پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:امكان كاربردي بازيافت مفيد ماده معدني از باطله

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان امكان كاربردي بازيافت مفيد ماده معدني از باطله

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي معدن – استخراج

عنوان :
امكان كاربردي بازيافت مفيد ماده معدني از باطله كارخانه زغالشويي انجير تنگه
“شركت زغالسنگ البرز مركزي”

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
كارخانه زغالشويي انجيرتنگه معدن زغالسنگ البرز واقع در شهرستان زيراب سوادكوه از سال 1368(تاريخ
شروع به كار) تاكنون بيش از 1/5 ميليون تن باطله توليدي را در مساحت چندين هكتار از زمينهاي با
ارزش زراعي با ارتفاع متوسط 10 متر دپو نموده و با توجه به اينكه اين باطله ها آغشته به مواد شيميايي
ميباشند و نفوذ شيرآبه به آبهاي زيرزميني باعث آلودگي بخش آب شرب و همچنين آب مصرفي در
بخش زراعت و باغباني ميگردد.
پس از نمونه برداري بر طبق استانداردهاي تحقيقاتي و انجام آزمايشات X-Ray و تيترا سيون، اجزاي
متشكله باطله ها مشخص گرديد كه در جدولي ارائه خواهد شد.
از سوي ديگر اجزاي متشكله خوراك كوره سيمان مازندران نيز مورد بررسي قرار گرفت؛ مشخص شد
زغالي كه انرژي زاست در فرآيند توليد كلينكر خواهد سوخت.
در اثر اين سوخت و ساز مصرف انرژي براي پخت كلينكر كاهش خواهد يافت و ساير اجزاي متشكله
باطله تفاوت چنداني با اجزاي متشكله سيمان پرتلند ندارند.
با تعيين در صد اختلاط بهينه 8 در صدي از باطله زغالسنگ با مواد اوليه سيمان (مواد خام خوراك)
جهت توليد كلينكر و در نهايت توليد سيمان در مقياس آزمايشگاهي،كه با همكاري شركت سيمان
مازندران در آزمايشگاه انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان انجام پذيرفت ، نتيجه گيري حاصل از
آزمايشات فيزيكي و شيميايي كلينكر و سيمان ،اين را نشان مي دهد كه اولا در صد آهك آزاد CaO
كاهش ثانيا بلين (سطح مخصوص)افزايش يافته و در نهايت استفاده از باطله زغالسنگ در كيفيت و پخت
مواد بسيار موثر واقع شده است.

مقدمه
اين پروژه در زمينه” امكان كاربردي بازيافت مفيد ماده معدني از باطله كارخانه زغالشويي البرز مركـزي”
و استفاده مفيد از آن در فرآيند توليد سيمان مي باشد. كه اين مسئله از جهـات مختلـف موجـب صـرفه
اقتصادي براي كارخانجات توليدي سيمان مي گردد. از آنجا كه باطله زغالسنگ داراي مواد مشابه با مـواد
خام ورودي به كوره سيمان مي باشد، مي توان از آن به همراه مواد ورودي به كوره سيمان استفاده نمود.
در اين راستا تركيبات مختلفي با در صد هاي متفاوت از اختلاط باطله زغال با مواد اوليه كارخانه سـيمان
مازندران در آزمايشگاه كارخانه سيمان مازنـدان، آزمايشـگاه اداره اسـتاندارد سـاري و آزمايشـگاه انجمـن
صنفي كارفرمايان صنعت سيمان براي توليد كلينكر، تهيـه گرديـد و تمـامي ايـن تركيبـات در دماهـاي
مختلف شامل 14700،1200،1000،800 درجه سانتيگراد سوزانده شدند و تمامي كلينكـر هـاي توليـدي
مورد آزمون تعيين در صد آهك آزاد كه مهمترين فاكتور پذيرش كلينكر مي باشـد، قـرار گرفـت. پـس از
تعيين مهمترين در صد اختلاط و دماي بهينه براي پخت سيمان ساير مشخصات شيميايي كلينكـر مـورد
بررسي قرار گرفت. كه مشخص شد كلينكر هاي توليدي در دماي 14700 درجه سانتيگراد با تركيـب 8 در
صد باطله زغال سنگ با مواد متداول سيمان پرتلند بهترين شرايط توليد ميباشد.
سپس در مقياس آزمايشگاهي، سيمان در آزمايشگاه انجمن صنفي كارفرمايان سيمان به وزن 4 كيلو گرم
تهيه شد. آزمايشات شيميايي و فيزيكي، بر روي نمونـة سـيمان انجـام گرديـد و كليـة نتـايج در جـداول
مربوطه ارائه شده است. بعد از نتايج بدست آمده از نمونه، بـا اسـتاندارد هـاي ISIRI-389 و ASTM- C
150 مورد مقايسه قرار گرفت و نتايج مطلوبي را در بر داشته، از جمله باعث كاهش CaO و در صـد آهـك
آزاد و افزايش سطح مخصوص(بلين) گرديده است.
نتيجه اين امر كاهش قيمت تمام شده براي محصول مي باشد، كه هم از نظر كاهش مواد اوليه مصـرفي و
هم از لحاظ صرفه جويي در ميزان مصرف انرژي مي باشد. استفاده از باطله هاي زغـال سـنگ نـه تنهـا از
لحاظ اقتصادي بلكه از لحاظ زيست محيطي حائز اهميت است. زيرا با مصرف باطلـه هـا زمـين هـاي بـا
ارزش زراعي كه براي دپوي باطله به خود اختصاص داده اند، جهت مصارف مفيد ديگر آزاد خواهد شد. با
توجه به اينكه كارخانه زغالشويي تاكنون بيش از 1/5 ميليـون تـن باطلـه را در مسـاحت چنـدين هكتـار
زمينهاي با ارزش زراعي به ارتفاع متوسط 10 متر جهت دپو باطله اختصاص داده است و به طـور نگـران
كننده اي در حال افزايش مي باشد و موجب اثرات مخرب زيست محيطي در منطقه شـده اسـت. كـه بـا
مصرف حجم گسترده اي از باطله زغالسنگ در كارخانه سيمان، گام مـوثري در راسـتاي كـاهش آلـودگي
هاي حاصل از دپوي اين باطله ها برداشته خواهد شد.

تعداد صفحات :193

قیمت شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

8 فکر می‌کنند “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:امكان كاربردي بازيافت مفيد ماده معدني از باطله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *