پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان

رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی

استاد راهنما

دکتر مصطفی نیکنامی

استاد مشاور

دکتر مرتضی  طاهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی در سال 93-94 با روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداری دانشکده‌های ادبیات، اقتصاد، مدیریت، روان شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم سیاسی و علوم اجتماعی است که جمعاً 303 نفر است. نمونه آماری پژوهش حاضر بر اساس جدول مورگان 170 نفر بدست آمد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی استفاده شد. اطلاعات پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه سازمان یادگیرنده ویک و لئون و اثربخشی سازمانی ساخته هوی و همکارانش بدست آمد. پایایی هر دو پرسشنامه بر اساس فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0 و 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام مشخص گردید که از بین پنج مؤلفه سازمان یادگیرنده سه مؤلفه نوآوری، اجرا و برنامه قادر به پیش‌بینی متغیر اثربخشی سازمانی هستند و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد تفاوت معناداری بین دانشکده‌های مختلف از نظر بعد سازمان یادگیرنده وجود ندارد اما از نظر نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی سازمانی بین دانشکده‌های مختلف تفاوت وجود دارد.

 

 کلید واژه‌ها: سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، نوآوری، دانشگاه.

 

فهرست مطالب                                         عنوان                                                              صفحه

                                          

فصل اول: کلیات پژوهش

2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………
6 چهارچوب مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….
7 اهداف کلی و ویژه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………
7 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8 اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8 سؤال‌های کلی و ویژه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….
8 سؤال کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8 سؤال‌های ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………..
8 تعاریف نظری مفاهیم سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………
9 تعریف نظری اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………
10 تعاریف عملیاتی مفاهیم سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………..
10 تعریف عملیاتی اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………..
   
  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  سازمان یادگیرنده
12 یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13 یادگیری در سطح فردی…………………………………………………………………………………………………………………….
13 یادگیری در سطح تیمی یا گروهی…………………………………………………………………………………………………….
14 یادگیری در سطح سازمان………………………………………………………………………………………………………………….
15 تعریف و مفهوم یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………..
16 فرایند یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….
17 انواع یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….
18 تعریف و مفهوم سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………………………………………….
21 تاریخچه سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………………………..
23 تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………..
25 ویژگی‌های سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………….
26 مزایای بالقوه سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………
28 تفاوت میان سازمان یادگیرنده با سازمان‌های سنتی…………………………………………………………………………
29 سازمان یادگیرنده به عنوان مزیت رقابتی پایدار………………………………………………………………………………..
30 سازمان یادگیرنده از دیدگاه دیگر صاحب‌نظران………………………………………………………………………………..
30 سنگه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
31 گاروین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
31 جفارت و مارسیک………………………………………………………………………………………………………………………………
32 مارکوآرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
32 آرگریس و شون…………………………………………………………………………………………………………………………………..
33 واتکینز و مارسیک………………………………………………………………………………………………………………………………
34 مامفورد………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  اثربخشی سازمانی
35 تعریف و مفهوم اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………..
36 اثربخشی فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………
36 اثربخشی گروهی…………………………………………………………………………………………………………………………………
36 اثربخشی سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………
37 بررسی تاریخی مفهوم مفهوم اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………..
39 روش‌های سنتی برای سنجش اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………
40 روش مبتنی بر تأمین هدف………………………………………………………………………………………………………………..
40 روش مبتنی بر تأمین منابع………………………………………………………………………………………………………………..
41 روش مبتنی بر فرآیند درونی……………………………………………………………………………………………………………..
42 روش‌های نوین برای سنجش اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………..
42 روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه‌های ذی‌نفع…………………………………………………………………………………
43 روش مبتنی بر ارزشهای رقابتی…………………………………………………………………………………………………………
45 مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و موارد کاربرد آن‌ها…………………………………………………………………………….
46 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………
49 تئوری‌های اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..
49 دیدگاه لیکرت……………………………………………………………………………………………………………………………………..
50 دیدگاه استیرز……………………………………………………………………………………………………………………………………..
51 دیدگاه کمپل………………………………………………………………………………………………………………………………………
52 دیدگاه پارسونز……………………………………………………………………………………………………………………………………
  پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
53 پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….
58 پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………
61 خلاصه فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………..
  فصل سوم: روش پژوهش
64 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..
64 جامعه‌ی مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..
64 دامنه‌ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..
64 نمونه و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………
65 ابزار اندازه‌گیری و روش نمونه‌گیری داده‌ها………………………………………………………………………………………..
67 روایی و پایایی ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………….
70 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………….
70 روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………
   
  فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
73 یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….
73 توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها………………………………………………………………………………
73 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
74 سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
75 سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………………..
76 سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………………
79 یافته‌های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….
79 بررسی طبیعی بودن توزیع نمونه‌ها…………………………………………………………………………………………………….
79 آزمون سؤالهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………
79 آزمون سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………
80 آزمون سؤال ویژه اول………………………………………………………………………………………………………………………….
81 آزمون سؤال ویژه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………
82 آزمون سؤال ویژه سوم………………………………………………………………………………………………………………………..
   
  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
85 خلاصه و بحث در مورد یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………..
85 خلاصه یافته‌های سؤال اصلی و بحث در مورد آن………………………………………………………………………………………………
86 خلاصه یافته‌های سؤال ویژه اول و بحث در مورد آن……………………………………………………………………………
87 خلاصه یافته‌های سؤال ویژه دوم و بحث در مورد آن………………………………………………………………………..
87 خلاصه یافته‌های سؤال ویژه سوم و بحث در مورد آن……………………………………………………………………….
88 بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..
89 پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………….
90 پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….
92 محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..
   
  فهرست جداول
15 جدول 2-1) تعاریف یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………
17 جدول 2-2) مراحل اصلی فرایند یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….
20 جدول 2-3) سیر تاریخی مفهوم سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………….
24 جدول 2-4) تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده………………………………………………………………
29 جدول 2-5) تفاوت میان سازمان یادگیرنده با سازمان‌های سنتی……………………………………………………
37 جدول 2-6) سیر تاریخی اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………..
44 جدول 2-7) چهار الگوی ارزشهای اثربخشی……………………………………………………………………………………..
45 جدول 2-8) مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و عرصه‌های کاربرد آنها………………………………………………….
51 جدول 2-9) معیارهای اثربخشی سازمانی از دیدگاه استیرز……………………………………………………………..
52 جدول 2-10) مؤلفه‌های مدل اثربخشی سازمانی پارسونز………………………………………………………………..
56 جدول 2-11 خلاصه پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………..
60 جدول 2-12 خلاصه پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………
64 جدول 3-1) شرکت کنندگان پژوهش به تفکیک دانشکده………………………………………………………………
65 جدول 3-2) طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه سازمان یادگیرنده………………………………………………………….
65 جدول 3-3) ابعاد و نمونه سؤالات پرسشنامه سازمان یادگیرنده………………………………………………………
66 جدول 3-4) طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه اثربخشی سازمانی………………………………………………………….
66 جدول 3-5) نمونه سؤالات پرسشنامه اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………
67 جدول 3-6) ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده…………………………………………………….
68 جدول 3-7) ارزش ويژه و درصد واريانس تبيين شده‌ی عامل استخراج شده درمقیاس سازمان اثربخش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
69 جدول 3-8) تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس و بارهای عاملی برای 8 سؤال سازمان اثربخش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
70 جدول3-9) ضرایب پایایی مقیاس………………………………………………………………………………………………………
73 جدول 4-1) توزیع و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت…………………………………….
74 جدول 4-2) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن………………………………………………………….
75 جدول 4-3) توزیع و درصد فراوانی سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان………………………………………………..
76 جدول 4-4) توزیع و درصد فراوانی سابقه خدمت کارکنان……………………………………………………………….
77 جدول 4-5) آماره‌های توصیفی برای مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده………………………………………………….
78 جدول 4-6) آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی به تفکیک دانشکده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………….
79 جدول 4-7) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌های پژوهش…………..
79 جدول 4-8) بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی………….
80 جدول 4-9) نتایج رگرسیون مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر اثربخشی سازمانی در گام آخر…………
81  متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون……t جدول 4-10) ضرایب استاندارد، غیر استاندارد و آمار
81 جدول 4-11) نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به منظور بررسی میزان برخورداری دانشکده‌ها از ابعاد سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………………………………
82 جدول 4-12) نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به منظور بررسی تفاوت نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی به تفکیک دانشکده…………………………………………………………………………………………………………
82 جدول 4-13) نتایج آزمون تعقیبی توکی…………………………………………………………………………………………..
   
  فهرست شکل‌ها
7 شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..
23 شکل 2-1) خاستگاه‌های ظهور و تکامل سازمان یادگیرنده……………………………………………………………..
28 شکل 2-2) تکامل فکری سازمان‌ها……………………………………………………………………………………………………
37 شکل 2-3) ارتباط بین دیدگاه‌های اثربخشی…………………………………………………………………………………….
40 شکل 2-4) بخش‌های مختلف اثربخشی سازمان………………………………………………………………………………
50 شکل 2-5) رابطه میان متغیرهای علتی، میانجی و بازده………………………………………………………………….
   
  فهرست نمودارها
69 نمودار 3-1) نمودار سنگ ریزه‌ی کتل……………………………………………………………………………………..
74 نمودار 4-1) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت………………………………………………………………..
75 نمودار 4-2) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سن……………………………………………………………………….
76 نمودار 4-3) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………..
77 نمودار 4-4) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..
   
  فهرست منابع
93 منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..
97 منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..
   
  پیوست‌ها
پرسشنامه سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………………103
پرسشنامه اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………104
   

 

 

 

مقدمه

“مدیران امروزی دوره‌ای را تجربه می‌کنند که در آن سرمایه واقعی سازمان‌ها دانایی و هوشمندی است. در عصر ما، دیگر سازمان‌ها به انبوهی تولید، ذخایر مالی و فزونی نیروی انسانی خود نمی‌بالند بلکه بالندگی سازمان‌ها، در گرو سرمایه هوشمند و دانش آنهاست. مبنای ثروت‌آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است. آینده از انقلابی خبر می‌دهد که نیروی حرکت آن از اندیشه‌های انسانی سرچشمه می‌گیرد. بی‌شک عصر حاضر، عصر سازمان‌هاست و متولیان این سازمان‌ها، انسانها هستند. انسانهایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم‌ترین منبع قدرت یعنی تفکر، می‌توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان‌ها را پدید آورند. در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها می‌گردد، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. از این رو در عصر حاضر، منابع انسانی دانشگر به عنوان مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده‌ترین دارائی نامشهود قلمداد می‌شوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره‌وری کلیه فرایندهای سازمانی دانست” (طبرسا و احدیان، 1386). اداره سازمان‌های امروزی امری بسیار پیچیده است و راه‌کارهایی که برای اداره سازمان‌ها در گذشته به کار می‌‌‌‌‌‌‌رفت در قرن اقتصاد دانش محور کنونی دیگر کارآمدی خود را از دست داده است (لیائو و همکاران[1]، 2010). به گونه‌ای که پیتر دراکر در کتاب “مدیریت بر آینده ادعا نموده است که از “حالا دانش شاه کلید می‌‌‌‌‌ باشد”و دانش منبع اصلی رقابت برای افراد و به طور کلی برای سازمان می‌باشد (دانش‌فرد و بهرام‌زاده، 1385). احتمال دستیابی به قابلیت مدیریت استراتژیک در قرن 21 برای سازمان‌هایی می‌باشد که این مهم را درک کرده‌اند که بقای آنها وابسته به توانایی تسخیر هوشمندی، زیرکی و فراست، انتقال آن به دانش قابل استفاده و انتشار سریع آن در سطوح سازمانی می‌باشد (شریف‌زاده، 1387). در این میان، الگوی سازمان‌های یادگیرنده، مناسب سازمان‌هایی است که به دنبال عقلانی کردن ساختارها و فرایندهای سازمانی برای تسریع در پاسخگویی، اثربخشی و کارایی مدیریت است (قربانی‌زاده و مشبکی، 1385). برای نخستین بار در نشریه دانشگاه فناوری ماساچوست در مقاله‌ای با عنوان” دگرگونی سازمان‌ها” این تجدید ساختار علمی، سازمان یادگیرنده نام گذاشته شد (آبکنار، 1386).

سازمان یادگیرنده به عنوان بهترین ساختار در دنیایی که تغییر و تحول در آن روزافزون بوده و تمامی سازمان‌ها در آستانه جهانی شدن قرار دارند، می‌باشد. این نوع سازمان، یادگیری چگونه یاد گرفتن را به کارکنان خود می‌آموزد تا به عنوان عناصری خلاق در مواجه با تغییرات، بهترین عملکرد را از خود نشان دهند. در واقع در این نوع سازمان‌ها نیروی انسانی به عنوان مهمترین دارایی و عناصر کلیدی سازمان محسوب می‌شوند و افراد در کانون توجه و اهمیت هستند. این نوع ساختار یکی از رویکردها و مکانیزم‌های اثربخشی در سازمان‌ها و به خصوص سازمان‌های آموزشی و منجمله دانشگاه‌ها می‌باشد. سازمان‌های آموزشی به مثابه مادر سایر سازمان‌ها و یک نهاد حیاتی، در فرایند توسعه هر کشوری است. دانشگاه‌ها نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص برای سایر سازمان‌ها را دارد و مسؤل انتقال میراث فرهنگی، اجتماعی، یگانگی و انسجام اجتماعی در جامعه است. لذا این سازمان نسبت سایر سازمان‌ها بیشتر در معرض حساسیت و قضاوت جامعه قرار دارد و تنها زمانی می‌تواند پاسخگوی نیازها و انتطارات جامعه باشد و خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهد که دانشگاه یادگیرنده شود.

[1]. Liao and et al

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 119

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com