متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان:

رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حمید رحیمیان

استاد مشاور

جناب آقای دکتر مصطفی نیکنامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

  • فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….5

 هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………….7

  • فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول:یادگیری سازمانی یادگیری……………………………………………………………………………………………………………13

  انواع یاگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

 سطوح یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

  یادگیری فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

 یادگیری تیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………17

 یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

 یادگیری سازمانی؛ تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………….18

 سیر تحول مفهوم یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………22

اهمیت یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..23

مزایای یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..25

 بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………25

بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمان……………………………………………………………………………………………………………..26

  حفظ مزیت رقابتی……………………………………………………………………………………………………………………………………27

  توسعه سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

 توسعه مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………..28

 مفاهیم مرتبط با یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………29

. سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..29

  ویژگی سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………………………………….31

 تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………..34

 

بخش دوم:جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………37

 مفهوم جو سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….37

 تعاریف جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….38

نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………….41

 جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف……………………………………………………………………………………………………43

جو سازمانی از نگاه هاجتس………………………………………………………………………………………………………………………..44

 جو سازمانی از نگاه هریسون………………………………………………………………………………………………………………………44

 جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت…………………………………………………………………………………………………………..45

 مطالعات رنسیس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………………….49

 رویکردهای جوّ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..50

. رویکرد ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………………………50

 رویکرد ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

رویکرد تعاملی……………………………………………………………………………………………………………………………………………51

 رویکرد فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

 شاخص‌های جوّ سالم سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….56

 جو سازمانی چگونه عمل می کند………………………………………………………………………………………………………………..57

 تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………….58

مراحل بهبود جو سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………59

.بخش سوم: توانمندسازی روانشناخنی…………………………………………………………………………………………………………62

………………………………………………………………………………………………………………………………63 تعاریف توانمندسازی

 پیشینه توانمندسازی در جهان………………………………………………………………………………………………………………….66

 دلایل توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………………….68

 فرهنگ توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………….70

 موانع توانمندسازی در سازمان………………………………………………………………………………………………………………….72

 موانع ساختاری توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………73

 موانع محیطی توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………73

موانع رفتاری توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………74

رویکردها و ابعاد مختلف توانمندسازی منابع انسانی…………………………………………………………………………………….74

بعد انگیزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

بعد شناختی و فراشناختی………………………………………………………………………………………………………………………….76

 مزایا ی توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………………..80

 مزایای سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

 مزایای فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

 

 پیامدهای توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………….82

پیامدهای نگرشی توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………82

پیامدهای رفتاری توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………….84

شاخصهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………85

  راهبردها، راهکارها و زمینه های توانمندسازی…………………………………………………………………………………………..86

 عوامل موثر بر توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………89

برنامه های توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………89

 برنامه های توانمند سازی های کلیفورد……………………………………………………………………………………………………….89

 برنامه های توانمندسازی ریچارد دف…………………………………………………………………………………………………………..91

  برنامه های توانمندسازی بلانچارد……………………………………………………………………………………………………………….92

 برنامه های توانمندسازی کانتر، باندورا و هاکمن……………………………………………………………………………………………93

 الزامات برنامه های توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………….94

مدل های توانمند سازی……………………………………………………………………………………………………………………………….96

  مدل توماس و ولتهوس………………………………………………………………………………………………………………………………96

.مدل توانمند سازی باون و لاولر…………………………………………………………………………………………………………………..97

 مدل توانمند سازی اسپریتزر……………………………………………………………………………………………………………………..98

مدل آرمانی توانمند سازی نولر……………………………………………………………………………………………………………………100

مدل توانمند سازی کوئین و اسپریتزر…………………………………………………………………………………………………………..101

مدل توانمند سازی خود اثر بخشی آلفرد باندورا…………………………………………………………………………………………..102

 مدل فورد و فوتلر………………………………………………………………………………………………………………………………………103

 مدل توانمند سازی کانگر و کاننگو………………………………………………………………………………………………………………104

 مدل توانمند سازی بلانچارد و زیگارمی……………………………………………………………………………………………………….106

 علایم توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………..108

بخش سوم: پیشینه های مرتبط با تحقیق

پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………109

پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………….112

فصل سوم: روش تحقیق

 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

جامعه و نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116

 روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………..116

ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….116

روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….119

شیوه اجرای ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..120

 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..120

فصل چهارم: یافته های تحقیق

 توصیف آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..123

آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………131

یافته های مربوط با ابعاد متغیر جوّ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..132

یافته مربوط با ابعاد متغیر یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………..133

 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه یافته های توصیفی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….136

فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….147

فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148

.فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..150

جمع بندی،بحث و تفسیریافته ها نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 152

 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….154

پیشنهاد های کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………156

پیشنهاد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….158

.

.محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………160

 

 منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..164

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..168

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار2-1. رودیکردها و ابعاد توانمندی……………………………………………………………………………………90

نمودار 2-2. مدل توانمند سازی توماس و ولتهوس…………………………………………………………………….92

نمودار 2-3. مدل توانمندسازی باون و لاولر……………………………………………………………………………..93

نمودار 2-4. مدل توانمند سازی اسپریتزر…………………………………………………………………………………94

نمودار 2-5 مدل توانمند سازی نوبلر………………………………………………………………………………………..95

نمودار 2-6. مدل توانمند سازی کوئین و اسپریتزر……………………………………………………………………97

نمودار 2-7. مدل توانمند سازی فورد و فوتلر…………………………………………………………………………….97

نمودار 2-8. مدل توانمند سازی کانگر و کاننگو………………………………………………………………………….98

نمودار1-4: نمودار توزیع جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………….110

نمودار2-4: نمودار توزیع وضعیت تاهل آزمودنی ها……………………………………………………………………………..111

نمودار3-4: نمودار توزیع تحصیلات آزمودنی ها…………………………………………………………………………112

نمودار4-4: نمودار توزیع گروه های سابقه کار آزمودنی ها…………………………………………………………………….114

نمودار 5-4: نمودار توزیع وضعیت استخدامی آزمودنی ها…………………………………………………………………….115

نمودار4-7 نمودار توزیع دسته فعالیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………..116

.

 

فهرست جداول

جدول شماره (2-1): تعاریف یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………..16

جدول (2-2).ویژگی های انواع جو سازمانی در مدرسه…………………………………………………………………18

جدول شماره(2-3)   : سیمای ویژگی های سازمانی……………………………………………………………………22

جدول شماره (2-4) ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………..25

جدول 2-5 .سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی…………………………………………………………………………….27

جدول 2-6. مقایسه فرهنگ سنتی با فرهنگ توانمندسازی…………………………………………………………28

جدول 2-7. تلفیق مدلهای توانمندسازی…………………………………………………………………………………..44

جدول 3-1. تطبیق سوالات پرسشنامه یادگیری سازمانی با مولفه های آن…………………………………..110

جدول1-4: توصیف جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………….113

جدول2-4: توصیف وضعیت تاهل آزمودنی ها………………………………………………………………………….114

جدول3-4: توصیف تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………………………………115

جدول4-4: توصیف سابقه کار آزمودنی ها………………………………………………………………………………116

جدول4-5: توصیف وضعیت استخدامی آزمودنی ها………………………………………………………………….117

جدول 4-6: توصیف دسته فعالیت آزمودنی ها…………………………………………………………………………118

جدول7-4: توصیف آماری نمرات خام متغیر جوّ سازمانی و ابعاد آن…………………………………………..120

جدول 4-8: توصیف آماری نمرات خام متغیر یادگیری سازمانی و ابعاد آن………………………………….125

فهرست شکل ها

 

(شکل2-1 )  انواع یادگیری از دیدگاه ادگار شاین…………………………………………………………………….25

شکل شماره ( 2-2) سطوح یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….27

شکل شماره(2-3) مزایای یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………..27

شکل  (2-4): ویژگی سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………28

شکل(2-5)مدل تعاملی ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………….30

شکل(2-6). الگوی نیاز – فشار…………………………………………………………………………………………………33

شکل(2-7)عوامل مرئی و نامرئی جو سازمانی از نظر هاجتس……………………………………………………….35

شکل (2-8). جو مدرسه به عنوان ترکیبی از رفتار مدیر و رفتارهای معلمان…………………………………………36

شکل شماره(2-9).فرایند ایجاد سازمانی در رویکرد ساختاری…………………………………………………………37

شکل (2-11).فرایند ایجاد جو سازمانی در رویکرد تعاملی…………………………………………………………….40

شکل شماره(2-12) رویکرد فرهنگی به جو سازمانی…………………………………………………………………….42

شکل شماره (2-13) پل جو سازمانی…………………………………………………………………………………………44

شکل(2-13) مراحل بهبود جو سازمانی………………………………………………………………………………………46

 

چکیده

توانمندسازی مجموعۀ سیستم ها، روش ها و اقداماتی است که راه توسعۀ قابلیت ها و شایستگی های افراد را به منظور بهبود و افزایش بهره وری، بالندگی، رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به اهداف سازمان فراهم می کند هدف از  پژوهش حاضر  بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی به روش توصیفی_تحلیلی پرداخت.  این تحقیق از لحاظ هدف  توصیفی- پیمایشی  و از نوع همبستگسی می باشد.جامعه آماری تحقیق 900 نفر  از کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی بود که تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از سه پرسشنامه ی یادگیری سازمانی(نیفه،2001)، توانمند سازی روانشناختی (اسپیرتزر،1995) و پرسشنامه جو سازمانی(ساسمن و دیپ1989) استفاده شد.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و دیگر آزمونهای تعقیبی صورت گرفت. یافته ها نشان داد  که، بین توانمند سازی و جو سازمانی(r=0/32) و یادگیری سازمانی(r=0/44) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ همچنین از بین ابعاد جو سازمانی تنها بعد مشخص بودن هدف و از بین ابعاد یادگیری سازمانی تنها چشم انداز مشترک.با توانمند سازی رابطه داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود سازمان ها و بخصوص دانشگاها برای پرورش کارکنانی توانمند،خلاق، پویا و کارآمد به مسئلۀ یادگیری سازمانی و جو سازمانی توجه بیشتری داشته باشند.

واژگان کلیدی :یادگیری سازمانی،جو سازمانی،توانمد سازی روانشنا ختی، فرهنگ سازمانی،شایستگی

 

 

 

مقدمه

جهانی شدن، تغییرات شدید در محیط، رقابت و ترجیحات پویای مشتریان را به ارمغان آورده است که سازمان ها را وادار به انطباق با تغییرات برای بقا و موفقیت کرده است. این تغییرات نه تنها در محیط خارجی مثل محصول، خدمات، فناوری بلکه در محیط داخلی مانند طرز فکر مردم، نگرشها، ارزش ها و اهداف نیز روی داده است. بنابراین در سازمان های رو به رشد نیاز به تجدید نظر و تعریف دوباره ی راهبردهای مقابله ای وجود دارد (میشرا و بسکر[1]، 2010). به منظور توانمندسازی سازمان ها درمقابله با این تغییرات و ایجاد سازمانهای جدید متناسب با شرایط جدید، سازمان ها باید بدانند چطور یاد بگیرند و چگونه خود را با تغییرات پی در پی محیطی تطبیق دهند و تنها سازمان هایی که بر یادگیری سازمانی تأکید و تمرکز کنند قادر به پیش بینی و انطباق با این تغییرات هستند (خانعلیزاده و همکاران، 1389).هم چنین تجارب دهه های گدشته نشان می­دهد سازمان هایی موفق ترند که زودتر، سریع تر و بهتر از رقبا یاد بگیرند به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سال های اخیر مطرح شده و رشد روزافزونی داشته است (بهنامی، 1384)

از سوی دیگر ویژگی سازمان های امروزی پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است و دائماً از محیط اطراف خود تأثیر می پذیرند، و تغییر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. امروزه پیش بینی تغییرات دنیای کنونی غیر ممکن است. با درک این مهم که تغییر جزء لاینفک و ذات سازمان های هزاره ی سوم شده است، اهمیت سازگاری و انطباق با تحولات اخیر در عرصه های مختلف آموزشی، اقتصادی و اجتماعی افزایش می یابد. از این رو داشتن منابع انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و دارائیهای حیاتی سازمان به حساب می آیند، منافع زیادی برای سازمان ها، شرکت های و بنگاه های اقتصادی به دنبال خواهد داشت (فرناندز ومولداگازیو ،[2]2013)

توانمندسازی[3]، مفهومی جدیدی است که هم اکنون نظر بسیاری از اندیشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است.  این مفهوم، که چند بعدی است بر حسب ادراکات و باورهای کارکنان نسبت به نقش خودشان در شغل و سازمان آنها تعریف شده است و حالتهای روانشناختی مختلفی را از جمله احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، احساس خودمختاری، احساس اعتماد و احساس معنی دار بودن شغل به خود اختصاص می دهد(عبدالهی و نوه ابراهیم،1385، ص9) ). به هر حال توانمند سازی فرایندی است که طی آن مدیر و کارکنان کمک می کنند تا توانایی های لازم را کسب کنند بدین صورت که به آنها اختیار می دهد و تلاش آنها را در تصمیمات سازمانی ارج می نهد. همانطوری که انسان از استعداد و توان یادگیری برخوردار است و می تواند از طریق انجام فعالیت های موثر و کشف و اصلاح اشتباهات خود یاد بگیرد سازمان ها نیز از چنین توانایی هایی برخوردارند. از این رو پیشرفت سریع و وسیع فناوری اطلاعات در عصر حاضر و رقابت های آشکار و پنهان روز افزون در دنیا اهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی را دو چندان نموده است. همچنین از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها نیروی انسانی کیفی و توانمند است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری جدید منابع مالی و مادی بیشتر است. تفاوت اصلی سازمان ها را باید در دانایی و نادانی دانست. نقش نیروی انسانی کارآمد توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می باشد(تیمورنژاد، صریی اسفستانیی، ۱۳۸۹ ص38).

از طرفی دیگر با توجه به اینکه  عصر امروز، عصر تغییرات شتابزا و عدم اطمینان نسبت به آینده و کمبود اطلاعات کافی جهت تصمیم گیری مدیران است. تغییراتی که اگر سازمان خود را با آن ها وفق ندهند، چه بسا سازمان به ورطه نابودی کشانده شود. امروز عمده ترین خطر این است که رقبا، در صدد دگرگون ساختن قواعد بازی صنعت برآیند، در این صورت اگر سازمانی بر اساس قواعد خوگرفته خود عمل نمایند، به احتمال زیاد رقبا، منابع چنین  سازمانی را از بین خواهند برد. در مواجهه با چنین خطری مهم ترین واکنشی که برای یک سازمان متصوراست، تغییر و تطبیق مداوم می باشد(تسلیمی و همکاران،1385) و همچنین  جوسازمانی[4] مناسب می تواند در ایجاد انگیزش برای کارکنان، بهبود روحیه کارکنان، مشارکت افراد در تصمیم گیری هاو در ازدیاد خلاقیت و نوآوری موثر باشد و به عنوان بک منبع مهم در تأمین سلامت روانی کارکنان به حساب آید و بالعکس. بنابراین جو سازمانی منجر به تغییر فوری و عمیق در نحوه  انجام کار و عملکرد کارکنان می گردد.(ثابتی،1380)

[1]. Mishra B, Bhaskar A

[2] fernandez, moldogaziev

[3] empowerment

[4] Organization climate

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 168

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه ارائه یک چارچوب مدل‌سازی برای ارزیابی شیوه آموزشی یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری تحت وب

 دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL بر فعالیتهای آموزش...پایان نامه بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر استفاده از فناوری Read more…

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی وگنجینه لغات کودکان پیش دبستانی شهرستان سرپل ذهاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تکنولوژی آموزش عنوان : بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی وگنجینه لغات کودکان پیش دبستانی شهرستان سرپل ذهاب مطالب مشابه را هم Read more…

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارتهای شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت تهران در سال تحصیلی 86-85

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : برنامه ریزی آموزشی عنوان : بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارتهای شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت تهران در سال تحصیلی Read more…