پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : قاعده عدالت از منظر فقه امامیه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : قاعده عدالت از منظر فقه امامیه

دانشگاه آزاد اسلامي‌

واحد ياسوج

دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه الهيات

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي «M.A»

گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي

 عنوان:

قاعده عدالت از منظر فقه امامیه

استاد راهنما:

دکتر حسينعلي ملك نسب

 استاد مشاور:

دکتر محمد باقر عامری نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

 

چکيده 1
فصل اول :كليات و مفاهيم
بخش اول: كليات 2
1-1-1- مقدمه 2
1-1-2-بيان مساله 4
1-1-3-پيشينه تحقيق 5
1-1-4-سوالات تحقيق 6
1-1-5-فرضيه هاي تحقيق 6
1-1-6-اهداف تحقيق 6
1-1-7-روش تحقيق 7
1-1-8-ضرورت تحقيق 7
1-1-9- ساختار تحقيق 7
بخش دوم: مفاهيم 8
1-2-1-معني لغوي عدالت 8
1-2-1-2- واژه هایی که درمعنی عدال لغوی به کار رفته اند 9
1-2-1-3-عدالت در اصطلاح علماء فقه 11
1-2-1-4-تعريف فقهي عدالت 15
1-2-1-5- عدالت از ديدگاه علما وانديشمندان 22
1-2-1-6- سابقه تاریخی عدالت درانسان 25
1-2-2-انواع عدالت 27
1-2-3- عدالت فقهی وکلامی 30
1-2-4-عدالت در معنای عرفی 33
1-2-5-ثبات و تغییر احکام اسلام 33
1-2-6- موضوع له عدل و ظلم، موضوع امر ونهی به عدل و ظلم 35
1-2-7-  نسبت بین عدالت فقهی و اخلاقی 36
فصل دوم: عدالت به عنوان قاعده فقهی
2-1- بخش اول : عدالت به عنوان قاعده فقهی 39
2-1-1-دیدگاه فقها در مسئله عدالت 40
2-1-2-راههای احراز عدالت ووثاقت 45
2-1-3- مراتب جرح 46
2-2-1- بخش دوم :اهمیت عدالت به عنوان قاعده 47
2-2-2- فقهای شیعه ، و عنصر عدالت 48
2-2-3- ضابطه قاعده فقهی و تطبیق آن بر قاعده عدالت 48
2-2-4- تقسیمات و اطلاقات عدالت 49
2-2-5- نظریات مطرح در قاعده عدالت 51
2-2-6- اقسام قاعده فقهی و تبیین نوع قاعده عدالت 56
2-2-7- مراتب قاعده عدالت 59
2-2-8- اطلاق و نسبیت عدالت 62
2-2-9- امضایی و تاسیسی بودن عدالت 63
2-2-10- توانایی بشر در فهم مصادیق عدالت 65
2-2-11- نقش عدالت اجتماعي 73
2-2-12- عدالت در امام جماعت 75
2-2-13-بینه یا شهادت گفتاری دو مرد عادل 76
2-2-14- خبر واحد ثقه 78
فصل سوم:عدالت فقهی از نظر قرآن
3-1-بخش اول :عدالت فقهی از نظر قرآن 80
3-1-1- ادله قاعده عدالت 80
3-1-1-1- کتاب 80
3-1-1-2-سنت 81
3-1-1-3- اجماع 82
3-1-1-4-عقل 82
3-1-1-5- سیره عقلاء 82
3-1-2- عدل اجتماعی در آیات قرآن 83
3-1-3- عدل؛ هدف نبوت و مبنای معاد 83
3-1-4- عدل اخلاقی در آیات قرآن 83
3-1-5- عدل تکوینی در آیات قرآن 84
3-1-6-عدل تشریعی در آیات قرآن 84
3-1-7-رابطه عدل با دیگر اصول دین از نظر قرآن 85
فصل چهارم: بررسی موارد شرط قاعده عدالت
4-1- بررسی موارد شرط قاعده عدالت 87
4-1-1- بررسی شرط عدالت در قاضی 87
4-1-2- بررسی شرط عدالت در قاضی تحکیم 88
4-1-3- بررسی شرط عدالت در شاهد 88
4-1-4- بررسی شرط عدالت در طلاق 92
4-1-5- بررسی شرط عدالت در امام مسلمین در دوره غیبت 93
4-1-6- بررسی شرط عدالت در امر ولی و قیم بر اطفال 94
4-1-7- بررسی شرط عدالت در متولی وقف 94
4-1-8- بررسی شرط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر 95
نتیجه گیری 97
پیشنهادات 100
فهرست منابع 101

چکیده

 

عدالت در تمام شئون حیات وهستی انسان ،وشاید باید گفت.در گستره کلیت افرینش،چه در عرصه تکوین و چه در میدان تشریع ،پایه،اساس،اصل،مبناو میزان،وقاعده است. در این پایان نامه علاوه بر پزوهش فقهی در زمینه موضوع بحث معنی ومفهوم قاعده عدالت،تقوی ،فسق،مروت،حسن ظاهر،ملکه،عدالت واقوال ودلایل ان وطرق اثبات قاعده عدالت در فقه امامیه و چگونگی و تقسیمات آن به طور  مفصل مورد بررسی قرار گرفته است .به هر حال   با توجه به گستر دگی و پر اکندگی بحث  سعی  شده است حتی المقدور تمام مطا لب در چهار فصل تهیه گردد.واز میان مواردی که بر رسی شد در قاعده عدالت از نظر فقهی همه فقهاء قائل به این بودند که در مفتی ،قاضی،امام جمعه وجماعت وامام مسلمین عدالت در انها شرط است.ولی بعضی گفته اند که در راوی ،شاهد،وصی،اجیر،متولی وقف،قیم بر اطفال عدالت شرط نیست.

کلمات کلیدی: عدل ، عدالت فقهي ، تقوی ،عدالت اخلاقي ،قرآن 

بخش اول:كليات

1-1-1- مقدمه

آفرینش این جهان ،حساب وکتاب آن وهمچنين تشریع احکام شرعی بر مبنای عدالت است، ظلم نه در تکوین نه در جزا ونه در تشریع الهی راه ندارد.

در زمان ما که فرهنگ های بیگانه با توجیه مبانی خود،برخی از احکام اسلام را ظالمانه معرفی کرده،و با معیارهای خود برای ما فرهنگ سازی می کنند مجال بحث از قاعده عدالت رونق  تازه ای یافته است، عوامل متعددی با عث دشواری بحث از قاعده عدالت شده است به گونه ای که گستره ي عدل وظلم همه احکام مر بوط به اجتماعیات اسلام را در بر می گیرد.وبحث عدالت از زوایای مختلفی در علوم اسلامی قابل بر رسی است ،عدالت خداوند درآفرینش،تشریع و جز او نیز حسن و قبح ذاتی و عقلی که عدل و ظلم از مصادیق آن است در علم کلام بحث می شود ،عدالت در صفات نفس که معیار تفکیک فضائل از رذائل است در علم اخلاق ،عدالت در روابط خانوادگی در سیاست منزل ،و عدالت در روابط اجتماعی، در سیاست مدن جست وجو می شود اصول فقه،عدل وظلم را به مثابه مصداقی از یکی از مبانی خود در عقلیات مطرح کرده است،در فقه عدالت فرد که در مقابل آن فسق قرار دارد،نه ظلم در امام جماعت،قاضی،مفتی،ولی،وصی،عامل زکات شرط شده است .

عدالت آرزوی بشریت بوده و می باشد، امری که ریشه در فطرت انسان داشته و جوامع برای دوام خود نیازمند آن می باشند ،خداوند نیز در آیاتی از قرآن کریم به اهمیت عدالت و ضرورت اجرای آن اشاره نموده وبرای گسترش آن در عالم ،پیامبرانی را فرستاده که هدفشان برقراري قسط و عدل در میان مردم بوده است .

عدالت همیشه به عنوان موضوع مهمی مطرح بوده واین به خاطر جایگاه ونقش آن در زندگی فردی و اجتماعی انسانها است برقرای عدالت همواره آرزوی بشر بوده است . عدالت موضوعی است که ریشه در عقل وفطرت انسانها دارد  وهر جامعه ای  برای دوام خود به آن نیاز دارد.چرا که بدون اجرای عدالت ،حقوق افرادضایع شده ونارضایتی شکل می گیردو هرج ومرج بوجود می آید،دین اسلام بر عدالت تاکیدبسیاری نموده و آیات وروایات متعدد ي نشانگر اهمیت آن می باشد.  در دین مبین اسلام به مساله عدالت به دلیل  اهمیت وارزش آن ،تاکید فراوان شده و در بعضی از آیات قرآن عدالت وعادل بودن خداوند مطرح شده است ،از جمله آیه 18 سوره آل عمران  که عادل بودن پروردگار  را ذکر میکند «ا شهد ولا اله الا هوو الملا ئکته واولوا العلم قائما بالقسط » خدا و فرشتگان  ودارندگان دانش گواهی می دهند  که معبودی جز خدای یکتا  که به پا دارنده عدل است ،نیست .این آیه به عادل بودن وقیام به عدل به عنوان یک صفت مثبت  برای خداوند اشاره می کند .در قرآن نه تنها به عدالت پروردگار تا کید شده ،بلکه صریحا ذات مقدس خداوند از ظلم وستم منزه دانسته شده است ، زیرا ظلم قبیح است وفعل قبیح از خداوند صادر نمی شود. خداوند نه تنها خود عادل است و نسبت به تمام بندگان خود با عدالت رفتار می نماید ،بلکه برای اجرای عدالت و گسترده شدن  عدل در سراسر هستی ودر بین انسانها پیامبران را با  دلایل روشن وکتاب نازل فرموده تا به برقراری عدل در جامعه بپردازند. خداوند در سوره حدید به این مساله اشاره فرموده است.« لقد ارسلنا رسلنا با لبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان  لیقوم ا لناس  با لقسط »(آيه 25) ما رسولا ن خود را با دلا یل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم  تا مردم قیام به عدالت کنند.  در این آیه ،هدف خداوند از بعثت پیامبران  اجرای عدالت بین مردم ذکر شده واین مساله بیا نگر آن است که عدالت و بر قراری آن از اهمیت والای بر خوردار است که خداوند انبیای خود را که آنها نیز عادلند برای این هدف متعالی مبعوث فرموده است ،در آیات دیگری از قرآن نیز مسلمانان  را به اجرای عدالت نسبت به یکدیگر وسر لوحه قرار دادن آ ن در تمام مسایل امر نموده است .

1-1-2- بيان مساله

 عدالت در لغت به معنای برابر سازی وتوازن است ودر مفهوم اجتماعی،هرگاه حق هرصاحب حقی به اوداده شود، می گویند عدالت رعایت شده است .بنابراین عدالت اقتصادی که یکی از مظاهر عدالت اجتماعی است به معنای رعایت استحقاق ها ودادن حقوق اقتصادی افراد است.تعریف عدالت کار آسانی نیست ،نه از آن رو که درست دریافت نمی شود،زیرا که عدل وظلم از مفاهیم بدیهی در حوز ه ی عقل عملی است بسان وجود وعدم در حوزه ی عقل نظری بلکه بساطت مفهومی آن این امر را سبب میشود.

تعریف هایی که اندیشمندان از عدالت ارایه کرده اند،بیشتر تعریف به مصداق است.برای مثال ،عالمان اخلاق عدالت رابه انقیاد عقل عملی برای قوه عاقله یا سیاست کردن قوه غضب وشهوت وفقیهان آن را به ملکه ای نفسانی ،که به واجب فرمان می دهد واز حرام باز میدارد  معنا کرده اند خلاصه ا گرچه تعریف وتفسیر مفهومی عدالت دشوار است،  اما می توان عدالت را چهار عرصه بر رسی کرد.

1.عدالت در تکوین ونظام خلقت .

2.عدالت در تشریع ونظام قانون گذاری.

3.عدالت در تدبیر ونظام اجرایی.

4.عدالت درمنش وروش زندگی فردی ومعاشرتی.

آنچه در اینجا مورد نظر است،دومین عرصه،یعنی عدالت در نظام قانون گذاری وتشریع، می باشد.عدالت در همه شوون زندگی ووجود آدمی وهمچنین در عرصه آفرینش ،یعنی هم در عرصه تکوین وهم در عرصه تشریع ،دارای اصالت است. ولی عدالت در همه  ی عرصه ها وصحنه ها وعلوم ومعارف بشری یا دینی والهی،قاعده واصل است.اما در فقه ،به نظر شهید مطهری،عدالت،قاعده ای مظلوم است وحق آن ادا نشده وبه عبارت دیگر،در حق عدالت بی عدالتی روا شده است .به گفته ایشان فقه به هر مناسبتی،قاعده ای شکل گرفته،اما در مورد عدالت ،غفلت یا غفلت هایی چهره بسته است. (مطهری،1382: 25).

عدالت از نظر فقها عبارت است از ملکه ونیرویی که سبب می شود انسان واجبات را انجام دهد ومحرمات را ترک کند.اسلام برای ترویج این صفت ،امتیازات وشخصیت هایی به افرداد داده است . عدالت یا متعلق به اخلاق وافعال است و  یابه تقسیم اموال یا به معاملات وداد وستد ویابه احکام وسیاست ها مربوط  می شود،عادل در هریک از این موارد برای برقراری تساوی وتعادل ،افراط وتفریط را به اعتدال ومیانه باز می گرداند. عدالت عبارت است ازقانون طبیعی است واین قانون همه جاتغییر ناپذیر است ، وبرای همه دولت ها الزم آور است.همه قوانین برای عادلانه بودن نیازمند هماهنگی با قانون طبیعی هستند که به وسیله خداوند مقررشده است..همچنین از عدالت به میزان ومعیار تعبیر شده است .زیرا اجرای قوانین بر معیار قسط وعدل وجلوگیری ازستمگران وحکومت جائرانه وبسط عدالت فردی واجتماعی ومنع از فساد وفحشاء وانواع کجروی ها وآزادی برمعیار عقل وعدل واستقلال وخود کفایی وجلوگیری از استعمار واستثمار واستعبادوحدود وقصاص وتعزیرات برمیزان عقل وعدل وانصاف ،وصدها موارد  از این قبیل،چیزهایی نیست که بامرور زمان در طول تاریخ بشر وزندگی اجتماعی کهنه شود ،این دعوا مشابه ان است که گفته شود قواعد عقلی وریاضی در قرن حاضر باید عمل شود.وبه جای دیگر نشانده شود.( خمینی ،1365: 177).

1-1-3- پيشينه تحقيق

عدالت از مسائل مهم فقهی می باشد که رسول خدا(ص)در مورد آن می فرماید: «العدل میزان الله فی الارض فمن اخذه قاده الی الجنته ومن ترکه ساقه الی النار ».عدالت میزان وترازوی خداوند در زمین است،هرکه آن را دریابد به بهشت اورا سوق دهد ،وهرکه آن را رها سازد به دوزخ اورا می کشاند.امام علی(ع)در این باره می فرماید:خداوند به عدل واحسان فرمان می دهد .عدل،مراعات انصاف است واحسان همان بخشش وتفضل می باشد. (نهج البلاغه،  1379: 679).

 نظریه علامه در کتاب تحریر الاحکام در مورد عدالت اين  است که مشهورترین نظریه نزد فقهای شیعه می باشد، که فرموده: عدالت حالتی است پایدار در نفس آدمی که در اثر دوری گزیدن و از گناهان بزرگ اصرار نورزیدن در انجام گناهان صغیره بصورت ملکه نفسانی حاصل می گردد ملکه ای که انگیزنده آدمی بر التزام به تقوی و مروت است(علامه،1412: 345).

نظریه شیخ طوسی در کتاب مبسوط است که فرمود:  عادل در شریعت اسلام کسی است که عادل در دین و عادل در مروت و عادل در احکام باشد و عدل در دین به این است که مسلمان باشد و موجبات فسق در او مشاهده نشود، و عدل در مروت به این است که اموری که سبب سقوط مروت می شود همانند خوردن در معابر عمومی، پا دراز کردن در حضور دیگران، پوشیدن لباس رنگارنگ، یا پوشیدن لباس زنان و امثال آن دوری گزیند و عدل در احکام به این است که بالغ و عاقل باشد(شيخ طوسي،بي تا: 189).

1-1-4- سوالات تحقيق

1-آیا عدالت می تواند به عنوان یک قاعده ی فقهی مطرح شود ؟

2-آیا عدالت به مثابه قاعده فقهی وحقوقی صرفا در چار چوب پذیرش عدالت تشریعی ممکن است؟

3-آیا مصادیق عدالت تغییر پذیر است؟

4- مبانی قاعده عدالت چیست؟

5 – قاعده عدالت در فقه امامیه دارای چه جایگاهی می باشد؟

1-1-5- فرضيه هاي تحقيق

1- قاعده عدالت را می توان به عنوان یک قاعده فقهی مطرح کرد.

 2- قاعده عدالت از نظر فقهاء امامیه تغییرنا پذیر است.

3- قاعده عدالت در فقه امامیه به عنوان یک معیارو میزان مطرح می شود

1-1-6- اهداف تحقيق

1-بررسي مباني قاعده ي عدالت

2-بررسي كاربردقاعده ي عدالت درفقه

 3-بررسي نقش قاعده ي عدالت دراستنباط احكام فقهي

1-1-7-روش تحقيق

روش کار در این پایان نامه به طور کلی کتا بخانه ای بوده است.

در ابتدای امر ضمن پزوهش وتحقیق در متون و کتابهای معتبر که درامر اجرای قاعده عدالت از نظرفقهی وحقوقی از این کتابها یاداشت برداری به وسیله فیش صورت گرفته است وسپس مطالعه سه کتاب اصلی معجم الفقهیه وعدل الهی وقاعده عدالت در فقه امامیه در دستور کار قرار گرفت ومطالب مر بوط به هر سه کتاب فیش برداری شد و توضیحات لازم مربوط به هر کدام اضافه گردید وسر انجام با توجه به معنا ومفهوم بخش های مربوط به انها مشخص شد وشکل تحقیق به آن داده شده است .

1-1-8-ضرورت تحقيق

قاعده ي عدالت ازاهم قواعد فقهي مي باشد كه تحقيقاتي به صورت جسته وگريخته درموردآن انجام شده اماكاري جامع كه تمام زواياي موضوع رابر رسي كندصورت نگرفته اين پايان نامه اين مهم را به انجام خواهد رساند.

1-1-9- ساختار تحقيق

اين پايان نامه درچهار فصل تنظيم شده است . فصل اول:كليات ومفاهيم، فصل دوم:عدالت به عنوان قاعده ي فقهي ، فصل سوم:عدالت فقهي ازنظرقرآن،  فصل چهارم:بررسي مواردشرط قاعده ي عدالت ونهايتا از مطالعات انجام شده نتايجي بدست آمده که براساس آن نتايج ،پيشنهاداتي ارائه شد.

بخش دوم :مفاهيم

1-2-1-معني لغويعدالت

عدالت ضد ظلم و دادگری مترادف فارسی آن است  عدل به معنای راستی ، درستی ، دادگری ، داد ، همتا ، میانه روی و مساوات آمده است  ابن منظور اعتدال را حد وسط در میان دو وضعیت یا حالت در اندازه و چگونگی می داند ، و آنچه مایه اعتدال در نفس انسانی می شود ، عدالت است.  (لسان العرب ، 1408، ج 9 : 83 ).

علامه طبا طبایی در المیزان می فرماید:« إنّ العدله و هي الاعتدال بين العالي و الداني و الجانبين الإفراط و التفريط قيمة حقيقية و وزنا عظيما في المجتمعات الإنسانية و الوسط العدل هو الجزء الذي يركن إليه التركيب و التأليف الاجتماعي »  عدالت که در لغت به معنی اعتدال و حد بین عالی ودانی ومیانه بین دو طرف افراط وتفریط است در افراد ومجتمعات بشری که قسمت عمده اجتماع را تشکیل می دهند وآنان همان افراد متوسط الحالند . (الميزان، ج6 :205 ) .

این مسئله در باب عرف وقضاوتهای عرفی نسبت به افراد سخن درستی است اما از منظر قضاوت شرعی ،اکثر مردم مصداق عادل به حساب نمی آیند در معنای لغوی با حال اعم از فعل شرعی سر وکار داریم ولی در معنای شرعی ،ملاک تنها فعل واعتقاد منطبق بر امر ونهی شارع است پس چه بسا فرد در میان عوام جزو متوسطین باشد اما از نظر شرع در طیف مفرِطین یا مفَرّطین قرار داشته باشد قرآن نیز بر همین مبنا اکثریت جامعه را فاسق معرفی کرده است«وان کثیراً من الناس لفاسقون».( سوره مائده ، آیه 49 ) بنابراین اگر بخواهیم عادل شرعی وفقهی را با توجه به ریشه لغوی تعریف کنیم به کسی گفته خواهد شد که دراعتقاد وعمل ،متشرع کامل باشد ومتشرع کامل به متشرع معتدل گفته می شود که مطا بق با شریعت حرکت کند نه درطیف افراط قرار داشته باشد ونه تفریط ؛نه چیزی را از عمل واعتقاد مامور به شرعی فرو گذار شود ونه از دین پیشی گیردواین به معنی وضع فعل واعتقاد در موضع شرعی است و متضاد عدالت نیز که فسق است به معنی خارج شدن چیزی از محل وجایگاه خود می باشد ودر معنای شرعی به معنی عدم وضع فعل در موضع شرعی است . باز بین عدل در معنای فقهی با عدل در معنای لغوی نیز تفاوت وجود دارد عدالت مورد بحث فقه در مقابل ظلم به معنای اعم است که از آن در فقه به فسق تعبیر می شود هم ظلم وهم عدالت در معنای شرعی اعم از معنای لغوی است عدالت، در لغت به معنی قسط وداد وظلم به معنی عدم رعایت حق نسبت به غیر است بنابراین منحصر در بعد حق الناس بوده وبیشتر هم متبادر در بعد حکومتی وقضایی است ولی در شرع ،عدل وظلم شامل حق الله وحق النفس نیز می شود یعنی وقتی انسان مرتکب فعلی شود که بواسطه آن حق الله یا حق النفس را پایمال کندکه البته تضییع حق خداوند تضییع حق نفس نیز هست  باز اینجا فعل او مصداق ظلم وخروج از عدالت است چرا که خود را در معرض عذاب ونقمت و محرومیت قرار داده ودر مقابل وقتی خود را متلبس به اوامر ونواهی شریعت کند نسبت به نفس خود وحق الله یا حق الناس رعایت انصاف را به خرج داده وعدالت ومیزان را رعایت کرده است در واقع انسان نسبت به فعل خود یک قاضی وحاکم محسوب می شود که وظیفه اش نظارت بر حیطه نفس ومراقبت از حدو مرزها ست (موسوي خميني،1373: 78).

روی این حساب می توان نقطه مقابل عدالت را اسراف نیز دانست زیرا فاسق در معنای دقیق تر کسی است که در بهره وری از حق رعایت حد ومرز را نکرده کما اینکه در قرآن نیز از گناه وتعدی از حق به اسراف تعبیر شده است«یا عبادی الذین اسرفواعلی انفسهم»
اما برای اینکه معنای لغوی وشرعی این دو واژه عدل وظلم از هم جدا باشد از عدالت فقهی که اعم از معنای لغوی است به تقوا واز ظلم که اعم از معنای لغوی است به فسق تعبیر می شود لکن در بعضی جاهها همان لفظ عدالت ذکر گردیده زیرا معنای خاصی مورد نظر است که اخص از مفهوم کلی تقواست که محل بحث ما نیز همین جاست(همان).

1-2-1-2- واژه هایی که در معنی عدل لغوی به کار رفته اند

1-استواء: زیرا عدل به معنای استواء و برابری است  در قرآن در کنار واژه  استواء کلمه عدل را به کار برده است) : سوره انقطار، آیه ( 7«الذی خلقک فسواک فعدلک» یا در سوره نازعات، آیه 28 می فرماید : «  اَءنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها » یعنی تعادل را در خلقت آسمان رعایت نموده ایم به قرینه) آیه 8 سوره الرحمن). « والسماء رفعها و وضع المیزان»(لنگرودي،1381،ج2: 893).

2-استقامت : زیرا عدل به معنی استقامت نیز هست گرچه ممکن است استقامت و استواء هر دو به یک مطلب بازگشت نمایند برای همین است که گاهی استقامت همراه قسط و گاهی همراه استواء میاید در آیه 282 سوره بقره . «ذلک اقسط  عند الله و اقوم ااشهادة » ودر) آیه 161 سوره انعام) . «  قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ » و در آیه 43 سوره مریم. «فاتبعنی اهدک صراطا سویا » یا درآیه 6 سوره فاتحه :«اهدنا صراط المستقیم » ودر آیه 22 سوره ص. « و اهدنا الی سواء الصراط » ودر آیه 1 و 2 سوره کهف:  «الحمدالله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیماً» ودر آیه 76 سوره نحل « هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم » و در آیه 30 سوره احقاف . «یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم » و در آیه 22 سوره ملک: « افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم » ودر آیه 67 سوره فرقان : « الذی لم یسر فواو لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً » مانند این است که بگویید نه افراط معنی کنند ونه تفریط بلکه بین این دو اعتدال را رعایت می نمایند(همان).

تعداد صفحه :122

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --