پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش: مدیریت نیروی انسانی

با عنوان : رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

دانشکده مدیریت و گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(M.A.)

گرایش: مدیریت نیروی انسانی

 عنوان تحقیق:

رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا آزاده دل

استاد مشاور:

دکتر مراد رضائی دیزگاه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف اصلي اين پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است. جامعه آماري تحقيق حاضر تعداد 840 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می‌باشد که در سال 1392 مشغول فعالیت بودند و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 242 نفر انتخاب شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مشتمل بر 23 سؤال بوده است. این تحقیق از نظر نوع توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها میدانی است. ﭘﺲ از ﺗأیید رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺨـﺴﺖ 30 ﻋﺪد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ کارکنان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮاﻧﺒﺎخ، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. سپس این داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss ورژن 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می‌گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، داده‌های جمع‌آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله‌ای و هیستوگرام ارائه می‌شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه‌های آماری اظهارنظر نمود. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بیشترین تأثیر در رابطه بین ابعاد تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی مربوط به متغیر توانمندسازی می‌باشد.

 واژگان کلیدی: تعهد مدیران به کارکنان، آموزش، توانمندسازی، پاداش، عملکرد شغلی

 «فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول.کلیات تحقیق————————————————— 1

1-1- مقدمه——————————————————————– 2

1-2- بیان مسأله—————————————————————– 3

1-3- چهارچوب نظری تحقیق——————————————————- 4

1-4- اهمیت ضرورت انجام تحقیق—————————————————- 5

1-5- اهداف تحقیق————————————————————— 6

1-6- فرضیه‌های تحقیق———————————————————— 7

1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق——————————————– 7

1-7-1-تعریف نظری————————————————————- 7

1-7-2- تعریف عملیاتی———————————————————– 8

1-8- قلمرو تحقیق————————————————————— 9

1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق—————————————————— 9

1-8-2- قلمرو مكاني تحقيق(جامعه آماري)———————————————- 9

1-8-3- قلمرو زماني تحقيق——————————————————— 9

فصل دوم. مبانی نظری و پیشینه تحقیق—————————————– 10

2-1- مقدمه——————————————————————– 11

2-2- بخش اول: تعهد سازمانی—————————————————— 11

2-2-1- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی———————————————— 11

2-2-2- تاریخچه تعهد سازمانی—————————————————— 13

2-2-3- الگوها، نظریه‌ها و تئوری‌های تعهد سازمانی—————————————- 14

2-2-3-1- مدل «مودای» و همکاران————————————————– 14

2-2-3-2- مدل «استیرز» و همکاران————————————————— 15

2-2-3-3- دیدگاه «ریچرز»——————————————————— 16

2-2-3-4- دیدگاه «بکر» و «بیلینگس»————————————————– 17

2-2-3-5- مدل «مارتین» و «نیکولاس»————————————————- 18

2-2-3-6- مدل «مایر» و «شورمن»—————————————————- 19

2-2-3-7- مدل «می‌یر» و «آلن»—————————————————— 20

2-2-4- اثرات تعهد سازمانی در سازمان———————————————— 20

عوامل مؤثر تعهد سازمانی———————————————————– 23

نقش و تعهد سازمانی————————————————————– 24

ویژگی‌های شخصی و تعهد سازمانی—————————————————- 25

ویژگی‌های شغلی و تعهد سازمانی—————————————————– 26

ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی—————————————————- 26

اخلاق کاری و تعهد سازمانی——————————————————— 27

2-2-5- جمع بندی————————————————————— 27

2-3- بخش دوم: عملکرد شغلی—————————————————– 29

2-3-1- تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی———————————————— 29

2-3-2- تاریخچه عملکرد شغلی—————————————————— 31

2-3-3-الگوها و نظریه‌های عملکرد شغلی———————————————– 31

ماتریس عملکرد—————————————————————– 32

مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها———————————————————– 33

هرم عملکرد——————————————————————– 33

کارت امتیازدهی متوازن———————————————————— 35

فرایند کسب و کار—————————————————————- 36

تحلیل ذی‌نفعان—————————————————————— 36

مدل تعالی سازمان—————————————————————- 37

چارچوب «مدوری» و «استیپل»——————————————————- 38

راهنمایی‌های انتخاب شاخص‌ها—————————————————— 39

2-3-4- اثرات عملکرد شغلی و ارزیابی آن در سازمان و کارکنان——————————- 40

2-3-5- جمع بندی————————————————————– 42

2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق—————————————————— 44

2-4-1- مطالعات خارجی———————————————————- 44

2-4-2- مطالعات داخلی———————————————————– 44

فصل سوم. روش اجرای تحقیق———————————————- 50

3-1- مقدمه——————————————————————– 51

3-2- روش تحقيق—————————————————————- 51

3-3- جامعه آماري————————————————————— 51

3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری تحقیق————————————————– 52

3-5- حجم نمونه—————————————————————- 52

3-6- روش و ابزار جمع آوري داده‌ها————————————————– 53

3-7- روايي ابزار اندازه گيري——————————————————- 53

3-8- پايایي ابزار اندازه‌گيري——————————————————– 54

3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها—————————————————– 54

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(k-s )————————————————– 55

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها——————————————- 57

4-1- مقدمه——————————————————————– 58

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان————————————- 59

4-3- توصیف متغیر های تحقیق—————————————————— 62

4-4- آزمون فرضیات تحقیق——————————————————– 67

4-5- بررسی تأثیر همزمان مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی———————————– 69

4-6- رتبه بندی ابعاد تعهد———————————————————- 70

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات————————————————— 71

5-1- مقدمه——————————————————————– 72

5-2- نتایج آمار توصیفی———————————————————– 72

5-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی——————————————— 72

5-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق—————————————————– 72

5-2-3- توصیف آماری سؤالات تحقیق————————————————- 74

5-3- نتایج آمار استنباطی———————————————————– 75

5-4- پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق———————————————– 77

5-5- پیشنهادات به محققین آتی—————————————————— 78

5-6- محدودیت‌های تحقیق——————————————————— 78

منابع فارسی——————————————————————– 79

منابع خارجی——————————————————————- 83

پیوست‌ها———————————————————————- 87

– مقدمه

شناخت روش‌های مناسب جهت افزايش رضايت شغلي، تعهد سازماني و در نهايت بهبود عملکرد کارکنان و بهره‌وری سازمان امری حياتي است(دهقان، صدقياني و مرادی، 1390).

تحقیقات نشان می‌دهد که تعهد و رضايت شغلي باعث بهبود عملکرد سازمانی می‌شود(کریستوفر[1]، 2011).

بهبود عملکرد کارکنان و سازمان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان محسوب شود(تاییگو و جیه[2]،2013).

امروزه کارکنان سازمان‌ها، دارايي‌های نامشهود و سرمايه‌های راهبردی سازمان محسوب مي‌شوند که به طور مستقيم بر عملکرد و بهره‌وری سازمان تأثیرگذار هستند(بختیاری، 1386).

کشف و درک رفتار کارکنان در سازمان و بهينه‌سازی آن متناسب با اهداف سازمان از اهميت فوق‌العاده‌ای برای مديران سازمان‌های گوناگون برخوردار است. رفتار سازماني نیز در این رابطه از اساسي‌ترين مباحث سازمان و مديريت است که به بررسي و تحليل رفتار افراد و کارکنان در سازمان مي‌پردازد. از جمله متغيرهای اصلي حوزه رفتار سازماني، رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان است که در پيشرفت کار يک سازمان(سليماني و همکاران، 1387) و بهره‌وری آن نيز نقش ايفا مي‌کند(رابينز، 2002).

بررسي‌ها نشان داده‌اند که با افزايش ميزان رضايت شغلي، خلاقيت و مولد بودن فرد، افزايش انگيزه‌های کاری بيشتر و غيبت از کار کمتر، تعهد سازماني بيشتر و سودآوری کسب و کار افزايش مي‌يابد(دهقان، 1391).

به علاوه، پايين بودن و يا نبودن رضايت شغلي و تعهد سازماني باعث کاهش عملکرد سازمان مي‌شود(گراويل و همکاران[3] ، 2005).

بنابراين، ميزان رضايت شغلي کارکنان يکي از مهم‌ترين شاخص‌های راهبردی در حوزه منابع انساني است که سازمان‌های بسياری از اين شاخص جهت سنجش اثربخشي: فعاليت‌های خود در حوزه منابع انساني استفاده مي‌کنند(دهقان، 1391).

هدف اصلي اين پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است.

فصل اول(کلیات تحقیق) شامل مواردی از قبیل بيان مسأله و اهميت و ضرورت انجام تحقيق و چارچوب نظری تحقیق هدف از انجام تحقيق حاضر بيان شده است و در اين راستا سؤالات و فرضيات مرتبط با موضوع تحقيق عنوان گرديده است و در نهایت قلمرو تحقیق بیان شده است.

 1-2- بیان مسأله

كارايي و توسعه هر سازمان تا حد زيادي به كاربرد صحيح نيروي انساني بستگي دارد. با اين توصيف، سازمان با عملکرد برتر، سازماني است که در يک دوره زماني بلندمدت از راه توانايي انطباق مناسب با تغييرات و واکنش سريع به اين تغييرات، ايجاد ساختار مديريت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابليت‌هاي کليدي و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلي‌ترين دارايي، به نتايجي بهتر از سازمان‌هاي همتراز دست مي‌يابد(وال[4]،2011).

عملکرد شغلی به تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد که باعث افزایش سودهی بلندمدت، نرخ رشد و درآمد رضایت شغلی، بهره‌وری کارکنان و بهبود کیفیت خدمات و محصول می‌شود(تاییگو و جیه[5]،2013).

«مولین» در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش‌آفرینی به شرح زیر تأکید دارد: «ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان‌ها و ارزش‌آفرینی آن‌ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان»(مولین[6]، 2002).

یکی از مسأله‌های اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور در مقایسه با آنچه در شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی؛ بخصوص غرب و ژاپن دیده می‌شود، عدم احساس تعهد سازمانی کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، است. تعهد سازماني در سازمان‌ها تأثیر مثبتي بر عملكرد كاركنان دارد(مسعودي اصل،1391).

تعهد مديريت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، مي‌باشد، با رضايت شغلي و تعهد کارکنان رابطه مستقيم دارد و در نهايت بهبود عملکرد در خدمات‌رساني به مشتريان متأثر از تعهد سازماني و رضايت شغلي کارکنان رده عملياتي است(باباکاس و همکاران[7]، 2003).

زمانی که یک سازمان بوجود می‌آید، برای رسیدن به اهداف خود نیاز به منابع و امکانات دارد. مهم‌ترین عامل در جهت نیل به اهداف سازمان منابع انسانی است. مطالعات مربوط به تعهد سازمانی در دهه‌های اخیر بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. توجه به تحقیقات ویژه تعهد سازمانی نه تنها توسط متفکرین مدیریت صورت گرفته است؛ بلکه روانشناسان سازمانی و صنعتی، و جامعه‌شناسان نیز تحقیقات زیادی را در این زمینه انجام داده‌اند(طالعی، 1390).

شواهد فراوانی بیانگر این است که تعهد سازمانی یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم و پیش‌بینی‌کننده قدرتمند رفتار سازمانی است(گرمابدری، 1390).

از سوی دیگر، تعهد سازمانی در اثربخشی سازمانی نقش مؤثری دارد(همان منبع، 1390).

می‌توان ادعا نمود که بین چندین متغیر پیش‌بین نگرش کاری که روانشناسان صنعتی و سازمانی مورد مطالعه قرار داده‌اند، تنها رضایت شغلی نسبت به تعهد سازمانی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است(آلن[8]، 2007).

افرادی که در سازمان مشغول به کار می‌شوند، میزانی از کار و کوشش و وفاداری خود را به سازمان می‌دهند و در برابر آن درخواستی بیش از پاداش مادی از سازمان دارند. آنان امنیت، احترام، رفتار انسانی، ارتباط اجتماعی با مردم و حمایت جهت دستیابی به هدف‌های خود را خواهانند. اگر سازمان تنها به هدف‌های مادی کارکنان توجه کند و هدف‌های معنوی را نادیده بگیرد، کارکنان در سازمان به عملکرد اندک گرایش می‌یابند؛ زیرا توقعات آن‌ها برآورده نشده است، هرگاه هدف‌های مادی و معنوی افراد از سوی سازمان مورد توجه قرار گیرد، آنان با تمام توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش و کوشش خواهند نمود. با توجه به مطالب فوق‌الذکر مسأله اصلی تحقیق حاضر این است که چه رابطه‌ای بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان وجود دارد؟

 

1-3- چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری روابط موجود ميان متغيرهايي که در پي اجرای فرآيندهايي چون مصاحبه، مشاهده و بررسي پيشينه(ادبيات نظری تحقيق) به دست مي‌آيد را نشان مي‌دهد(سکاران، 1380).

چهارچوب نظری تحقيق حاضر اقتباسی است از نظريه نگرشي «باگزی»[9](1992) و تحقيق ميداني که توسط «باباکاس» و همکاران صورت پذيرفته است. مدل «باگزی» اين موضوع را مطرح مي‌کند که تعهد مديريت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، مي‌باشد، با رضايت شغلي و تعهد کارکنان رابطه مستقيم دارد و در نهايت بهبود عملکرد در خدمات‌رساني به مشتريان متأثر از تعهد سازماني و رضايت شغلي کارکنان رده عملياتي است(باباکاس و همکاران[10]، 2003).

بنابراين در اين تحقيق تعهد مديريت در کيفيت خدمات متغير مستقل تحقيق بوده که با سه عامل آموزش، توانمندسازی و پاداش سنجيده شده است و متغير عملکرد شغلی کارکنان به عنوان متغير وابسته است. بنابراين بر اساس ادبيات نظری و مدل مفهومي ارائه شده بهبود عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به ميزان آموزش، توانمندسازی و پاداش‌های کارکنان وابسته است. مدل مفهومي تحقيق با توجه به متغيرها و فرضيه‌های تحقيق در شکل 1-1 نشان داده شده است.

عملکرد

شغلی

 آموزش
 توانمندسازی
 پاداش
 تعهد مدیریت

 شکل1-1- مدل تحلیلی تحقیق

(اقتباسی از مقاله تأثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان نبی ا… دهقان و همکاران)

 1-4- اهمیت ضرورت انجام تحقیق

در دنیاي پیشرفته و اجتماعی امروز، سازمان‌ها، نظام‌هاي اجتماعی هستند که منابع انسانی، مهم‌ترین عامل اثربخشی و کارایی آن‌ها می‌باشند. آن‌ها براي دستیابی به اهداف خود به کارکنان مؤثر با عملکرد بهینه نیاز دارند و بدون تلاش و تعهد کارکنان خود، به موفقیت دست نمی‌یابند(زکارفر[11]، 2012).

عملکرد شغلی در سازمان‌ها فراوان مورد بررسی قرار می‌گیرد اما این مسأله زمانی اهمیت و ضرورت می‌یابد که درك کنیم، موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. عملکرد شغلی درجه‌اي از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وي تعریف می‌شود(طاهیر سلیمان[12]، 2008).

همچنین «روجلبرگ»[13](2007)، عملکرد را فعالیت‌هایی تعریف کرده است که به طور معمول بخشی از شغل و فعالیت‌هاي فرد است و باید آن را انجام دهد. زندگی در جوامع مبتنی بر دانش، چالش‌هاي جدیدي را براي نیروي کار و همچنین سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد. به منظور بقا و رقابت، توسعه مداوم و یادگیري ضروري است. در این بین مدیران و سرپرستان به عنوان ارکان مهم سازمان، نیاز زیادي به آموزش مهارت‌هاي مدیریتی دارند. مدیران براي اثربخشی باید دیدگاه روشنی نسبت به مهارت‌هاي مورد نیاز مدیریت داشته باشند. به علاوه باید از مهارت‌ها و توانایی‌هاي لازم براي مدیران سطوح مشابه خود و سایر سطوح سازمان مطلع باشند. اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، آنان نخواهند توانست به طور مؤثر کار کرده و بازخورد دریافت نمایند و یا سایر فعالیت‌هاي مربوط به تغییرات کاري و آموزش و رشد فعالیت‌هاي شغلی خود را مهیا نمایند(جنتري و همکاران [14]، 2008).

توجه به کارکنان سازمان در مورد سازمان‌هايي که در محيط‌های رقابتي و تجاری فعاليت مي‌کنند، از اهميت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مديران عالي با علم به اين که تعهد مديريت در چگونگي ارائه خدمات به کارکنان، عامل تعيين‌کننده رفتار آنان در ايجاد برتری در خدمت‌رساني به مشتريان نسبت به رقباست، خود را متعهد به بهبود کيفيت خدمات در قبال کارکنان مي‌دانند. تعهد مديران در چگونگي خدمت‌رساني به کارکنان از طريق فرآيندهايي مانند: توانمندسازی، آموزش و توسعه و پاداش‌ها مي‌تواند منجر به نتايج عاطفي چون تعهد سازماني و رضايت شغلي شود که انعکاس آن در بهبود عملکرد نمايان مي‌شود(دهقان، 1391).

 1-5- اهداف تحقیق  

بر اساس مسأله تبیین شده اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر هستند:

  • سنجش میزان تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
  • سنجش میزان آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش میزان توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش میزان پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش میزان عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • تعیین رابطه بین تعهد مدیران(میزان آموزش و پاداش و توانمندسازی) و میزان عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

1-6- فرضیه‌های تحقیق

بر اساس اهداف تعریف شده، فرضیه‌های این پژوهش به شرح زیر هستند:  

فرضیه اصلی: بین تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

  1. بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
  2. بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
  3. بین سیستم پاداش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق

1-7-1-تعریف نظری

تعهد

تعهد سازماني، نگرش‌هاي مثبت يا منفي افراد نسبت به كل سازمان، نه شغلي كه در آن مشغول به كارند، است و در تعهد سازماني شخص نسبت به سازمان احساس وفاداري قوي دارد و از طريق آن سازمان، خود را مورد شناسايي قرار مي‌دهد(زکی،1390).

عملکرد شغلی

معروف‌ترین تعریف عملکرد توسط «نیلی» و همکاران ارائه شده است: «فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته »(نیلی[15]، 2005).

مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می‌شود: 1) کارایی که توصیف‌کننده‌ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است؛ یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ 2) اثربخشی که توصیف‌کننده‌ی درجه‌ی نیل به اهداف سازمانی است، عبارت است از مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می‌دهند(نیلی، 2005).

 تعداد صفحه :114

14700 تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --