پایان نامه ارشد رشته معدن درباره بررسی آزمايشهای برجا بر روی سازه های زيرزمينی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :بررسی آزمايشهای برجا بر روی سازه های زيرزمينی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده تحصيلات تکميلی
سمينار برای دريافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف
بررسی آزمايشهای برجا بر روی سازه های زيرزمينی عنوان:

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:
در اين تحقيق آزمايشهای برجا به سه گروه طبقه بندی شده است و هر گروه به تفصيل بررسی شده
است.گروه اول آزمايشهای برجايی هستند که قبل از احداث سازه زيرزمينی و به منظور تعيين
ميزان تنش بکر قبل از احداث سازه مورد بررسی قرارگرفته است. گروه دوم آزمايشهای که در
حين اجرای سازه و به منظور بررسی تغييرات تنش انجام می گيرند و در نهايت گروه سوم
آزمايشهايی هستند که پس از اجرای سازه و به منظور بررسی صحت فرضيات اوليه انجام
ميگيرند . در پايان اين نگارش نتيجه گيری مورد نظر ذکرگرديده است.

مقدمه: مکانيک سنگ را می توان علم نظری و عملی تعريف کرد. سر وکار اين علم با واکنش سنگها در مقابل ميادين نيروی محيط فيزيکی می باشد.اين علم راهنمای کارشناسان و مهندسين در پروژهايی مانند اجرای تونلهای راه آهن زيرزمينی ,تأمين آب ,زه کشی ,نيروگاه زيرزمينی , معادن زيرزمينی , سينه کارها و…. می باشد. اجرای ايمن و بهينه اين پروژها مستلزم دانستن خواص فيزيکی و مکانيکی سنگها و نيرويی است که از محيط پيرامون بر سنگها وارد می شود.يکی از راهکارهای مهم جهت پی بردن به اين خواص و نيروها انجام آزمايشهای مختلف می باشد که برای اين منظور طراحی شده اند. اين آزمايشها به دو دسته آزمايشهای برجا وآزمايشگاهی تقسيم می شوند.انجام آزمايشهای برجا با توجه به تأثير نتايج ضروری به نظر می رسد.از اينرو در اين نوشتار سعی شده است حتی المقدور اکثر آزمايشهای برجا که کاربرد بيشتری دارند مورد توجه قرار گيرند.

فصل اول:
آزمايشهاي بزرگ مقياس برجا:
ضرورت انجام آزمايش برجا زماني مطرح ميشود آه تأثير مقياس در نتايج اجتنابناپذير باشد
زيرا اين امر در تستهاي آزمايشگاهي آوچك مقياس قابل تعيين نيست. مزيت انجام آزمايشهاي
بزرگ مقياس برجا اين است آه تودة سنگ تحت شرايطي آه در محل حاآم بر آنست آزمايش
ميشود. اما مشكل اين است آه اين نوع آزمايش زمانبر و هزينهبردار است اين آزمايشها را به
٤ گروه اصلي تقسيم ميآنند.
١ـ آزمايشهاي فشاري ٢ ـ آزمايشهاي برشي ٣ ـ آزمايشهاي تعيين قابليت
 تغييرشكل ٤ ـ آزمايشهاي ارتعاشي
١ـ١ـ آزمايشهاي فشاري:
آزمايشهاي فشاري به منظور تعيين ويژگيهاي مقاومت و تغييرشكل تودههاي سنگ يا
ساختمان خاصي چون پايههاي معدني انجام ميپذيرد. اين آزمايشها بايد حتيالمقدور تنش را
آنچنان آه در خلال و بعد از تكميل ساختمان مورد نظر به وقوع ميپيوندد تصوير نمايند. چنانچه
هدف از آزمايش، تعيين مشخصات مقاومت و تغييرشكل پايههاي معدني است قطعاً بايد شرايط
بارگذاري همان باشد آه يك پايه واقعي در معدن تحت آن قرار دارد. مهمترين شرايط در اين مورد
به قرار زير است:
١ـ نسبت عرض به ارتفاع نمونههاي برجا بايد دقيقاً همان نسبت در پايههاي واقعي باشد. ٢
ـ وضعيتي مشابه با وضعيت فشار جانبي موجود در فصل مشترك بين دو انتهاي پايه معدني با
لايه هاي تشكيل دهنده سقف و آف آارگاه بايد در نمونه ايجاد شود.

قیمت 5000 تومان

      serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *