پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

با عنوان :  بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

رشته : مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

عنوان :

بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

(مطالعه موردی: بانک های خصوصی شهرستان رشت)

استاد راهنما :

دکتر شهرام گیلانی نیا

استاد مشاور :

دکتر حمیدرضا علیپور شیرسوار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-4-1- هدف اصلی ……………………8.

1-4-2 – اهداف فرعی ………8

1-4-3 – هدف کاربردی …….8

1-5- چارچوب نظری.. .9

1-6- فرضیه های تحقیق.. 10

1-7- تعریف متغیرها 10

1-7-1- تعریف مفهومی متغیر ها 11

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرها 13

1-8- قلمرو تحقیق.. 15

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 15

1-8-2- قلمرو مکانی.. 15

1-8-3- قلمرو زمانی.. 15

 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 17

2-2- کارآفرینی.. 17

2-3- ویژگی های کارآفرینان. 18

2-4- سه موج در کارآفرینی.. 20

2-5- انواع كارآفريني.. 23

2-6- کارآفرینی سازمانی.. 23

2-7- مدل هاي كارآفريني سازماني.. 26

2-7-1- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن.. 26

2-7-2- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك…. 27

2-7-3- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران. 28

2-7-4- كارآفريني سازماني تامپسون…..30

2-8- شاخص هاي مناسب در انتخاب كارآفريني سازماني.. 31

2-9- فرآیند کارآفرینی سازمانی.. 32

2-10- موانع و محدودیت های كارآفريني سازماني.. 34

2-11- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی.. 37

2-11-1- انگیزش… 38

2-11-2- مهارت های فردی.. 39

2-11-3- حمایت محیطی ادراک شده. 40

2-11-4- پویایی محیطی ادراک شده ……….40

2-11-5- نگرش… 41

2-11-6- هنجارهای ذهنی.. 42

2-11-7- کنترل رفتاری ادراک شده. 42

2-12- پیشینه تحقیق.. 43

 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 47

3-2- فرآیند اجرای تحقیق.. 47

3-3- روش تحقیق.. 48

3-4- جامعه و نمونه آماری.. 48

3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 49

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 50

3-6-1- روایی.. 51

3-6-2- پایایی.. 52

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها………53

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 55

4-2- آمار توصیفی.. 55

4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 56

4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان. 57

4-2- 3- توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 58

4-2-4- توصیف متغیر انگیزش… 59

4-2-5- توصیف متغیر مهارت های فردی.. 60

4-2-6- توصیف متغیر حمایت محیطی ادراک شده. 61

4-2-7- توصیف متغیر پویایی محیطی ادراک شده. 62

4-2-8- توصیف متغیر نگرش… 63

4-2-9- توصیف متغیر هنجارهای ذهنی.. 64

4-2-10- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده. 65

4-2-11- توصیف متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی.. 66

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 67

4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها ……68

4-5- شاخص های برازندگی مدل 69

4-6- آزمون فرضیه های تحقیق.. 70

4-7- بررسی فرضیه های تحقیق.. 73

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 76

5-2- نتیجه گیری.. 76

5-3- پیشنهادات تحقیق.. 77

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 78

5-5- محدودیت های تحقیق.. 78

 منابع و مآخذ

الف- فارسی.. 79

ب- انگلیسی.. 84

 پیوستها و ضمائم…88.

چکیده انگلیسی ..98

چکیده

امروزه سازمان ها نه تنها، به پرورش رفتار کارآفرینانه جهت رقابت موفق در این محیط متغیر و پیچیده نیاز دارند، بلکه برای ادامه حیات و رشد، باید هرچه بیشتر خلاق و نوآور باشند. از اینرو برای اين كه سازمان ها در بازار، رقابتي تر عمل كنند بايد رويكردي كارآفرينانه داشته باشند. لازمه بهره مندی از مزایای کارآفرینی سازمانی، شناخت دقیق عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بروز رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان است. از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی پرداخته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، بانک های خصوصی شهر رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها تعداد 400 پرسشنامه در 40 شعبه از این شش بانک خصوصی فعال در سطح شهر رشت (هر شعبه 10 عدد پرسشنامه) توزيع گردید كه از اين تعداد، 328 عدد پرسشنامه قابل قبول استخراج شد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمنا در تحقیق حاضر از شیوه نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شده است. در ادامه از مدل یابی معادلات ساختاری جهت آزمون 7 فرضیه مطرح شده در این تحقیق استفاده به عمل آمد. روش تحقیق از نظر هدف، كاربردي و از نوع علّی است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که نگرش، هنجارهای ذهنی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده به طور مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند. همچنین متغیرهای انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده بطور غیرمستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر می گذارند. بعلاوه مشخص گردید که متغیرهای انگیزش و مهارت های فردی بر نگرش تاثیر مثبت داشته و متغیرهای حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده نیز بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر مثبت دارند.

واژگان کلیدی:

کارآفرینی سازمانی، صنعت بانکداری، نوآوری

 فصـل اول

1-1 مقدمه

از مهمترین ویژگیهاي جهان امروز، تغییرات گسترده، افزایش پیچیدگیها و رقابتهاست و سازمانهاي امروزي در محیطی پیچیده و در عین حال پویا فعالیت می کنند. تحولات عظیم و مستمر از خصوصیات این محیط و فضاي کسب و کار است که لزوم توجه به هماهنگی با محیط را پررنگ می کند (737، 2007 ،Menzel et al). از سوی دیگر، اقتصاد جهاني در شرف تحول و ايجاد تغيرات ژرف و اساسي است و بالطبع سازمانهای توليدي و خدماتي نیز از اين امر مستثني نيستند. شرايط محيطي و رقابتی به حدي پيچيده، پويا و نامطمئن است كه سازمانها ديگر نمي توانند تنها با تغيرات روبنايي مانند تغيير روشها، سيستمها، ساختار، فناوري و غيره حيات و بقاي بلندمدت خود را تضمين كنند (668، 2012 ،Boso et al). همچنين آنها نميتوانند فقط با تعدادی از افراد خلاق و كارآفرين و يا اجراي چند طرح كارآفرينانه بر رقباي كوچك، چابك، نوآور، فرصت گرا و كم هزينه فائق آيند (209 ،2011 ،D’Souza and Mulla)، بلکه بايد شرايطي را فراهم كنند تا همه كاركنان روحيه كارآفرينانه پيدا كنند و بتوانند براحتي، مستمر و بطور فردي يا گروهي فعاليتهاي كارآفرينانه خود را به اجرا درآورند. اين مهم مستلزم پياده سازي پديده اي مهم تحت عنوان كارآفريني سازماني است (حسین پور و زارعی وش، 1389، 172-171). كارآفريني سازماني به مفهوم تعهد شركت به ايجاد و معرفي محصولات جديد، فرآيندهاي تازه و سيستمهاي سازماني نوين است (مقدسی، 1388، 3). بعبارت ديگر، كارآفريني سازماني، فرآيندي است كه در آن محصولات يا فرآيندهاي نوآوري شده از طريق القا و ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان بمنظور دستيابي به نتايج نوآورانه برخوردار هستند. اين فرآيند نيازمند تمایل به كارآفرينی است. تمایل به كارآفرينی سازماني، به مفهوم سازي و پياده سازي يك ايده، فرآيند، محصول، خدمت يا يك كسب و كار جديد دلالت دارد (164 ،2010 ،Srivastava and Agrawal). در نتیجه، امروزه شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی به یک ضرورت برای سازمان ها تبدیل شده است. کارآفرینی سازمانی تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی قرار دارد که در این تحقیق، بر اساس مدل تحقیق فینی و همکاران (2013) تاثیر انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده، پویایی محیطی ادراک شده، نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده بر کارآفرینی سازمانی مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

1-2 بیان مسأله

امروزه صنعت بانکداری به عنوان بخشی از بازار خدمات، در تمام دنیا به کسب و کاری کاملاً رقابتی تبدیل شده است. در ایران هم با توجه به تحولاتي كه اخيراً در صنعت بانكداري رخ داده است از جمله،گسترش بانك هاي خصوصي و پيوستن بانك هاي دولتي به بخش خصوصي، رقابت در اين صنعت در حال افزايش است. (محمدیان و شفیع ها، 1387، 55). از طرف دیگر، تا چند سال اخير صنعت بانکداری ایران تحت سلطه كامل بخش دولتي بود و بانکها در یک محيط غيررقابتي و باثبات فعاليت مي كردند و ضرورتی براي توجه به كيفيت خدمات نمي ديدند، اما در سالهاي اخير، ظهور بانکهای خصوصي، فضاي صنعت بانکداری را دگرگون نمود و اکنون رقابت در اين بخش نیز به شدت افزايش يافته است (شاهين و ابوالحسني، 1389). افزایش تعداد بانکها و رقابت میان آنها، پیامدهایی از قبیل کاهش سهم بازار را در پی داشته است. از اینرو بانکها برای بدست آوردن سهم بیشتر از بازار، ناگزیر بدنبال راه هایی جهت کسب رضایت بیشتر و وفاداری مشتریانشان هستند. با توجه به شدت رقابت در صنعت بانکداری، امروزه بسیاری از این بانکها به دنبال ایده های کارآفرینانه و نوآورانه هستند و گرایش و اشتیاق بیشتری به استفاده از کارآفرینی نشان میدهند (352 ،2003 ، Dess et al). پيچيدگي و تلاطم محيط كسب و كار امروز، سازمان ها را وادار كرده تا در پاسخگويي به تغييرات محيطي توانايي هاي خود را افزايش دهند. در پاسخ به تغييرات قابل توجه در محيط كسب و كار، بسياري از سازمان ها اهميت بيشتري به کارآفرینی براي ايجاد ارزش جديد به مشتريانشان قائل مي شوند (مبینی دهکردی، 1391، 48). در واقع، شرایط محیطی یک سازمان و تقاضای گسترده از آن و همچنین وجود فرصت ها و تهدیدات، تصمیم گیری استراتژیک را به یک عنصر کلیدی در سازمان تبدیل نموده است. بهره گیری از کارآفرینی سازمانی و ایده های نوآورانه که سرچشمه آن از درون سازمان است، از جمله استراتژی هایی است که برخی از سازمانها از آن بهره می گیرند. با نهادینه شدن کارآفرینی در سازمان نه تنها افراد سازمان علاقه مند به ایجاد تغییر در محیط پیرامون خود می شوند، بلکه نوآوری های موردنظر سازمان را نیز راحت تر می پذیرند و در نتیجه سازمان سریع تر با محیط وفق می یابد (کمالیان و دیگران، 1389، 184). برخلاف سازمان های محافظه كار که خطرگريز و به دور از نوآوري هستند، سازمان های کارآفرین خطرپذير، نوآور و پيشرو می باشند (یداللهی فارسی و دیگران، 1385، 58). تمایلات كارآفرينانه افراد سازمان يكي از ويژگيهاي اساسي و ضروري براي عملكرد بالاي سازمان مي باشد (مبینی دهکردی، 1391، 48). كارآفريني سازماني يكي از عواملي است كه بيشترين تاثير را بر موفقيت و رشد اقتصادي بنگاه ها، كشورها و دولت ها دارد. ضرورت كارآفريني سازماني ناشي از ناسازگاري و عكس العمل کند سازمان ها نسبت به تغييرات روزافزون، سريع و پيچيده و نامطمئن محيطي بوده و سرعت عمل و نوآوري را به عنوان عوامل كليدي و رمز حيات و بقاي سازمان در صحنه رقابتهاي فشرده امروزي معرفي مي كند (یداللهی فارسی و دیگران، 1385، 56-55). از اين رو شناسایی و توجه به عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی، اولين قدم و اساسي ترين مساله سازمان هاي امروزي محسوب مي شود. كارآفريني سازماني، عنصر مهمي در توسعه اقتصادي و سازماني بشمار مي رود و نه تنها مي تواند براي سازمان هاي بزرگ اهميت داشته باشد، بلكه مي تواند براي سازمان هاي كوچك و متوسط نيز مهم باشد (2004 ،Bohringer and Maurer). بعلاوه، كارآفريني سازماني موجب تغييرات ساختاري، به چالش كشيدن فرهنگ سازمان حاكم، تشكيل گروه هاي كارآفرينانه و ايجاد ديدگاه مشترك بين كاركنان و مديران براي رسيدن به آرمان سازمان و در نهايت كارآفرين شدن سازمان مي شود (یداللهی فارسی و دیگران، 1385، 59). در واقع، كارآفريني سازماني، فرآیندی است که در آن سازمان می کوشد تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی یا تحت پوشش به ثمر برسد. در کارآفرینی سازمانی، یک سازمان محیطی را فراهم می سازد تا اعضا بتوانند در امور کارآفرینی مشارکت کنند و طی آن محصولات، خدمات یا فرآیندهای نوآورانه از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینانه به ظهور می رسند (انصاری و سلمانی زاده، 1388، 172-171). امروزه بسياري از سازمان ها به لزوم كارآفريني سازماني پي برده اند. اين تغيير گرايش در استراتژي سازمان ها در پاسخ به سه نيازي است كه بر آنها تحميل گرديده است: 1) افزايش سريع رقباي جديد، 2) ايجاد حس بي اعتمادي نسبت به شيوه هاي مديريت سنتي در سازمان ها و 3) خروج بهترين نيروهاي كار از سازمان ها و اقدام آنها به كارآفريني مستقل (478، 2012 ،Adonisi and Van Wyk). کارآفرینان سازمانی فاصله میان نوآوران و مدیران سازمان را از بین میبرند، ایده های جدیدی را مطرح و آن ها را به واقعیت های پرسودی تبدیل می کنند، از یک دورنمای قوی برخوردار هستند و شهامت تحقق بخشیدن به آن را نیز دارند، می توانند تصور کنند که چه کسب و کاری و چه تولیداتی مورد نیاز مشتریان می باشد و بالاخره اینکه آنها قادر به ترسیم فرآیند کارآفرینی از ایده تا عمل هستند (کمالیان و دیگران، 1389، 186). پذیرفته شده که کارآفرینی سازمانی براي سازمان هایی که در پی کارآیی و اثربخشی هستند، یک نیاز اساسی است (کاوسی و زنجان طلب، 1390، 218). در نتیجه، كارآفريني سازماني راهبردی است جهت رشد؛ و ابزاري موثر براي دستيابي به مزاياي رقابتي می باشد (یداللهی فارسی و دیگران، 1385، 56). با این تفاسیر و با توجه به تاکیدی که در ادبیات موضوع بر اهمیت و ضرورت كارآفريني سازمانی صورت گرفته، تحقیق حاضر بر آن است تا عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی را در بانک های خصوصی شهرستان رشت بررسی نماید. لذا به منظور دستیابی به هدف مورد نظر سوال پژوهشی ذیل مطرح گردیده است: «عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت کدامند؟».

تعداد صفحه :114

14700 تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --