پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی روش ها و مکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پايان‌نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد رشته مدیریت M.A

گرایش مدیریت تحول

عنوان:

بررسی روش ها و مکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

استاد راهنما:

دکتر فرشید نمامیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه…………………………….3

1-2-بیان مسئله…………………………… 4

1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق…………………………….. 4

1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق………………………. 5

1-5-اهداف تحقیق…………………………….. 6

1-5-1-هدف کلی…………………………….. 6

1-5-2- اهداف ویژه:…………………………… 6

1-5-3-اهداف کاربردی:…………………………… 6

1-6-فرضیه های تحقیق…………………………….. 7

1-6-1-فرضیه اصلی:…………………………… 7

1-6-2-فرضیه های فرعی:…………………………… 7

1-7-روش تحقیق…………………………….. 7

1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق………………………. 7

1-9-روش نمونه گیری…………………………….. 8

1-10-ابزار گردآوری داده ها…………………………… 8

1-11-تعريف واژه ‏ها…………………………… 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه……………………………. 11

2-2-بیان مسئله……………………………. 12

2-3-تاریخچه پولشویی…………………………….. 13

2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران……………….. 14

2-5-تاریخچه بانک صادرات……………………………… 18

2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی………………… 22

2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)……….22

2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال) ……………………………23

2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا…………………………… 23

2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار……………….. 24

2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)…………24

2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی………….. 25

2-7-آمار مربوط به پول شویی……………………………. 27

2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی…………………………….. 28

2-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی…………………………….. 29

2-9-مکانیزم های پولشویی…………………………….. 32

2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد…..33

2-10-1- پولهاي  خاكستري…………………………….. 33

2-10-2 پولهاي سياه :…………………………… 33

2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون):……………. 34

2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک……………………………… 34

2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد………. 34

2-12-2-حساب های وابستگان؛…………………………… 35

2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛ ……………………………36

2-12-4-حسابهای انتقالی واسط؛…………………………… 36

2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛ ……………………………36

12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛ ……………………………37

2-12-7- حسابهای غیرفعال؛…………………………… 37

2-12-7-1- نقل وانتقال پول……………………………. 37

2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها………………..38

2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها ……………………………38

2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)…………39

2-12-7-5-اسمورفینگ:……………………………39

2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی): ……………………………40

2-12-9-بانک هاي پوسته ای…………………………….. 41

2-12-10-شرکت های بیمه……………………………. 42

2-12-11- صرافی ها ……………………………42

2-12-12-تجارت بین الملل…………………………….. 43

2-12-13-شعب اجاره ای…………………………….. 43

2-12-14-بازار اوراق بهادار……………………………. 45

2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:…………………………….45

2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………. 49

2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:……………………….51

2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:……………………………52

2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی……………….. 53

2-17-1-ريسك اعتباري……………………………..55

2-17-2-ريسک مشتري…………………………….. 55

2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:………………………56

2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:……………………………59

2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم……………… 61

2-19-1- شناسایی مشتری:…………………………… 61

2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:…………………………… 63

2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:…………………………… 65

2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي (تلفن ،سوئيفت و اينترنت)………… 66

2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري…………………….. 67

2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها…………………………… 67

2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:…………………………… 68

2-19-8-نگهداری سوابق:…………………………… 69

2-20-واحد تطبیق:…………………………… 72

2-20-1- الزامات واحد تطبیق:…………………………… 72

2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:…………………………… 73

2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:…………………………… 75

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه……………………………. 83

3-2-قلمرو تحقيق…………………………….. 83

3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق…………………………….. 83

3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق…………………………….. 83

3-3-روش نمونه گیری…………………………….. 84

3-4-تعیین حجم نمونه……………………………. 84

3-5-ابزار گردآوری داده ها…………………………… 85

3-6-بررسی پایایی…………………………….. 85

3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق…………… 86

3-8-تعيين روايي…………………………….. 88

3-9-روش تحقیق…………………………….. 88

3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف……………………………… 88

3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن…………………………….. 89

3-9-3 ضریب همبستگی پیرسون……………………………. 90

3-9-4 رگرسیون خطی…………………………….. 91

3-9-5 آزمون فریدمن…………………………….. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………. 97

4-2) ویژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري………………… 97

4-2-1) توزيع فراواني جنسيت……………………………… 97

4-2-2) توزيع فراواني میزان تحصیلات……………………………… 98

4-2-3) توزيع فراواني گروه سنی…………………………….. 100

4-3) میانگین و انحراف معیار……………………………. 101

4-4-2) آزمون فرضیات……………………………… 103

4-5) مدل مفهومی…………………………….. 107

4-5-1) آزمون دوربین واتسون……………………………. 108

4-3-2) معادله ساختاری…………………………….. 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه……………………………. 112

5-2-نتیجه گیری…………………………….. 113

5-3-پیشنهادهای کاربردی…………………………….. 114

5-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول……………………………114

5-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم…………………………… 114

5-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم…………………………… 114

5-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم…………………………… 115

5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………….. 115

منابع…………………………… 116

پیوستها……………………………123

چکیده:

نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در می آورد. بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. ، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرف فناوري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است.لذا این تحقیق در صدد است روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-0.00) برای دامنه کمتر از 05/0 بدست آمده است فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان می دهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی، کاریابی، پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم وتبدیل آن به اموال پاك است، بطوریکه یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن می گردد.(میرمحمدصادقی، 1377 :77)

مبارزه با پول شويي با کنترل دسترسي به سيستم مالي و جلوگيري ازورود پول کثيف به سيستم مالي آغاز مي شود. بنابراين بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. در اين راستا با عنايت به تجربيات بين المللي در زمينه برنامه هاي مبارزه با پول شويي،کليه بانک هاي خصوصي، دولتي و مؤسسات اعتباري، به منظور مبارزه با پول شويي ملزم به رعايت اصولي هستند که مورد توافق عمومي سازما نهاي بین المللي فعال در زمينه مبارزه با پول شويي و کليه کشورهايي است که داراي قانون مبارزه با پول شويي بوده و برنامه هاي مبارزه با پول شويي را فعالانه دنبال مي کنند. از آنجا که ريسک اشخاص حقوقي بسيار بيشتر ازاشخاص حقيقي است، لازم است ضوابط بانکها براي شناسايي مشتري هاي حقوقي دقيق تر از ضوابط حاکم براي شناسايي و احراز هويت مشتري هاي حقيقي باشد.(ارجمند نژاد,عبدالمحمدی 9:1384).

امروزه پول شويي 2يكي از جرايم عمده مالي در سطح جهان محسوب مي شود و عبارت است ازتبديل يا انتقال يك دارايي با هدف پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن دارايي يا كمك به هر شخصي كه باچنين جرايمي سر و كار دارد. در اقتصاد ايران نيز چند سالي است كه به مقابله با پديده پول شويي توجهي خاص شده است. ( شفيعي وصبوري ديلمي1:1388 ).

در دهه هاي اخير به علت توسعه محصولات و خدمات مالي عرضه شده،پيچيده ترشدن ارتباطات مالي، پيشرفت تکنولوژي و افزايش سرعت جريان هاي پولي در گستره جهان، روش هاي پول شويي بسيار مبتکرانه تر شده اند.

2-1- بیان مسأله

در چند دهه اخير، اقتصاد جهاني با پديده پول شويي و آثارمخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است . بر اساس تخمین صندوق بین المللي پول و بانک جهاني،درآمدهاي نامشروعي که توسط پولشويان در چرخه تطهير و پول شويي قرارمي گيرند، در حدود ٢ تا ٥ درصد تو لید ناخالص جهاني است. همچنين طي اين دوره و با جهاني شدن اقتصاد ، آزادسازي جريان ها ي سرمايه بین المللي،توسعه بانکداري الکترو نيکي و ابداع و به کارگيري ابز ارهاي جديد الکترو نيکي برا ي نقل وانتقال وجوه در سطح بين المللي،پول شويي نيز تا حدودي تسهيل شده است . از اين رو، مقابله با پول شويي نيازمند عزم جهاني و همکار ي کليه کشورها است. (مایرز 1998,به نقل از کشتکار 1:1389).

سوال اساسي اين است كه چرا جرم پول شويي مهم است؟ در واقع اثر اقتصادي و اجتماعي وسيعي كه اين عمل بر اقتصاد كشورها م يگذارد، باعث توجه زياد دولتها به اين امر گشته است. اثرات مستقيم و غير مستقيم بر وجه اقتصاد كلان كشورها از جمله بر تقاضاي پول و رشد اقتصادي و همچنين رابط هاي كه اين عمل با فرار مالياتي دارد، باعث گشته است كه كشورها شروع به بازسازي قوانين و مقررات مالي و بانكي خود نمايند. از جمله موارد مشخص كه مي توان به آن اشاره نمود، با نام كردن حسابهاي افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهاي بي نام مي باشد. اين عمل موجب شناسايي افرادي كه حساب در بانك مي گشايند، شده و در نتيجه عرصه فعاليت تبهكاران محدودتر مي گردد.

در كشور ايران نيز، چند سالي است مبارزه با عمليات پول شويي بانك ها و موسسات اعتباري كه عمدتا غير آگاهانه صورت مي پذيرد، مورد توجه محافل رسمي و دانشگاهي قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، پایان نامه به بررسی روشها ومکانیزم های اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک خواهد پرداخت. (عبدالرضا ملك، محبوبه مدني اصفهاني5:1390).

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در تعریف جرم پول شویی عنوان شد که پول شویی ناظر به عملیاتی برای وصل دنیای مجرمان به دنیای دیگران با اتصال اقتصاد رسمی به اقتصاد غیر رسمی است. شاید این سئوال مطرح شود در حالیکه پول شویی ناظر به شستشوی عواید حاصل از جرم است و برای هر یک از جرم های منشأ نیز مجازات های سنگینی در قوانین کشورها وجود دارد چرا برای پنهان کردن ریشه غیر قانونی مال باید مجازات دیگری در نظر گرفته شود. اعتقاد بر این است که پول شویی جرمی است مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می شود و از سوی دیگر سودآوری جرایم منشأ، مجرمین را قادر می سازد علاوه بر انحلال در روند صحیح اقتصادی کشور پایه های دموکراسی و پیشرفت جامعه را مختلف و پول های کثیف را در گردش اقتصادی وارد و عمدتاً در فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری نمایند در حالی که عواید حاصل شده از طریق معاملات قانونی در یک اقتصاد سالم در کشورهایی که مبتنی بر حکمرانی خوب است در تجارت مشروع و قانونی و به ویژه در طرح های توسعه ای و زیربنایی سرمایه گذاری می شود.

منابع حاصل از جرایم مالی عمدتاً در عملیات غیرقانونی، مجرمانه، فعالیت های تروریستی و خرید کالاهای لوکس و غیره سرمایه گذاری می گردد. این اموال عمدتاً به سوی سرمایه گذاری های پایدار توسعه ای، زیر بنایی و … متمایل نمی گردد.

گروه ویژه موسوم به “”توصیه های چهل گانه”” تدوین شد. که توصیه های مزبور یک بار در سال 1996 مورد اصلاح قرارگرفت بار دیگر در سال 2003 ,همپنین این گروه پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال 2004 توصیه های هشت گانه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم اضافه کردندکه در مجموع به توصیه های گروه ویژه معروف گردید,سرانجام در سال 2012 گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی وسازمانهای ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد,توصیه ها را بازنگری و به روز کرد .(فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی,68:1392)

4-1- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

بحران مالي جاري، چالش های فراوانی را برای کشورهای مختلف در پی داشته است. این بحران موجب شد تا نياز به افزايش شفافيت و اعتماد به سیستمهای مالي کشورها، بیش از پیش اهمیت یابد.از این رو، برخورداری از سازکارهای نظارتی قوی برای مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم،نه تنها برای حفظ اعتماد به سیستم مالی، بلکه برای اطمینان از این که بودجه عمومی تخصیص داده شده برای مقابله با بحران مالی مورد سوء استفاده قرار نگیرد، بسيار با اهميت است.

روشهای مبارزه با پولشویی برای برخی از مشتریان که دایما در حال رفت و آمد به بانکها و موئسسات مالی میباشند به نحوی در ارتباط مستقیم با کار بانک هستند نیز نامی نا آشنا است که اگر کارهای تحقیقی به درستی بز روی روشهای مبارزه با پولشویی صورت بگیرد امکان و زمینه بیشتر آشنایی بیشتر آنها فراهم می شود.تحقیقاتی که بر روی روشهای مبارزه با پولشویی در بانکها صورت می گیرد بی شک از جمله تحقیقاتی است که در نوع خود منحصر به فرد می باشد و می تواند زمینه ساز و راه گشای سایر فعالیتها و مطالعات ،بر روی پولشویی یا راههای مبارزه با آن گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 140

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --