متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :بررسی آزمایشهای برجا بر روی سازه های زیرزمینی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف
بررسی آزمایشهای برجا بر روی سازه های زیرزمینی عنوان:

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
در این تحقیق آزمایشهای برجا به سه گروه طبقه بندی شده است و هر گروه به تفصیل بررسی شده
است.گروه اول آزمایشهای برجایی هستند که قبل از احداث سازه زیرزمینی و به منظور تعیین
میزان تنش بکر قبل از احداث سازه مورد بررسی قرارگرفته است. گروه دوم آزمایشهای که در
حین اجرای سازه و به منظور بررسی تغییرات تنش انجام می گیرند و در نهایت گروه سوم
آزمایشهایی هستند که پس از اجرای سازه و به منظور بررسی صحت فرضیات اولیه انجام
میگیرند . در پایان این نگارش نتیجه گیری مورد نظر ذکرگردیده است.

مقدمه: مکانیک سنگ را می توان علم نظری و عملی تعریف کرد. سر وکار این علم با واکنش سنگها در مقابل میادین نیروی محیط فیزیکی می باشد.این علم راهنمای کارشناسان و مهندسین در پروژهایی مانند اجرای تونلهای راه آهن زیرزمینی ,تأمین آب ,زه کشی ,نیروگاه زیرزمینی , معادن زیرزمینی , سینه کارها و…. می باشد. اجرای ایمن و بهینه این پروژها مستلزم دانستن خواص فیزیکی و مکانیکی سنگها و نیرویی است که از محیط پیرامون بر سنگها وارد می شود.یکی از راهکارهای مهم جهت پی بردن به این خواص و نیروها انجام آزمایشهای مختلف می باشد که برای این منظور طراحی شده اند. این آزمایشها به دو دسته آزمایشهای برجا وآزمایشگاهی تقسیم می شوند.انجام آزمایشهای برجا با توجه به تأثیر نتایج ضروری به نظر می رسد.از اینرو در این نوشتار سعی شده است حتی المقدور اکثر آزمایشهای برجا که کاربرد بیشتری دارند مورد توجه قرار گیرند.

فصل اول:
آزمایشهای بزرگ مقیاس برجا:
ضرورت انجام آزمایش برجا زمانی مطرح میشود آه تأثیر مقیاس در نتایج اجتنابناپذیر باشد
زیرا این امر در تستهای آزمایشگاهی آوچک مقیاس قابل تعیین نیست. مزیت انجام آزمایشهای
بزرگ مقیاس برجا این است آه توده سنگ تحت شرایطی آه در محل حاآم بر آنست آزمایش
میشود. اما مشکل این است آه این نوع آزمایش زمانبر و هزینهبردار است این آزمایشها را به
۴ گروه اصلی تقسیم میآنند.
١ـ آزمایشهای فشاری ٢ ـ آزمایشهای برشی ٣ ـ آزمایشهای تعیین قابلیت
 تغییرشکل ۴ ـ آزمایشهای ارتعاشی
١ـ١ـ آزمایشهای فشاری:
آزمایشهای فشاری به منظور تعیین ویژگیهای مقاومت و تغییرشکل تودههای سنگ یا
ساختمان خاصی چون پایههای معدنی انجام میپذیرد. این آزمایشها باید حتیالمقدور تنش را
آنچنان آه در خلال و بعد از تکمیل ساختمان مورد نظر به وقوع میپیوندد تصویر نمایند. چنانچه
هدف از آزمایش، تعیین مشخصات مقاومت و تغییرشکل پایههای معدنی است قطعاً باید شرایط
بارگذاری همان باشد آه یک پایه واقعی در معدن تحت آن قرار دارد. مهمترین شرایط در این مورد
به قرار زیر است:
١ـ نسبت عرض به ارتفاع نمونههای برجا باید دقیقاً همان نسبت در پایههای واقعی باشد. ٢
ـ وضعیتی مشابه با وضعیت فشار جانبی موجود در فصل مشترک بین دو انتهای پایه معدنی با
لایه های تشکیل دهنده سقف و آف آارگاه باید در نمونه ایجاد شود.

قیمت 5000 تومان

      info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن:مطالعه پارامترهای فنی به منظور بالا بردن بازده چاه نفتپایان نامه ارشد رشته معدن :کاربرد نرمه کک در تولید گندله آهن Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن درباره استفاده از فرایند هیدرومتالورژی در شستشوی شیمیای...پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : برنامه ریزی و زمان بندی تولید Read more…