پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: راهكارهاي غني سازي برنامه ريزي درسي درمدارس عادي ازديدگاه معلمان مقطع دبيرستان شهرتهران درسال تحصيلي 91-90

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

دانشكده علوم انساني (گروه مديريت آموزشي)

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

عنوان

راهكارهاي غني سازي برنامه ريزي درسي درمدارس عادي ازديدگاه معلمان مقطع دبيرستان شهرتهران درسال تحصيلي 91-90

استاد راهنما

دكترمريم افضل خاني

استاد مشاور

دكترحميد شفيع زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان                                                        فهرست مطالب                                       صفحه

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : كليات تحقيق……………………………………………………………………………………. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- بيان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2 – اهميت وضرورت………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-3- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-4- سوالهايي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-5- تعاريف نظري…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق و چارچوب نظري…………………………………………….. 16

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

بخش اول : اهداف آموزشي…………………………………………………………………………………………………………………. 18

بخش دوم : محتواي آموزشي……………………………………………………………………………………………………………… 26

بخش سوم : الگوي تدريس…………………………………………………………………………………………………………………. 68

بخش چهارم : ارزشيابي………………………………………………………………………………………………………………………. 81

بخش پنجم :پيشينه هاي تحقيق…………………………………………………………………………. 116

بخش ششم :چارچوب نظري………………………………………………………………………………………………………………. 131

فصل سوم :روش تحقيق…………………………………………………………………………………….. 136

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 137

3-1- روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………. 137

3-2- جامعه آماري وحجم نمونه……………………………………………………………………………………………………….. 137

3-3- شيوه نمونه گيري……………………………………………………………………………………………………………………… 138

 

3-4-  روش جمع آوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………. 138

3-5- ابزارهاي جمع آوري………………………………………………………………………………………………………………….. 138

3-6-  تعيين روايي وپايايي ابزاراندازه گيري…………………………………………………………………………………….. 138

3-7- شيوه تجزيه وتحليل داده ها…………………………………………………………………………………………………….. 138

3-8-  مراحل انجام تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… 139

فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده ها…………………………………………………………………….. 140                                                                                    

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 141

بخش اول : توصيف آماري ويژگيهاي جمعيت شناسي نمونه پژوهشي…………………………………………… 141

بخش دوم : تحليل استنباطي داده هاي مرتبط بامتغيرهاي تحقيق………………………………………………… 156

فصل پنجم : خلاصه ،نتيجه گيري وپيشنهاد ها……………………………………………………… 172

خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 173

يافته هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 174

بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………….. 176

محدو يت هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 180

پيشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 180

منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 181

منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 181

منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………………………. 187

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………… 189

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 189

پيوست ها

چكيده انگليسي

فهرست نمودارها

نمودار(1-1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

نمودار(2-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

نمودار(3-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

نمودار(4-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

نمودار(5-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146

نمودار(4-1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

نمودار(4-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143

نمودار(4-3)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144

فهرست اشكال

جدول(2-1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

جدول(2-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول(3-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

جدول(4-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

جدول 4-1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

جدول(4-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

جدول(4-3)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143

جدول(4-4)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145

جدول(4-5)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 148

جدول(4-6)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 151

جدول(4-7)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 154

جدول(4-8)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155

جدول(4-9)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159

جدول(4-10)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159

جدول(4-11)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159

جدول(4-12)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 160

جدول(4-13)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 160

جدول(4-14)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

جدول(4-15)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

جدول(4-16)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 162

جدول4-17)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 163

جدول(4-18)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 164

جدول(4-19)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 164

جدول(4-20)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 165

جدول(4-21)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 166

جدول(4-22)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 166

جدول(4-23)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 167

جدول(4-24)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 168

جدول(4-25)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 168

جدول(4-26)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 169

جدول4-27)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 169

جدول(4-28)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 170

جدول (4-29)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 171

 

چكيده

پژوهش حاضر با عنوان راهكارهاي غني­سازي برنامه­ريزي درسي در مدارس عادي از ديدگاه معلمان مقطع دبيرستان شهر تهران درسال تحصيلي 91-90 انجام شد. روش انجام پژوهش، به لحا‌ظ گردآوري داده توصيفي _  پيمايشي به لحاظ هدف پژوهش كاربردي بود. جامعه آماري پژوهش شامل معلمان مقطع دبيرستان ‌شهر تهران درسال تحصيلي 91- 90  به وسيله نمونه­گيري  خوشه­اي تصادفي چند مرحله اي انجام شد و تعداد 340  نفر مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع­آوري شده از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون T تك مولفه اي) استفاده شد. به  منظور جمع­آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 36 گويه  بسته پاسخ  تهيه گرديده و براي برآورد، روايي پرسشنامه از روايي متخصصان و صاحبنظران، استفاده  شده و بعد از اجراي آزمايشي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ پايايي پرسشنامه 94% برآورد شد. يافته هاي پژوهش نشان ميدهد مولفه­هاي مورد مطالعه در اين تحقيق (اهداف، محتوا، روش تدريس، ارزشيابي) و در ميانگين بدست آمده  بين مولفه­هاي  مورد مطالعه  رابطه معنادار وجود دارد. از  بين مولفه­هاي مورد  مطالعه مولفه هاي ، حوزه عاطفي از اهداف آموزشي و محتواي تلفيقي و روش تدريس حل مسئله، و استفاده ارزشيابي استاندارد، پيش بيني كننده هاي معني­داري در غني­سازي  برنامه­ ريزي  درسي به  شمار مي روند.

كليد واژه ها : غني سازي، برنامه درسي، اهداف آموزشي، روش تدريس، محتواي تلفيقي، ارزشيابي

 

 

 

 

مقدمه:

وقوع انقلاب اطلاعاتي از سويي و پيشرفت روز افزون فناوريها از سوي ديگر، نظام آموزشي سنتي را از بسياري جهات به شدت تحت تاثير قرارداده است تحولاتي را به آن متحمل مي­كند. عدم كارآيي نظام پيشين حافظه مدار، در شرايطي كه حجم علم در5-5/5 سال دو برابر ميشود، تغيير رويكرد سنتي به رويكرد حل مسئله، را الزامي كرده است. دنيايي كه امروزه دانش آموزان با آن مواجه هستند در حال تغيير است، عصر فن آوري اطلاعات و ايده جهاني شدن، تربيت، شاخصهاي كسب موفقيت­هاي زندگي را، دگرگون كرده است (منطقي،1384)

توانايي سازگاري بحران ها و نيازهاي عصر جديد، مستلزم آموزش و يادگيري و مهارتهايي چون تفكر انتقادي، يادگيري اجتماعي، تحليل و تفسير اطلاعات و استفاده بهينه از آن در تصميم­گيري به دانش­آموزان است. همگام با تحولات روزافزون علم و تكنولوژي، نظام آموزشي نيز تغييرات را به طور سريع پذيرفته، شايد بيشتر از ساير سازمانها و نظامها عرضه تغيير و تحول گرديده­اند و خود زمينه ساز و سرعت دهنده­اي از تغيير و تحولات به پشتوانه گسترش و توسعه علم و رونق بخشيدن به انديشه و تفكربوده اند. تغيير اهداف برنامه هاي درسي، مواد و محتواي آموزشي و روشها و مسائل آموزشي و به طور كلي تغيير در فرايند ياددهي_ يادگيري و همگاني شدن با نوآوريها امري مسلم انكارناپذير است، با شكوفاسازي اين استعدادهاي بالقوه افراد كاوشگر، آفريننده، مشكل­گشا؛ نوآور، مولد و عامل تغيير را تربيت كند كه شايستگي­هاي فردي و اجتماعي لازم را كسب كنند. بدين ترتيب جامعه­اي ايده­ال ايجاد خواهد شد. و از اين رو از آموزش و پرورش انتظار مي­رود كه در قبال اين سرمايه­هاي عظيم انساني، فضاي آموزشي لازم، فناوريهاي جديد اطلاعاتي و نوآوري در روشهاي آموزشي از اين فرصت استثنايي استفاده كند و از اين رو وظيفه نظامهاي آموزشي نيز در جوامع  امروز سنگين­تر و تعهدات آنها در قبال جامعه و خانواده ها بيشتر گرديده است(شريعتمداري، 1379)

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 201

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com