پایان نامه ارشد رشته معدن درباره تحلیل و بررسی پارامترهاي تاثیرگذار بر پایداري شیبها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :تحلیل و بررسی پارامترهاي تاثیرگذار بر پایداري شیبها

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

چکیده
پایداري شیب در برنامه ریزي طراحی و هزینه هاي معدن کاري نقش مؤثري دارد، به عنوان مثال افزایش
شیب باعث کاهش باطلهبرداري یا افزایش برداشت ماده معدنی و در نتیجه سود بیشتر و بازگشت
سرمایه کمتر خواهد شد. شیب زیاد در عین حال باعث کاهش ضریب ایمنی و افزایش هزینه شکست
میگردد. از عوامل موثر در شکست شامل سطوح ناپیوستگی، گسلها، سطوح لایهبندي یا زونضعیف،
جریان آب و خواص تودهسنگ شامل مقاومتفشاري، کششی، چسبندگی و زاویه اصطکاك مدول
الاستیسیته سنگ، تودهسنگ یا خاك میباشد. شکست در سنگها در سطوح ناپیوستگی شامل
درزهها و گسلها و صفحات لایهبندي بصورت صفحهاي، گوهاي، ورقهاي، واژگونی و دوبلوکی رخ
میدهد و شکستهاي قاشقی، دایرهاي و سنگریزهاي در شیبهاي خاکی و یا در سنگهاي به شدت
هوازده اتفاق میافتد. جهت تحلیل پایداري شیب، ضریب ایمنی آن به کمک روشهاي مختلف مورد
بررسی قرار میگیرد. در این سمینار روشهاي عمده تحلیل پایداري شیب معرفی شدهاند. روشهاي
تحلیل پایداري شامل روش تجربی SMR، روش تعادل حدي و روش آنالیز عددي میباشد. روش
تجربی SMR با امتیازدهی به تودهسنگ و با در نظر گرفتن شیب شیروانی ضمن تحلیل مقدماتی
شرایط شیب از لحاظ پایداري، تحکیمات موقت لازم را به ما پیشنهاد میکند. روشهاي تعادل حدي
با در نظر گرفتن نیروهاي مقاوم و نیروهاي شکست، ضریب ایمنی شیروانی را تعیین میکنند.
روشهاي آنالیز عددي به دلیل ارائه رفتار واقعی تر شیبها، کاربرد فراوانی پیدا کرده است، با این
روشها میتوان توزیع تنش یا کرنش و جابجاییهاي سازه را تعیین نمود. در مجموع میتوان گفت
این سمینار با معرفی عوامل شکست، انواع ریزش و روش هاي تحلیل، روند تحلیل پایداري شیب را
ارائه کرده است.

مقدمه
پایداري شیب یکی از مباحث مهم معادن روباز می باشد که از مراحل مقدماتی مطالعات آماده سازي
معادن سطحی میباشد. اصولاً به منظور کاهش تنشها و فشارهاي وارده از سوي دیواره پله، پلـههـا را
بصورت شیبدار طراحی میکنند، زیرا سنگ یا خـاك در حالـت شـیب دار فشـار و نیـرو را بهتـر تحمـل
میکند. از طرفی کاهش و افزایش شیب از مقدار واقعی، بعضاً هزینههاي زیادي را در برخواهـد داشـت
به همین منظور براي جلوگیري از این هزینه ها در مرحله طراحی، بایستی شیب بهینه پلـه هـا و شـیب
نهایی معدن تعیین شود. این سمینار در سه فصل ذیل موارد مهم و لازم جهت طراحی شـیب را بیـان
میکند: 1- شیب در معادن سطحی؛ 2- علل و انواع شکست؛ 3- تحلیل پایداري شیب
در فصل اول با معرفـی هندسـه شـیب، بـه کلیـات و راهنماییهـاي مهندسـی لازم جهـت مواجهـه بـا
شیروانیها در معادن سطحی پرداخته شده است. فصل دوم به معرفی علل و انواع شکست مـیپـردازد
که در بخش اول عوامل مهم تاثیر گذار بر شکست پرداخته و در بخش دوم بـه ذکـر انـواع شکسـت از
قبیل صفحهاي، گوهاي، ورقهاي، واژگونی و … پرداخته شده است.
فصل سوم دربرگیرنده روشهاي تحلیل پایداري شـیب شـامل روش تجربـی، تعـادل حـدي، آنـالیز
عددي و آنالیز احتمالی پایداري شـیب مـیباشـد. روش تجربـی SMR بـا امتیـازدهی بـه خصوصـیات
تودهسنگ دربرگیرنده شیب، کلاس پایداري آن را مشخص کرده و تحکیمات لازم را معرفـی مـیکنـد.
در ادامه اصول و انواع روشهاي تعادل حدي در تعیین ضریب ایمنی شیب بیان گردیده است. از دیگـر
روشهاي دقیق تحلیل شیب، روشهاي آنالیز عددي میباشند. روشهـاي عـددي بـا اسـتفاده از نـرم
افزارهاي مربوطه رفتار تنش و کرنش شیب را تعیین میکنند که در ادامه به بیان کاربرد و تفاوت ایـن
روشها میپردازد. در نهایت روشهاي آنالیز احتمالی پایداري شـیب معرفـی گردیـدهانـد کـه فـاکتور
ایمنی را براساس مقدار میانگین و واریانس بیان میکنند و از آنالیز اعتماد به منظـور بـرآورد و تعیـین
نــامعینی و خطاهــا در ضــریب اطمینــان و بدســت آوردن احتمــال شکســت اســتفاده مــیشــود.

کلیات -1-1
 مقدمه -1-1-1
پایداري شیب یکی از مباحث مهم معادن روباز میباشد که در زیر مجموعه مباحث ژئومکانیکی کـه
خود نیز یکی از مراحل مقدماتی مرحله آماده سازي معادن میباشد. تعریف و بررسی میگردد.
ژئومکانیک در علوم مختلفی نظیر، مهندسی معدن، مهندسی عمران، زمینشناسـی، زمـینشناسـی
مهندسی، مهندسی نفت و گاز طبیعـی، هیـدرولوژي و ژئوفیزیـک کـاربرد دارد کـه ایـن علـوم شـامل
طراحی و ساخت پروژههایی نظیر معدنکاري، تونلسازي، مهندسی پی، حفاري شیبهاي سنگی، سدها،
شفتها، گمانهها، چاههاي مخازن نفت، ساختمان مخازن زیرزمینی نفت و گـاز و مخـازن باطلـههـاي
خطرناك میشوند.[1]

قیمت 7000 تومان

 

 

      [email protected]

1 فکر می‌کنند “پایان نامه ارشد رشته معدن درباره تحلیل و بررسی پارامترهاي تاثیرگذار بر پایداري شیبها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *