پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش کشاورزی : نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش کشاورزی

با عنوان : نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده كشاورزي

گروه آموزشی مديريت كشاورزي

 پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc.

رشته: مديريت گرایش كشاورزي

عنوان:

نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي درجهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان

استاد راهنما:

دکتر محمد صادق اللهياري

استاد مشاور:

دکتر فتح اله کشاورز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اين تحقيق توصيفي- پيمايشي، تحليل نیازهای آموزشی-ترویجی جوانان روستایی برای توسعه فعالیت­های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می­باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل كليه جوانان 15 تا 35 سال ساكن در مناطق روستايي  در استان گيلان بودند (2598N=). . حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعیین شد (262n=) که این تعداد با روش نمونه­گیری خوشه­ای متناسب، انتخاب شدند. برای تحقق هدف­های پژوهش  از پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل نیازسنجی بوریچ استفاده گردیده است. این پرسشنامه شامل 16 سؤال (گویه) بود که در دو سطح میزان آگاهی و مهارت و میزان اهمیت به تحلیل نیازهای آموزشی-ترویجی پاسخگویان می­پردازد. برای بررسی روائی محتوای، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید دانشگاه و کارشناسان امر قرار داده­شد و برای بررسی پایائی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ  استفاده گردید که  که میزان ضریب اعتماد محاسبه شده برای هر دو سطح میزان آگاهی و مهارت و میزان اهمیت به ترتیب 89/0 و 87/0 درصد محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای SPSS18 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته­ها نشان‌ داد نیازهایی چون “آشنایی با اصول صحیح روش­های تصمیم­گیری”، در بالاترين رتبه جهت آموزش و نیاز به “آشنایی بااصول صحیح راه‌اندازي مشاغل خانگی”؛ در پايين‌ترين اولویت قرار گرفتند. هم­چنین نمرات اولویت محاسبه­شده نشان می­دهد که چهارده نیاز مرتبط با کارآفرینی کشاورزی در سطح بالای نیاز قرار داشته و فقط نیاز به “آشنایی با­اصول صحیح اقتصاد منزل”  به عنوان نیاز آموزشی نبوده بلکه نیاز به تقویت دارد و  نیاز”آشنایی با اصول صحیح راه‌اندازي مشاغل خانگی” به عنوان تنها دوره­ای است که کمترین تعداد پاسخ­گویان در خصوص این دوره اعلام نیاز نموده­اند و به عنوان عدم نیاز به آموزش اعلام گردید است.

واژه­های کلیدی: نيازسنجي، آموزش، ترويج، جوانان روستايي، کارآفرینی

1-1- مقدمه. 2

1-2- بيان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف و سوالات تحقیق.. 5

1-5- محدوده تحقیق.. 6

1-6- واژه­های کلیدی.. 6

مقدمه. 9

بخش اول. 10

2-1 نیاز. 10

2-1-1 تقسیم بندی نیاز. 11

2-2 آموزش… 12

2-3 نیاز آموزشی.. 13

2-3-1 مراحل چهارگانه فرآیند برنامه‌ریزی برای شناسایی و رفع نیاز. 15

2-4 نیازسنجی.. 15

2-4-1 تعریف عملیاتی نیازسنجی.. 17

2-4-2 اصول اجرای نیاز سنجی آموزشی.. 18

2-4-3 اهداف نيازسنجي.. 18

2-4-4 روشها و فنون تعیین نیازهای آموزشی.. 19

2-4-5 تعیین الگو برای نیاز سنجی.. 22

2-4-5-1 انواع الگوهای نیازسنجی.. 22

بخش دوم. 26

مقدمه. 27

2-5 ترويج و مفهوم آن. 27

2-5-1 اهداف ترويج.. 28

2-5-2 هدف ترویج در ایران. 29

2-5-3 اصول ده گانه اجتماعی در ترويج.. 29

2-5-4- فلسفه آموزش های ترویجی.. 32

2-6 رفتار فردی از نگاه علم روان‌شناسی.. 34

2-6-1 يادگيري.. 35

2-6 جوانان روستايي.. 36

2-7 تعريف كارآفريني و كارآفرين.. 37

8-2 سير تطور كارآفريني در جهان 40

9-2 فرهنگ كار و كارآفريني 42

10-2 کارآفرینی کشاورزی و نقش دولت در ارتقای آن 43

10-2-1 مفهوم کارآفرینی در بخش کشاورزی 43

10-2-2 نقش دولت در ارتقای کارآفرینی کشاورزی 44

11-2 کارآفرینی روستایی، ضرورت استراتژیک توسعه 45

11-2-1 پیش نیازهای توسعه کارآفرینی در روستاها 46

11-2-2 راهبردهای بلندمدت توسعه کارآفرینی روستایی 46

12-2 ضرورت توسعه كارآفريني در جوامع روستايي 47

12-2-1 دلايل اهميت كارآفريني در توسعه پايدار كشورها 48

12-2-2 اثرات اجتماعی، اقتصادی کارآفرینی در توسعه کشاورزی 48

بخش سوم. 50

2-7 پیش نگاشته­ها 50

بخش چهارم. 60

2-8 چهارچوب نظری تحقیق.. 60

سازمان مورد مطالعه. 62

3-1 مقدمه. 62

3-2 منطقه مورد مطالعه. 62

3-3 روش تحقیق.. 64

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 64

3-4-1 جامعه آماری.. 64

3-4-2 حجم نمونه. 65

3-4-3 روش نمونه­گیری.. 67

3-5 متغیرهای تحقیق.. 67

3-6 روش گردآوری داده­ها 68

3-7 ابزار پژوهش… 69

3-8 روائی و پایائی ابزار اندازه­گیری.. 70

3-8-2 پایائی ابزار اندازه­گیری.. 70

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده­ها 71

4-1- مقدمه. 73

4-2- آمار توصیفی.. 73

4-2-1- سن.. 74

4-2-2- جنس… 74

4-2-3- وضعیت تاهل.. 75

4-2-4- سطح تحصیلات… 75

4-2-5- مسافت تا شهر. 76

4-2-6- وضعیت شغلی.. 76

4-2-7- مساحت زمین­های زراعی در دسترس… 77

4-2-8- برگزاری دوره­های آموزش… 77

4-2-9- انتخاب روشهای برگزاری برای دوره­های کارآفرینی و کسب و کار. 78

4-2-10- کسب اطلاعات مورد نیاز شغل.. 78

4-2-11- وجود بازارهای محلی.. 79

4-2-12- وضعیت فعالیت در بخش­های مختلف… 79

4-2-13- وضعیت فعالیت در بخش­های اقتصادی.. 80

4-2-14- وجود صندوق­های اعتبار خرد روستایی.. 80

4-2-15- وضعیت دسترسی به امکانات… 81

4-2-16- ميزان پوشش خدمات بيمه‌اي.. 82

4-2-17- تمايل در فعاليت هاي توليدي به صورت گروهي.. 82

4-2-18- اجراي بهتر دوره‌هاي آموزشي.. 83

4-2-19- اولویت­بندی شاخص­های براساس نیاز آموزشی پاسخ­گویان. 84

4-3-1- مقایسه نیاز آموزشی و برخی از ویژگی­های فردی پاسخ­گویان. 86

4-3-2-2- بر اساس (آزمون F) 87

5-1- خلاصه. 89

5-2- يافته‌هاي تحقيق.. 90

5-2-1- یافته­های توصيفي.. 90

5-2-2 یافته­های استنباطی.. 93

5-2-2-1 مقایسه نیاز آموزشی و برخی از ویژگی­های فردی پاسخگویان براساس آزمون t: 93

5-2-2-2 بر اساس (آزمون F) 93

5-3- پیشنهادات و راهکارهای بهبود. 94

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 95

منابع و مآخذ. 97

مقدمه

نيازسنجي فرآيندي نظام­دار براي تعيين اهداف، شناسايي فاصله بين وضع موجود و هدف­ها ونهايتا تعيين اولويت­ها براي عمل مي­باشد. بايد توجه داشت كه فرآيند جمع­آوري و تحليل اطلاعات است كه منجر به شناسايي نيازهاي افراد، گروه­ها، موسسات و جامعه مي­شود. بنابراين به­طوركلي مي­توان عنوان نمود، نیاز سنجی، فرآيند شناسايي نيازهاي مهم و فراهم­كردن زمينه جهت رفع آن نیازها می­باشد.

نيازسنجي در واقع فرآيند جمع­آوري و تحليل اطلاعات است كه براساس آن نيازهاي افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و جوامع مورد شناسايي قرار مي‌گيرد. معمولاً هر برنامه‌آموزشي براي ايجاد تحول و تغيير در وضعيت موجود، طراحي و سپس به­اجرا گذاشته مي‌شود. از اين‌رو گام آغازين در یک نیازسنجی، اجرای فرآيند برنامه‌ريزي، شناسايي هدف‌ها و نقاط مطلوب است. زيرا هدف‌ها عموماً ريشه در نيازها دارند. به­همین­دلیل براي طراحي و اجراي برنامه‌هاي واقع‌بينانه و اثربخش، ضرورت دارد تا نيازها دقيقاً سنجيده و براساس نيازها، اهداف ويژه هر­برنامه تدوين شده و سپس مجموعه اقدامات و وسايلي كه به بهترين­وجه نيازها را محقق مي­سازند، پيش­بيني گردند. شناخت و تحليل اثربخش نيازهاي آموزشي، پيش­نياز يك سيستم آموزشي موفق است.

از سوی دیگر، هدف نیازسنجی آموزشی، شناخت و کشف کمبودهای مهارتی، دانش‌ها و بینش‌هایی است که برای اجرای موفقیت‌آمیز شغل لازم است. برای رسیدن به این هدف باید عواملی را که وقوع آن­ها ضرورت و نیاز آموزشی خاصی را سبب می‌شود شناسائی و بررسی نمود. نتايج نيازسنجي به مديران و مسئولان اجازه مي­دهد تا به دو سوال اساسی پاسخ مناسب دهند، ابتدا تلاش برای پاسخ به این موضوع که چه كسي به آموزش نياز دارد؟ و در ادامه پاسخ به این موضوع که چه آموزشي موردنياز می­باشد؟

بررسي‌هاي انجام شده از تحقيقات به­عمل آمده، نشان می­دهد حوزه تحقیقات درخصوص نیازسنجی آموزشی در بيش‌تر موارد بصورت خاص براي سازمان‌ها انجام شده و يا درخصوص اهميت، ضرورت و الزامات مرتبط با استقرار سيستم نياز سنجي آموزش بوده است. تحقيقاتي نظير: مدل کافمن و هرمن (1996)، کريگ (1987)، گلدستاين(1992)، سينجر (1990) استوت (1993)، سورينا (1997)، اندرسون (1994 و 1993)، انرسون (1993)، الگوي شوراي همکاري (1997)، گريفث و ويليامز (1998)، ادگار شاين (1980)، ترولو (1997)، وودال و وينستنتلي (1998) به ارائه طرحها و الگوهای مناسب و مورد نیاز سازمانی، جهت سنجش نیازهای آموزشی پرداخته­اند و تحقیقاتی توسط، باقری و شهبازی (1381)، قنبری و برقی (1388)، زرافشانی و همکاران (1390)، پیدایی (1388)، میرگوهر و موحد محمدی (1387)، درحوزه روستایی و پورصادق (1391)، بذر افکن و همکاران (1388)، پزشکی راد (1387)، رضایی (1390)، ندایی و همکاران(1390)، خدایاری (1390)، جلیلیان (1389)، محمدی (1389)، غزانی (1388)، خیرمند و همکاران (1389)، اسمعیلی (1386)، میر رحیمی و زمانی (1381)، عابدی (1387)، مهر نگار و حسینی نیا (1388)، مجتهد و همکاران (1387)، فرهمند‌خواه (1389)، به بررسی نیازسنجی آموزشی در سازمان­ها و یا جامعه هدف مربوط به تحقیق خود پرداخته­اند. از اين­رو بررسي نيازهاي آموزشي با رويكرد ترويج اهداف مرتبط با آموزش به‌طور خاص براي يك بخش از فعالان اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار مي­باشد. تحقيق و بررسي شرايط مورد نیاز براي آموزش­هاي لازم، نحوه اجرا، الزامات و فصول مورد نیاز آموزشی مرتبط با جامعه روستايي، رویکرد ارائه روش‌های علمی در این حوزه به منظور ارتقای سطح آموزش در روستا به­خصوص در بین جوانان روستایی به منظور حرکت به سمت توسعه پایدار و ارتقای همه­جانبه در روستا از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

در این پژوهش، منظور از جوان روستایی، جوانان سنین زیر 30 سال مدنظر می­باشد که سازندگان فرهنگ و اقتصاد آینده جامعه بوده و بخش عمده­ای از آنان نیروهای مولد آینده در بخش کشاورزی و صنعت را به خود اختصاص می­دهند. نظر به­این­که آینده توسعه کشاورزی متکی بر جوانان روستایی است، جوانان روستایی پتانسیل­های بالقوه جهت مشارکت در برنامه­های سازندگی روستایی به­شمار آمده و برای خانوار روستایی هر جوان به عنوان یک نیروی بالفعل محسوب می­گردد. اهمیت جوانان روستایی براساس نقش­هایی است در پیش­برد فعالیت­های اقتصادی خانوار ایفا می­کنند. آنان نیروی مولد جامعه خود به­شمار آمده و در تصمیم­گیری­ها و تصمیم­سازی­ها موثر می­باشند. این بخش از جمعیت نیازمند، آموزش مهارت­های لازم برای اشتغال، فراهم نمودن بسترهای لازم برای مشارکت، ایجاد فرصت­های برابر آموزش و تقویت و تعلق­خاطر به محیط روستا می­باشند. از این­رو ارائه راهکارهای مناسب درخصوص دست­یابی به موارد فوق از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از مهم­ترین این راهکارها ارائه آموزش­های کارآفرینی در این حوزه می باشد.

آنچه که از مرور بر مطالعات و تحقیقات گذشته برمی­آید، می­توان عنوان نمود، تحقیق حاضر تحت عنوان نیاز سنجی آموزشی ترویجی برای جوانان روستایی ارائه دهنده موضوع جدید درخصوص ارتقای سطوح مورد نظر در بین جامعه هدف بوده و با نوع تحقیقات گذشته با توجه به تمرکز بر جوانان روستایی از طریق ارائه روش مناسب آموزشی ترویجی متفاوت می­باشد.

انتظار می­رود نتایج حاصل از تحقیق حاضر که به­طور مشخص به بررسی نيازسنجي آموزشي، ترويجي در بين جوانان روستايي درجهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان می­پردازد، مورد استفاده مدیران،کارشناسان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و تمامی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشجویان و محققین قرارگیرد.

 1-2- بيان مساله

جمعیت استان گیلان براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 به تعداد 2480874 نفر بوده که از این تعداد 983701 نفر در روستاها زندگی می­کنند. با توجه به آمارهای موجود، از تعداد افراد ساکن در روستاها 275436 نفر در سن 15 تا 30 سال می­باشند که جامعه هدف این تحقیق را تشکیل می­دهند.

مسائل و مشكلات فراوان اقتصادي- اجتماعي حاكم بر بخش روستایی، هم­چون کمبود درآمد، فصلی بودن مشاغل روستایی، افزايش بيكاري و نيز كاركردهاي نامطلوب از منابع موجود و از سویی دیگر، نزدیکی روستاها به شهرها در استان و ایجاد پدیده مهاجرت و حاشیه نشینی، اجرای برنامه­های دقیق و هدفمند توسعه را دو­چندان می نماید.

بررسی­های انجام­شده نشان داده­است، با نوجه وجود مشکلات اقتصادی در روستاهای استان، نقش كارآفريني روستايي و استفاده و بکارگیری از كارآفرينان ساكن درمحيط­هاي روستايي به منظور یکی از راه‌های توسعه و ارتقای سطوح اجتماعی و اقتصادی در روستاها، مورد شناسایی و ارزیابی دقیقی قرار نگرفته است. به همین منظورتوسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان از طریق نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي به عنوان هدف اين تحقیق مورد توجه قرار گرفت. با توجه به موارد فوق، سوال اساسی این است که چگونه می­توان از طریق نیازسنجی آموزشی- ترویجی، بهترین نوع آموزش را با توجه به نیاز افراد جهت ارتقای فعالیت­های کارآفرینانه در بین جوانان روستایی ارائه نمود.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

موقعیت جغرافیایی استان با توجه به آب و هوا و ساختار معیشتی خانوارها، به­نوعی به بخش کشاورزی نزدیک­تر بوده و به همین دلیل، نگاه ویژه برنامه­ریزان و تصمیم­سازان را به سمت حوزه­های مرتبط با این بخش معطوف نموده­است. ایجاد شرایط مناسب در روستاها از طریق تامین زیرساخت­های اولیه و حیاتی از یک طرف و مرتفع نمودن سایر نیازهای این بخش از جمعیت به­خصوص در بخش آموزش­های مورد نیاز کارآفرینانه از اقدامات موثر و پیشتاز دولت در اغلب برنامه­های توسعه بوده است. روشن است که مفاهیم کارآفرینی و وجود کارآفرینان به عنوان يكی از راهبردهای توسعه و شكوفايي جوامع انساني به جايگزين بي­بديلي تبديل شده­است. موضوعي كه در خصوص اهميت كارآفريني و ارتباط مستقيم آن با توسعه ملي بايد جدي تلقي گردد، اهميت­دادن به نقش كارآفريني روستايي و كارآفرينان ساكن درمحيط­هاي روستايي است. زیرا كارآفرين روستايي با توجه به تعریف و مفهوم کارآفرینی، در پي يافتن تركيبي مناسب از منابع براي فعاليت­هاي اقتصادي اعم از كشاورزي و غيركشاورزي و دستيابي به بيشترين سود ممكن است. از این­رو به­منظور دستیابی به موضوع فوق، باید الزامات، چالش­ها و اهداف كارآفريني مورد بررسي قرار گیرد. با توجه به موارد ذکرشده می­توان اذعان­نمود، اصلي­ترين الزامات استقرار و توسعه كارآفريني در روستاها توسعه­فرهنگ كارآفريني، آموزش و ترویج فعالیت­های كارآفرينانه، توسعه زيرساخت­هاي و آماده­سازي محيط از لحاظ فرهنگی، اجتماعي و اقتصادي روستاها براي نگه­داشت و حتی جذب نيروي انساني جوان، متخصص و ماهر است.

بررسی پیشینه تحقیقات و مرور منابع و پشنگاشته­هاي محققين نشان داده­است كه با توجه به تایید اهميت آموزش و لزوم نيازسنجي­هاي علمي، تا كنون پژوهش و تحقیقی برای نیازسنجی آموزشی-ترویجی متناسب با جوانان روستايي، مورد بررسي قرار نگرفته است و این امر نیاز و ضرورت یک تحقیق علمی در این خصوص را ایجاب می­نماید. شناسایی عوامل موثر در نيازسنجي آموزشي- ترويجي در جهت توسعه فعاليت­هاي كارآفرينانه از یک سو و بسترسازی شرایط به­منظور ایجاد و تقویت موارد مرتبط با این حوزه از سویی­دیگر ضرورت انجام چنين تحقيقي را اجتناب­ناپذير ساخته­است. در راستای این هدف، تحقیق حاضر به بررسي نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي در جهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان پرداخته است.

1-4- اهداف و سوالات تحقیق

الف- هدف اصلی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي در جهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان می‌باشد.

تعداد صفحه :122

14700 تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --