پایان نامه ارشد رشته مدیریت: سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

عنوان:

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

استاد راهنما:

دکتر سید محمدتقی تقوی فرد

استاد مشاور:

دکتر مقصود امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات تحقیق……………………………. 1

1-1مقدمه……………………………. 3

2-1بیان مساله……………………………. 4

3-1ضرورت و اهمیت موضوع……………………………. 5

4-1گزاره های تحقیق…………………………….. 6

1-4-1پرسشهای اصلی و فرعی……………………………   6

2-4-1هدف های تحقیق ……………………………  6

5-1روش تحقیق…………………………….. 6

1-5-1 قلمرو مکانی- جامعه تحقیق …………………………… 6

2-5-1 قلمرو زمانی تحقیق ……………………………  6

3-5-1روشهای گردآوری داده ها…………………………… 6

4-5-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه ………….. 7

5-5-1روش کلی تحقیق  …………………………… 7

6-1 موانع و محدودیت های تحقیق……………………………. 10

7-1 داده ها و متغیرها ……………………………10

8-1-1نقشه راه…………………………… 12

9-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………….. 14

فصل دوم……………………………. 16

مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………………….. 16

1-2- مقدمه……………………………. 18

2-2ویژگی های یک نظام ارزیابی عملکرد……………………………. 19

3-2 روش های موجود ارزیابی کارایی شعب بانک…………………………….. 19

4-2متدولوژی پایه……………………………. 20

5-2 مروری بر مبانی نظری سنجش کارائی…………………………….. 20

1-5-2 مفهوم بهره وری و کارائی……………………………20

2-5-2 کارائی، اثربخشی و بهره وری ……………………………  21

3-5-2 رابطه بین اثربخشی و کارایی ……………………………  21

4-5-2 نکاتی درباره سنجش کارایی ……………………………  22

5-5-2 دو منظر در اندازه گیری کارایی ……………………………  23

6-5-2 انواع کارایی…………………………… 23

6-2 ارزیابی عملکرد……………………………. 24

1-6-2 سابقه ارزیابی عملکرد …………………………… 25

2-6-2- اهداف ارزیابی عملکرد …………………………… 25

3-6-2 علل مختلف ارزیابی عملکرد …………………………… 26

7-2 روشهای مختلف اندازه گیری کارایی…………………………….. 27

1-7-2 روش پارامتری ……………………………  27

2-7-2 روش های ناپارامتری……………………………   27

3-7-2 روش تابع مرزی تصادفی…………………………… 28

8- 2روش تحلیل پوششی داده ها…………………………… 31

1-8-2نحوه کارکرد تحلیل پوششی داده ها…………………………… 34

2-8-2دو مشخصه ی اساسی برای مدل تحلیل پوششی داده ها ………..37

1-2-8-2 ماهیت الگوی مورد استفاده…………………………… 37

2-2-8-2 بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده…………………………… 37

3-8-2 مجموعه مرجع و واحد مجازی ……………………………  38

4-8-2برخی از مزایا و اشکالات روش…………………………… 39

9-2مقایسه روش پارامتری و ناپارامتری…………………………….. 39

جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری……………………………39

10-2انواع الگوهای اصلی تحلیل پوششی داده ها…………………………… 40

1-10-2مدل مضربی CCR ورودی محور…………………………… 40

2-10-2 مدل مضربی CCR خروجی محور…………………………… 41

3-10-2 مدل پوششی CCR ورودی محور…………………………… 41

4-10-2 مدل پوششی CCR خروجی محور ……………………………42

5-10-2 مدل مضربی BCC ورودی محور…………………………… 42

6-10-2 مدل مضربی BCC خروجی محور…………………………… 43

7-10-2 مدل پوششی BCC ورودی محور…………………………… 44

8-10-2 مدل پوششی BCC خروجی محور…………………………… 44

11-2روش های رتبه بندی واحدهای کارا ……………………………44

1-11-2 مدل اندرسون و پترسون …………………………… 45

2-11-2 رتبه بندی کامل با استفاده از AHP/DEA   ……………………………

12-2 الگوبرداری در DEA……………………………..

13-2 مفهوم بهره وری…………………………….. 47

1-13-2روشهای اندازه گیری بهره وری …………………………… 48

1-1-13-2شاخص بهره وری لاسپیرز…………………………… 48

2-1-13-2 شاخص بهره وری پاشه……………………………. 49

3-1-13-2شاخص بهره وری اجورث…………………………….. 49

4-1-13-2 شاخص بهره وری سولو……………………………. 49

4-2-13-2شاخص بهره وری ترنکوئیست…………………………….. 49

5-2-13-2شاخص بهره وری کل عوامل( شاخص مالم کوئیست)………….. 49

14-2استخراج شاخص مالم کوئیست از داده های روش تحلیل پوششی داده ها………… 51

15-2سوابق مطالعاتی…………………………….. 52

تحقیقات داخلی…………………………….. 66

16-2آشنایی با بانک ملی…………………………….. 69

2-16-2 نمودار سازمانی بانک  ……………………………  71

خلاصه فصل و جمع بندی…………………………….. 72

فصل سوم……………………………. 73

روش شناسی تحقیق…………………………….. 73

1-3مقدمه……………………………. 74

2-3روش های ارزیابی کارایی……………………………. 74

3-3 متغیرهای تحقیق…………………………….. 75

4-3تعریف متغیرهای پژوهش……………………………… 78

1-4-3متغیرهای ورودی: ……………………………78

2-4-3متغیرهای خروجی ……………………………  80

5-3جامعه آماری…………………………….. 81

جدول 3-3 شعبه های درجه یک بانک ملی…………………………… 81

6-3 انتخاب DMU ها ……………………………81

8-3روشهای گردآوری داده ها……………………………82

9-3مدل تحقیق…………………………….. 82

14-3 مدل تحقیق……………………………. 85

10-3رتبه بندی واحد های کارا…………………………… 74

1-10-3 مدل اندرسون –پترسون …………………………… 74

2-10-3نمادهای مدل……………………………. 74

11-3 کارا کردن واحدهای ناکارا…………………………… 74

فصل چهارم……………………………. 76

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………… 76

1-4مقدمه……………………………. 93

2-4 توصیف بانک مورد مطالعه و متغیرهای تحقیق……………….. 94

3-4 تجزیه و تحلیل آماری داده ها و تحلیل همبستگی متغیرهای مدل…………. 100

4-4 مرحله اول……………………………. 102

جدول 8-4 مرحله اول: مدل BCC وردی محور –سال 1391………………… 104

5-4 رتبه بندی…………………………….. 105

نتایج رتبه بندی واحدهای کارا قبل از تعدیل ورودی ها……………… 105

6-4 مرحله دوم : تعدیل ورودی های مدل با استفاده از مدل ……………. 106

7-4 مرحله سوم……………………………110

8-4 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا بعد از تعدیل ورودی ها………….. 112

8-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست…………………………….. 113

فصل پنجم……………………………. 93

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………….. 93

1-5 مقدمه……………………………. 118

2-5 تحلیل پوششی داده ها…………………………… 118

3-5 تحلیل نتایج. ……………………………120

4-5 پشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………………….. 122

5-5 پیشنهادات کاربردی…………………………….. 123

6-5محدودیت های تحقیق…………………………….. 123

چکیده:

معضل محدودیت منابع و امکانات تولید و تبع آن کالاها و خدمات همواره دست به گریبان برنامه ریزان بوده است. بنابراین استفاده اصولی و بهینه از منابع و امکانات امری اجتناب ناپذیر است تا با جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه ها شرایط برای تحقق اهداف مطلوب فراهم گردد. با توجه به قابلیت های عمده روشهایی نظیر روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست در ارائه نتایج نسبتاَ دقیق و استفاده از این نتایج برای ارائه راهکار برای افزایش کارایی در بنگاه های اقتصادی، می توان از آن به عنوان یک ابزار کارآمد برای دستیابی به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت استفاده کرد.

در این مطالعه، کارایی 93 شعبه درجه یک بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها طی سال های 1390 و 1391 با رویکرد ورودی محور و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای بدست آوردن کارایی از سه نهاده ی مجموعه سپرده های موثر، تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق و یک ستانده سود و زیان برای بررسی استفاده شد. و در نهایت بهره وری شعب با استفاده از شاخص مالم کوئیست محاسبه شد. داده های تحقیق از طریق گزارش سالیانه بانک جمع آوری و با اسفاده از نرم افزار Lingo و Eviwes حل تحلیل شد.

هدف این مطالعه بدست آوردن اثر بخشی مدیریت بانک مورد نظر با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده بعد از تعدیل عوامل محیطی و اختلالات آماری و مقایسه با کارایی بدست آمده قبل از تعدیل ورودی ها نشان می دهد که متغیرهای محیطی تاثیر معناداری بر اثربخشی شعب بانک دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد از تعدیل ورودی ها، کارایی واحدها در سال 1390 از 29 واحد به 33 واحد کارا افزایش و در سال 91 از 26 واحد به 52 واحد کارا افزایش پیدا کرد. طبق نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت در بسیاری از موارد عدم اثر بخشی مدیران را می توان به عوامل محیطی و غیر قابل کنترل مدیران ربط داد تا اینکه به شایستگی مدیران ربطش دهیم.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه بهره وری و کارایی به عنوان یک فرهنگ و چشم انداز در تمام حیطه­های کار و زندگی بشر مطرح است و منشأ پیشرفت و توسعه اقتصادی می باشد. این فرهنگ و دورنما به گونه ای است که با سازماندهی فعالیت ها، بهترین نتیجه حاصل شود. یکی از موضوعاتی که در جهت ساماندهی آن بایستی حرکت نمود، صنعت بانکداری است؛ که به عنوان یکی از فعالیت های محوری در توسعه اقتصادی هر کشور تلقی شده و ساماندهی این صنعت زمینه ارتقا و عملکرد بهینه آن را محقق می سازد. بدون شک هر فعالیتی نیازمند سرمایه و منابع مالی است، پس نیازمند بانک ها و موسسات اعتباری نیز می باشد. بنابراین به دلیل نقش تاثیر گذار آن ها در فعالیت های اقتصادی بررسی عملکرد و بهره وری آن ها حائز اهمیت خواهد بود. مدیریت بانک­ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و آینده ، می بایستی اصلاح و بهبود خدمات بانکی، بازاریابی، بودجه بندی، ابتکار و نوآوری در خدمت، رقابت پذیری با سایر بنگاه های مالی و پولی و در نهایت افزایش کارایی و بهره وری را در میان واحدهای تحت بررسی خود دنبال نماید. از جمله راه های توفیق در این امر بررسی نهاده ها و ستانده های موجود در سیستم ارزیابی آن ها خواهد بود.

در مفهوم کلی بهره وری عبارت است از نسبت ستانده های­­(خروجی) واقعی به نهاده های(ورودی) واقعی و به معنای بهبود استاندارد زندگی مردم در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی کشورها و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه می باشد. به گونه ای که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد اقتصادی خود را از این طریق به دست آورده اند.

بنابراین، این سوال همواره در مورد عملکرد بانک ها وجود دارد که با چه میزان کارایی و چه تغییری در بهره وری عمل کنند. پاسخ به این سوال می تواند سیاست گذاران را در جهت تدوین سیاست های مناسب به منظور رفع موانع موجود فعالیت های کارایی بانکداری و نهایتآ رشد اقتصادی کمک نماید.

در سال­های اخیر با توجه به اجازه فعالیت بانک های غیر دولتی و ورود بخش خصوصی در این صنعت و همچنین تغییر رویه بانکداری به شیوه الکترونیک، رقابت بین بانک­ها تشدید گردیده است. به علاوه به دلیل برخی تغییرات در قوانین، مقررات و ضوابط، ترغیب بانک­ها به عملیات غیر بهره ای به دلیل تغییر در اعمال نرخ سود و نیز رویکرد مدیریت ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک با توجه به توصیه های کمیته نظارتی بال و الزامات بانک مرکزی در این راستا، عملکرد بانک­ها دستخوش تغییرات گردیده است که این موارد اهمیت ارزیابی کارایی عملکرد بانک­ها را افزایش داده؛ به طوری که علاوه بر مدیران بانکها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان خدمات بانکی می باشد.

1-2- بیان مسئله

در اقتصاد مبتنی بر بازار، نظام بانکی که یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور است مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد. زیرا رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی کشور با طرز کار موسسات بانکی ارتباط نزدیکی دارد. نظام بانکی خدماتی عرضه می نماید که بدون آن سیستم اقتصادی کشور از حرکت باز می ماند، بانکها به عنوان رکن اساسی در هدایت و مدیریت وجوه پراکنده به سمت واحدهای تولید و جلوگیری از افزایش گردش اقتصادی مانند خانواده ها، مشاغل، شرکتها و دولت است(فروزان سپهر،1392).

در سال­های اخیر با توجه به رقابت شدید در صحنه اقتصادی و به دلیل افزایش بنگاه­های اقتصادی و نیز محدودیت و گران بودن منابع، استفاده از منابع و نهاده­ها جهت تبدیل آن­ها به کالا­ها و خدمات، بیش از گذشته احساس می شود. به طوریکه عدم توجه به این مهم بقا و ادامه حیات سازمان ها را دچار تردید خواهد نمود از این رو توسعه مطالعات در خصوص کارایی و اندازه گیری آن نقش به سزایی را در سازمان ایفا می نماید. بانک­ها نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی کشور و مهم­ترین نهاد پولی از این امر مستثنا نمی باشند. بنابراین بدلیل این نقش بسیار مهم و اساسی بانک­ها، در اغلب فعالیت­های اقتصادی بررسی کارایی مدیریت شعب بانک­ها در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است(سالک روشنی،1390).

با توجه به اجازه فعالیت بانک­های غیر دولتی و ورود بخش خصوصی در این صنعت و همچنین روی آوردن بانک­ها از عملیات سنتی بانکداری به عملیات بانکداری الکترونیک، رقابت در بین بانک­های ایران تشدید گردیده است. همچنین به دلیل برخی تغییرات در قوانین، مقرارات و ضوابط، ترغیب بانک­ها به عملیات غیر بهره ای بدلیل تغییردر اعمال نرخ سود و افزایش در نرخ کامزد خدمات بانکی و نیز رویکرد مدیریت ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک با توجه به توصیه های کمیته نظارتی بال(بازل) و الزامات بانک مرکزی در این راستا، عملکرد بانک­ها دستخوش تغییرات گردیده است که موارد فوق الذکر اهمیت ارزیابی کارایی عملکرد بانک­ها را افزایش داده، و هدف از این پایان نامه محاسبه کارایی مدیریتی شعبه­­های بانک ملی در ایران می­باشد(زرگر،1391).

مطالعات گذشته بر اثربخشی مدیریتی شعب بانک، مشخصه های مختلفی که بانک با آن خصیصه­ها فعالیت می نماید ( برای مثال اندازه شعبه، سال­های فعالیت، نوع کسب و کار) را مد نظر قرار نداده اند. مطالعات گذشته فرض را بر این می­گذاشتند که تفاوت در اثربخشی شعبه های بانک از تصمیمات مدیریت نشات می گیرد تا شرایط محیطی خاص. درحقیقت شعب بانک، مشخصات مختلفی دارند. از این رو محیط عملکردی خوب یا خوش شانسی می تواند نیازمند درون داده کمتری در حفظ سود برون داده باشد. امکان دارد نادیده گرفتن شرایط به برآورد متعصبانه اثربخشی و انحراف در کاربردهای سیاست منجر شود. بعلاوه احتمال دارد برخی از مدیران خوب، بدون تعدیل مشخصات شعب مختلف، برای امتیاز عملکردی پایین در نتیجه عواملی غیر از کنترل مدیریتی مجازات شوند؛ درحالیکه مدیران ضعیف برای عملکرد در شرایط مطلوب مورد تشویق قرار گیرند. از این رو، نقش اصلی این مطالعه، قید پیشنهادات استراتژیک ارزشمندتری از جمله انتخاب حوزه کسب و کار و نیز میزان سپرده گذاری مناسب و موقعیت منطقه ای مبتنی بر اثربخشی مدیریتی به دست آمده از مدل تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای با در نظر گرفتن متغیرهای محیطی و نویز آماری برای شعب بانک ملی می باشد. یافته­ها می توانند به شعب بانک کمک نمایند تا علل واقعی اثربخشی ضعیف عملکردی را درک نمایند و مطابق با آن اصلاحاتی را صورت بخشند. در عین حال، شاخص بهره وری مالم کوئیست نیز می تواند توضیحاتی را برای دلایل اینکه چرا شعب عملکرد خوبی را ندارند و روشی که بتوان بهره وری را در دوره­های زمانی مختلف بهبود داد؛ را فراهم آورد. بنابراین مطالعه حاضر می تواند مجموعه ای از روش ها را به طور موثر جهت سنجش اثربخشی مدیریتی شعبه­های بانک ارائه می­نماید و به مدیریت نیز یک مرجعی را برای ارزیابی اثربخشی عملکردی حقیقی شعبه های خود می­بخشد(Shyu, Chiang, 2012).

از بین روش های موجود، به دلیل مزیت مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها، نسبت به سایر مدل های پارامتریک و ناپارامتریک برای سنجش کارایی از این تکنیک استفاده می شود(تاواتا ،1390).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه صنعت بانکداری بسیار رقابتی شده است. به تجربه ثابت شده در شرایط رقابتی، موسساتی باقی می مانند که قوی و نیرومند بوده و به شکل کارا و موثر فعالیت نمایند. موفقیت در بازار رقابتی داشتن سطح بالایی از عملکرد از طریق بهبود عملیات و یادگیری دایمی است. مدیران باید بدانند موفقیت نسبی آن­ها در مقایسه با رقبا و بهترین عمل در ارتباط با بهره وری خودشان چگونه است. به عبارتی باید از موفقیت خودشان در مقایسه با سایر موسسات مشابه، و سال های گذشته خودشان آگاهی داشته باشند(سالک روشنی، 1383).

با توجه به اینکه صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود و به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازار های مالی شمرده می شوند. بدین لحاظ با گسترش فعالیت های اقتصادی، فعالیت بانک ها پیوسته ابعاد گسترده تری به خود می گیرد و بر اهمیت آن افزوده می شود. بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بدلیل عدم توسعه لازم در بازار سرمایه، در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلند مدت نیز می باشند. به همین دلیل ارزیابی کارایی مدیریتی شعب بانک ملی در اقتصاد ایران موضوع این تحقیق قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت ستاده به داده را کارایی بدانیم نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد(حسینی آذرنوشان،1389).

از دید گاه فارل کارایی به سه بخش تقسیم می شود که نوع اول آن کارایی فنی(تکنیکی) می باشد و یک مفهوم نسبی است زیرا مقایسه بین بنگاه ها در نوع و نحوه استفاده از تکنولوژی بستگی دارد، لذا بنگاهی دارای کارایی فنی بالاتری است که بتواند با مجموعه داده های مفروض و ثابت( یعنی تکنولوژی و یا نحوه بکارگیری عامل کار و سرمایه که قبلآ تعیین شده است) میزان محصول بیشتری را نسبت به سایر بنگاه ها تولید نماید.

نوع دوم، کارایی تخصیصی می باشد و مفهومی است که به تخصیص بهینه عوامل تولید بر اساس قیمت آنها مربوط می باشد. از اینرو علت تغییر ترکیب استفاده از عوامل تولید، تغییر قیمت عامل تولید بوده تا از این طریق هزینه تولید حداقل شود یا سود بنگاه حداکثر گردد.

نوع سوم، کارایی اقتصادی بوده که ترکیبی از کارایی فنی و کارایی تخصیصی می باشد. به عبارت دیگر کارایی اقتصادی نشان دهنده کارایی در نحوه تولید و تخصصیص عوامل تولید است. کارایی اقتصادی را کارایی هزینه نیز می گویند، چرا که هرگاه از لحاظ هزینه ای کارا عمل نماییم بهترین تخصیص و بهترین شیوه تولید نیز بوجود می آید(Farrel,1957).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 141

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --