پایان نامه ارشد رشته معدن:بررسي تأثيرآب برروي طراحي ونتايج انفجاردرمعدن سنگ آهن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : بررسي تأثيرآب برروي طراحي ونتايج انفجاردرمعدن سنگ آهن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاداسلامي
واحد جنوب تهران
دانشكده تحصيلات تكميلي

 ” M.SC”پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي معدن استخراج

عنوان:
بررسي تأثيرآب برروي طراحي ونتايج انفجار درمعدن سنگ آهن چغارت

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

دراين پايان نامه،تاثير وجود آب درعمليات انفجار مورد بررسي قرارگرفته ونشانداده شده كه با تغيير ارتفـاع آب داخـل
چال ها،طراحي ونتايج كليه مراحل نيز تغيير ميكند. پيت معدن سنگ آهن چغارت به عنوان مطالعه موردي موردبررسـي
قرارگرفته است. مدل هاي مختلف ارائه شده دردنيا باتوجه به شرايط موجود درمعدن چغارت و شرايط موجود در كشور بـه
لحاظ كيفيت ونوع مواد منفجره توليدی ارزيابي شده است . تعدادي از بلوك هاي انفجاري آبدار وبدون آب درمعدن چغـارت
انتخاب وميزان آب داخل اين بلوكها،پارامترهاي طراحي ونتايج حاصل ازعمليات انفجار موردبررسي، تجزيه وتحليل قـرار
گرفته است. دراين تحقيق با استفاده از روش ها،داده هاي عملي ونتايج حاصـل از عمليـات حفـاري وانفجـار بلـوكهـاي
استخراجي آب داروبدون آب،تأثيرآب بر پارامترهاي اصلي الگوهاي حفاري وانفجار مورد بررسي قرارگرفته و راهكارهـاي  ارائـه
شده كه علاوه بركاهش هزينه، نتايج حاصل از انفجار را نيز بهبودبخـشد . درنهايـت بـاتوجـه بـه وضـعيت زمـين شناسـي،
هيدرولوژيوسيستم هاي درزه و شكاف هادرمعدن چغارت بهترين طرح حفاري و انفجار ارائه شده كـه عـلاوه بـر كـاهش
هزينه هاي عمليات حفاري و انفجار(حفاري ويژه،خرج ويژه و استفاده از آن فوبه جاي ماده منفجـره دوغـابي ) دربلـوكهـاي
آبدار،نتايج حاصل ازانفجار(ميزان خردايش سنگ وپاشنه پله) را نيزبهبود ميبخشد.
طرح ارائه شده در اين پايان نامه را ميتوان با تغييراتي كه بستگي به  شرايط زمينشناسي،هيدرولوژيو سيـستمهـاي
درزه و شكافهادارد،درمعادن ديگرنيزبه كاربرد.
مقدمه
موادمعدني مختلف طي ميليونها سال توسط فرآيند هاي كاني سازي ايجاد شده و انسان باتوجه بـه نيازهـاي خـود در
طول سالي ان زياد آنها را كشفو استخراج كردهاست . براي استخراج موادمعدني به صورت روبازيا زرزمي ني بايد يـكسـري
عمليات پايه اي انجام شود كه خرج گذاري و انفجار چال هاي حفرشده،يكياز بارزترين آنها است . هدف از انفجار، تنهـا خـرد
كردن بخشي ازسنگ وجابه جاشدن آن نيست، بلكه انفجار بايد باكمترين هزينه انجام شود . انفجاريك يازمهمترين مراحل
درعمليات استخراج است وبرتمامي مراحل بعدي شامل بارگيري،حمل،سنگ شكني،آماده سازي وعمليات انفجار بلـوك
هاي پيرامون، به صورت مستقيم و غيرمستقيم تأثير مـيگـذارد . وجـودآب، تمـامي پارامترهـاي طراحـي را درعمليـات
استخراج تحت تأثير قرارميدهد، به گونهاي كه ميزان وجودآبدرفضايداخلچالهايانفجاريحتيدرنحـوهطراحـي
عمليات حفاري وانفجارنيزتاثيرميگذارد. وجودآب معمولاً عمليات معدن كاري را بامشكل مواجه مـيكنـدودرمـواقعي
حت باعث عطيليم عادنميشود. هزينه عمليات انفجار درمعادني كه بامشكلآت مواجه هستند بالااستودرصورتيكه
قيمت ماده معدني كم باشد،ممكن است عمليات استخراج توجيه اقتصادي نداشته باشـد . درحـال حاضـربـه دليـل توليـد
ماشين آلات باقدرتوظرفيت بالاتروهمچنين نيازروبه رشدبازارجهاني به مواداوليه،عمق معادن روبازافزايش يافته وهـر
چه اين عمق بيشترشود احتمال برخورد باآبدر بلوكها وياافزايش ميزان آب موجود در معدن بيشتر ميشود . بنـابرايـن
بررسي وضعيت آب موجود درمعادن بويژه دربلوك هاي استخراجي اهميت زيادي دارد . دربلوكهاي استخراجي بدونآب
طراحي الگوهاي حفاري وانفجارتغييرات زيادي ندارد ولي دربلوكهاي آبدار باتو جه به ميزان آب داخل هربلـوك طراحـي
الگوي حفاريوانفجارمتفاوت ميباشد.

تعداد صفحه :154

قیمت 6000تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *