پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسي انطباق عملكرد جاري مديران بر وظايف مديران آموزشي دوره ابتدايي شهرستان پاكدشت با رويكرد مديريت زمان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمسار

 

پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته علوم تربيتي (مديريت آموزشي)

 

 موضوع تحقيق :

بررسي انطباق عملكرد جاري مديران بر وظايف مديران آموزشي دوره ابتدايي شهرستان پاكدشت با رويكرد مديريت زمان

 

 استاد راهنما :

دكتر محمود ابوالقاسمي

 

استاد مشاور :

دكتر رضا ساكي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چكيده…………………………………………………………………………………………………………. ‌أ

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهميت وضرورت مسأله……………………………………………………………………… 7

1-4- اهداف تحقيق: (به تفكيك هدف كلي و هدف هاي جزئي)………………………….. 10

1-5- سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………… 12

1-6- تعاريف نظري و عملياتي متغیرها………………………………………………………… 14

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1- بخش اول: ادبيات تحقيق…………………………………………………………………….. 18

2-1-1- مديريت……………………………………………………………………………….. 18

2-1-1-1- نظري اجمالي بر مديريت و تاريخچه آن در ايران و جهان… 18

2-1-1-2- نظري اجمالي به مديريت آموزشي…………………………………. 20

2-1-1-3- مديريت آموزشي در ايران……………………………………………. 22

2-1-1-4- وظايف مديران از ديدگاه‌هاي مختلف……………………………… 22

2-1-2- ارزيابي عملكرد……………………………………………………………………. 35

2-1-2-1- عملكرد مطلوب چيست؟………………………………………………… 35

2-1-2-2- دلايل ارزيابي عملكرد…………………………………………………… 36

2-1-2-3- چه كسي بايد به ارزشيابي بپردازد؟………………………………. 37

2-1-2-4- شيوه‌هاي ارزيابي عملكرد…………………………………………….. 39

2-1-2-5- مسائل متداول ارزيابي…………………………………………………. 44

2-1-2-6- بازخورد نمودن نتيجه عملكرد………………………………………. 47

2-1-2-7- سنجش ارزش اجتماعي عملكرد در سازمان‌ها و افراد…….. 48

2-1-3- مديريت زمان……………………………………………………………………….. 49

2-1-3-1- تعريف مديريت زمان……………………………………………………. 49

2-1-3-2- اهميت مديريت زمان…………………………………………………….. 51

2-1-3-3- مراحل مديريت زمان……………………………………………………. 53

2-1-3-4- مهمترين عوامل اتلاف وقت…………………………………………… 55

2-1-3-5- از نظر مديريت زمان كارها به چند دسته تقسيم مي‌شوند…. 57

2-1-3-6- راه‌هاي ايجاد وقت……………………………………………………….. 58

2-2- بخش دوم: پيشينه تحقيق……………………………………………………………………. 59

2-2-1- الف:  تحقيقات داخلي…………………………………………………………….. 59

2-2-2- ب : تحقيقات خارجي……………………………………………………………… 67

جمع‌بندي…………………………………………………………………………………………………… 72

 

فصل سوم: روش تحقيق و جمع‌آوري اطلاعات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 75

3-1- روش تحقيق……………………………………………………………………………………… 76

3-2- جامعه آماري و روش انتخاب نمونه آماري:…………………………………………. 77

3-3- ابزار جمع‌آوري اطلاعات:…………………………………………………………………… 77

3-4- اعتبار ابزار سنجش:………………………………………………………………………….. 80

3-5- روايي ابزار سنجش:………………………………………………………………………….. 80

3-6- شيوه تجزيه و تحليل داده‌ها:………………………………………………………………. 80

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 82

4-1-  توصیف داده ها……………………………………………………………………………….. 82

4-2-  تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………… 87

فصل پنجم: نتيجه‌گيري

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 112

5-1- گزارش نتايج……………………………………………………………………………………. 113

5-2- بحث و نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………. 121

5-3- پيشنهادها………………………………………………………………………………………… 123

5-4- محدوديت‌ها……………………………………………………………………………………… 123

منابع………………………………………………………………………………………………………… 126

ضميمه

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول (3-1): توزيع سوال‌هاي بخش اول پرسشنامه براساس سوالات تحقيق……. 79

جدول (3-2): توزيع سوال‌هاي بخش دوم پرسشنامه براساس سوالات تحقيق…… 79

جدول (4-1): بررسي متغير مديريت زمان و مؤلفه‌هاي آن …………………………….. 82

جدول (4-2): بررسي متغير شرح وظايف مديران و مؤلفه‌هاي آن……………………. 85

جدول (4-3): ضریب همبستگی ساده بین مولفه های مدیریت زمان و عملکرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی……………………………………………………………………………………………………. 88

جدول(4-4): مدل به دست آمده از رگرسیون گام به گام با توجه به بیشترین تاثیر متغیرها         89

جدول(4-5): خلاصه تحلیل واریانس در مورد هریک از مولفه های مدیریت زمان 92

جدول(4-6): ضرایب معادله رگرسیون گام به گام (مدل باقی مانده)………………… 94

جدول(4-7): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملكرد مديران دوره ابتدايي در زمينه كيفيت بخشي به آموزش با شرح وظايف…………………………………………………………………. 97

جدول(4-8): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون عملكرد مديران دوره ابتدايي در زمينه تحكيم باورهاي ديني با شرح وظايف آنان…………………………………………………………………………….. 98

جدول(4-9): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملكرد مديران دوره ابتدايي در زمينه ارتقاء كارآمدي و اثربخشي فعاليت مديران و معلمان با شرح وظايف آنان………………….. 99

جدول(4-10): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملكرد مديران دوره ابتدايي در زمينه تقويت انگيزه تحصيلي و ايجاد رقابت سالم بين دانش‌آموزان با شرح وظايف……………… 101

جدول(4-11): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملكرد مديران دوره ابتدايي در زمينه عدالت آموزشي و ايجاد فرصت آموزشي مناسب با شرح وظايف آنان………………………. 102

جدول(4-12): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص يافته از سوي مديران در زمينه كيفيت بخشي به آموزش……………………………………………………………………. 104

جدول(4-13): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون ميزان تناسب زمان اختصاص يافته از سوي مديران در زمينه تحكيم باورهاي ديني…………………………………………………………………………. 105

جدول(4-14): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون ميزان تناسب زمان اختصاص يافته از سوي مديران در زمينه ارتقاء كارآمدي و اثربخش فعاليت مديران و معلمان……………………………… 106

جدول(4-15): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون ميزان تناسب زمان اختصاص يافته از سوي مديران در زمينه تقويت انگيزه تحصيلي و ايجاد رقابت سالم بين دانش‌آموزان…………………. 107

جدول(4-16): نتایج آزمون t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص يافته از سوي مديران در زمينه عدالت آموزشي و ايجاد فرصت آموزشي مناسب………………………………………….. 109

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                              صفحه

2-1 نمودار انگيزش……………………………………………………………………………………. 31

 

چكيده

هدف از اين پژوهش، بررسي انطباق عملكرد جاري مديران بر وظايف مديران آموزشي در مدارس ابتدايي شهرستان پاكدشت با رويكرد: مديريت زمان است. روش اين پژوهش، توصيفي پيمايشي مي‌باشد و جامعه آماري آن كليه مديران دوره ابتدايي شهرستان پاكدشت مي‌باشد كه شامل 107 مدير است. براي برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است كه از جامعه آماري 107 نفري 76 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار اندازه‌گيري اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته، با ضريب پايايي 72/0 و 75/0 آلفاي كرانباخ است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي (فراواني، ميانه، ميانگين، مد، انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون t تك گروهي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام) استفاده شده است.

يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه:

طبق نظرات معلمان، مديران وظايف خود را طبق شرح وظايف انجام مي‌دهند و در انجام اين وظايف زمان مناسب را براي آنها اختصاص مي‌دهند.

واژه‌هاي كليدي: عملكرد مديران، شرح وظايف، مديريت زمان


1-1- مقدمه:

انسان به عنوان اشرف مخلوقات همواره در عرصه گیتی شگفتی آفرین و خلاق بوده است و با قدرت تفکر و اندیشه­ای که خداوند به او ارزانی داشته و با کسب علم و معرفت می­تواند در طول حیاتش منشأ اثرات مفید برای جامعه و مردم در سازمانها باشد.

لازم به ذکر است که جامعه امروز، جامعه سازمانی است. کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا می­آیند، بیشتر سالها رشد و پرورش خود را درسازمانهایی به نام مدرسه می­گذرانند، و پس از فراغت از مدرسه اغلب آنان به نحوی در سازمانهای دولتی، صنعتی، تجاری یا آموزشی مشغل کار می­شوند. امروزه، بخش عمده زندگی ما در سازمانها یا در ارتباط با سازمانها سپری می­شود. در یکی کار می­کنیم و از خدمات و تولیدات سازمانهای دیگر بهره مند می­شویم بعضی از آنها بزرگ و پیچیده­اند نظیر سازمانهای دولتی و صنعتی، دانشگاه­ها و بعضی دیگر کوچک و ساده­اند نظیر شرکتهای خصوصی و مدارس (علاقه­‌بند 1382، ص 3)

همچنین مدیران، به عنوان گردانندگان اصلی سازمانها، نقش مهمی در بهسازی فعالیتهای سازمانی ایفا می­کنند. به دلیل اهمیت این نقش، امروزه، مدیریت به عنوان کار و حرفه­ای تلقی می­شود که اشتغال به آن مستلزم پیش آمادگی و آموزش است (علاقه بند 1382، ص 1)

بنابراین آموزش مدیران و آماده ساختن آنان برای ایفای نقش مدیریت ضروری است، مدیریت آموزشي در مقایسه با سایر مدیريتها از لحاظ تأثیری که در جریان و گردش فعالیتهای آموزشی بر کیفیت فارغ التحصیلانی که وارد دوره­های آموزشی مدیریت می­شوند از اهمیت بیشتری برخوردار است و توجه به مدیریت آموزشی در بردارنده نتیجه آنی و آتی است. نتیجه آنی حاصل از مدیریت کسانی که شرایط و صلاحیت کار در سازمان آموزشی را کسب کرده باشند، بهبود شرایط کار، افزایش رضایت و ایمنی خاطر کارکنان از مدیر و کار و هماهنگ ساختن تلاشها در شکل دهی به امکانات و منابع موجود جهت تحقق اهداف سازمان و در نتیجه تقویت روحیه کارکنان آمادگی بار شکوفایی و خلاقیت، نوآوری و تحرک کارکنان است. نتایج آتی توجه به مدیریت آموزشی تاثير بسزايي است كه مديران آموزشي مي‌توانند در رشد ذهني، شناخت، درك و فهم مديران ديگر داشته باشند بنابراين با تربيت مديران شايسته براي سازمان‌هاي آموزشي می­توان کیفیت تمام حرف موجود در جامعه را رشد داد و در صورت انتخاب مدیران ناشایست در مراکز آموزشی باید سقوط کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش و در نتیجه همه رشته­های آموزشی عالی و بالاخره جامعه و تمامی حرف موجود در آن را پیش­بینی نمود (بهرنگی، 1374، ص 11).

مدیران باید سازمان خود را به سوی آینده­ای ناشناخته هدایت کنند که کامیابی در آن را پر تلاطم نیز به توانمندی آنها در تجسم و درک دنیای پیچیده و انباشته از ظرافت­ها، ناپایداری­ها، و موانع و واقعیت­های انکارناپذیر بستگی دارد (اسفندیاری – 1383)

امروزه اساس مدیریت زمان به صرف اثربخشی اوقات استوار است و تسلط بر زمان تنها رمز موفقیت آدمی به شمار می­آید در مدیریت زمان از فنونی استفاده می­شود که افراد می­توانند با صرف حداقل زمان بیشترین نتایج را بدست آورند . مدیران بايد از هر چیزی که مانع انجام به موقع کارهای مهم می­گردد دوری کنند مدیریت زمان به مدیران شهامت تفویض اختیار را می­دهد و بدین ترتیب می­توانند بهره­وری خود را به حداکثر برسانند (رضائیان، 1380)

هدف اصلی مدیریت زمان کار هوشمندانه و زیرکانه به جای کار سخت است زیرکی به این معنی است که بتوانیم کارها را اولویت بندي کرده و از مهمترین كارها آغاز کنیم برای بالا بردن کارایی و بهره­وری سازمان (جسمی 1379). مدیریت زمان یعنی چه طور از زمان استفاده کنیم نه این که چه طور در وقت صرفه­جویی کنیم.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 147

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com