پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تعهد سازماني و مشكلات سازماني

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : بررسی تعهد سازماني و مشكلات سازماني

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان :

بررسی تعهد سازماني و مشكلات سازماني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 5

فصل اول   6

1-1) مقدمه  7

1-2) بیان مسئله  7

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   9

1-4)چارچوب نظري پژوهش     10

1-5) اهداف تحقیق   12

1-6) فرضیه هاي تحقیق   12

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق   13

1-7-1) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر مستقل   13

1-7-2) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته  15

1-7-3) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر تعديل گر  16

1-8) قلمرو تحقیق   16

فصل دوم   17

بخش اول : 18

مدیریت عملکرد  18

2-1-1) مقدمه  19

2-2-1) عملكرد  20

2-3-1) مديريت عملكرد  21

2-4-1) اهميت مديريت عملكرد  24

2-5-1) اهداف مديريت عملكرد  29

2-6-1) مولفه هاي مديريت عملكرد  30

2-7-1) فرآيند و مراحل مديريت عملكرد در سازمان ها 32

2-8-1) ابزار سنجش مديريت عملكرد  36

2-9-1) چالش هاي مديريت عملكرد  39

2-10-1) مزايا و معايب مديريت عملكرد  44

2-11-1) ارزيابي عملكرد  45

2-12-1) اهداف ارزیابی عملکرد  48

2-13-1) ابعاد ارزيابي عملكرد  50

2-13-1) فرآيند ارزيابي عملكرد  52

2-14-1) منابع ارزيابي عملكرد  53

2-15-1) مدل هاي ارزيابي عملكرد سازماني   54

بخش دوم : 59

تعهد سازمانی   59

2-1-2) مقدمه  60

2-2-2) تعهد و تعهد سازماني   61

2-3-2) انواع تعهد  63

2-4-2) فرآيند ايجاد تعهد سازماني   65

2-5-2) ابعاد تعهد سازماني   66

2-6-2) عوامل موثر بر تعهد سازماني   68

2-7-2) پيشنهاداتي براي افزايش تعهد سازماني   74

بخش سوم: 76

عدالت سازمانی   76

2-1-3) مقدمه  77

2-2-3) مفهوم عدالت و عدالت سازماني   78

2-3-3) ابعاد عدالت سازماني   79

2-4-3) عوامل موثر بر درك عدالت سازماني   82

2-5-3) موانع تحقق عدالت در سازمان  83

فصل سوم   88

3-1) مقدمه  89

3-2) روش تحقيق   89

3-3) جامعه آماري تحقيق   90

3-4) حجم نمونه و روش برآورد  91

3-5) روش ها و ابزار جمع آوري اطلاعات    92

3-6) روايي   93

3-7) پايايي   94

3-8 ) محدودیت های تحقیق   96

فصل چهارم   97

4-1) مقدمه  98

4-2) توصیف پاسخ دهندگان تحقیق   99

4-3) توصیف متغیر های تحقیق   105

4-4) آزمون فرضیه های تحقیق: 130

فصل پنجم   150

5-1) مقدمه  151

5-2) نتايج آمار توصيفي   151

5-3 ) نتایج آمار استنباطی   154

5-4) پيشنهاداتي در راستاي تحقيق   159

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آتی   159

منابع و ماخذ  161

ضمائم  168

پرسشنامه  169

جداول  177

چکیده :

تحقیق و بررسی در خصوص نقش عدالت سازمانی در رابطه بین متغیرهای مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی ضمن روشن تر کردن وضعیت و شرایط موجود در جامعه مورد بررسی، می تواند اطلاعات با ارزشی در ارتباط با میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای اجرایی استان گیلان، ایجاد یک بینش جدید در مسئولین و راهکارهایی برای بالا بردن پیوستگی عاطفی کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان و در نتیجه عملکرد بهتر آنها در اختیار ما قرار دهد. پژوهش حاضر در پي بررسي مساله ي مهمي است و آن اين كه بررسي ميشود آيا مديريت عملكرد با تعهد سازماني با توجه به عدالت سازماني رابطه اي دارد؟ روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد. پس از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه نتایج بدست آمده موئد این مطلب بود که نقش عدالت سازمانی در رابطه بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی در جامعه مورد بررسی تائید نگردید و نیز مشخص گردید ساختار مسولیت در سازمانهای اجرایی استان گیلان متناسب نبوده و نیاز به اصلاح و بازبینی مجدد دارد .

كليات تحقيق

1-1) مقدمه

مديران سازمان ها به خوبي دريافته اند كه مهم ترين عامل كسب مزيت رقابتي، منابع انساني ها سازمان هاست، از اين رو توجه به مقوله ي تعهد و وفاداري منابع انساني به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش هاي اختصاص يافته به آن ها و حتي وظايف فرانقشي منابع انساني، يكي از دغدغه هاي جدي مديران سازمان ها محسوب مي شود. دستيابي به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت هر سازمان، بدون عزم جدي و پذيرش دروني و كوشش خود جوش عناصر و كاركنان ميسر نيست. تحقق اين اهداف زماني به نتيجه مي رسد كه هر يك از كاركنان از تعهد دروني و نسبتاً با ثباتي نسبت به اهداف، راهبردها و شيوه هاي وصول و تحقق اهداف سازماني داشته باشند و در عمل به شغل و كار خود دلبستگي داشته باشند.

آن چه دنياي امروز را از دنياي چند دهه قبل سازمان ها متمايز مي نمايد، محيط ناپايدار و پيچيده، رقابت فزاينده، تغيير و تحولات سريع و توسعه ي روز افزون ارتباطات و هم چنين تحولات شگرف دانش مديريت مي باشد كه وجود نظام مديريت عملكرد اثربخش را براي سازمان ها اجتناب ناپذير نموده است؛ عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسان‌ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان‌ها در زندگی اجتماعی، نقش عدالت در ســازمان‌ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان‌های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آن‌ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است.

1-2) بیان مسئله

مطالعات نشان مي­دهند بين عدم تعهد سازماني و مشكلات سازماني چون ترك خدمت ، غيبت ، تاخير ، عدم مشاركت و درگيري فعال نيروي كار و سطح پايين عملكرد و بازدهي نيروي انساني رابطه معنادار و معكوس وجود دارد (استرو و رايلي،1997) . پيامدهاي وجود كاركناني با تعهد كم ممكن است براي سازمان گران تمام شود ، از اينرو لازمست مورد توجه مديريت قرار گيرد(وارد و ديويس ،1995).

تعهد سازماني را مي توان متغيري دانست كه توجه قابل ملاحظه اي را در ادبيات سازماني به خود جلب كرده است (رهنورد و رادمنش، 1382). تعهد سازماني منعكس كننده ي نگرش هاي افراد نسبت به ارزش ها و اهداف سازماني است و بيانگر نيرويي است كه فرد را ملزم مي كند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر، جهت تحقق اهداف سازماني كارهايي را انجام دهد. تعهد سازماني حالتي است كه كاركنان را در جهت كسب اهداف سازماني رهنمود مي كند و شامل شناخت، درگيري و وفاداري كاركنان مي گردد.

از نگاهي ديگر نيز تعهد پاسخي احساسي است كه توسط رفتار، اعتقادات و نگرش افراد سنجيده مي شود و تمام سطوح پائيني و بالايي سازمان را در بر مي گيرد (عوض پور، 1386). به عبارتي تعهد سازماني بيان كننده ي وابستگي روانشناختي به سازمان محل استخدام است و طبق نظر آلن و ماير (1990) ممكن است اشكال متفاوتي داشته باشد (غفوري و گل پرور، 1388). تعهد سازماني از آن جهت مهم است كه با پيامدهاي سازماني مطلوبي مانند كاهش غيبت از كار، كاهش جابه جايي و بهبود عملكرد شغلي رابطه دارد (Jaramillo et al., 2005).

از سوي ديگر مدیریت عملکرد را مي­توان راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان و همچنين پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به سازمان دانست ( ابیلی و موفقی، 1382). يكي از جديدترين مباحث در مديريت به طور عام و در حوزه ي مديريت منابع انساني به طور خاص مفهوم مديريت عملكرد است. اين مفهوم بعد از آن مطرح شد كه اثربخشي پائين شيوه هاي سنتي ارزيابي عملكرد به خصوص در نيل به اهداف استراتژيك سازمان آشكار گرديد (مقيمي و حفيظي، 1388). به زعم دمينگ، مسئوليت شكست اكثر برنامه هاي بهبود عملكرد، سيستم است و نه فرد، وي معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد را به شدت مورد انتقاد قرار داده است (Waite & Stites-Deo, 2000). مديريت عملكرد را مي توان روشي استراتژيك و يكپارچه تعريف كرد، روشي براي فراهم آوردن موفقيتي پايدار براي سازمان ها از طريق عملكرد كاركنان كه در آن سازمان ها كار مي كنند. در يك تعريف ساده مديريت عملكرد عبارت است از مميزي بينش، دانش و توانايي هاي بالقوه و بالفعل منابع انساني، پرورش افراد در راستاي استراتژي هاي سازمان و تعالي افراد سازمان و جامعه (ميرسپاسي، 1388). همچنين مديريت عملكرد فرآيندي است كه از طريق آن سازمان عملكرد خود را با اهداف و استراتژي هاي سازماني و كاركردي منطبق مي نمايد (Kloot & Martin, 2000).

يكي ديگر از مولفه هاي مهم سازماني عدالت سازماني است. رعايت عدالت يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر بقاي سازمان و حفظ آن در بلند مدت است، از اين رو مفهوم عدالت در سير نظريه‌هاي سازمان مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفته است (پورعزت و قلي‌پور، 1387). در حالت كلي عدالت سازماني عبارت است از ادراك يك فرد يا گروهي از انصاف در رفتارهايي كه در يك سازمان با آن‌ها شده است و واكنش رفتاري نسبت به اين گونه ادراكات (Nadiri & Cem, 2010). در همين راستا محققان و پژوهشگران مختلفي روابط بين عدالت سازماني و پيامدهاي رفتاري و نگرشي از قبيل تعهد سازماني و رفتارهاي مدني سازماني را بررسي كرده اند و برخي بيان داشته اند كه عدالت سازماني ادراك شده رابطه ي مثبتي با تعهد سازماني، خشنودي شغلي و رفتارهاي مدني سازماني دارد (Cohen & Spector, 2001; Colquitt, 2001, Liao & Rupp, 2005; Mayer et al., 2007).

پژوهش حاضر در پي بررسي مساله ي مهمي است و آن اين كه بررسي مي شود آيا مديريت عملكرد با تعهد سازماني با توجه به عدالت سازماني رابطه اي دارد؟

 1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نیروی انسانی را از سرمایه های اصلی سازمان می­دانند و به نظر می­رسد شناخت و آگاهی از رفتارهای سازمانی و تاکید بر امور انسانی در سازمان­ها به منظور افزایش سطح کارایی و اثربخشی در سازمان ضرورت دارد از آنجاییکه تعهد سازمانی اساس و محور اثربخشی سازمان است و همچنین مدیریت عملکرد نیز به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف استراتژیک میباشد در این تحقیق به دنبال کنکاش بیشتر عوامل موثر بر رابطه میان آن دو هستیم.

تحقیقات نشان داده است کارکنانی که تعهد بالایی دارند دوست ندارند سازمان را ترک کنند ، به نظم ومقررات توجه کرده و عملکرد بالایی دارندMeyer et al,2010,p3 ). (          

همچنین به نظر می­رسد تحقیق و بررسی در خصوص نقش عدالت سازمانی در رابطه بین متغیرهای مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی ضمن روشن تر کردن وضعیت و شرایط موجود در جامعه مورد بررسی،می تواند اطلاعات با ارزشی در ارتباط با میزان تعهد سازمانی کارکنان جامعه تحت بررسی، ایجاد یک بینش جدید در مسئولین و راهکارهایی برای بالا بردن پیوستگی عاطفی کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان و در نتیجه عملکرد بهتر آنها در اختیار ما قرار دهد. به نظر می رسد مدیران با شناسایی صحیح و به موقع عوامل موثر این تحقیق،بتوانند آگاهانه با وضعیت های مختلف سازمانی برخورد نمایند .

از طرف دیگر اجرای چنین تحقیقاتی علاوه بر افزایش دانش مدیران و دست اندر کاران پیرامون موضوع مورد بررسی، می تواند راهگشای افراد برای ادامه تحقیق در این راستا و در زمینه های دیگر باشد .با توجه به مسائل مطروحه فوق و با توجه به این نکته که هیچ گونه تحقیقی در زمینه بررسی نقش عدالت سازمانی در رابطه بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی در جامعه مورد بررسی صورت نگرفته ، بنابراین ضرورت دارد که این مقوله در سازمان های اجرایی استان گیلان که امور اجرایی استان را بر عهده دارند مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد .

1-4)چارچوب نظري پژوهش

در خصوص ارتباط بين متغيير مستقل و متغيير وابسته اين تحقيق تا كنون مطالعاتي زيادي صورت گرفته است و همچنين مطالعاتي در زمينه نقش عدالت سازماني در رابطه بين آن دو كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  • رابطه ي معناداري ميان تعهد سازماني و عملكرد كارشناسان وجود دارد (حسين زاده,1383) .
  • بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني با توجه به نقش تعديل گري عدالت سازماني رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد (Farndale et all, 2010).
  • عدالت سازماني و مولفه هاي آن در رابطه بين مديريت عملكرد و ابعاد تعهد سازماني (تعهد عاطفي، مستمر و هنجاري) همبستگي مثبت معناداري دارند (Joiner & Bakalis, 2006).

در اين پژوهش رابطه بين مديريت عملكرد و نعهد سازماني با توجه به عدالت سازماني مطابق مدل مفهومي تحقيق (شكل 1-1) بررسي ميشود .

شكل 1-1) نقش عدالت سازماني در رابطه ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني

-5) اهداف تحقیق

اهداف تحقيق حاضر عبارتند از:

سنجش مديريت عملكرد در سازمان هاي اجرايي

سنجش تعهد سازماني كاركنان در سازمان هاي اجرايي

سنجش عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي

سنجش رابطه ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با توجه به عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي.

1-6) فرضیه هاي تحقیق

› فرضیه اصلی پژوهش:

بین مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.

به منظــور بــررسي فرضیــه ی اصلی پـژوهش و همچنین بـا توجـه به اینکه سنجش مديريت عملكرد داراي مولفه هاي 9 گانه اي شامل ساختار مسئوليت سازمان، محتواي اطلاعات عملكرد، انسجام اطلاعات عملكرد، مديريت پذيري اطلاعات عملكرد، احساس مسئوليت، سبك مديريت، جهت گيري عملي سازمان، ارتباطات و بعد همسويي است،9 فرضیه ی فرعی ذیل طرح شدند:

› فرضیه فرعی اول: بین ساختار مسئوليت سازمان و حيطه هاي سه گانه تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.

تعداد صفحه :99

14700 تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --