متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : بررسی تأثیرآب برروی طراحی ونتایج انفجاردرمعدن سنگ آهن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاداسلامی
واحد جنوب تهران
دانشکده تحصیلات تکمیلی

 ” M.SC”پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی معدن استخراج

عنوان:
بررسی تأثیرآب برروی طراحی ونتایج انفجار درمعدن سنگ آهن چغارت

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دراین پایان نامه،تاثیر وجود آب درعملیات انفجار مورد بررسی قرارگرفته ونشانداده شده که با تغییر ارتفـاع آب داخـل
چال ها،طراحی ونتایج کلیه مراحل نیز تغییر میکند. پیت معدن سنگ آهن چغارت به عنوان مطالعه موردی موردبررسـی
قرارگرفته است. مدل های مختلف ارائه شده دردنیا باتوجه به شرایط موجود درمعدن چغارت و شرایط موجود در کشور بـه
لحاظ کیفیت ونوع مواد منفجره تولیدی ارزیابی شده است . تعدادی از بلوک های انفجاری آبدار وبدون آب درمعدن چغـارت
انتخاب ومیزان آب داخل این بلوکها،پارامترهای طراحی ونتایج حاصل ازعملیات انفجار موردبررسی، تجزیه وتحلیل قـرار
گرفته است. دراین تحقیق با استفاده از روش ها،داده های عملی ونتایج حاصـل از عملیـات حفـاری وانفجـار بلـوکهـای
استخراجی آب داروبدون آب،تأثیرآب بر پارامترهای اصلی الگوهای حفاری وانفجار مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهـای  ارائـه
شده که علاوه برکاهش هزینه، نتایج حاصل از انفجار را نیز بهبودبخـشد . درنهایـت بـاتوجـه بـه وضـعیت زمـین شناسـی،
هیدرولوژیوسیستم های درزه و شکاف هادرمعدن چغارت بهترین طرح حفاری و انفجار ارائه شده کـه عـلاوه بـر کـاهش
هزینه های عملیات حفاری و انفجار(حفاری ویژه،خرج ویژه و استفاده از آن فوبه جای ماده منفجـره دوغـابی ) دربلـوکهـای
آبدار،نتایج حاصل ازانفجار(میزان خردایش سنگ وپاشنه پله) را نیزبهبود میبخشد.
طرح ارائه شده در این پایان نامه را میتوان با تغییراتی که بستگی به  شرایط زمینشناسی،هیدرولوژیو سیـستمهـای
درزه و شکافهادارد،درمعادن دیگرنیزبه کاربرد.
مقدمه
موادمعدنی مختلف طی میلیونها سال توسط فرآیند های کانی سازی ایجاد شده و انسان باتوجه بـه نیازهـای خـود در
طول سالی ان زیاد آنها را کشفو استخراج کردهاست . برای استخراج موادمعدنی به صورت روبازیا زرزمی نی باید یـکسـری
عملیات پایه ای انجام شود که خرج گذاری و انفجار چال های حفرشده،یکیاز بارزترین آنها است . هدف از انفجار، تنهـا خـرد
کردن بخشی ازسنگ وجابه جاشدن آن نیست، بلکه انفجار باید باکمترین هزینه انجام شود . انفجاریک یازمهمترین مراحل
درعملیات استخراج است وبرتمامی مراحل بعدی شامل بارگیری،حمل،سنگ شکنی،آماده سازی وعملیات انفجار بلـوک
های پیرامون، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مـیگـذارد . وجـودآب، تمـامی پارامترهـای طراحـی را درعملیـات
استخراج تحت تأثیر قرارمیدهد، به گونهای که میزان وجودآبدرفضایداخلچالهایانفجاریحتیدرنحـوهطراحـی
عملیات حفاری وانفجارنیزتاثیرمیگذارد. وجودآب معمولاً عملیات معدن کاری را بامشکل مواجه مـیکنـدودرمـواقعی
حت باعث عطیلیم عادنمیشود. هزینه عملیات انفجار درمعادنی که بامشکلآت مواجه هستند بالااستودرصورتیکه
قیمت ماده معدنی کم باشد،ممکن است عملیات استخراج توجیه اقتصادی نداشته باشـد . درحـال حاضـربـه دلیـل تولیـد
ماشین آلات باقدرتوظرفیت بالاتروهمچنین نیازروبه رشدبازارجهانی به مواداولیه،عمق معادن روبازافزایش یافته وهـر
چه این عمق بیشترشود احتمال برخورد باآبدر بلوکها ویاافزایش میزان آب موجود در معدن بیشتر میشود . بنـابرایـن
بررسی وضعیت آب موجود درمعادن بویژه دربلوک های استخراجی اهمیت زیادی دارد . دربلوکهای استخراجی بدونآب
طراحی الگوهای حفاری وانفجارتغییرات زیادی ندارد ولی دربلوکهای آبدار باتو جه به میزان آب داخل هربلـوک طراحـی
الگوی حفاریوانفجارمتفاوت میباشد.

تعداد صفحه :154

قیمت 6000تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه رشته معدن Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:بهینه سازی فرآوری کانسنگ سولفوره کم عیارمسدانلودپایان نامه ارشد رشته معدن:برنامه ریزی تولیدمعدن آهن سنگان با نرم افزاه NPVS...دانلودپایان نامه Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : روش و مراحل تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی در...پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : کاربرد استاندارد در Read more…