پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمي

دانشكده تحصيلات تكميلي

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي

گرايش مالي

عنوان:

شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک­ های تصمیم­ گیری چند معیاره

استاد راهنما:

دكتر محمد حسن زاده

استاد مشاور:

دكتر حبيب ابراهيم پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اوّل: كليات تحقيق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- اهمیت موضوع (تعريف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتايج تحقيق)………………………….. 3

1-3- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)…………………………………………………………………………. 4

1-4-1- سؤالات اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………. 4

1-4-2- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………… 5

1-5- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-5-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-2- قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………… 5

1-5-3- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………. 6

1-6- محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………… 6

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 6

1-8- شرح واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق……………………………………………………… 7

فصل دوّم: مروري بر تحقيقات انجام شده

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2- بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………. 9

2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………….. 9

2-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران………………………………………………………………………….. 11

2-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران……………………………………………….. 12

2-2-4- معيارهاي تشخيص ميزان و نحوه فعاليت يك بورس…………………………………………… 12

2-2-5- مزایای سرمایه­گذاری در بورس……………………………………………………………………… 13

2-2-6- مزایای ورود به بورس برای شرکت­ها……………………………………………………………… 14

2-2-7- مؤلفه­های اصلی بورس اوراق بهادار……………………………………………………………….. 14

2-2-8- روش­های ورود به بورس اوراق بهادار……………………………………………………………. 16

2-2-9- روش­های تحلیل اوراق بهادار……………………………………………………………………….. 16

2-2-10- مقررات حاكم بر بازار بورس اوراق بهادار………………………………………………………. 18

2-3- سهام عادی………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-1- مفهوم سهام و سهام عادي……………………………………………………………………………. 25

2-3-1-1- مفاهیم مرتبط با سهام عادی………………………………………………………………………. 25

2-3-1-1-1- حق مالكيت………………………………………………………………………………………. 25

2-3-1-1-2- سررسيد سهام عادي…………………………………………………………………………….. 26

2-3-1-1-3- حق رأي…………………………………………………………………………………………… 26

2-3-1-1-4- ارزش دفتري……………………………………………………………………………………… 27

2-3-1-1-5- حق تقدم خريد سهام ………………………………………………………………………….. 27

2-3-1-1-6- تعيين ارزش سهام عادي……………………………………………………………………….. 28

2-3-2- نحوه تصميم گيري خريداران سهام عادي در بورس اوراق بهادار …………………………… 29

2-3-2-1- انتخاب سهام…………………………………………………………………………………………. 29

2-3-2-1-1- انواع تجزيه و تحليل بنيادي………………………………………………………………….. 30

2-3-2-2- تعیین ارزش سهام عادی…………………………………………………………………………… 35

2-3-2-2-1- براساس سود…………………………………………………………………………………….. 35

2-3-2-2-2- براساس سود سهام پرداختی………………………………………………………………….. 36

2-4- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه­گذاران…………………………………………….. 38

2-4-1- مفهوم سرمایه­گذاری……………………………………………………………………………………. 38

2-4-2- راهبردهای سرمایه­گذاری……………………………………………………………………………… 38

2-4-3- مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران………………………………………………………………… 39

2-4-3-1- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی……………………………………………………………… 39

2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری………………………………………………………………………………. 39

2-4-3-3- مدل نوین مالی………………………………………………………………………………………. 39

2-4-3-4- مدل / تئوری چشم انداز ………………………………………………………………………….. 40

2-4-4- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایه­گذاران………………………………………………………….. 42

2-4-4-1- عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی………………………………………………………… 42

2-4-4-2- نظریات جمعیتی و مدل­های آموزشی………………………………………………………….. 42

2-4-4-3- نظریه بازی­های هماهنگ…………………………………………………………………………. 42

2-4-5- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری سهام………………………………………………………………….. 42

2-4-5-1- ویژگی­های سرمایه گذاران………………………………………………………………………… 49

2-4-5-2- ویژگی­های بازار سرمایه…………………………………………………………………………… 51

2-4-5-6- بررسی صورت‌هاي مالي اساسي…………………………………………………………………. 60

2-4-5-7- بررسی نسبت‌هاي مالي……………………………………………………………………………. 61

2-5- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………… 66

2-5-1- پژوهش­های انجام شده در ایران…………………………………………………………………….. 66

2-5-2- پژوهش­های انجام شده در جهان……………………………………………………………………. 72

2-6- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….. 75

2-7- جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………. 76

فصل سوّم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 77

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 78

3-3- فرآیند تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 78

3-3-1- شناسایی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی …………………….. 78

3-3-1-1- استخراج شاخص‌های اولیه براساس سابقه پژوهش…………………………………………. 78

3-3-2- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق…………………………………………………………………………… 80

3-3-3- تحلیل داده‌های تحقیق…………………………………………………………………………………. 80

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 81

3-5- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………. 82

3-6- روش گردآوری داده­ها……………………………………………………………………………………. 82

3-7- روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 82

3-7-1-تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………………… 83

3-8- پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 85

3-9- روش­ها و تکنیک­های تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………. 85

3-9-1- تکنیک تاپسیس…………………………………………………………………………………………. 86

3-9-2- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی …………………………………………………………….. 88

3-9-2-1- اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي………………………………………………………………. 88

3-10- فرضیّات نهایی پژوهش…………………………………………………………………………………. 89

3-11- جمع­بندی………………………………………………………………………………………………….. 89

فصل چهارم: نتايج

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-1- بخش اوّل: نمونه­گیری و آمار توصیفی………………………………………………………………… 91

4-1-1- نمونه­گیری سهامداران بورس اوراق بهادار تهران ……………………………………………….. 91

4-1-2- توصیف آماری مربوط به نمونه آماری …………………………………………………………….. 91

4-2- بخش دوّم: سنجش پایایی و روایی ابزار تحقیق…………………………………………………….. 96

4-2-1- پایایی پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………………………… 96

4-2-2- روایی پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………………………… 97

4-3- بخش سوّم: تحلیل آماری پرسشنامه اهمّیت شاخصها……………………………………………… 100

4-3-1- تحلیل پرسشنامه اهمیّت شاخصها………………………………………………………………….. 100

4-4- بخش چهارم: اولویت­بندی ابعاد و شاخصها………………………………………………………… 106

4-5- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………. 109

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

– مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 110

5-1- تشریح تحلیل­های آماری و نتایج تحقیق…………………………………………………………….. 110

5-2- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش…………………………………………………………………. 113

5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. 114

پيوست ……………………………………………………………………………………………………………… 116

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….. 122

چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………… 130

چکیده:

اصولا سرمایه­ گذاران باید بررسی­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­ گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل مالی درسطح شرکت، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل روانی بازار را مشخص کند تا از یک سو به سرمای ه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه ­گذاران باتجربه از آن استفاده می­کنند، تصمیم بگیرند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت میشود، عکس ­العمل مناسبی نشان دهند. در این مطالعه دو گروه افراد مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش اول پس از نمونه­ گیری از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه کرده بودند، تعداد 262 پرسشنامه کامل مبنای تحلیل قرار گرفت و پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه 37 سوالی تحقیق، اثرگذاری معنادار کلیه ابعاد بر تصمیم­گیری خرید سهامداران به اثبات رسید و از سوی دیگر، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین اهمیّت این ابعاد اختلاف معناداری وجود دارد. نتایج تکنیک تاپسیس حاکی از این امر بود که به عقیده سهامداران شاخصهایی همانند (اطمینان به داده­ های منتشر شده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارش­های فصلی و داده­های منتشر شده از سوی شرکت­ها)، (اخبار منتشرشده از مجامع شرکت­ها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکل­دهی تصمیم­گیری آنان برخوردار است اما شاخصهایی همانند (توصیه دوستان و آشنایان)، (تأثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخص­های بورس) و (اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن) از کمترین اهمیت در این تصمیم­گیری برخوردارند. همانگونه که مشاهده میگردد، سه عامل اول همگی در زمره عوامل مالی در سطح شرکت قرار دارند. برای کسب نتایج دقیق­تر، پرسشنامه مقایسات زوجی نیز بین خبرگان بورس توزیع شد. بدین منظور در این تحقیق از نظرات 11 نفر از مدیران عالی و میانی شرکتهای کارگزاری بورس از جمله شرکت کارگزاری مفید، پارسیان، آریابورس، اعتماد سروش، آگاه و آپادانا استفاده نمودیم که بر اساس مقایسات زوجی، عوامل مالی در سطح شرکت، عوامل اقتصادی، سیاسی و عوامل روانی بازار به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که افشای اطلاعات مالی دارای تاثیرگذاری بالایی در تصمیم­گیری خرید سهامداران است و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی در یک راستا قرار دارد و محققین در تحقیقات پیشین اثبات نموده ­اند که هر سه بُعد شفافيت يعني افشاي اطلاعات مالي و شفافيت ساختار مالكيت و شفافيت ساختار هيئت مديره بر رفتار سرمايه‌گذاران در بورس تأثيرگذار است، اگرچه سرمايه‌گذاران بيش از هر چيز به افشاي اطلاعات مالي اهميت مي‌دهند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

وجود بازار سرمایه قوی، یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با استفاده از مکانیسم­های درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه می­پردازد و پیشرفت و گسترش آن معیاری جهت رتبه­بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی تلقی می­شود(گامليل و هرستين، 2010) امروزه با توجه به محدویت منابع اقتصادی در کشورهای جهان، تمام تلاش مدیران و مسئولین بر این است تا با صرف کمترین منابع به حداکثر نتایج مطلوب دست‌یابند. دست­اندرکاران و تصمیم گیرندگان عرصه مالی بین­ الملل، همواره با اين خطر مواجه هستند كه به هر دليلي مشغول حل مساله­هاي كم اهميت شده و از حل مساله­ هاي كليدي ملی خود غافل شوند كه نتيجه اين اشتباه استراتژيك، هم اتلاف منابع خواهد بود و هم اين كه اميد و باور به بهبود، در جوامع تضعيف خواهد شد (ساعدی و مختاریان، 1388). لذا اولويت ­بندی عوامل موثر بر سرمایه­گذاری در هر بخش از اقتصاد یکی از كليدي­ترين مساله­هاي هر کشور بوده و به امری انکارناپذیر تبدیل شده است.

نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس­اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونه­ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود که این امر مهم، منوط به شناسایی اولویتهای سرمایه­گذاری می باشد(دانيل و همكاران، 2002). از طرف دیگر، هرچه میزان این اولویت­ها به واقعیت بازار در طولانی مدت نزدیک­تر باشد، به همان اندازه اطمینان سرمایه­گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها نیز برای سرمایه­گذاری افزایش خواهد یافت(آل- تاميمي، 2006). طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است که توانسته است تا حدی، منجر به بهبود فرهنگ سهام­داری مردم شود. همچنین تعیین دلایل اولویت یک سرمایه­گذاری میتواند تاثیر دوچندانی بر شناسایی محدودیتهای موجود و اصلاح مسیر آتی توسعه بورس اوراق بهادار داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی، گامی در جهت بهبود انگیزاننده ­های خرید سهام بردارد.

2-1- اهمیت موضوع (تعریف مساله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق)

بر طبق تحقیقات به عمل آمده حدود 41 درصد از مردم کشورهای پیشرفته، سرمایه­گذاری مستقیم در سهام دارند و مالکیت مستقیم سهام 20 درصد و به شکل غیرمستقیم 34 درصد کل سرمایه گذاریها در جهان را در برمی­گیرد (كلارك-مورفي، سوتر، 2004). گرچه این آمار در ایران کمتر از 20 درصد است ولی این روند رو به افزایش است و زمانی که سرمایه گذاری در صندوقهای قرض­الحسنه را نیز در نظر بگیریم با عدد 54 درصد مواجه خواهیم شد (ساعدی و مختاریان، 1388). امروزه سرمایه­ گذاران برای انتخاب سرمایه­ گذاری دامنه بسیار وسیعی دارند، اما تا به حال پژوهشهای محدودی در خصوص روش انتخاب از بین سرمایه ­گذاری­های مختلف انجام گرفته است. تصمیمات مالی مردم روز به روز پیچیده­تر و پرمخاطره­تر می­شود در حالی که نتایج این تصمیمات بر شیوه زندگي مردم بسیار موثر است(سالتانا،2010). بیشتر نظریه­ های مالی فرض می کنند که سرمایه­ گذاران منطقاً به افزایش سرمایه خود می­اندیشند و به نشانه­های مالی توجه می کنند. سرمایه­گذاران هنگام انتخاب سرمایه­گذاری به طور اولیه ریسک و بازده آن را با سرمایه­گذاریهای بالقوه دیگری که میتوانند انجام دهند، مقایسه می­کنند. ضمن اینکه سطح ریسکی که سرمایه ­گذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگی به خصوصیات و ویژگیهای روانی آنها دارد(مريكاس و همكاران، 2004). به هرحال یک سرمایه ­گذار منطقی در صورت تشابه ریسک دو سرمایه­گذاری،  سرمایه­گذاری با ریسک کمتر را انتخاب نخواهد کرد. بیشتر پژوهشهای اخیر در مورد روانشناسی مالی بیان کرده­اند که تصمیمات سرمایه­گذاران ممکن است تحت تاثیر عوامل رفتاری داخلی از قبیل خودشناسی و عوامل رفتاری خارجی مانند نحوه انتخاب یک سرمایه­گذاری قرار گیرد(لي و همكاران، 2008). اصولاً سرمایه­گذاران باید بررسی­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل روانی بازار، اقتصادی، سیاسی و غیره را مشخص کند تا از یک سو به سرمایه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه­گذاران باتجربه از آن استفاده میکنند، تصمیم­گیری نمایند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت می­شود، عکس العمل مناسبی نشان دهند.

3-1- اهداف پژوهش

اهداف این تحقیق را می­توان در دو بعد کلی و اختصاصی مورد بررسی قرار داد. اهدف این پایان نامه به صورت کلی عبارت است از:

  • شناسایی مهمترین شاخصهای مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
  • رتبه بندی این شاخصها با استفاده از تکنیک TOPSIS
  • رتبه بندی ابعاد کلی با استفاده از تکنیک AHP

و مهمترین هدف اختصاصی که انجام این تحقیق به دنبال دارد عبارت است از:

بررسی عوامل مالی و غیرمالی (روانی) تأثیرگذار بر تصمیم­گیری سرمایه­ گذاران به هنگام خرید و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار و رتبه­ بندی اهمیت این عوامل. در نهایت این تحقیق به دنبال این است تا راهکارهایی را به شرکت­های عرضه کننده سهام ارائه نماید تا بتوانند بر عوامل مهم از نظر سرمایه­ گذاران که در انتخاب سهام توسط آن­ها تأثیر دارد، اثر گذاشته و آن­ها را در شرکت خود ارتقا بخشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 144

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --