معـدني فرانـسه
(BRGM) كار اكتشاف فسفات در ايران انجام گرديد. فسفات اسفوردي با منشاء آذريـن بـه دليـل
بالا بودن عيار P2O5 و روباز بودن معدن، در آن زمان قيمت اقتصادي تمام شده به ازاي هر تن 30
دلار برآورد گرديد و طرح فسفات اسفوردي جهت احداث كارخانه تغلـيظ در سـال 1368 تـشكيل
شد..

هدف -1-1
هدف از انجام پروژه حاضر، مشخص كردن محل آنومالي هاي احتمالي و روند گـسترش آنهـا
در افقهاي مختلف ميباشد.
همچنين برآورد ذخيره كانسار و تهيه مقاطع قائم از كانـسار بـوده اسـت كـه بـا اسـتفاده از روش
مرسوم مقاطع صورت گرفت. حاصل انجام اين پروژه، ترسيم مقاطع قائم، پهنـه بنـدي توزيـع عيـار
فسفات در افقهاي مختلف و جداول محاسبات ارزيابي ذخيره بوده است.
2-1- تاريخچه مطالعات انجام شده در يزد و منطقه
استان يزد از نظر تقسيمات زمين شناسي جزء ايران مركزي محسوب مي شـود كـه بـيش از
نصف استان را كوير بزرگ ايران ميپوشاند. اين اسـتان داراي انـديسهـاي معـدني قابـل تـوجهي
ميباشد.
پتانسيليابي و عمليات پيجويي منابع معدني در مقايسه با عمر فعاليتهاي اكتشاف زمـين
شناسي سابقه نسبتاً زيادي در يزد دارد. كار اكتشاف و مطالعات بر روي كانسار فـسفات اسـفوردي
به سابقه ديرينهاي برميگردد. اين مطالعات بيارتباط با بررسيهاي آنوماليهاي آهن، سرب و روي
و ديگر مواد معدني پرارزش نواحي پشت بادام، بافق، انارك و يزد نمي باشد. در اين راستا بوده است
كه براي اولين بار در سال 1308 زمين شناسي به نام بوئن (Boehen) از اين منطقه ديـدن كـرده
است و از اسفوردي به عنوانيك كانسار آهن نام برده است. (1)
پيجوييهاي اوليه ماده معدني فسفات در سال 1338 توسط وزارت اقتـصاد و دارايـي وقـت
انجام گرفت ودر سال 1342 مطالعات زمين شناسي و معدني توسط سازمان زمين شناسـي كـشور
در اقصا نقاط ايرن به منظور شناسايي و دستيابي به ذخاير فسفات به طور گـسترده انجـام گرديـد
براي نخستين بار ويليام و هوشمندزاده در سال 1345 براساس مطالعات سنگ شناسـي بـه وجـود
آپاتيت همراه آهن اسفوردي اشاره نمودند.

تعداد صفحات :111

قیمت شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *