دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان:

ارایه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت بلوغ معماری سرویس گرا

استاد راهنما:

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

دکتر همایون موتمنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 1

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-هدف از تحقیق………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-محدوده تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4

1-4-ساختارپایان نامه ……………………………………………………………………………………………… 5

1-5-نتایج وخروجی مورد نظر ………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-1- معماری چیست؟…………………………………………………………………………………………….. 7

2-2-معماری سازمانی………………………………………………………………………………………………. 7

2-3-تاریخچه معماری سازمانی………………………………………………………………………………….. 8

2-4-فرایند معماری سازمانی……………………………………………………………………………………… 10

2-4-1- برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات……………………………………………………………… 10

2-4- 2-برنامه ریزی معماری سازمانی………………………………………………………………………….. 10

2-4-3- اجرای معماری سازمانی……………………………………………………………………………….. 10

2-5-معماری سرویس گرا…………………………………………………………………………………………. 10

2-5-1- تعریف شرکت IBM……………………………………………………………………………………

2-5-2- تعریف Microsoft…………………………………………………………………………………….

2-5-3- تعریف W3C……………………………………………………………………………………………………..

2-5-4- تعریف Open Group………………………………………………………………………………………..

2-6-مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا……………………………………………………………………….. 12

2-6-1-تعریف سرویس……………………………………………………………………………………………. 12

2-6-2-پروتکل ها و استانداردها………………………………………………………………………………… 14

2-7-معماری سازمانی سرویس گرا……………………………………………………………………………… 18

2-8-اهداف و چالشهای معماری سرویس گرا………………………………………………………………… 18

2-9-فواید و ضرورت SOA از نگاه ذینفعان………………………………………………………………… 19

2-10-چرخه ی حیات SOA…………………………………………………………………………………….

2-11-حاکمیت چیست؟…………………………………………………………………………………………… 21

2-11-1-محدوده ی حاکمیت …………………………………………………………………………………… 22

2-11-2-مدیریت و حاکمیت ……………………………………………………………………………………. 22

2-11-3-حاکمیت فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. 22

2-12-حاکمیت معماری سرویس گرا…………………………………………………………………………… 23

2-12-1-چالش های معماری سرویس گرا……………………………………………………………………. 26

2-12-2-شروع حاکمیت SOA………………………………………………………………………………….

2-12-3-چرخه ی حیات سرویس………………………………………………………………………………. 32

2-13-چارچوب های حاکمیت معماری سرویس گرا……………………………………………………….. 33

2-13-1-چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه WebMethod………………………..

2-13-2- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهIBM……………………………………..

2-13-3- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهOracle………………………………….

2-13-4- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه AG reSoftwa……………………..

2-13-5- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه Bieberstein…………………………

2-13-6- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهSAE – CBDI………………………

2-13-7- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهITIL……………………………………..

2-14-چارچوب های بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرا…………………………………………………. 43

2-15-منطق فازی……………………………………………………………………………………………………. 45

2-15-1-مدل فازی متغیرها……………………………………………………………………………………….. 45

2-15-2-عملیات برروی مجموعه های فازی…………………………………………………………………. 47

2-15-3-رابطه بین مجموعه های فازی…………………………………………………………………………. 49

2-15-4-اتصال دهنده ها…………………………………………………………………………………………… 50

2-15-5-استنتاج……………………………………………………………………………………………………… 51

2-16-روشهای انجام شده برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی سرویس گرا……………………….. 52

2-16-1-جوانبخت و همکاران…………………………………………………………………………………… 52

2-16-2-محمودی و همکاران……………………………………………………………………………………. 54

2-16-3-مدل رزمی و همکاران………………………………………………………………………………….. 55

2-16-4-مدل AMO CURT………………………………………………………………………………….

2-16-5-مدل ECKERT JULIAN………………………………………………………………………

2-16-6-مدل زبانی…………………………………………………………………………………………………. 57

2-16-7-مدل نامداریان و همکاران………………………………………………………………………………. 58

2-16-8-مدل امتیازدهی……………………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………… 60

3-1-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش _ ابزار گرداوری اطلاعات……………………………………… 61

3-2-جامعه اماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………. 61

3-3-روش پیشنهادی……………………………………………………………………………………………….. 62

3-3-1-تعیین چارچوب……………………………………………………………………………………………. 62

3-3-1-1-مدل ارائه شده توسط AG Software…………………………………………………………..

3-3-1-2مدل ارائه شده توسط مارکس……………………………………………………………………. 63

3-3-1-3مدل SCHEPER……………………………………………………………………………………..

3-3-1-4-مدل بلوغ کنترل اهداف اطلاعات و فناوری……………………………………………………… 65

3-3-1-5-مدل نامداریان و همکاران…………………………………………………………………………….. 66

3-3-1-6-مدل بلوغ یکپارچگی سرویس………………………………………………………………………. 67

3-3-1-7-مدل بلوغ SOA سازمان…………………………………………………………………………….. 68

3-3-1-8-مدل بلوغ قابلیت سرویس فناوری اطلاعات…………………………………………………….. 69

3-3-1-9-مدل بلوغ معماری سرویس گرا SOAMM…………………………………………………….

3-3-2-مشخص کردن فاکتورهای لازم برای ارزیابی………………………………………………………… 74

3-3-4-تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 79

3-3-4-1-پایگاه قواعد فازی……………………………………………………………………………………… 79

3-3-4-2-موتور استنتاج فازی……………………………………………………………………………………. 80

3-3-4-3-فازی ساز………………………………………………………………………………………………… 80

3-3-4-4-غیرفازی ساز……………………………………………………………………………………………. 80

3-3-5-جمع اوری اطلاعات از خبرگان……………………………………………………………………….. 80

3-3-6-ارزیابی خروجی با نمودار راداری……………………………………………………………………… 82

3-3-7- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………. 82

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………… 84

4-1- مطالعه موردی………………………………………………………………………………………………… 85

4-2-تجزیه و تحلیل داده ها با موتور استنتاج فازی………………………………………………………….. 93

4-3-ارزیابی روش پیشنهادی…………………………………………………………………………………….. 97

4-4-جمع بندی مطالعه موردی…………………………………………………………………………………… 98

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………. 100

5-1-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….101

5-2-مزایای مدل پیشنهادی…………………………………………………………………………………….101

5-3-اقدامات آتی……………………………………………………………………………………………………102

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….103

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 108

چکیده:

فناوری اطلاعات و به خصوص معماری سرویس گرا (SOA )برای بهبود و سرعت بخشی به نیازهای کسب و کار فرصت هایی را ایجاد نموده اند.از آنجا که سازمان ها بدون حاکمیت قوی نمی توانند ارزش چندانی را از معماری سرویس گرا کسب کنند وبا توجه به اهمیتی که حاکمیت بر معماری سرویس گرا درموفقیت آن دارد تحقیق حاضروضعیت حاکمیت بر معماری سرویس گرارا با در نظر گرفتن وضعیت سازمان از لحاظ بلوغ معماری سرویس گرا مطرح کرده است و تصویر بهتری از وضعیت سازمان از لحاظ سرویس گرایی و نوع حاکمیت مورد نیاز سازمان به ما نشان می دهد.از طریق این نقشه راهنمای فراهم شده ، سازمان می تواند وضعیت فعلی خود را بهتر بشناسد و راحت تر بتواند وضعیت آتی خود را تعیین کند. بدین منظور در گام نخست فهرستی اولیه از چالشهای پیاده سازی SOA و قابلیتهای مورد نیاز برای برطرف سازی آنها تدوین و در ادامه ویژگی ها و خصوصیات چارچوب های حاکمیت معماری سرویس گرا بررسی می شوند. بعد از بررسی و انتخاب جامع ترین چارچوب, ارزیابی بر روی آن صورت می گیرد. در این تحقیق از روش فازی برای بررسی بلوغ حاکمیت سرویس گرایی در سازمان استفاده شده است سپس برای بررسی صحت روش پیشنهادی , از مقایسه ان با روش اماری استفاده شده و مزایای روش فازی از طریق اجرای هر دو روش در یک مطالعه ی موردی مشاهده گردید.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه:

از زمان ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف و سازمانها و شرکت ها حدودا بیست سال می گذرد و هرروزه بکارگیری و سرمایه گذاری بخشهای دولتی وخصوصی در این بخش بیشتر می شود. میان سازمانها و دستگاههای دولتی حجم عظیمی از سرمایه گذاری را در این بخش انجام داده اند و هم اکنون نیز در حال تخصیص منابع و سرمایه گذاری می باشند. بسیاری از شرکت ها و سازمان ها طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را تهیه نموده یا در حال تهیه می باشند.یکی از نکات مهم انطباق طرح های فوق با روش معماری سازمانی است لذا نیازبه ایجاد زمینه لازم جهت تصحیح و یا تکمیل طرح های فوق به وجود می آید.در سازمان‌های امروزی که اغلب دارای ابعاد و ساختارهای پیچیده و از نظر فیزیکی توزیع شده هستند تنها ذکر اینکه چه کارهایی باید توسط چه کسانی (شرح وظایف) انجام شود کافی نیست، بلکه فرآیندها، داده‌ها، اهداف و نقش افرادی که در سازمان انجام وظیفه می‌کنند باید با اهداف و راهبردهای سازمان که در قالب برنامه‌ریزی راهبردی ارائه می‌شوند، همخوانی داشته باشد. چنین امری مستلزم آن است که سازمان دارای یک نقشه از تمام ابعاد خود باشد تا بتواند با استفاده از این نقشه، روابط بین ابعاد سازمان را درک نموده و در صورت نیاز با تغییرات هماهنگ نماید. این نقشه از سازمان، که حاوی اطلاعات افراد، فرآیندها، مکان‌ها و دیگر ابعاد و خصوصیات سازمان است، معماری سازمانی نامیده می‌شود.

مفهوم سرویس گرایی ازمدتی پیش وجود داشته ودرزمینه های متفاوت وبرای مقاصد مختلفی مورداستفاده قرارگرفته است اماآنچه درطول حیات این مفهوم ثابت مانده است،آن است که این مفهوم،روشی مبتنی برمفهوم تجزیه را ارائه می دهد.بنابراین سرویس گرایی یک روش فنی محض نیست.سرویس گرایی درترکیب با”معماری”، معماری سرویس گرارامعرفی میکندکه مدلی را ارائه می دهدکه درآن منطق ,کل سیستم به بخش های منطقی, مجزاوکوچکتر شکسته می شوند.این واحدهای کوچکترجمعا بخش بزرگتری ازمنطق را ارائه می کنند ومی توانندتوزیع شده باشند.

معماری سازمانی سرویس گرا (SOA) مشوق واحدهای منفردمنطق است تا بتواند به مجموعه ای ازاصول طراحی دست یابد.امروزه دیگر توسعه سرویس گرایی به جایی رسیده است که هر جا صحبت ازمعماری سازمانی است معماری سازمانی سرویس گرا رادر ذهن ها تداعی میکند[21].معماری سرویس گرا سبکی ازمعماری میباشد که ازاتصال سست سرویسها جهت انعطاف پذیری وتعامل پذیری کسب وکار به صورت مستقل ازفناوری پشتیبانی میکندوازترکیب مجموعه ای ازسرویس های کسب وکار تشکیل شده است که این سرویس ها،انعطاف پذیری و پیکربندی پویا را برای فرایندها محقق می کند[1]. حاکمیت برمعماری سرویس گرا به طورویژه برروی اداره وحاکمیت برسرویسها متمرکز می شود ویک چارچوب اساسی برای دستیابی به تعامل پذیری کارکردی وغیرکارکردی سرویس ها در بین مرزهای کسب وکاررافراهم میکند [23]. حاکمیت یک عامل کلیدی درموفقیت پروژه های معماری سرویس گرای سازمان میباشد.بدون حاکمیت ،سازمان نمی تواندبه طورکامل ارزش معماری سرویس گرارا درک کند [24].حاکمیت برمعماری سرویس گرا ،فرآیندی است که تحقق منافع همه ذینفعان فناوری اطلاعات و کسب وکاررا بوسیله برنامه ریزی،تامین بودجه واجرای ابتکارعمل معماری سرویس گرا تضمین میکند ونوعی سرمایه گذاری استراتژیک است که موسسه وکارکردهای آن را در پروژه ها به بهترین شکل ممکن پشتیبانی میکند[25] . اگرحاکمیت بر معماری سرویس گرا موفقیت آمیزباشد ، سازمان میتواند سرویس های باکیفیت ومطمئنی راایجادکندواین امرسبب کارایی واثربخشی سازمان میگردد [22]. همه سازمان هابرای ارزیابی وضعیت جاری حاکمیت بر SOA خود نیازمند یک چارچوب ارزیابی می باشند,به گونه ای که بتوانددرتعیین نیازمندیهای حاکمیت برSOA و ارائه یک مدل مناسب حاکمیت بر SOA مفید باشد.در این تحقیق ضمن اشنایی با مفاهیم اولیه ی سرویس گرایی ,معماری سرویس گراو حاکمیت معماری سرویس گرا به بررسی چارچوب های ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا پرداخته و انها را با هم مقایسه میکند. ودرنهایت به ارایه یک روش برای ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا می پردازد.

2-1- اهداف تحقیق

کارهای انجام شده در زمینه تحلیل و ارزیابی معماری سازمانی ، چندان زیاد نمی باشد. تعدادی از آنها در محیط های کاری و تجاری گسترش یافته اند (OMB,2005) و(Schekkerman, 2006). و برخی در محیط های دانشگاهی ارائه گردیده اند (Närman, 2007 ) و (Gammelgard, 2007).

با مروری بر مراحل انجام یک پروژه معماری سازمانی، جایگاه مبحث ارزیابی در معماری سازمانی بهتر مشخص می شود. یک پروژه معماری سازمانی معمولاًبا احساس نیازیک سازمان شروع شده و سپس مشاوری وظیفه ی انتخاب و تهیه طرح معماری سازمانی را بر عهده می گیرد . این مشاور یک مجموعه مستندات را تحویل سازمان داده که در آن مجموعه ای از مدل ها ارائه شده است. این مجموعه توصیف کننده معماری سازمانی پیشنهادی برای آن سازمان می باشد . پس از تصویب طرح پیشنهادی ، مراحل به اجرا در آمدن این طرح شروع شده و براین اساس تغییراتی در سازمان مذکور بوجود می آید. بدین شکل روشهای ارزیابی مطرح شده در مبحث معماری سازمانی را می توان درپنج زمینه اصلی دسته بندی نمود. در هر یک از زمینه های فوق تحقیقات مختلفی انجام شده است.1- ارزیابی سطح بلوغ یک سازمان از نظر کاربرد مفاهیم معماری سازمانی (آمادگی پذیرش)

2- ارزیابی تیم مشاور و طراح معماری سازمانی (انتخاب تیم طراح)

3- ارزیابی فرآیند طراحی و تولید معماری سازمانی

4- ارزیابی یک طرح معماری سازمانی

5- ارزیابی از میزان اجرای یک طرح معماری سازمانی

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی در دسته ی اول مطرح شده است. لذا برای این منظور ابتدا اشنایی با مفاهیم اولیه ی سرویس گرایی, معماری سرویس گرا و حاکمیت معماری سرویس گرا و بررسی چارچوب های ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا و درنهایت ارایه یک روش برای ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا هدف این تحقیق است.لذا میتوان این تحقیق را به صورت زیر بخش بندی نمود:

1- تعریف اصول سرویس گرایی و معماری سرویس گرا

2- تعریف حاکمیت معماری سرویس گرا

3- ضرورت حاکمیت معماری سرویس گرا

4- بررسی بلوغ سرویس گرایی و تاثیرآان در ارزیابی حاکمیت SOA

5- بررسی چارچوب های حاکمیت معماری سرویس گرا ومقایسه انها با یکدیگر

6- ارایه یک روش برای ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا

3-1- محدوده تحقیق

آنچه که در این تحقیق به ان پرداخته می شود ارایه مدل قابل اجرا برا یارزیابی سطح بلوغ حاکمیت سرویس گرایی است تا با استفاده از ان سازمان در جهت ارزیابی وضعیت موجود و تلاش برای بهبود آن براید و بتواند نقاط ضعف خود را شناسایی ونسبت به رفع ان اقدام نماید.لذادر این تحقیق کاری در جهت ارایه یک چارچوب جدید صورت نگرفته است اما تلاشهایی در جهت بهبود چارچوب اصلی مورد بررسی و تغییر و دقیق تر نمودن ان صورت گرفته است که منجر به ارایه فرم جدیدی از چارچوب گشته است.همچنین درجهت بهبود نواقص پیشنهاداتی ارائه شده است ولی تمرکز بیشتر ان بر عهده معماران سازمان میباشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 118

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد : ماشین حساب C#

 دانلود متن کامل پایان نامه ماشین حساب C# مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: رویکردی مبتنی بر گراف به منظور خوشه‌بندی ت...پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: بررسی شبکه ­های بدنی Read more…

مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد:امکان سنجی استفاده از فنّاوری RFID، در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :متفرقه عنوان : امکان سنجی استفاده از فنّاوری RFID، در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه Read more…

مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه: استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی برای بهینه سازی منابع بازار براساس شبکه بندی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت عنوان :استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی برای بهینه سازی منابع بازار براساس شبکه بندی  مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: Read more…