پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين جمهوری اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

( رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)

رابطه­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

آقای دکتر ناصر پورصادق

استاد مشاور:

آقای دكتر بهروز رضایی منش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………..1

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع ………………………………………………………………………………………..2

3-1- گزاره های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 5

1-3-1- پرسش های اصلی و فرعی……………………………………………………………………………………… 5

3-1-2- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 5

3-1-3- اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار……………………………………………………………………….. 6

4-1- روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6

4-1-1- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………… 6

4-1-2- قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6

4-1-3- قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 7

4-1-4- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه …………………………………………………………….. 7

4-1-5- روشهای گرداوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن …………………………………………. 7

5-1- روش های تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….. 7

6-1- چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………. 8

7-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………….10

7-1-1- معنویت………………………………………………………………………………………………………. 10

7-1-2- هوش معنوی………………………………………………………………………………………………. 10

7-1-3- رهبری موثق………………………………………………………………………………………………… 11

7-1-4- خودآگاهی ……………………………………………………………………………………………………. 11

7-1-5- شفافیت در روابط ……………………………………………………………………………………….. 11

7-1-6- پردازش متعادل ……………………………………………………………………………………………… 11

7-1-7- جنبه های درونی اخلاق ……………………………………………………………………………………. 11

8-1- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 14

1-2- بخش اول: ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………. 16

2-2-1- هوش و انواع آن…………………………………………………………………………………………. 16

2-2-2- معنویت……………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-2-1- رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت……………………………………………………………. 20

2-2-2-2- تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار ……………………………………………………………… 22

2-2-2-3- تفاوت میان دین و معنویت …………………………………………………………………………….. 23

2-2-3- هوش معنوی …………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-3-1- اجزاء هوش معنوی …………………………………………………………………………………….. 33

2-2-3-2- تعریف عملیاتی هوش معنوی ………………………………………………………………………….. 34

2-2-3-3- کاربرد هوش معنوی در محیط کار ……………………………………………………………….. 35

2-2-3-4- ابعاد هوش معنوی ………………………………………………………………………………. 39

2-2-3-5- هوش معنوی از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………. 41

2-2-3-6- رشد هوش معنوی ……………………………………………………………………………….. 47

2-2-3-7- مولفه های هوش معنوی در اسلام ………………………………………………………. 49

2-2-3-8- نحوه سنجش هوش معنوی در افراد ………………………………………………………. 51

2-2-3-9- نحوه اندازه گیری هوش معنوی با استفاده از مدل ویگلور …………………………… 54

2-2-4- رهبری موثق …………………………………………………………………………………………….. 55

2-2-4-1- تعریف رهبری ……………………………………………………………………………………. 55

2-2-4-2- مروری بر سبک های رهبری ……………………………………………………………….. 61

2-2-4-3- مفهوم موثق بودن ………………………………………………………………………………. 67

2-2-4-4- ابعاد رهبری موثق ……………………………………………………………………………. 74

2-2-4-4-1- خودآگاهی …………………………………………………………………………………… 74

2-2-4-4-2- پردازش متعادل ……………………………………………………………………………. 75

2-2-4-4-3- جنبه های درونی اخلاق ……………………………………………………………….. 76

2-2-4-4-4- شفافیت در روابط ………………………………………………………………………. 77

2-2-4-5-رهبری موثق در محیط کار …………………………………………………………….. 79

1-3- بخش دوم: پیشینه تحقیقات انجام شده ………………………………………………………. 81

2-3-1- تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………… 81

2-3-2- تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………… 97

1-4- بخش سوم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………. 102

1-5- بخش چهارم: مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………… 105

1-6- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………… 106

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 108

3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………..108

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………… 109

3-4- ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………. 110

3-5- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………… 111

3-6- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………. 112

3-7- متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………. 112

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………… 113

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………….. 114

3-10- تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………………………….. 115

3-11- تحلیل معادلات ساختاری ……………………………………………………………………………… 116

3-12- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………….. 117

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 119

4-2- توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي اعضاي نمونه ………………………………………………. 119

4-2-1- جنسيت …………………………………………………………………………………………………….. 120

4-2-2- سن ………………………………………………………………………………………………………….. 121

4-2-3- تجربه کاری………………………………………………………………………………………. 122

4-2-4- وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………….. 123

4-2-5- سطح سازمان ………………………………………………………………………………….. 124

4-3- آمار استنباطی …………………………………………………………………………………….. 125

4-3-1- ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش …………………………………………………. 125

4-3-2- ارزيابي بخش اندازه گيري مدل ……………………………………………………….. 126

4-3-2-1- تحليل عامليت اييدي متغير هوش معنوی …………………………………………… 126

4-3-2-2- تحليل عامليت اييدي متغير رهبری موثق ……………………………………………… 127

4-3-3-1- مدلسازی معادلات ساختاری ………………………………………………………………… 129

4-3-3-2- فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………… 131

4-5- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………….132

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 134

5-2- بررسي اجمالي تحقيق ……………………………………………………………………………. 134

5-3- نتايج حاصل از آمار توصيفي …………………………………………………………………….. 134

5-4- 5نتايج حاصل از آمار استنباطي ………………………………………………………………… 134

5-5- نتايج حاصل از فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………… 135

5-6- نتيجه گيري و پيشنهادات ……………………………………………………………………….. 137

5-6-1- پيشنهاداتي براي سازمان مورد مطالعه …………………………………………………. 138

5-6-2- پيشنهادهايي براي تحقيقات آتی ……………………………………………………………………. 139

5-7- محدوديتهاي و تنگناهاي تحقيق حاضر …………………………………………………………… 140

5-8- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………. 140

منابع و مآخذ

فارسی………………………………………………………………………………………………………………. 141

انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………. 143

فهرست پیوست ها

الف) پرسشنامه هوش معنوی …………………………………………………………………….. 147

ب) پرسشنامه رهبری موثق ………………………………………………………………………………. 150

چکیده:

در شرایط پیچیده، ناپایدار، متغیر، غیرقابل پیش بینی و رقابتی محیط امروزی، رهبر سازمانی نیازمند ایجاد اعتماد افزون تر با کارکنان است. سبک رهبری موثق (اصیل) روش مناسبی برای افزایش اعتماد محسوب می شود. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا میزان اعتماد و موثق بودن رهبری در نزد پیروان بحث کنیم و رابطه این سبک از رهبری را با هوش معنوی بررسی کنیم تا در واقع ببینیم هوش معنوی رهبران با سبک رهبری موثق ایشانرابطه دارد؟ و آیا می توان با ایجاد فضای معنوی در سازمانها روابط میان رئیس و مرئوس بهبود بخشید؟ و سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین میزان هوش معنوی رهبران و موثق بودن آنان نزد زيردستانشان رابطه­ معناداری وجود دارد؟

جامعه آماری تحقیق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین می باشد که با استفاده از روش پژوهش توصیفی، کاربردی و پیمایشی انجام گردید. به تعداد 185پرسشنامه (N=) توزیع گردید. و فرضیه های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصله نشان داد که با 99٪اطمینان بین هوش معنوی و رهبری موثق رابطه­ معنادار وجود دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

با توجه به اینکه معنویت و هوش معنوی در ایجاد ارزشها و دیدگاه های افراد نقش عمده ای ایفا می کند، بررسی این مفهوم در ادبیات کسب و کار بسیار ضروری و حیاتی خواهد بود، چرا که افراد با چیزی بیش از جسم و فکر خود وارد محیط کار می شوند، آنها روح منحصر بفرد خود را هم به محیط کار می آورند و از این طریق بر اثربخشی و کارایی سازمان تاثیر عمده ای می گذارند. شاید به همین دلیل است که اخیراً در واکنش به چالش های اخلاقی و عدم وجود معنویت در دنیای کسب و کار، تئوری رهبری و تحقیقات در پی بیان ادبیات ” رهبری موثق” برآمده اند( الجرا، 2012: 118).رهبران موثق با نشان دادن معیارهای اخلاقی، امانت داری و یکپارچگی، باعث می شوند پیروان، هویت خود را با آنها بازیابند و خود را بعنوان افرادی امین و دارای استانداردهای اخلاقی و یکپارچگی بالا بدانند. بدین ترتیب رهبران موثق هویت اجتماعی پیروانشان را با ایجاد یک حس عمیق از ارزشهای اخلاقی همراه با نمایش سطوح بالایی از صداقت و انسجام، افزایش دهند. همچنین رهبران موثق، سطح بالایی از اعتماد، امید، احساسات مثبت و خوش بینی را در بین پیروان توسعه می دهند که این امر به نوبه خود موجب بهبود عملکرد پیروان و بروز پیامدهای مثبت مرتبط با کار می گردد، این شواهد علت اصلی انتخاب رهبری موثق بعنوان یک متغیر کلیدی برای ایجاد و بهبود پیامدهای مثبتی همچون افزایش معنویت در محیط کار و هوش معنوی افراد در این مطالعه می باشد( کاهه، 1391؛ 9-10). در نتیجه امید بر آن است تا با اتکای بر این تحقیق، مدیران سازمانها به انتخاب بهترین سبک رهبری مبادرت کنند. سبکی که با ایجاد محیط کاری مطلوب موجب افزایش معنویت و هوش معنوی کارکنان گردد تا در نهایت رضایت شغلی و انگیزش بیشتری را شاهد باشیم.

در این فصل ابتدا به بیان مسأله ای که در محیط کسب و کار موردنظر قرار گرفته می پردازیم، پس از لحاظ نمودن ضرورت و اهمیت تحقیق از لحاظ علمی و کاربردی، به بیان چارچوب نظری تحقیق می پردازیم که طی آن مدل اولیه تحقیق و فرضیات را طراحی می کنیم. در ادامه به بیان مختصری از روش تحقیق و گردآوری داده و قلمرو زمانی و مکانی تحقیق خواهیم پرداخت و در پایان واژه ها و اصطلاحات تحقیق را تعریف می کنیم.

1-1- بیان مسئله

همانگونه که رابینز در جدیدترین مطالعاتش بیان می کند؛ امروزه رهبران باید با افرادی که می خواهند تحت هدایت خود داشته باشند، روابطی مبتنی بر اعتماد ایجاد کنند، چرا که هرچه پایداری و قابل پیش بینی بودن سازمانها کاهش پیدا می کند، در تعریف انتظارات و روابط، پیوندهای مبتنی بر اعتماد بیشتر جایگزین قوانین بوروکراتیک می شوندو از سویی دیگر در سالهای اخیر جایگاه معنویت در سازمانها مورد توجه روزافزون مدیران، کارکنان، مشتریان و جامعه قرار گرفته است. اما در ادبیات مربوط به معنویت بعنوان یک پدیده ی فرهنگی که می تواند بر رفتار سازمانی تأثیر بگذارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از ادبیات مربوط به معنویت چنین بر می­آید که افراد با معنویت بالاتر، زندگی کاری سالم­تر، شادتر و پربارتری دارند و از کارایی بالاتری برخوردارند(علی پناهی، 1387، 2). لذا در اين پژوهش سعی شده تا به تعمق در مورد معانی مطرح شده در حوزه هوش معنوی و رهبری موثق و نقد و بررسی آنها به منظور دستیابی به مبنای نظری مناسب در راستای ساخت ابزاری جهت اندازه­گیری آن بپردازیم و تعیین مداخلات مؤثر در افزایش این بُعد از هوش در پژوهش­های بعدی نیز هدف دیگر می باشد. و نهایتاً یافتن پاسخی برای این سوال که آیا بیان مؤلفه­های هوش معنوی راه را برای پرورش مدیرانی موثق هموار می­سازد یا خیر؟ به عبارت ساده تر آیا با سنجش میزان هوش معنوی در مدیران می توان میزان موثق بودن آنها را نیز پیش بینی کرد؟

از آنجايي که فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين داراي کارکناني است که اغلب جانباز يا معلول بوده و از سعه صدر و اعتقادات مذهبي بالايي برخوردار مي باشند،اينگونه ديديم تا ميزان هوش معنوي آنها را سنجيده و ببينيم آيا در کنار اعتقادات قوي مذهبي از روحيه معنوي هم برخوردارند يا صرف داشتن جو سازماني به ظاهر مذهبي باعث شده تا ظاهر افراد و رفتارهاي آنان شبيه افراد معنوي و البته مذهبي گردد؟از سوي ديگر ضمن بررسي ميزان هوش معنوي ايشان مي خواهيم بدانيم آيا داشتن اين هوش باعث وثوق و اعتماد بيشتر شده است يا نه؟ علاوه براين با سنجش ميزان هوش معنوي ميزان اعتماد و کيفيت رابطه موجود بين رئيس و مرئوس در اين سازمان که اغلب از نوع غير رسمي بوده را بررسي خواهيم کرد؟ بطور خلاصه بايد گفت که در اين تحقيق برآنيم که بدانيم آيا با داشتن ضريب هوش معنوي ميزان وثوق و اعتماد کارکنان نسبت به رهبران را دانست؟

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع

این تحقیق بر آن است که باور، اعمال و تعهدات معنوی را با نتایج مثبتی نظیر سلامت روانی و فیزیکی؛ رضایت مادی و ثبات؛ و عملکرد مثبت درون فردی مرتبط کند که باعث بهبود کیفیت بهتر زندگی می گردد( حسینی و همکاران، 2010 : 1).امروزه سازمانها با کارکنان رشد یافته ای مواجه اند که خواستار کار با معنا، کار هدفمند و محیط های کاری مساعد برای پرورش خلاقیت و استعدادهای خویش جهت بالندگی خود هستند. در واقع امروزه بیش از هر زمان دیگر کارکنان خود را در جهانی متلاطم و با تندبادی دائمی می یابند که در حال تجربه ی فقدان معنا در زندگی خانوادگی و کار خود و احساس مداوم ویرانی و فلاکت معنوی هستند. این فقدان معنا، غالباً با احساس یاس و نا امیدی در محیط کار همراه شده که موانع بسیاری برای رشد کارکنان، فقدان معنا و هدف زندگی کاری آنان را به همراه داشته است. از این رو ضرورت الزام یک کاوش و کنکاش معنوی در زندگی کاری آنان را به همراه داشته است ( رستگار، 1385، به نقل از علی پناهی: 14-15).

     آلوین تافلر در سال 1980 بحثی با عنوان ” موج سوم” تکنولوژی مطرح نمود، اما طبق ادعای فراگیر واگنر و جیمز کانلی، اینک ” موج چهارم” حرکت خود را در سازمانها آغاز نموده است، این موج ، سازمان معنویت- محور است. نهضت حرکت برای معنوی ساختن سازمان در هر دو بُعد تئوری و عملی ظاهراً آغاز شده است. این موضوع بعنوان حرکت فرهنگی در همه جهان پذیرفته شده است(فرایا و کانلی، 1999 و به نقل از علی پناهی، 1387: 2). لذا در سالهای اخیر پارادایم جدیدی تحت عنوان جایگاه معنویت در سازمان مورد توجه قرار گرفته است. اما در ادبیات مربوط برای بررسی معنویت بعنوان یک پدیده فرهنگی که ممکن است بر رفتار سازمان تأثیر بگذارد و موجب تغییر در سازمان شود، توجه چندانی صورت نگرفته است(کواترو، 2004: 17). کواترو می نویسد: در طی 12 سال گذشته موضوع معنویت در محیط کار در صحنه کسب و کار و ادبیات مربوطه مطرح شده است(کواترو، 2004: 228). وی در ادامه می افزاید:” در مورد ماهیت معنوی فطری در زندگی سازمانی مطالب زیادی نوشته شده است، اما نه تا آنجا که این معنویت فطری به زبان عملیاتی مدون شده باشد، حداقل اینکه این کار بطور هماهنگ و جامع نبوده است. علت اصلی این امر آن است که ارائه مفهومی از معنویت سازمانی که مورد قبول همگان باشد غیرممکن است، شاید در نتیجه همین نکته بوده است که ریشه های دینی و تئوری های کلاسیک در نهضت جدید معنویت در محیط کار مورد بررسی قرار نگرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 165

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --