پایان نامه ارشد رشته معدن با موضوع بررسي کاربرد ژئو فيزيک لرزه اي انعکاسي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :بررسي کاربرد ژئو فيزيک لرزه اي انعکاسي

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصيلات تکميلي
سمينار براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي معدن – اكتشاف
عنوان :
بررسي کاربرد ژئو فيزيک لرزه اي انعکاسي در اکتشاف منابع نفت و گاز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:
در ا ين سم ينار راجع به بعض ي از روشها ي اکتشاف نفت و گاز به خصوص روش ژئوفيزيـ ک لـرزه
اي انعکاسي بحث و بررسي مي شود.
ابتدا راجع به کل يات ن فت از قب يل اهميت و تاثير آن در زنـدگ ي امـروز، تار يخچـه نفـت و نحـوه
تشکيل و پ يدايش نفت صحبت کرد يم و سپس به بررس ي زم ين شناس ي نفـت و محـل پيـدايش آن
مي پردازيم.
در ادامه پس از تعريف ژئوفيزيک اکتشافي به بررسـ ي راه هـا ي اکتـشاف بـا روشـها ي مختلـف
ژئوفيزيکي ( از قبيل ، مقاومت ويژه ، انعکاسي الکترومغناطيسي ، قطبش القائي ، پتانـسيل خـودزا و
غيره ) مي پرداز يم و در آخر با ب يان کاربرد روش ژئوف يزيک لرزه ا ي انعکاس ي در اکتشاف منابع نفـت
و گاز، سمينار خود را به پايان مي رسانم.

مقدمه:
نقش نفت در دن ياي امروز، به عنوان يکي از مهمترين منابع تـام ين کننـده انـرژ ي و انـواع و اقـسام،
محصولات و مواد اول يه مورد نياز در صنايع و همچنين عامل مهمـ ي در سياسـت و اقتـصاد کـشورها
است که ا ين امر در بس يار از نقاط جهان به اثبات رس يده است.خصوصيات و ويژگي هاي مواد نفتي و
کاربرد آنها اکتشاف نفت را به هم ين دلا يل کاربردي مهم کرده اسـت . چـون از نفـت در رو ي زمـ ين
نشانه ا ي وجود ندارد و يا نشانه ها ي اندک ي از آن ممکن است وجود داشته باشد، ما هر روزه شـاهد
پيشرفتهاي چشمگير تکنولوژي در اکتشاف نفت مي باشيم.
از روشها ي لازم و متداول و کاربرد ي، برا ي پ يدا کردن نفت حفار ي مي باشداما ايـ ن روش بـه دل يـ ل
داشتن هز ينه ها ي ز ياد و همچن ين زمان بري زياد و مشکلات حفاري، بعد از روشهاي اوليه اکتـشاف
که همان اکتشاف ساختارها ي متناسب و متحمل برا ي به تله انداختن نفت و برداشت زم ين شناس ي
سطحي مي باشد، استفاده مي شود.
در اکتشاف سطح ي يکي از روشهاي استفاده شده در اکتشاف نفـت ژئوف يزيـ ک مـ ي باشـد، مقاومـت
ويژه بالا و خواص الکتروش يميائي غ ير عاد ي لا يه ها باعث م ي شود تا روشهاي الکتريکي جواب خوبي
براي تفس ير به ما ندهد . در حال حاظر با پيشرفت تکنيکهاي لـرزه شناسـي شـايد بتـوان گفـت کـه
احتمالا بهترين روش براي اکتشاف نفت در حوضه هاي رسوبي، روش لرزه نگاري مي باشد.

نَفت مايع ي غل يظ و افروختن ي به رنگ قهـوه اي سـ ير يـ ا سـبز ت يـ ره اسـت کـه در لا يـ ههـا ي بـالا ئي
بخشهايي از پوسته کره زم ين يافت م يشـود . نفـت شـامل آم يـ زه پيچيـ دهاي از هيـ دروکربنهـا ئي
گوناگون است . بيشتر ا ين ه يدروکربنها از زنج يره آلکان هـس تند ولـ ي ممکـن اسـت از د يـ د ظـاهر،
ترکيب يا خلوص تفاوتهاي زيادي داشته باشند.
نفت مخلوطي است از هيدروكربن هاي جامد ،مايع و گاز كه از تجزيه شد ن پيكـر مـرده ي جانـداران
تك سلول ي. كه ميليونها سال پي ش مي زيسته اند ، بوجود آمـده اسـت . همچنـ ين نفـت ، آميختـه اي
است از مواد شيميا يي آلي، عمدتا از بقاياي گياهان و جانوران خرد و ريزي كه ميليون ها سـال پـيش
در دريا مي زيسته اند . شرايط و حالات ويژه و زمانهاي بسيار دراز لازم بـوده اسـت تـا ايـن بقايـا در
معرض تغيير و تبديل هاي پيچيده شيميايي قرار گيرند و نتيجتا نفت و گاز ايجاد شود.
ريشه واژه نفت در زبان فارسي به طور يقين مشخص نيست. به عقيده زبان شناسـان نفـت از کلمـه
اوستايي ( نپتا ) گرفته شده است که کلدانيان و اعراب آن را از زبان مادي گرفته و ( نفتا ) خوانـده
اند .
پتروليوم (petroleum) واژه اي لاتين هم ارز نفت است که از دو کلمه پترا (petra) بـه مع نـي
سنگ و (oleum) به معني روغن گرفته شده است.

قیمت 7500 تومان

      [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *