پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مبانی فقهی وحقوقی باروری مصنوعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  فقه و مبانی حقوق اسلامی 

گرایش :فقه و مبانی حقوق اسلامی 

عنوان :   : مبانی فقهی وحقوقی باروری مصنوعی

دانشگاه آزاد اسلامي‌

واحد ياسوج

دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه الهيات

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي «M.A»

گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي

عنوان:

مبانی فقهی وحقوقی باروری مصنوعی

استاد راهنما:

دکترمحمدباقرعامری نيا

استاد مشاور:

دکتر علي پورجواهري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکيده                                                                                                                          1

فصل اول :کليات ومفاهيم

بخش اول :کليات

1-1-1-مقدمه                                                                                                                2

1-1-2- بيان مساله                                                                                                         4

1-1-3-پيشينه تحقيق                                                                                                     5

1-1-4- سوالات تحقيق                                                                                                    7

1-1-5-فرضيه هاي تحقيق                                                                                                7

1 -1-6-اهداف تحقيق                                                                                                      8

1-1-7- روش تحقيق                                                                                                       8

1-1-8 اهميت تحقيق                                                                                                      9

1-1-9-ساختار تحقيق                                                                                                     9

بخش دوم :مفاهيم                                                                                                          9

1-2- تعريف تلقيح                                                                                                         9

1-2-1- تلقيح مصنوعي                                                                                                  9

1-2-2- تعريف نازايي و ناباروري                                                                                      10

1-2-2-1- علل نازايي                                                                                                   11

1-2-3- سير تحول تاريخي تلقيح مصنوعي                                                                         12

1-2-4- اقسام تلقيح مصنوعي به حصر عقل                                                                        15

1-2-6- اقسام تلقيح مصنوعي كه در علم پزشكي محقق شده اند                                                17

1-2-6-1-تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI  )                                                                      17

1-2-6-2- لقاح اسپرم در خارج از رحم (IVF )                                                                    18

1-2-6-3- تلقيح نطفه به داخل لوله رحم (GIFT )                                                               19

1-2-6-4- انتقال نطفه بارور شده به داخل رحم (ZIFT )                                                        19

1-2-6-5- تزريق اسپرم به داخل تخمك (ICSI)                                                                  20

1-2-6-6- تلقيح اسپرم به داخل رحم ، با استفاده از اسپرم غير شوهر (AID )                               20

1-2-6-7- اهداي تخمك (ED)                                                                                        21

1-2-6-8- اهداي جنين                                                                                                  22

فصل دوم :تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر واسپرم بیگانه

بخش اول: تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر                                                                              23

2-1-1- جواز تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر                                                                          23

2 -1-2-استفتائات تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر                                                                    25

2-1-3- حرمت تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر                                                                        27

2-1-4- بررسي وضع حقوقي عمل تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر                                                  28

بخش دوم ـ تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه                                                                              29

2-2-1- وضع حقوقي ـ فقهي عمل تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه                                             30

2-2-1- 1- جواز يا عدم جواز تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه                                                        30

2-2-1-2- اطلاق وعموم پاره اي از آيات قران کريم                                                                   30

2-2-1-3-نقد آيات وادله مخالفان وموافقان                                                                              30

2-2-1-4- روايات33

2-2-1-5- نقد روايات وادله مخالفان وموافقان                                                                           33

2-2- 2-نظر علما وهيئتهاي  اسلامي                                                                                      35

2-2-3-انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي                                                                              38

2-2-4- مقتضاي قاعده احتياط يا برائت                                                                                  42

2-2-5- سايرآثارو پيامدهاي تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه                                                          45

2-2-5-1- آثار اجتماعي باروري با اسپرم بيگانه                                                                        45

2-2-5-2- اثرات رواني باروري با اسپرم بيگانه                                                                          46

فصل سوم :آثار حقوقی مترتب بر تلقیح مصنوعی با اسپر شوهر واسپرم بیگانه

بخش اول :آثار حقوقي بر تلقيح با اسپرم شوهر                                                                          51

3-1-آثار غير مالي                                                                                                            51

3-1-1 – نسب                                                                                                                51

3-1-2- نسب در تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر                                                                        64

3-1-3- ولايت                                                                                                                 67

3-1-4- حضانت                                                                                                               67

3-1-5- تربيت                                                                                                                 68

3-1-6-نكاح                                                                                                                    69

3-1-7- حق قصاص                                                                                                          69

3-2- آثار مالي                                                                                                                 70

3-2-1- توارث                                                                                                                 70

3-2-2- نفقه                                                                                                                   71

3-2-3- سایر روابط مالی                                                                                                    72

بخش سوم :آثار حقوقي بر تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه                                                              72

3-3-1-آثار غير مالي                                                                                                         72

3-3-1-1- نسب                                                                                                               72

3-3-1-2- ولايت                                                                                                              78

3-3-1-3- حضانت                                                                                                            79

3-3-1-4- تربيت                                                                                                              79

3-3-1-5- نكاح                                                                                                                81

3-3-1-6- حق قصاص                                                                                                        84

3-4-1-آثار مالي                                                                                                                85

3-4-1-1-ارث                                                                                                                  85

3-4-1-2- نفقه                                                                                                                 89

3-4-1-3- ساير روابط مالي                                                                                                  90

3-4-1-4- جنبه كيفري تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه                                                                91

فصل چهارم :مادر جانشين( رحم اجاره اي)،اهداي تخمک، اهداي جنين

بخش اول :مادر جانشين                                                                                                       93

4-1- نظر علما و مراجع در زمينه رحم اجاره اي                                                                          93

4-1-1- جانشيني با رحم همسر دوم                                                                                       94

4-1-1-1- جواز جانشيني با رحم همسر دوم                                                                             94

4-1-1-2-عدم جواز جانشيني با رحم همسر دوم                                                                        95

4-1-2- مادر جانشين با رحم بيگانه (غير همسر )                                                                       88

4-1-2-1- عدم جواز مادر جانشين با رحم بيگانه (غير همسر)                                                        98

4-1-2-2- جواز مادر جانشين با رحم بيگانه (غير همسر)                                                             100

بخش دوم: اهداء تخمك                                                                                                     105

4-2-1 – اهداء تخمك (تکنيکهاي داخل رحمي)                                                                       105

4-2-1-1- وضعيت فقهي وحقوقي اهداء تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم                                105

4-2-1-2- وضعيت فقهي وحقوقي اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بيگانه                                 107

4-2-2- تكنيك هاي لقاح خارج رحمي اهداي تحمك                                                               108

4-2-2-1- مجرد فراهم آوردن لقاح خارج رحمي                                                                     109

4-2-2-1-1- اهداء  تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم                                                       109

4-2-2-1-2- اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بيگانه                                                         109

4-2-2-2- انتقال زيگوت يا جنين به رحم همسر مرد صاحب اسپرم                                             110

بخش سوم :اهداي جنين اهداي جنين                                                                                 110

4-3- اهداي جنين                                                                                                        110

4-3-1- ماهيت اهداي جنين                                                                                            111

4-3-2- اهداي جنين ونظر فقها                                                                                        114

4-3-2-1- جواز وعدم جواز اهداي جنين                                                                             114

4-3-2-1-1 – ادله عدم جواز اهداي جنين                                                                           114

4-3-2-1-2- دلايل نظريه ي تفكيك                                                                                  121

4-3-2-1-3- دلايل جواز اهداي جنين                                                                                 123

فصل پنجم: آثار مترتب بر تلقيح مصنوعي به وسيله اجارۀ رحم،اهداي تخمک اهداي جنين

بخش اول :آثار مترتب بر تلقيح مصنوعي به وسيله اجارۀ رحم                                                       125

5-1- الف: آثار غير مالي نسب طفل حاصل از رحم اجاره اي                                                         125

5-1-1- نسب                                                                                                                 125

5-1-1-2-  ولايت                                                                                                            128

5-1-1-3- حضانت                                                                                                           129

5-1-1-4- حق قصاص                                                                                                      129

5-1-1-5- نكاح                                                                                                              130

5-1-2- آثار مالي نسب طفل حاصل از رحم اجاره اي                                                                 134

5-1-2-1- توارث                                                                                                             134

5-1-2-2-نفقه                                                                                                                135

5-1-3- ساير روابط مالي                                                                                                    136

بخش دوم :آثارحقوقي  تلقيح مصنوعي در  حالت اهداي تخمك                                                     138

5-2-1-آثار غير مالي  حالت اهداء تخمك                                                                               138

5-2-1-1 –نسب                                                                                                             138

5-2-1-2 – نكاح                                                                                                             139

5-2-1-3 – حضانت                                                                                                         139

5-2-1-4- ولايت                                                                                                            140

5-2-2-1-آثار مالي حالت اهداي تخمک                                                                                140

5-2-2-2- نفقه                                                                                                               140

5-2-2-3-توارث                                                                                                              140

بخش سوم: آثار حقوقی بر اهدای جنین                                                                                   141

5-3-آثار حقوقي بر اهداي جنين                                                                                          141

5-3-1- آثار غيرمالي                                                                                                        141

5-3-1 -1 .نسب                                                                                                             141

5-3-1-2- نكاح                                                                                                              142

5-3-1-3- سايرآثار نسب                                                                                                   145

نتجه گیر ی وپیشنهادات                                                                                                    145

فهرست منابع                                                                                                                  148

 

یکی از روش های نوین تولید مثل، تلقیح مصنوعی می باشد که در آن توسط روش های کمکی تولید مثل در علم پزشکی زمینه باروری تخمک زن را با استفاده از اسپرم مرد فراهم نموده که در نتیجه امتزاج اسپرم و تخمک، یک جنین تشکیل می شود و در این روش باردار شدن زن بوسیله آلات پزشکی و بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی جنسی صورت می گیرد.

این پژوهش با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی و آثار مترتب بر آن ، اعم از آثار مالی و آثار غیر مالی در قالب دو روش کلی مورد پژوهش قرار گرفته است . در روش اول نطفه طفل از ترکیب اسپرم زن و شوهر قانونی است و طفل حاصل از آن به اتفاق اکثر علما و حقوقدانان فرزند مشروع و تمام آثار حقوقی مترتب بر فرزندان طبیعی بر او هم بار می گردد ، اعم از اینکه طفل در رحم زوجه یا در رحم زن دیگر و یا در دستگاه مصنوعی رشد نماید.

در روش دوم طفل از اسپرم تخمک زن و مرد بیگانه می باشد که بنا به نظر اکثر علما و فقها اگر چه این عمل حرام است ولی بنا به نظر مشهور آثار نسب بر طفل بار می شود ،‌زیرا چنین عملی تحت عنوان زنا قرار نمی گیرد .

همچنین در این پژوهش موضوع اجاره رحم و اهدای تخمک و اهدای جنین نیز از جهت تکلیفی و آثار وضعی مورد بررسی قرار گرفته که به روش کتابخانه ای است و بر اساس روش توصیفی-استدلالی موضوعات مورد کنکاش قرار گرفته اند.

کلید واژه: تلقیح مصنوعی ، نطفه (اسپرم و تخمک )، نسب ، مادر جانشین ، اهدای جنین، اهدای تخمک.

 

1-1-1-مقدمه

يكي از زيباترين و شگف انگيز ترين غرايزي كه حضرت حق در نهاد آدمي بنا گذارده غريزه فرزند خواهي و ميل به تداوم نسل است لذا بر مبناي اين سيستم غريزي طبيعت انسان به گونه اي خلق شده كه قادر به توليد مثل باشد ، به اين صورت كه از تركيب اسپرم جنس مذكر با تخمك جنس مونث نطفه تشكيل شده « ايها الناس انا خلقناكم من ذكرو انثي» ( حجرات ، آيه 13 ) و در رحم زن تكثير مي شود و مراحل مختلف رشد را سپري مي كند« الم تخلقكم من ماء مهين في قرار مكين» ( مرسلات آيه 20 و 21 )و به صورت انسان قدم به عرصه گيتي مي گذارد« انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً »( دهر ، آيه 3 ) و بسيار طبيعي است موجودي كه از شيره جسم و جان اين دو به وجود مي آيد و نشر و نما مي كند بر مودت و صفا صميميت و سكون و آرامش آنها مي افزايد .

«و من آيا ته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده رحمته ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

لكن هميشه طبيعت كار خود را دست انجام نمي دهد و زنان و مرداني هستند كه به علت نقص در قسمتي از دستگاه  توليد مثلشان صاحب فرزند نمي شوند و چه بسا كه زندگي زناشويي و اجتماعي آنها فقط به همين خاطر كه نمي توانند از خود انساني به جا بگذارند به مخاطره مي افتد .

برخي از مردان هستند كه يا فاقد اسپرم اند يا اسپرم آنها توان خاصيت تركيب با تخمك زن را ندارد و يا زناني وجود دارند كه يا تخمك ندارند و يا قابليت و توان پذيرش اسپرم را ندارد و يا رحم آنها توانايي نگهداري و پرورش جنين را ندارد يا اصلاً رحم ندارند و در عين حال علاقمند بچه اي را كه نحوي منتسب به خود آنان باشد ، داشته باشند . اين وضع از ديرباز وجود داشته و انسان براي يافتن راه حل اين مشكل به راههاي زيادي دست زده است و به وسايل و روشهاي مختلفي متوسل شده است قرآن كريم خود از سويي به وضع استثنايي بعضي از زنان و مردان عقيم اشاره كرده و از سوي ديگر درخواست و التماس برخي نازايان را منعكس نموده ، و بارور و باردار كردن آنها را به قدرت خداوند بيان نموده است در سوره شوري آيات 49 و 50 مي فرمايد « لله ملك السموات و الارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور ايزوجهم ذكراناً و اناثاً و يجعل من يشاء عقيماً انه عليم قدير ».

امروزه با پيشرفت علم مخصوصاً در زمينه هاي پزشكي و با بررسي دقيق علل و عوامل نازايي ، دانشمندان موفق شدند تا از طريق مصنوعي « غير طبيعي » مشكل نازايي را تا اندازه زيادي حل كنند از جمله روشهاي باروري كه امروزه بكار مي رود باروري از طريق لقاح مصنوعي است كه انواع مختلفي دارد . مسأله مورد بحث در علم حقوق اين است كه آيا فرزندي كه از اين روش بوجود مي آيد مشروعيت قانوني دارد يا خير ؟ و بعد از پاسخ به اين مطلب اين مسأله بيش مي آيد كه در فرض جواز يا حرمت هر يك از اين روش از لحاظ حقوقي چه آثاري بر آن مترتب مي گردد به بيان ديگر طفلي كه از لقاح مصنوعي بوجود مي آيد در جامعه از چه حقوقي برخوردار است ؟ آيا همان آثار و احكامي كه بر كودكان طبيعي حكم مي كند .چنين طفلي را نيز در بر مي گيرند ؟ يا خير !

با توجه به اينكه چنين روشهايي از قدمت زيادي برخوردار نيستند و مسائل جديدي در علم پزشكي مي باشند و بالطبع چنين مباحثي در علم حقوق كم سابقه و در قوانين مدون جهان كمتر قانون صريحي در اين رابطه به چشم مي خورد .

اما به لحاظ اينكه اين پيشرفتها در كشور ما ايران نيز بكار گرفته شده اند بر حقوقدانان و فقهاي مسلمان و شيعه است كه حكم صريح خود را در اين رابطه بيان نموده و مطالعات لازم تحقيقات و خود را در اين زمينه گسترش دهند .

در طي چند سال اخير نيز كارهاي علمي متعددي در رابطه با لقاح مصنوعي انجام گرفته و مراجع و علما نظرات فقهي خود را در قالب استفتاء بيان نموده و حقوقدانان مقالات مختلفي در اين زمينه نگاشته اند اما با توجه به ابعاد وسيع بحث شايد بتوان گفت هنوز تحقيق جامع و مانعي در اين راستا به عمل نيامده است ، و علم حقوق به عنوان دانشي كه با روابط انساني بين افراد جامعه را تنظيم  نمايد موظف است با تمسك به قواعد و اصول كلي كه در اختيار دارد به مسائلي كه در اين زمينه ممكن است مطرح شود پاسخ دهد و تكاليف حقوقي افرادي را كه با اين مسأله مرتبط هستند و يا مرتبط مي شوند روشن نمايد .

در حقوق ايران كه بر گرفته از حقوق متعالي و مترقي اسلام و فقه جعفري است بايد بر طبق همان مباني و اصول شرعي ( هر چند كه در منابع اوليه فقهي به طور صريح به چنين مسأله اي اشاره نشده است ) مسأله را حل نمود ، تا به چيزي بر خلاف شرع و احكام الهي عمل نشود.

1-1-2- بيان مساله

لقاح مصنوعي يعني لقاح خارج از رحم،يا توليد انسان بيرون از رحم ،بدون آميزش مشروع يا نامشروع وهمچنين توليد درون رحمي انسان ،از طريق کاشتن با تلقيح از مسائل نو خواسته اي است که به اقتضاي پيشرفت زمان و دگرگوني هاي علمي مطرح شده است. با توجه به اين دگرگوني ها تحقيق حاظر درباره گونه هاي باروري وحکم شرعي آنها ،از جمله مشروعيت موضوع فرزند دار شدن با دخالت عامل سومي بهصورت اسپرم بيگانه يا رحم بيگانه ياتخمک بيگانه ،اهداي جنين يا تخمک وغيره رابا عنايت به آيات وروايات  ،اصول وقواعد فقهي وحقوقي مورد بحث وبررسي قرار مي دهند .واما صورتهاي مختلف تلقيح مصنوعي ونظر مخالفان وموافقان در هر مورد :1-تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر وتخمک زوجه :از نظر اکثر علما بلکه قريب به اتفاق آنها اشکالي در اين نوع تلقيح وجود ندارد ،زيرا هيچ دليلي بر حرمت آن نداريم ،در اين صورت فرزند متولد شده مشروع وفرزند آنها مي باشد ،فتاواي آيات عظام آيت الله محمد يزدي، سيد محمد رضا گلپايگاني ،شيخ يوسف صانعي محمد مومن وسيد محمد صادق روحاني اين نظر را تأئيد مي کنند .(صمدي اهري ،1378:‌).2-تلقيح مصنوعي از اسپرم بيگانه با تخمک زوجه :هرگاه زني اعم از اينکه شوهر داشته باشد وبه واسطه اختلالات جسمي عاجز از مشارکت با همسرش در توليد مثل باشد ويا شوهر نداشته باشد آيا جايز است با تلقيح نطفه مرد اجنبي خود را باردار کند ؟يا اينکه تلقيح نطفه مرد اجنبي به هر صورت ولي در خارج از رحم چه حکمي دارد؟ حال بر فرض جواز باروري مصنوعي با اسپرم غير شوهر پدر بچه کيست ؟شوهر يا فرد صاحب اسپرم حال بر فرض جواز باروري مصنوعي با اسپرم غير شوهر پدر بچه کيست ؟شوهر يا فرد صاحب اسپرم ؟وبر فرض اگر صاحب اسپرم تلقي شود فرزند نيز دختر باشد آيا شوهر زنبه اين دختر محرم است ؟درصورتي که فرزند پسر باشد آيا زن به اين پسر محرم است ؟

موافقان اين صورت از صورتهاي تلقيح مصنوعي اين گونه حکم ميدهند که اين روش نيزمانند روش هاي ديگر جايز ميباشد وفرزند به صاحب اوول واسپرم نسبت داده ميشود واگر صاحب اوول واسپرم که جنين از آنها تشکيل يافته نامعين وناشناخته باشد واين دو از بانک هاي اسپرم گرفته شده وپس از ترکيب در رحمي کاشته شود در اين فرض پس از گذشتن از جايز بودن فرآيند گرفتن اوول واسپرم ونيز فرآيند ترکيب آنها با يکديگر در لوله آزمايش اشکالي در جايز بودن کشت آن نيز وجود ندارد ودليل اين حکم هم همان صدق نکردن عنوان حرام است .مقام معظم رهبري وسيد محمد موسوي بجنوردي از جمله اين گروه مي باشند. (صمدي اهري ،35:1383).

نظر مخالفان در اين مورد :اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده راامضا کرده يعني نظام خانوادگي  اي که بر ارتباط خوني حاکم باشد طبيعي واصيل است ولقاح مصنوعي آسايش وآرامش خانواده وزندگي زناشويي را متزلزل مي کند آيةالله ميلاني ،صافي گلپايگاني ،بروجردي ( همان:35) وحقوق داناني نظير ناصر کاتوزيان ،سيد حسن امامي وسيد حسن صفايي از جمله اين گروه مي باشند.(مير هاشمي ،12:1383).

3-انتقال جنين از رحمي به رحم ديگر :اين صورت خود نيز داراي صور مختلفي است .صورت اول اين است که زن وشوهر از نظر بيولوژيکي وژنتيکي قادراند صاحب فرزندشوند ولي زن به علت نقص اورگانيک بدن از جمله ديابت وتالاسمي نمي تواند جنين را در رحم رشد وپرورش دهد در اين صورت اسپرم وتخمک را از زوج وزوجه مي گيرند وبعد از تلقيح به همسر دوم اين مرد که نزديکي با او براي اين مرد حلال است تزر يق مي کنند  .صورت دوم اين است که اين ترکيب رابه زني تزريق مي کنند که نزديکي با او براي اين مرد حرام است وبه آن رحم اجاره اي(مادر جانشين) يا اصطلاحاً عاريه گفته مي شود( نائب زاده،443:1380).صورت سوم اين است که تخمک زن ديگر به همسر تزريق مي شود مثلاًزن تخمک ندارد وتخمک را از زن ديگر مي گيرند وبه آن زن تزريق مي کنند و شوهر از راه شرعي با او آميزش مي کند .(همان :78).

موافقان بر اساس :1-اصل برائت 2-ضرورتهاي فردي واجتماعي 3-برتري اهداي جنين بر اهداي تخمک اين عمل را جايز دانسته ودر مورد صورت دوم وسوم فرزند را از آن زن و مردي مي دانند که اسپرم واوول از آنها گرفته شده استنه از آن زني که جنين را در رحم جاي داده اند ونه از آن شوهر آن زن(رضانيا معلم،250:1383).مقام معظم رهبري ،آيه الله بهجت ،آيه اللهمحمد يزدي از جمله اين گروه مي باشند(توضيح المسائل مراجع ،135:1378)

مخالفان بر اساس :1-تغيير خلق خدا 2-اختلاط انساب 3-حفظ فرج 4-زاد و ولد غير طبيعي 5-نفي کرامت انسان 6-تضييع حقوق کودک 7-مخالفت بامشيت الهي 8- استناد به آيه 30سوره نور ،آيه 5-7 سوره مومنون قائل به عدم جواز اين صور شده اند(رضانيا ،252:1383).

آيه الله يوسف صانعي،محمد فاضل لنکراني ،نوري همداني،موسوي اردبيلي وحضرت امام از جمله اين گروه اند(صمدي اهري ،38:1382)

-1-3-پيشينه تحقيق

تلقيح مصنوعي به شكل علمي پديده اي نسبتاً جديد و زاييده دانش امروزي بشر است. در احكام اسلام، موضوع تلقيح مصنوعي به ترتيبي كه امروزه از جهت علمي و عملي مطرح است ،سابقه نداشته است بنابراين عنوان تلقيح مصنوعي را در متون و منابع اسلامي و در اخبار و احاديث صدر اسلام نمي توان يافت تا به صورت منصوص مستندي در تأئيد يا رد آن ارائه كرد ولي در زمينه حامله شدن زن از زن ديگر به وسيله مساحقه و همجنس بازي كه بعضاً اين عمل باعث حامله شدن زن مورد مساحقه مي شده و همچنين در زمينه عمل ناشي از تفخيذ كه سبب حامله شدن زن مي گردد مصاديق و احكامي را مي توان ارائه كرد كه با تلقيح مصنوعي مشابهت دارد(رضانيا معلم،1383: 37).

آيه الله محسن حرم پناهي و آيه الله محمد مؤمن قمي لقاح بين اسپرم بيگانه را اگر به شيوه ي داخل رحمي (iui ) باشد، حرام مي دانند و در صورتي كه به صورت لقاح آزمايشگاهي از جهل صورت گيرد (يا به منظوري غير از توليد مثل باشد، مثل شبيه سازي دست و پا) مجاز مي دانند اما به جهت توليد نسل انساني جايز نمي دانند ( مجله فقه اهل بيت ش ،9 و10: 148)

تعداد صفحه :168

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --