متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :ژئوشیمی کانسار فسفات اسفوردی و ارزیابی ذخیره آن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.SC”
مهندسی معدن ـ اکتشاف

عنوان:
ژئوشیمی کانسار فسفات اسفوردی و
ارزیابی ذخیره آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
کانسار فسفات اسفوردی در 35کیلومتری شمال شرقی شهرستان بافق در اسـتان یـزد واقـع
شده است. عملیات اکتشافی معدن در طی سالهای 1361 تا 1372 انجـام گرفـت و شـرکت دنـور
سالا از سال 1372 مطالعات فنی و اقتصادی، طراحی مقدماتی معدن و طراحی و ساخت کارخانـه
کانهآرائی را شروع کرد.
در این گزارش نقشه توپوگرافی منطقه و همچنین نقشه پهنه بندی توزیـع عیـار فـسفات در
افقهای مختلف و تهیه مقاطع قائم انجام گرفت و بـا انجـام مطالعـات ژئوشـیمی، طراحـی شـبکه،
برداشت نمونه و انجام آنالیز، تجزیه و تحلیل دادهها، روند کانسار سازی مشخص شد.
با توجه به نحوه گسترش کانسار، چهار افق معدنی قابل استخراج را با نامهـای افـق آهنـی ـ
افق آپاتیتی ـ افق سنگهای سبز و افق دایکهای آپاتیتی را برای کانسار فسفات اسفوردی انتخـاب
نموده و محاسبه ذخیره را بر روی آنها انجام دادهایم.
براساس این نتایج، کانسار فسفات اسفوردی بافق با توجه به محـدوده مـورد ارزیـابی، دارای
ذخیرهای در حدود15708774/37تن با عیار متوسط 14/03 درصد P2O5 و 24/16 درصد Fe2O3
میباشد. ذخیره اعلام شده برابر بررسیهای انجام شده از نوع قطعـی و در تقـسیم بنـدی ذخـائردر
گروه A قرار میگیرد.

مقدمه
مواد معدنی زیربنای اقتصادی، صنعت و بطور کلی زیربنای پیشرفت تمدنها و جوامع بشری
در همه زمینهها محسوب میشوند. انسان از آغاز خلقت و در طول تاریخ، براساس نیازهای خـود و
همینطور میزان شناخت خویش از این مواد سود برده است.
زمینههای کاربردی مصرف مواد معدنی بسیار وسیع و گسترده می باشد. ایـن مـواد بـصورت
خام و هم بصورت محصول نهایی فرآیندهای مختلف استحصال، جدایش و پالایش، تغذیـه کننـده
بسیاری از صنایع معدنی و غیر معدنی میباشند.
در ایران به جهت موقعیت و وضعیت زمین شناسی و تحولات مـؤثر در کانـسارزائی، شـرایط
مناسبی برای تشکیل و ظهور معادن فلزی و غیرفلزی فراهم شده است. ذخایر بزرگ و ارزشـمندی
همچون طلا، مس، نقره، سرب و روی، آهن، سنگ های ساختمانی و … از سرمایه الهی سـرزمینمان
به شمار میروند.
این ذخایر تنها گوشهای از استعدادهای معدنی ایـران را در بـر دارنـد. در حالیکـه در بخـش
مهمی از پتانسیل معدنی کشور در دل زمین نهفته و نیاز به شناسایی و اکتشاف دارند.
از آنجایی که سنگ فسفات تنها منبع تولید فسفر است نیاز به این سنگ نیز بـه طـور قابـل
ملاحظهای رو به افزونی است بطوری که مصرف جهانی سنگ فسفات در طی دوره ده ساله 1979
تا 1989 دو برابر شده است. براساس پیشبینی فائو این میزان مصرف در سال 2000 میلادی 2/5
برابر شده است. ضمن اینکه بیشترین مصرف سنگ فسفات در صنعت کودسازی می باشـد. بـا ایـن
شرایط لزوم تسریع دریافتن روشهای پیشرفته در زمینه اکتشاف، کانهآرایی و بهرهبرداری ازذخایر
کم عیار بیش از گذشته احساس میشود.
سازمان زمینشناسی کشور از اواخر سال 1342 برنامههای اکتشاف فسفات در ایران را آغـاز
نمود. از سال 1354 تا سال 1360 بـا همکـاری اداره تحقیقـات زمـین شناسـی و معـدنی فرانـسه
(BRGM) کار اکتشاف فسفات در ایران انجام گردید. فسفات اسفوردی با منشاء آذریـن بـه دلیـل
بالا بودن عیار P2O5 و روباز بودن معدن، در آن زمان قیمت اقتصادی تمام شده به ازای هر تن 30
دلار برآورد گردید و طرح فسفات اسفوردی جهت احداث کارخانه تغلـیظ در سـال 1368 تـشکیل
شد..

هدف -1-1
هدف از انجام پروژه حاضر، مشخص کردن محل آنومالی های احتمالی و روند گـسترش آنهـا
در افقهای مختلف میباشد.
همچنین برآورد ذخیره کانسار و تهیه مقاطع قائم از کانـسار بـوده اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش
مرسوم مقاطع صورت گرفت. حاصل انجام این پروژه، ترسیم مقاطع قائم، پهنـه بنـدی توزیـع عیـار
فسفات در افقهای مختلف و جداول محاسبات ارزیابی ذخیره بوده است.
2-1- تاریخچه مطالعات انجام شده در یزد و منطقه
استان یزد از نظر تقسیمات زمین شناسی جزء ایران مرکزی محسوب می شـود کـه بـیش از
نصف استان را کویر بزرگ ایران میپوشاند. این اسـتان دارای انـدیسهـای معـدنی قابـل تـوجهی
میباشد.
پتانسیلیابی و عملیات پیجویی منابع معدنی در مقایسه با عمر فعالیتهای اکتشاف زمـین
شناسی سابقه نسبتاً زیادی در یزد دارد. کار اکتشاف و مطالعات بر روی کانسار فـسفات اسـفوردی
به سابقه دیرینهای برمیگردد. این مطالعات بیارتباط با بررسیهای آنومالیهای آهن، سرب و روی
و دیگر مواد معدنی پرارزش نواحی پشت بادام، بافق، انارک و یزد نمی باشد. در این راستا بوده است
که برای اولین بار در سال 1308 زمین شناسی به نام بوئن (Boehen) از این منطقه دیـدن کـرده
است و از اسفوردی به عنوانیک کانسار آهن نام برده است. (1)
پیجوییهای اولیه ماده معدنی فسفات در سال 1338 توسط وزارت اقتـصاد و دارایـی وقـت
انجام گرفت ودر سال 1342 مطالعات زمین شناسی و معدنی توسط سازمان زمین شناسـی کـشور
در اقصا نقاط ایرن به منظور شناسایی و دستیابی به ذخایر فسفات به طور گـسترده انجـام گردیـد
برای نخستین بار ویلیام و هوشمندزاده در سال 1345 براساس مطالعات سنگ شناسـی بـه وجـود
آپاتیت همراه آهن اسفوردی اشاره نمودند.

تعداد صفحات :111

قیمت شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن با موضوع کاربرد مهندسی ارزش در معادنپایان نامه ارشد رشته معدن : پیش بینی خردایش سنگ ناشی از Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تئوری زنجیره بحرانیدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:تجزیه و تحلیل تکنولوژی فرآوری سنگ آهندانلود پایان نامه ارشد Read more…