پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه شیراز

دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت آموزشی

 

ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

 

 

استاد راهنما

دکتر مهدی محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

١-٢- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

١- ٣-  ضرورت و اهميت تحقيق…………………………………………………………………………………………… 8

١- ٤- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-1- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-2- اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………… 11

١- ٥-  سؤالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………. 12

١-  ٦- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-1- ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-6-2- آموزش……………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-3- اثر‌بخشی…………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-4- اثر‌بخشی درونی آموزش……………………………………………………………………………………. 13

1-6-5- اثر‌بخشی بیرونی آموزش…………………………………………………………………………………… 14

١-  ٧- تعريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………………………… 14

1-7-1- ارزیابی اثربخشی درونی……………………………………………………………………………………. 14

1-7-2- ارزیابی اثربخشی بیرونی…………………………………………………………………………………… 14

1-7-3- دوره‌های آموزشی……………………………………………………………………………………………… 14

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل دوم: مباني نظري و پیشینه

الف- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………… 16

٢-١- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2 – آموزش……………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-3 – تفاوت آموزش و پرورش عمومی و آموزش کارکنان در سازمان……………………………… 19

2-4- آموزش در سازمان‌ها……………………………………………………………………………………………………. 20

2-5-  انواع آموزش در سازمان‌ها…………………………………………………………………………………………. 21

2-5-1- آموزش قبل از خدمت………………………………………………………………………………………. 21

2-5-2- آموزش بدو خدمت……………………………………………………………………………………………. 22

2-5-3- آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………………………….. 22

2-5-4- آموزش بعد از خدمت……………………………………………………………………………………….. 23

2-6- آموزش ضمن خدمت………………………………………………………………………………………………….. 23

2-6-1- اهداف آموزش ضمن خدمت كاركنان……………………………………………………………… 24

2-7- مزایای آموزش كاركنان……………………………………………………………………………………………….. 25

2-8- جایگاه، فلسفه و ضرورت اثربخشی آموزشی در سازمان‌ها………………………………………….. 26

2-9- شاخص‌های اثربخشی آموزش……………………………………………………………………………………… 27

2-10- ضرورت تعيين اثر‌بخشي برنامه‌هاي آموزشي…………………………………………………………. 28

2-11- اثربخشی……………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-11-1- تعریف اثر بخشي……………………………………………………………………………………………. 29

2-11-3- مفهوم اثربخشی آموزشی……………………………………………………………………………….. 31

2-11-4- ارزیابی اثربخشی درونی…………………………………………………………………………………. 33

2-11-5- ارزیابی اثربخشی بیرونی………………………………………………………………………………… 35

2-11-6- تعيين‌ بازده‌ آموزش………………………………………………………………………………………… 36

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

2-11-7- ارتقاء كيفيت‌ آموزش……………………………………………………………………………………… 37

2-11-8- ارزيابي اثر‌بخشي دوره‌هاي آموزشي………………………………………………………………. 39

2-11-10- عوامل مؤثر براثربخشي برنامه‌هاي آموزشي……………………………………………….. 41

2-11-11- مؤلفه‌هاي اثربخشي……………………………………………………………………………………… 42

2-11-12- دیدگاه‌های اثر بخشی………………………………………………………………………………….. 43

2-11-13- رویکردهای موجود به اثربخشی………………………………………………………………….. 44

2-11-13-1- رویکرد مبتنی بر تامین هدف…………………………………………………………… 44

2-11-13-2- رویکرد مبتنی بر تامین منابع سیستم…………………………………………….. 45

2-11-13-3- رویکرد مبتنی بر فرایند دروني………………………………………………………… 45

2-11-13-4- رویکرد عوامل استراتژیک………………………………………………………………….. 46

2-11-13-5- رویکرد ارزشهای رقابتی…………………………………………………………………….. 47

2-11-14- مدلهای اثربخشی آموزش…………………………………………………………………………….. 47

2-11-14-1- مدل فرایندی ارزیابی برنامه های آموزشی……………………………………….. 47

2-11-14-2- مدل هدف مدار تايلر…………………………………………………………………………. 48

2-11-14-3- روش اديورنه………………………………………………………………………………………. 48

2-11-14-4- روش دفيليپس………………………………………………………………………………….. 48

2-11-14-5- روش C.I.P.O…………………………………………………………………………………… 49

2-11-14-6- مدل آزمايش اجتماعي……………………………………………………………………… 50

2-11-14-7- روش T.V.S………………………………………………………………………………………. 50

2-11-14-8- روش كرك پاتريك……………………………………………………………………………. 50

2-11-14-8-1- سطح یک ـ واکنش………………………………………………………………… 51

2-11-14-8-2- سطح دوـ یادگیری………………………………………………………………….. 51

2-11-14-8-3- سطح سه ـ رفتار…………………………………………………………………….. 52

2-11-14-8-4- سطح چهارـ نتایج……………………………………………………………………. 53

عنوان …………………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

2-11-14-9- مدل ارزشيابي مبتني بر مدافعه………………………………………………………. 55

2-11-14-10- مدل ورودی ـ فرآیند ـ خروجی……………………………………………………. 55

2-11-14- 11- مدل تلفیقی ارزیابی و اثربخشی آموزشی……………………………………. 55

2-11-14- 12- مدل انگیزشی اثربخشی آموزشی نئو…………………………………………… 56

2-11-14- 13- مدل انتقالی اثربخشی بالدوین و فورد…………………………………………. 57

2-11-14- 14- مدل اثربخشی آموزشی ماتیو و مارتین……………………………………….. 57

2-11-14- 15- مدل انتقال هولتون……………………………………………………………………….. 58

2-12- نقش منابع انسانی در صنعت گردشگری………………………………………………………………… 59

2-13- آموزش منابع انسانی در صنعت گردشگری…………………………………………………………….. 60

2-14- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-14-1- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….. 62

2-14-2- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………. 63

2-15-  جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-15-1- جمع‌بندی فصل………………………………………………………………………………………………. 68

 

فصل سوم: روش شناسی

1-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 71

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 71

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………… 72

3 -4-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………… 72

3-5- ابزارپژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-5-1- مقیاس اثربخشی درونی……………………………………………………………………………………. 73

3-5-2- مقیاس اثربخشی بیرونی…………………………………………………………………………………… 74

عنوان …………………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

3-6- روايي و پايايي………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-7- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 75

3 – 8 – روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………. 76

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-2- يافته‌هاي استنباطي…………………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-1 سؤال اول……………………………………………………………………………………………………………… 78

4-2-2 سؤال دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-2-3 سؤال سوم……………………………………………………………………………………………………………. 80

4-2-4 سؤال چهارم………………………………………………………………………………………………………… 81

4-2-5 سؤال پنجم………………………………………………………………………………………………………….. 82

4-2-6 سؤال ششم………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-7 سؤال هفتم………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-3- خلاصه­ی یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………. 84

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

5-1 سؤال اول: اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی ارائه شده

در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیدگاه کارکنان

آموزش دیده به چه میزان است؟………………………………………………………………………………………….. 86

5-2 سؤال دوم: اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی  بخش خصوصی ارائه شده

در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیدگاه

مدیران به چه میزان است؟…………………………………………………………………………………………………… 87

 

عنوان ………………………………………………………………………………………………… صفحه

5-3 سؤال سوم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی

بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی

و گردشگری از دیدگاه کارکنان آموزش دیده بر حسب مدرک تحصیلی

آنان وجود دارد؟……………………………………………………………………………………………………………………. 89

5-4 سؤال چهارم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی

بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

از دیدگاه کارکنان آموزش دیده وجود دارد؟………………………………………………………………………. 90

5-5 – سؤال پنجم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزش

ی بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی آنان از دیدگاه مدیران وجود دارد؟……………………………. 91

5-6 سؤال ششم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی

کارکنان زن و مرد بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی،

صنایع دستی و گردشگری کارکنان از دیدگاه مدیران وجود دارد؟……………………………………. 92

5-7 سؤال هفتم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی

بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی

و گردشگری آموزش دیده وجود دارد؟…………………………………………………………………………………. 93

5-8-  نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 94

٥-9- محدوديت‌هاي پژوهشي………………………………………………………………………………………………. 95

٥-10- محدوديت اجرايي……………………………………………………………………………………………………… 96

٥-11- پيشنهادات پژوهشي………………………………………………………………………………………………….. 96

5-12- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………….. 97

 

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 98

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 102

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره 2-1:  وجود تمایزآموزش وپرورش عمومی و آموزش کارکنان………………………….. 20

جدول شماره 3-1. توزيع فراواني کارکنان نمونه پژوهش بر حسب مدرك تحصيلي

به تفكيك جنسيت…………………………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول شماره 3-2: ارزش عددی گزینه‌های عبارات…………………………………………………………………. 73

جدول شماره 3-3: ارزش عددی گزینه‌های عبارات…………………………………………………………………. 74

جدول شماره 3-4 : طيف ضرائب همبستگي گویه‌ها با نمره كل

مقیاس‌های اثربخشی درونی و بیرونی………………………………………………………………………………………… 75

جدول شماره 3-5:  ضريب آلفاي كرونباخ مقیاس‌های اثربخشی درونی و بیرونی…………………. 75

جدول شماره 1-4: مقايسه ميانگين كل اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی

با سطوح کفایت مطلوب (Q3) و قابل قبول (Q2)…………………………………………………………………….. 79

جدول شماره 2-4: مقايسه ميانگين اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی

با سطوح کفایت مطلوب (Q3) و قابل قبول (Q2)………………………………………………………………………. 80

جدول شماره 4-3: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه

اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی مختلف…… 81

جدول 4-4. نتايج آزمون تی مستقل جهت مقایسه اثربخشی درونی

دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارکنان زن و مرد……………………………………………………………………….. 81

جدول شماره 4-5: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه

اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه مدیران………………………………………………………………. 82

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 4-6. نتايج آزمون تی مستقل جهت مقایسه اثربخشی بیرونی

دوره‌های آموزشی از دیدگاه مدیران…………………………………………………………………………………………… 83

جدول 4-7. نتايج آزمون تی تست وابسته جهت مقایسه اثربخشی

درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی……………………………………………………………………………………………… 84

 

 

فهرست شکل ها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل شماره 1، فرایند سیستمی آموزش. ………………………………………………………………………………… 26

شکل شماره 2، مفاهیم اثربخشی آموزش. ……………………………………………………………………………….. 32

شکل شماره 3. فراگرد آموزش. …………………………………………………………………………………………………. 39

شکل شماره، 4: مدل چهار سطحی کرک پاتریک……………………………………………………………………… 54

 

چکیده

 اهدف این پژوهش، ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شیراز آنان بود. روش تحقيق آن از نوع توصيفي ـ پيمايشي بود. جامعه آماري پژوهش، شامل کلیه کارکنان و مدیران اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شیراز بود. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای مرحله ای بوده است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته مشتمل بر دو بعد اثربخشی بیرونی و درونی بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و جمع‌آوری گرديد. اطلاعات با استفاده از روشهای آمار استنباطي (تی تست تک نمونه‌ای، تی تست مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه) و با کمک نرم افزار spss تحليل شد. نتایج نشان داد که: 1) کارکنان اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی را پایین‌تر از سطح کفایت مطلوب (Q3) ارزيابي نموده‌اند. 2) مدیران اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی را پایین‌تر از سطح کفایت مطلوب (Q3) ارزيابي نموده‌اند. 3) بین میانگین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارکنان با مدارک تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. 4) بین میانگین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد. 5) بین میانگین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه مدیران تفاوت معناداری وجود ندارد. 6) بین اثربخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

واژگان کليدي: ارزیابی، آموزش، اثربخشی درونی، اثربخشی بیرونی

 

مقدمه

 

 

1-1- کلیات

 

در محیط متغیر امروزی، موفقیت هر سازمانی مستلزم در اختیار داشتن منابع انسانی ماهر و کارآمد است. رقابت، ساختارهای سازمانی، بازارهای امروزی و بازار نیروی کار به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی را به عنوان یک راهبرد ضروری برای مدیران و سازمان، مطرح ساخته است (رینبیرد[1]، 2006).

از جمله مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی، آموزش است (رای[2]، 2006). با توجه به این مطالب، بیشتر سازمان‌ها، پیش از پیش توجه خود را به دوره‌های آموزشی به منظور بهسازی منابع انسانی خویش معطوف داشته‌اند. نقش آموزش و بازآموزی در سازمان به حدی حائز اهمیت است؛ که آموزش یکی از مهم‌ترین دل مشغولی‌های مدیران و سیاست‌گذاران سازمان‌های اثربخش را تشکیل می‌دهند. از آن جایی که سازمان‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای را در زمینه‌ی آموزش انجام می‌دهند، انتظار دارند منافع و دستاوردهای ملموسی به دست آورند. از این رو اهمیت و ضرورت طراحی و اجرای آموزش‌های ضمن خدمت در سازمان‌ها (آموزش کارکنان) به صورت یک امر طبیعی در آمده است، به طوری که همگان بر آن اتفاق نظر دارند. آموزش كاركنان، فرایندی است كه انطباق و سازگاری كاركنان را با محیط متحول سازمان و انطباق بهتر سازمان را با محیط بیرون فراهم می‌آورد. بنابراین سازمان به منظور رسیدن به حد مطلوب اقتصادی و صنعتی، بایستی آموزش نیروی انسانی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و در زمینه تربیت مغزهای متفكر و مبتكر سرمایه‌گذاری كند. از این رو برنامه‌ریزی‌های بزرگ و فراگیر را باید بر پایه اندیشه‌های نو، آفریننده، پویا، پر توان و نگرش‌های سازنده، دیدگاه‌های تازه و تعهد و دلبستگی ژرف منابع انسانی در سازمان‌ها بنا نهاد (جعفری، 1380). با وجود این، آن چه در طراحی و اجرای آموزش اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند، ارزیابی این نوع آموزش‌هاست؛ تا بتوان از نتایج به دست آمده، آموزش‌های تکمیلی و جهت‌داری را در اثربخشی سازمانی طراحی کرد. از این رو فعالیت‌های آموزشی باید به عنوان بخشی جدا نا‌شدنی از هر برنامه‌ی سازمانی، در جهت سازگاری موفقیت آمیز آن سازمان با تحولات آینده باشد. توسعه‌ی انسانی از طریق آموزش به عنوان فرایندی برای بهبود و اعتلای قابلیت و توانایی‌ها، افزایش دانش و آگاهی، و تغییر گرایش و نگرش انسان‌ها، اساسی‌ترین نقش را در بهسازی و توسعه‌ی سرمایه‌های انسانی در سازمان ایفا می‌کند (سید جوادین، 1387).

می‌توان اذعان داشت که از جمله سازمان‌هایی که می‌تواند  نقش مؤثری در توسعه اقتصادي کشورهاي مختلف جهان داشته باشد، سازمان گردشگری است که با رشد صنعت گردشگری مکان‌های دیدنی برای مسافران به سرعت در حال افزایش است. لذا ضرورت آموزش به صورت یك امر طبیعی و حیاتی برای صنعت جهانگردی درآمده است. بنابراین، ارزیابی اثربخشی سیستم آموزش در این صنعت از ابعاد مختلف می‌تواند به عنوان گامی مؤثر در جهت تضمین و توسعه اثربخشی آن به حساب آید.

 

[1] Rainbird

[2] Rea

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 121

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com