پایان نامه ارشد رشته مدیریت مالی: رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حسابداری و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

عنوان:

رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر شریعت پناهی

استاد مشاور:

دکتر برزیده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول

1-1 مقدمه..………………………………………………………………………………………………………………..2

2-1 تشریح و بیان مساله……..…………………………………………………………………………………………3

3-1    اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….5

4-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6

5-1     فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….6

6-1 روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….6

7-1     روش گردآوری اطلاعات و داده ها…………………………………………………………………………….7

8-1    جامعه آماری و نحوه نمونه گیری………………………………………………………………………………7

9-1 محدوده زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………7

10-1 تعریف مفاهیم و واژه های اختصاصی تحقیق …………………………………………………………………8

11-1    ساختار کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………..11

 

فصل دوم

1-2مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………13

2-2 مفهوم بازده…………………………………………………………………………………………………………13

1-2-2 بازده………………………………………………………………………………………………………………13    

2-2-2 نرخ بازده مورد انتظار………………………………………………………………………………………….14

3-2-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار…………………………………………………………….15

4-2-2 الگوهای زمانی در بازده……………………………………………………………………………………….15

5-2-2 بازده و ویژگیهای شرکتی……………………………………………………………………………………16

3-2 مروری بر تحلیل بنیادی ، تکنیکال و روش کنسلیم……………………………………………………….18        

1-3-2 رویکرد تکنیکی………………………………………………………………………………………………..20

1-1-3-2 نتایج تحقیق در مورد نظریه تحلیل گران تکنیکی……….………………………………………….22

2-1-3-2 نقدی بر تحلیل تکنیکی………………………………………………………………………………….24

2-3-2 رویکرد بنیادی…………………………………………………………………………………………………26

1-2-3-2 نقدی بر تحلیل بنیادی…………..………………………………………………………………………27

4-2 روش کنسلیم………………………………………………………………………………………………………28

1-4-2 عایدی فصل جاری هر سهم…………………………………………………………………………………..29

2-4-2عایدی سالیانه هر سهم……………………………………………………………………………………….31

3-4-2مدیریت جدید، قراردادهای جدید، قیمت های بالای جدید و محصولات جدید……………………32

4-4-2 سهام شناور…………………………………………………………………………………………………….34

5-4-2صنایع پیشرو ………………………………………………………………………………………………….38

6-4-2مالکیت سرمایه گذاران نهادی……………………………………………………………………………….40

7-4-2جهت بازار……………………………………………………………………………………………………….43

5-2    پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………45

1-5-2 تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………..45

   2-5-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………..49

فصل سوم

1-3   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..53

2-3    روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………….54

1-2-3 دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف……………………………………………………………………..54

2-2-3 دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها……………………………………………….54

3-3   جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه آماري……………………………………………………………55

4-3    فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………56

5-3    تعریف مفاهیم و واژه های اساسی تحقيق………………………………………………………………….56

6-3    ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………62

7-3    روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………62

فصل چهارم

1-4مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………67

2-4 توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………67

3-4بررسی نرمال بو.دن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………69

4-4بررسی خطی بودن…………………………………………………………………………………………………70

5-4 بررسی مدلها ………………………………………………………………………………………………………72

6-4 بررسی ارتباط در یک مدل چندگانه ………………………………………………………………………….81

7-4 بررسی میزان قدرت پیش بینی و اعتبار مدل……………………………………………………………….83

فصل پنجم

1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 86

2-5 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….86

3-5    نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………88

4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………….91

5-5 مشکلات و محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………92

فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………..93

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………..95

چکیده:

   سرمايه گذاران برای افزایش بازدهی خود نيازمند آنند که از همه اطلاعات گذشته و حال براي انتخاب سهام و روند آن در آينده استفاده نمايند که بدين منظور از تحليلهاي بنيادي و تکنيکي استفاده مي نمايند. هر کدام از این تحلیلها معایب و مزایای خاص خود را دارند. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای رویکرد کنسلیم که ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی – تکنیکی می‌باشد و بازدهی سهام اجرا شده است . در این تحقیق ، متغیر مستقل، جریان نقد هر سهم ، جهت حرکت بازار ، مالکیت سهامداران نهادی، سهام شناور آزاد، پیش رو بودن صنعت و متغیر وابسته ، نرخ بازده سهام شرکتها می باشد. هدف کلی این تحقیق كمك به انتخاب سهام برتر جهت مديريت پرتفوي و همچنين دستیابی به مدل قابل تعمیم برای ارزیابی بازدهی نرمال و بازدهی غیرنرمال سهام در بورس اوراق بهادار در جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران فعال در این بازار است و مسلماٌ نتیجه این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران در این حوزه کمک شایانی نماید.

این تحقیق در بازده زمانی 82 تا 86 در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید، سپس نمونه آماری تعیین و در نهایت 80 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای نمونه آماری انتخاب گردید که در 19 صنعت مختلف قرار گرفته اند.

نتایج این تحقیق نشان داد که بین سه متغیر از متغیرهای رویکرد کنسلیم (جریان نقدی هر سهم ، جهت حرکت بازار و پیش رو بودن صنعت) و بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد ، بین سهام شناور آزاد و نرخ بازده ارتباط مثبت و معنی دار بوده و لیکن این ارتباط مثبت، در سطح بسیار ضعیف می باشد. اما بین سهامداران نهادی و بازدهی سهام ارتباط معنی داری یافت نگردید. سپس با استفاده از مدل برآوردی مقادیر بازده برای سال 87 پیش بینی و با مقادیر واقعی آن سال مقایسه گردید.

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

   اطلاعات نقش بسیار مهمی را در عرصه های مختلف تصمیم گیری ایفا می کند. اساساٌ تصمیماتی که مبتنی بر اطلاعات نبوده قادر به برآورده کردن خواسته تصمیم گیرنده نمی باشد .اطلاعات باید دارای ویژگیهای کیفی مناسبی باشد تا بتواند مبنای درستی برای تصمیم گیری فراهم نماید. ویکری (١٩٨٥) ویژگیهای کیفی اطلاعات را بدین گونه تعریف می کند : ویژگیهایی از اطلاعات که موجب سودمندی آن می شود. بر اساس چارچوب نظری یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات قابل اتکا بودن آن می باشد. در نبود این ویژگی کیفی هرگونه تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات با ریسک بالایی همراه خواهد بود.

لذا سرمایه گذاران اعم از افراد و شرکتهای سرمایه گذاری در حال حاضر نگرانی زیادی در خصوص سرمایه گذاری در زمینه های متفاوت و حتی سهام شرکتها دارند. سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایه گذاری خود می باشد، نیازمند آنند که از همه اطلاعات جدیدی که منتشر می شود برای انتخاب سهام استفاده کنند. در واقع يكي از اولين سوالاتي كه در ذهن هر سرمايه گذار فردي يا نهادي در بازار سرمايه شكل مي گيرد اين است كه آيا مي توان با استفاده از اطلاعات موجود قيمت ها را پيش بيني كرد؟ آيا مي توان   استراتژي هايي براي پيروز شدن بر بازار كشف كرد؟ آيا مي توان با بكارگيري اين اطلاعات و روش هاي خاص معامله ، بازدهي بيش از متوسط بازار بدست آورد؟

طبق تحقیقاتی که در جهان برای شناسایی عوامل موثر بر بازده سهام انجام پذیرفته ، مشخص گردیده که عوامل متعددی شامل عوامل بیرونی همانند سیاست های کلان اقتصادی دولت ، مسائل سیاسی درون کشور و خارج کشور ، تورم ،……. و عوامل درونی شرکت مانند کیفیت مدیریت، کارایی عملیاتی شرکت ، ساختار مالی شرکت ، ……. بر بازده سهام شرکت موثر هستند.

همچنین مدارک و شواهد قابل توجهی مبتنی بر ارتباط بازارهای سهام بین اللمللی (روون هورست، ١٩٩٨ ) و عوامل موثر چشمگیری بر بازدهی سهام موردانتظار این بازارها وجود دارد (هوگن و بكر، ١٩٩٦ )، لذا با توجه به این موارد منطقی است که استنتاج نماییم روشهای موفق برای دستیابی به سود غیر نرمال در یک بازار را می توان به بازار هایي با رفتاري مشابه تعمیم داد.

سرمايه گذاران و سفته بازان مدام در حال بررسي و جستجو براي يافتن روشهاي مطمئن تر به منظور يافتن جهت بازار ، كشف سهام مناسب براي خريد و زمان مناسب براي ورود و خروج از آن سهام مي باشند. در بازار سرمايه سرمايه گذاران و سفته بازان بسيار موفقي مي توان يافت كه با بينش و قدرت قضاوت خود در مورد بازار توان ايجاد سود بالايي دارند. در مطالعات مرتبط با بازار سرمايه در طي سالهاي گذشته ، دو مكتب فكري كاملاٌ متمايز ايجاد گرديده است، اين دو مكتب در پاسخ دادن به مشكل معامله گران براي يافتن پاسخ به دو سوال چه سهمي و چه زماني  رويه اي كاملاٌ متفاوت دارند. در بازار سرمايه عموماٌ اين دو دسته را به نام تحليل بنيادي و تحليل تكنيكي مي نامند.

همواره براي سرمايه گذاران كارايي اين دو دسته مورد ترديد و بحث برانگيز بوده است . یکی از مواردی كه در سال‌های اخیر در بازار‌های جهانی و به تازگی در ایران نيز در انتخاب و خریدسهام مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است روش CANSLIM (کنسلیم) می باشد که ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی – تکنیکی می‌باشد. در اين تحقيق به ارتباط چند متغير مدل كنسليم با بازدهي سهام مي پردازيم.

1-2- تشریح و بیان موضوع

همانطوریکه در قسمت قبل )مقدمه( عنوان گردید در ادبیات علوم مالی نرخ بازدهی نرمال و غیرنرمال دارای اهمیت ویژه ای است و هميشه این مساله وجود دارد که چگونه می توان این دو عامل کلیدی را برای تصمیم گیری پیش بینی نمود و برای اندازه گیری عملکرد آنها را محاسبه نمود.

سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار به منظور موفقيت در سرمايه گذاري تلاش مي نمايند تا بهترين سهم را انتخاب كنند و قيمت آتي آن را پيش بيني نمايند. سرمايه گذاران به منظور دستيابي به اين هدف ، روش هاي مختلفي را در پيش مي گيرند و از ابزارهاي مختلفي استفاده مي نمايند. بيشتر معامله گران اوراق بهادار خود را در يكي از دو دسته تحليل گران تكنيكي و يا فاندامنتال (بنیادی) مي دانند. در تحليل تكنيكي از نمودار قيمتها ،‌حجم معاملات و مقادير محاسبه شده از قيمتها استفاده مي شود. در تحليل تكنيكي محتوي اطلاعاتي فقط قيمت و حجم معاملات است. در حاليكه در تحليل فاندامنتال يا بنيادي از اطلاعات بسيار وسيعي مانند اطلاعات درون شركتي (سود هر سهم، فروش ، نسبتهاي مالي، ظرفيت، طرحهاي توسعه، سوبسيدها و…..) و اطلاعات برون شركتي (صادرات و واردات كالاها،      تعرفه هاي گمركي ، نرخ سود بانكي ، تورم، نرخ ارز، رشد افتصادي ، نرخ سود بانكي، قيمت نفت، تحولات سياسي، وضعيت رقباو…..) استفاده مي كند .

در اين تحقيق به رويكرد کنسلیم می پردازيم که ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی – تکنیکی می‌باشد .كنسليم توسط کارشناس معروف بازار سرمایه ویلیام اونیل صاحب پرتیراژترین روزنامه مالی آمریکا تدوین شده است. کنسلیم مبتنی بر رشد عایدی فصل جاری هر سهم، متوسط رشد عايدي سالانه هر سهم، محصول جدید،قرارداد جدیدو یا مدیریت جدید، تعداد سهام شناور ، پیش‌رو بودن صنعت سهم، مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی یک شرکت، جهت حرکت بازار می باشد.

لذا قصد داريم چندين متغیر مدل کنسلیم ، ارتباط و قابلیت اجرای آن در بازار سرمایه ایران به منظور وجود بازدهی غیرنرمال مورد بررسی قرار دهيم. سپس داده های تاریخی بازار سرمایه ایران که موضوع مطالعه انتخاب سهام کنسلیم می باشد برای آزمون بازدهی نرمال و غیرنرمال بکار گرفته می شود. اگر بازدهی غیر نرمال بدست آمد ،می توان قابلیت اجرای موفق رویکرد کنسلیم را در ایران نتیجه گرفت.

به منظور تحلیل صحیح بازار ایران باید تمثیلی از اوراق بهادار که منعکس کننده عملکرد بازار ایران باشد را تعریف نماییم لذا می توان از شاخص کل استفاده نمود. براي اينكه اثر بازار را در حركات قيمت سهم اندازه گيري نماييم، شاخص معياري را كه از بازدهي گذشته سهام موجود در نمونه در طي محدوده زماني تحقيق را تعريف مي نماييم و سپس به مقایسه تفاوت درصدی شاخص کل و شاخص معيار می پردازیم.

در ابتدا دو فاکتور رشد درآمد و جهت حركت بازار را بررسی می کنیم.کنسلیم برای بررسی فاکتور عایدی هر سهم ، اي پي اس سالیانه و فصلی را درنظر می گیرد که به دلیل فقدان اطلاعات در این مقاله به اي پي اس سالیانه می پردازیم.

جهت بررسي عايدي هر سهم ، بعلت عدم وجود قوانین حسابداری محکم بعضی از مدیران ممکن است که سود خود را بالاتر یا پایین تر از واقع گزارش نمایند و با این حال عملکرد مالی خود راسالم جلوه دهند . لذا برای جلوگیری از بروز مشکلات در این مقاله برای اطلاعات اي پي اس از جریان نقدی هر سهم  استفاده می شود که مقیاس صحیح تری می باشد.

در اين راستا بررسي خواهيم كرد كه :

– آيا با استفاده از رويكرد كنسليم مي توان بازدهي غيرنرمال كسب كرد يا نه ؟  

– آيا رابطه معني داري بين چندين متغير رويكرد كنسليم و بازدهي سهام وجود دارد يا نه ؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

وجود بازار سرمایه قوی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با استفاده از مکانیزمهای درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه می پردازد و دو دلیل ذکر شده از جمله دلایل مهم تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه اقتصادی کشور است.اما تخصیص، هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیتها شود. نقش اصلی بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اساسی بازار متشکل سرمایه که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود، جذب و هدایت پس اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در جامعه به سمت فعالیتهای پربازده تر است.

در بورس سرمایه گذاران خواهند توانست اوراق بهادار خود را سریعاٌ به نقد تبدیل و یا دارایی های نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند. وظیفه مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار می باشد. قیمت در این بازار براساس سفارشهای خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود.پس دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و بازده مناسب کسب نمایند.

تجربیات نشان داده است که همواره رابطه ای خطی و مثبت میان ریسک و بازده برقرار است. یعنی فردی که انتظار بازده بالاتری را دارد، بایستی ریسک بیشتری را متحمل شود و برعکس. هر سهم و یا هر پرتفویی از سهام اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود، بازده خاصی نیز نصیب دارنده آن می نماید. این بازدهی شامل تغییر قیمت و منافع حاصل از مالکیت می باشد. حال سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایه گذاری خود می باشد، نیازمند آنند که از همه اطلاعات جدیدی که منتشر می شود برای انتخاب سهام استفاده کنند و برای این منظور از مدلهای بسیار متفاوتی استفاده می نمایند. یکی از مواردی که به تازگی در ایران مطرح شده و در انتخاب و خرید سهام مورد توجه سرمایه گذاران قرارگرفته است روش کنسلیم      می باشد که از این مدل اخیراٌ بطور وسیعی استفاده می شود و چنانچه نتیجه این پژوهش به گونه ای باشد که بتوان در ایران از آن استفاده نمود،ابزار مفیدی برای تصمیم گیرندگان در بازار سرمایه بدست خواهد آمد و در کنار سایر مدلها می تواند به این تصمیم گیرندگان کمک وافری نماید.

4-1- اهداف تحقیق

سرمايه گذاران براي به حداكثر رساندن ثروت مورد نظر خود از كل اطلاعاتي كه به تعيين بازدهي و قيمت گذاري سهام مربوط مي شود استفاده مي كنند. آنها مي توانند اين اطلاعات را از مفاهيم بنيادين و يا تكنيكال كسب نمايند.

هدف اصلي محقق از انتخاب رويكرد كنسليم كه تركيبي از تحليل تكنيكي و بنيادي مي باشد كمك به انتخاب سهام برتر جهت مديريت پرتفوي و همچنين دستیابی به مدل قابل تعمیم برای ارزیابی بازدهی نرمال و بازدهی غیرنرمال سهام در بورس اوراق بهادار در جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران فعال در این بازار است و مسلماٌ نتیجه این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران در این حوزه کمک شایانی نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 110

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --