دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :تأثير ميزان توليد بر سود دهي توليد آلومينا از نفلين

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :تأثير ميزان توليد بر سود دهي توليد آلومينا از نفلين

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي معدن – استخراج
عنوان :
تحليل و بررسي تأثير ميزان توليد بر سوددهي توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

آلومينيوم از نظر كيفيت و ارزش کاربرديترين فلز بعد از آهن است و تقريباً در تمامي بخشهـاي صـنعت
داراي اهميت ميباشد. ماده اوليه براي توليد آلومينيوم، پودر آلومينا ميباشد كه بـا استحـصال و فـرآوري
يكي از مواد معدني بوكسيت، نفلين سينيت يا آلونيت تهيه مـيشـود. نفلـين سـينيت حـدود ٢٠ درصـد
آلومينا دارد و ميتواند منبع مناسبي براي توليد آلومينا باشد. نظر به وجـود ذخـاير عظـيم سـنگ نفلـين
سينيت در شمال غرب كشور و با توجه به نزديك بودن منابع مذكور و سنگ آهك و همچنين نزديكي بـه
راه آهن جلفا – تبريز، منطقه سراب براي ايجاد كارخانه توليد آلومينا از نفلين سينيت انتخاب شده است.
با توجه به نياز روزافزون كشور، جديد بودن اين فرآيند و همچنين ضرورت توليـد ايـن محـصول، تحليـل
اقتصادي و بررسي تأثير ميزان ظرفيتهاي مختلـف بـر پارامترهـاي اقتـصادي آن داراي اهميـت ويـژهاي
ميباشد. در اين پژوهش، بررسي اقتصادي توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب به همراه محصولات جـانبي
آن در ظرفيتهـاي ۴۰۰ ،۳۰۰ ،۲۰۰ و ۵۰۰ هزارتنـي صـورت گرفـت و پارامترهـاي اقتـصادي هـر يـك
محاسبه و بر اين اساس ردهبندي شد. پس از آن، تحليل حساسيت نـرخ بازگـشت داخلـي، ارزش خـالص
فعلي و دوره بازگشت سرمايه نسبت به قيمت فروش، هزينه هاي سرمايهگذاري و جـاري بررسـي گرديـد و
ميزان حساسيت عوامل مختلف، امتيازدهي شد. با توجه به عواملي همچون، رده بندي بر اساس پارامترهاي
اقتصادي هر ظرفيت و ردهبندي عوامل حساس در ظرفيت هاي مختلف، ردهبندي اصلي ميزان تأثير توليـد
بر سوددهي به شرح زير صورت گرفت :
۳۰۰ -۱ هزارتن (يك خط توليد)
۵۰۰ -۲ هزارتن (دو خط توليد، ۳۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار)
۴۰۰ -۳ هزارتن (دو خط توليد ۲۰۰ هزارتن)
۲۰۰ -۴ هزار تن (يك خط توليد)

براي دستيابي به اين فلز استراتژيك كردهاند. ارزش آلومينيوم براي مدتي در هنگام پيدايش از طـلا
بيشتر بود، اما بعد از ابداع يـك روش آسـان بـراي اسـتخراج آن در سـال ١٨٨٩، قيمـت آن رو بـه
كاهش گذاشت و سقوط كرد. آلومينيوم از نظر كيفيت و ارزش کاربرديترين فلز بعد از آهن است و
تقريباً در تمامي بخشهاي صنعت داراي اهميت ميباشد. آلومينيوم خالص، نرم و ضعيف اسـت امـا
ميتواند آلياژهايي را با مقادير کمي از مس، منيزيوم، منگنز، سيليکون و ديگـر عناصـر بوجـود آورد
که اين آلياژها ويژگيهاي مفيد گونـاگوني دارنـد و اجـزاي مهـم هواپيماهـا و راکـتهـا را تـشكيل
ميدهند. آلومينيوم در صنعت براي توليد ميليونها محـصول مختلـف بـهکـار مـيرود و در جهـان
اقتصاد، عنصر بسيار مهمي است. اجزاي سازههايي که از آلومينيـوم سـاخته مـيشـوند، در صـنعت
هوانوردي و ساير مراحل حمل و نقل بسيار مهم هستند. همچنين در سازه هايي کـه در آنهـا وزن،
پايداري و مقاومت لازم هستند، وجود اين عنصر اهميت زيادي دارد. براي كاهش وزن وسايل نقليه،
دو روش ساختن وسيله نقليه كوچكتر و استفاده از مواد سبكتر براي جبران اضافه وزن در اولويت
قرار دارد. كوچك نمودن خودرو، نازك كردن بدنه، توخـالي كـردن پروفيـلهـاي تـشكيلدهنـده و
استفاده از آلومينيوم از راه هاي كاهش وزن خودروها ميباشد. استفاده از آلومينيوم سبب ٥٠ درصـد
سبكتر شدن خودرو ميشود. در صد سال گذشته توليد آلومينيوم در جهان بيش از چند تن نبـوده
است و اين در حالي است كه امروزه توليد اين فلز به بيش از ٥٠ ميليون تن در سال رسـيده اسـت.
هماكنون تجارت جهاني آلومينيوم نزديك به ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليارد دلار در سال است كه تقريباً يـك
سوم تجارت جهاني نفت است و سير صعودي اين ارقام همچنان ادامه دارد.

تعداد صفحات :185

قیمت 8000 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

7 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :تأثير ميزان توليد بر سود دهي توليد آلومينا از نفلين

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *