پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم چیرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکيده…………………………………. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1ـ1)مقدمه………………………………. 3

1-2)بيان مساله………………………………4

1-3)ضرورت و اهميت موضوع تحقیق……………………………….. 6

1-4 )اهداف تحقيق……………………………….. 7

1-5 )چهارچوب نظري تحقيق……………………………….. 7

1-6) فرضيه ها……………………………… 8

1-7) تعريف مفهومي و عملياتي متغیرهای تحقیق……………… 9

1-8) قلمروتحقیق………………………..12

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق(بررسی متون)

بخش اول:فن آوری اطلاعات………………………………… 14

2-1-1) مقدمه. ………………………………15

2-1-2) تاريخچة فن آوری اطلاعات………………………………… 16

2-1-3) تشریح مفهوم فن آوری اطلاعات………………………………… 17

2-1-4)ويژگي هاي اطلاعات………………………………… 22

2-1-5) انواع اطلاعات………………………………… 23

2-1-6) سيستم هاي اطلاعاتي……………………………….. 24

2-1-6-1)عوامل انساني موثر بر استقرار سيستم هاي اطلاعات مديريت…………… 25

2-1-7) انواع سیستم ها ی اطلاعاتي……………………………….. 26

2-1-8) سيستم هاي اطلاعاتي ارتباطات الکترونيکي……………………………….. 28

2-1-8-1)آشنايي با اينترنت………………………………… 28

2-1-9)شبکه هاي ارتباطي……………………………….. 30

2-1-9-1)کاربردهاي شبکه………………………………. 31

2-1-9-2)توپولوژي شبکه………………………………. 31

2-1-9-3)شبکه ها از لحاظ جغرافيايي……………………………….. 32

2-1-10) کاربرد فن آوری اطلاعات………………………………… 35

2-1-11) اهميت فن آوری اطلاعات………………………………… 36

2-1-12) مزاياي فن آوری اطلاعات………………………………… 37

2-1-13) اثرات به کارگيري فن آوری اطلاعات در سازمان…………………. 39

2-1-14) پياده سازي فن آوری اطلاعات در سازمان ها…………………………40

2-1-14-1) ديدگاه هاي اساسي در اجراي فن آوری اطلاعات………………… 40

2-1-15) برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات………………………………… 42

2-1-15-1) گام هاي مورد نياز براي توسعه کاربري هاي فن آوری اطلاعات در سازمان ها…………. 43

2-1-15-2) موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات………………………………… 43

2-1-16) برنامه ريزي فن آوری اطلاعات………………………………… 44

2-1-16-1)سطوح برنامه ريزي فن آوری اطلاعات………………………………… 45

2-1-17) مدل هاي سنجش فن آوری اطلاعات………………………………… 46

2-1-17-1)مراحل رشد «نولان»……………………………… 46

2-1-17-2)استراتژي ارتباط «پارسونز» ………………………………46

2-1-18) محدوديت هاي فن آوری اطلاعات………………………………… 50

2-1-18-1)موانع به کارگيري فن آوری اطلاعات در سازمان ها……………………………… 50

2-1-18-2)مشکلات برنامه ريزي فن آوری اطلاعات………………………………… 51

2-1-19) مديران و فن آوری اطلاعات………………………………… 53

2-1-20) تصميم گيري در مورد فن آوری اطلاعات………………………………… 55

2-1-20-1)انواع تصميمات از نظر سايمن……………………………….. 56

2-1-20-2)تصميم گيري و سطوح مديريت………………………………… 56

2-1-21) وضعيت فن آوری اطلاعات در ايران و جهان………………………………. 57

2-1-22) سياست ها و برنامه هاي فن آوری اطلاعات در ايران………………………………. 58

بخش دوم:عملکرد مالی……………………………….. 61

2-2-1) مقدمه………………………………. 62

2-2-2)تشریح مفهوم عملکرد مالی……………………………….. 62

2-2-3) اندازه گيري عملکرد………………………………. 63

2-2-4) فرآيند ارزيابي عملکرد………………………………. 65

2-2-5 ) عملکرد شرکت از ديدگاه بازارهاي عوامل……………………………….. 68

2-2-6) عملکرد مالي……………………………….. 71

2-2-7) الگوهاي تبيين عملکرد مالي……………………………….. 72

بخش سوم:پیشینه تحقیق……………………………….. 75

2-3-1)مقدمه………………………………. 76

2-3-1-1)تحقيقات خارجي……………………………….. 76

2-3-1-2)تحقيقات داخلي……………………………….. 81

فصل سوم:روش تحقیق

3-1)مقدمه………………………………. 86

3-2)روش تحقيق……………………………….. 86

3-3) جامعه و نمونه آماري……………………………….. 87

3 -4)روش ها وابزار گردآوری داده ها……………………………… 88

3-4-1)کتابخانه اي……………………………….. 88

3-4-2)پرسشنامه………………………………. 89

3-5) روایي وپايایي پرسشنامه………………………………. 90

3-5-1) روايي……………………………… 90

3-5-2) پايايي……………………………….. 91

3-6)روش ها و ابزار تجزيه وتحليل داده ها……………………………… 92

فصل چهارم:تجزیه تحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1)مقدمه………………………………. 95

4-2 )توصیف متغیرهای تحقیق……………………………….. 95

4-3) بررسی مدل تحقیق و آزمون فرضیات………………………………… 104

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………. 111

5 ـ2) نتيجه گيري……………………………….. 111

5ـ2ـ1) نتايج آمار توصیفی……………………………….. 111

5ـ2ـ2)نتايج آمار استنباطي……………………………….. 115

5-3) پيشنهادهای تحقيق……………………………….. 119

5 ـ4) پيشنهادهايی برای تحقيق های آينده……………………………… 122

5-5)محدودیت های تحقيق……………………………….. 122

منابع………………………………. 123

پیوست الف) پرسشنامه………………………………. 129

پیوست ب)پایایی پرسش های مربوط به متغیرها……………………………… 134

پیوست ج)توصیف متغیرها ………………………………138

پیوست د)توصیف فضای تعریف متغیرها ………………………………141

چکیده:

فن آوری اطلاعات با به ميدان آوردن تجارت الکترونيک[1] باعث بروز نوعي تحول اساسي در مبادله کمي اطلاعات بازرگاني و محصولات و خدمات مورد نياز شده است.از اهدافي که فن آوری اطلاعات دنبال مي کند،کاهش هزينه ها، هوشمندي رقابتي[2]، پاسخگويي سريع نسبت به محيط و رقبا و توانايي این که مشاغل مختص يک شغل را به يکديگر مرتبط نمايد. فن آوری اطلاعات اخيراً به عنوان يکي از منابع توليد در تابع بهره وري قرار گرفته و نقش آن درعملکرد مالی بنگاه ها و صنايع مورد بررسي قرار مي گيرد. امروزه شرکت ها تلاش های بسیاری برای ارايه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند در اين تحقيق سعی شده است رابطه بين سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات وعملکرد مالی شرکت ها نشان داده شود. جامعه مورد بررسی در اين تحقيق ،کليه شرکت هایی است که عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هر سال باشد.روش نمونه گيری در اين تحقيق ،از نوع تصادفی ساده می باشد به طوری که تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.در تحقيق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش ميدانی(پرسشنامه) و مطالعه اسناد موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .جهت آزمون فرضيه ها نيز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از انجام آزمون ها از بین دوازده فرضیه، تنها روابط بین سیستم گزارشات مدیریت با رشد سودآوری شرکت و منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش شرکت تایید نشدند. پس از اعمال اندازه شرکت در مدل تحقیق شرکت های مورد مطالعه به دو دسته شرکت های بزرگ و کوچک تقسیم شدند که نهایتا در شرکت های کوچک روابط بین اتوماسیون اداری با رشد فروش، اتوماسیون اداری با رشد سود آوری، سیستم گزارشات مدیریت با رشد فروش، منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش ، رشد فروش با بازده سهام و رشد سودآوری با بازده سهام شرکت تایید شدند اما در شرکت های بزرگ روابط بین زیرساخت و رشد فروش، زیرساخت و رشد سودآوری، اتوماسیون بارشد فروش،شبکه با رشد فروش، شبکه با رشد سودآوری، منابع انسانی با رشد فروش، رشد فروش با بازده سهام و هم چنین رشد سودآوری با بازده سهام پذیرفته شدند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه جهان شاهد تحولاتي دراقتصاد جهاني است و با سرعت بالايي رو به جلوست.اين تحولات نا شي از تغيير اقتصاد مبتني بر توليد به اقتصاد مبتني بر اطلاعات است.ازسوي ديگر جهاني شدن تجارت در بين کشورها به سرعت در حال گسترش است. بازارهاي ملي کشورها توسط شرکت هاي خارجي و بين المللي (چند مليتي ) تحت نفوذ در آمده است. شرکت هاي تجاري که در تلاش براي حفظ بقا و رقابت با ساير کشورها و شرکت ها هستند، بايد تفکرات و ابزارهاي تجاري خود را جهاني کنند. يکي از اين عرصه هاي رقابت استفاده از فن آوری اطلاعات است. بي شک مديران در سرنوشت سازمان ها و شرکت ها نقش اساسي ايفا مي کنند،در اين امر اطلاعات تاثير بسزايي در موفقيت امور مديران و عملکرد سازمان ها دارد. اطلاعاتي که صحيح به موقع و به روز باشد، توسعه جهاني اينترنت اين اطلاعات را قابل دسترس ساخته است،و فن آوری را براي گرد آوري و انتشار اطلاعات بکار مي برد. فن آوری شامل تمام ابزارهاي پيشرفته براي اصلاح بهبود وبهينه سازي،تحول عملکرد امور مي گردد. فن آوری بايستي به عنوان بخش مهم سازمان ها براي به روز بودن تفکرمديران در جهت پيشرفت عملکرد سازمان ها در نظر گرفته شود. در جهان امروز اطلاعات عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب شده و زندگی انسان و روابط بین آن ها دچار دگرگونی اساسی شده است. فن آوری یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بهره وری است و فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از فن آوری های نوین تاثیر تعیین کننده ای در این خصوص دارد. از عمر فن آوری اطلاعات در جهان شاید بیش از سه دهه نمی گذرد و هرچه آشنایی وتسلط ملت ها نسبت به این پدیده بیشتر می شود، درجه اهمیت آن بیشتر هویدا می گردد. فن آوری اطلاعات نیز خود در حوزه ی فن آوری قرار دارد اما تفاوت آن با فن آوری های عصر صنعت، سرعت در تغییر و انعطاف پذیری آن است. کشورها بدون توجه به این ویژگی نه تنها نمی توانند از مزیت های عصر اطلاعات استفاده کنند بلکه روزبه روز تحت فشار تغییرات فن آوری و جریان سریع اطلاعات مجبور به پذیرش خواسته هایی خواهند بود که شاید سال ها برای رسیدن به آن هزینه های گزافی را پرداخت کرده اند. بنابراین قبل از آن که این پدیده به ابزار منفی تبدیل شود با بها دادن به سرمایه های انسانی و برنامه ریزی صحیح ،می توان از آن در راستای منافع ملی، اقتصادی کردن امور، افزایش مزیت رقابتی، اصلاح سیستم ها، سرعت دهی به فرایندهای کار، کاهش بورکراسی، کنترل هزینه ها و غیره استفاده کرد. به هرحال آنچه واضح به نظر می رسد این که فن آوری اطلاعات با ایجاد یک شبکه گسترده اطلاعاتی که کوچک ترین اتفاقات و اطلاعات را در خود ثبت خواهد کرد به مدیران تصمیم گیرنده کمک می کند که با تجزیه و تحلیل داده های به روز موجود در این شبکه، تصمیماتی اتخاذ و برنامه ریزی هایی را انجام دهند که آینده روشنی را پیش روی آنان و سازمان شان قرار دهند. فن آوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات کنترل و هماهنگی بین عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد.

در این فصل ابتدا مختصرا به بیان مسأله تحقیق ، سپس به ضرورت و اهمیت ، اهداف و چهارچوب نظری تحقیق ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته شده و در نهایت قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق معرفی شدند.

2-1- بیان مسأله

عملکرد مالی شرکت یکی از موضوعات مهم سهامداران و مدیران موسسات انتفاعی است. مدیران با بکارگیری روش های جدید تلاش می کنند تا عملکرد مطلوبی در این زمینه ارایه کنند. عوامل متعددی بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر گذار است و هر شرکتی سعی می کند مجموعه ای از روش های کارا و موثر را برای بهبود فرآیندهای تجاری انتخاب کند.(lee& Kim, 2006, p 44). باید توجه داشت بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی، شاخص های مالی هستند. در کل عملکرد مالی عبارت است از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نایل می آید. اهداف عملیاتی که مدیرعامل شرکت در راستای دست یابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند دربرگیرنده شاخص ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می توان عملکرد مالی یک شرکت انتفاعی را اندازه گیری کرد(خداداد حسینی و همکاران،1385،ص68).

امروزه شرکت های ایرانی تلاش های بسیاری برای ارايه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند. با بررسی عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد روند پر نوسان و بحث انگیز رشد و بازده سرمایه گذاری طی ده سال گذشته بود و این در حالی است که کارشناسان، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر و بیش از این می دانند(رجب زاده،ملک اخلاق،1390،ص 17).برای عملکرد بهتر شرکت ها معمولا در جنبه های مختلفی سرمایه گذاری می کنند که یکی از این جنبه ها، فن آوری اطلاعات است.روند رو به رشد توسعه فن آوری اطلاعات مستلزم برنامه ریزی دقیق و علمی برای کاربری اقتصادی آن است.با توجه به شرایط ضعیف اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، لزوم توجه به کاربردهای اقتصادی آن موضوع ویژه ای است که مورد توجه صاحب نظران و مجریان برنامه های توسعه قرار دارد. از طرفی با توجه به نقش شاخص بازده سرمایه گذاری در تصمیم گیری های مالی، اثربخشی مالی فن آوری اطلاعات موضوع مهمی است که می تواند نقش موثری در نگرش و تمایل بنگاه های اقتصادی برای توسعه آن داشته باشد (خداداد حسینی و همکاران،1385،ص62). بررسی ها نشان می دهند بین سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات و بازده شرکت ها ارتباط دوسویه مثبتی وجود دارد. فن آوری اطلاعات منجر به افزایش توانایی سازمان ها و در نتیجه، افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری می گردد. (Turban, 2004 , p42) بنابر این می توان انتظار داشت که عملکرد شرکت در اقتصاد الکترونیکی امروز به طور فزاینده ای به فن آوری اطلاعات وابسته شود و از آن تاثیر بگیرد (Floyd , 1999 , p53). به کمک فن آوری اطلاعات می توان در سریع ترین زمان اطلاعات مناسب را با کمترین هزینه درباره وجود مشتریان در بازارهای خارجی ، محصولات شرکت های رقیب ، قیمت مواد خام در سراسر جهان برای تصمیم گیری تامین کرد. بنابراین شرکت ها می توانند رویه های تصمیم گیری خود را به طور روزانه بهبود بخشند(کردستانی و هادیلو،1390،ص166). باید توجه داشت که حوزه های سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات در چند بخش تقسیم می شود (کردستانی و هادیلو،1390،ص171)؛ ( مقیم تیرگر،1391،ص174)

1- زیرساخت.

2- اتوماسیون اداری.

3- شبکه و امکانات ارتباطی.

4- سیستم گزارشات مدیریت.

5- منابع انسانی پشتیبان.

با توجه به مطالب بیان شده، محور اصلی این تحقیق متمرکز بر شناسایی عوامل سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

به نظر بسياري از صاحب نظران فن آوری اطلاعات به سرعت درحال گسترش و تکامل است و درتمامي جنبه ها وصنايع مختلف درحال نفوذ است،تا کنون اطلاعات به تنهايي به عنوان سرمايه سازماني تصور نمي شد، فرآيند مديريت هنري فردي تصور مي شد، نه به عنوان فرآيند هماهنگي وسيع جهاني گسترده.اما امروزه اهميت و ضرورت سيستم هاي اطلاعاتي درک شده است،زيرا بيشتر سازمان ها براي موفقيت خود به اين سيستم ها نياز دارند.فن آوری اطلاعات اخيراً به عنوان يکي از منابع توليد در تابع بهره وري قرار گرفته ونقش آن درعملکرد اقتصادي بنگاه ها، کشورها و صنايع مورد بررسي قرار مي گيرد .هدف ازاين بررسي،تحليل موشکافانه يکي از دلايلي است که سبب مي شود برخي بنگاه ها دراستفاده از اين فن آوری به اندازه کافي اثربخشي نداشته باشند(خادمي،1386،ص47).

استفاده از فن آوری اطلاعات در حال حاضر به عنوان يک اصل اساسي براي کسب مزيت رقابتي و رقابت در بازارهاي رقابتي امروزي است. براي اين که يک شرکت بتواند با رقباي داخلي وخارجي روبرو شود نياز به تجهيزاتي دارد که موجب سرعت و بهبود معاملات و مبادلات شرکت شود.استفاده فن آوری اطلاعات در شرکت ها مي تواند در سودآوري، بهره وري و سرعت عملکرد آن ها تاثير بگذارد. انجام اين تحقيق ميتواند به گسترش نظام مند شرکت ها وتشويق مديران براي استفاده از فن آوری اطلاعات کمک کند.به نظر     مي رسد براي آن كه شرکت ها از حالت ايستا خارج و به گردش مستمر دارايي هاي خود بپردازند لازم است هماهنگي هايي ميان محصول ومصرف کننده خود ايجاد نمايند تا بتواند سرمايه هاي گران قيمت خود را تحرك بخشيده و از طريق گردش سريع تر سرمايه حاشيه سود خود را منطقي تر کنند. چنين شرکت هايي بايد بتوانند اطلاعات مصرف کنندگان را بدست آورند و به مراحل توليد و تدارك مواد انتقال دهند تا توليد را با توجه به اطلاعات کافي برنامه ريزي نمايند(رفيعي،1383،ص5).

با توجه به این که شرکت ها به دنبال سود آوری در فضای رقابتی حال حاضر هستند و از طرفی فن آوری اطلاعات و نقش آن در شرکت های انتفاعی روز به روز در حال پر رنگ تر شدن است ، تحقیق پیرامون این مسأله که سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات چگونه و تا چه میزان بر عملکرد مالی شرکت ها موثر است ، ضرورت پیدامی کند. هدف اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش ثروت سهامداران است و برای دستیابی به این هدف از ابزارها ( تصمیمات مدیریتی ) مختلفی بهره می برند که یکی از آن ها سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات است. نتایج تحقیق حاضر میتواند به میزان زیادی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طراحی استراتژی های بهبود آن حائز اهمیت باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 158

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --