پایان نامه ارشد رشته فقه و فلسفه گرایش فلسفه دین: اراده آزاد از دیدگاه مارتین لوتر

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

اراده آزاد از دیدگاه مارتین لوتر

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حسین کلباسی اشتری

استاد مشاور

جناب آقای دکتر امیر نصری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

نسبت میان مقوله دین و انسان در دوره جدید زیر سایه تأملات متفکران پروتستان اهمیتی ویژه یافت  والهیات جدیدی را شکل داد که زیر سایه آن مواجهه با لوازم دنیای مدرن صورت می­پذیرفت. مواجهه مصلحان پروتستان با دنیای مدرنی که به آرامی در حال شکل گیری بود نه تنها به ظهور الهیات جدید منجر شد بلکه عامل بسیار مهمی در شکل گیری دوره جدید در فلسفه غرب بود. انسان شناسی ای که مارتین لوتر ارائه داد ویژگی هایی داشت که سبب تفکیک فلسفه از الهیات در دوره جدید شد و به فیلسوف دوره جدید این فرصت را بخشید که فارغ از گزاره های دینی امکان طرح مباحث فلسفی را بیابد. تأکید لوتر بر الهیات غیر عقلی و حمله او به سنت مدرسی زمینه جدایی فلسفه وبه عبارت دقیق تر عقل از الهیات را فراهم ساخت. جدایی ای که شاید بتوان آن را مهم ترین دستاورد نهضت اصلاح دینی در عصر جدید دانست. از دیدگاه سنت مدرسی قوای روح کارکرد نسبتا خود مختاری دارند آنها مدیریت و کارکرد خاص خودشان را دارند و قوای روح به صورت  طبیعی این کارکرد‏ها را به انجام می‏رسانند. اما از نظر لوتر قوای روح هرگز به صورت خودکار عمل نمی‏کنند بلکه ارتباط میان  عقل و اراده، یعنی طریقی که بوسیله آن این قوا مورد استفاده قرار می‏گیرند،  توسط یک واحد بالاتر که برای انسان عامل تعیین کننده است، معین می‏شود. لوتر تأکید می کند که اگر انسانی بخواهد آزادی اراده را بدست اورد در واقع کوشیده چیزی را تصاحب کند که تنها متعلق به خداوند است.ازادی اراده منحصرا برای اوست. . ایمان درست و حقیقی به خداوند مستلزم ایمان به اراده آزاد و تغییر ناپذیر اوست. . از نظر لوتر اراده بشر تغییر پذیر است و در اثر هبوط و خارج شدن از بهشت در بند گناه اسیر است  و اراده بشر به فیض و لطف الهی نیازمند است. از نظر لوتر حکم و اراده الهی بر همه چیز الویت دارد بشر در اسارت گناه است و نجات او فقط در قلمرو انتخاب خداوند است. وجود این لطف نیز صرفاً با وجود ایمان توجیه می­شود. سبب نجات، ایمان به عمل نجات بخش مسیح است که شعار اصلی لوتر در ساختار الهیاتی اش محسوب می شود. از نظر لوتر تأکید بر آزادی اراده به معنای انکار نقش مسیح در کفاره و بخشش گناهان پیروان اوست. عادل شمردگی بوسیله فیض و از طریق ایمان خط اصلی فکری لوتر در بحث از آزادی اراده است. لطف الهی نیز بر اهمیت جاودانگی مرگ و رستاخیر مسیح تأکید دارد بر این اساس خداوند با قربانی شدن او و نه به سبب اعمال ما دامنه لطف خود گسترش داده است.

واژگان کلیدی:لوتر،ایمان،عادل شمردگی،نجات،اراده

 

فهرست مطالب

فصل نخست : کلیات

 

مقدمه                                                                                               1

 

فصل دوم : زمینه ها،  خاستگاه ها و پرسش اصلی

 

1-2 گاهشمار زندگی لوتر                                                                                   6

2-2 زمینه ها و خاستگاه های ظهور نهضت اصلاح دینی                                                               10

3-2 پیشگامان کلیسایی لوتر :                                                                             23

1-3-2 جان ویکلیف                                                                                       25

2-3-2 یان هوس                                                                                           30

4-2 لوتر و سنت پولسی                                                                                   33

5-2 لوتر و تأویل کتاب مقدس                                                                           46

6-2 مساله عادل شمردگی و پرسش اصلی                                                              50

 

 

 

فصل سوم: مبانی کلامی فلسفی انسان شناسی مارتین لوتر در بحث از اراده آزاد

3 مقدمه                                                                                                      56

1-3    تلقی اگوستین از نجات و تبیین لوتر از آن                                                      57

2-3 انسان شناسی لوتر و گسست از سنت مدرسی                                                  61

1-2-3  اخلاق ارسطو و سیطره آن بر سنت مدرسی                                                62

2-2-3اکویناس و مساله نجات و عادل شمردگی                                                    68

3-2-3 اراده و نجات و عادل شمردگی از نظر دنس اسکوتوس                                  72

3-3 نجات از دیدگاه ویلیام اوکام                                                                      79

4-3 آنسلم و مساله کفاره گناهان                                                                       81

فصل چهارم : انسان شناسی لوتر و مساله اراده آزاد

1-4 انسان شناسی لوتر                                                                                  83

2-4 مساله گناه اولیه                                                                                     87

3-4 مساله عادل شمردگی                                                                               91

4-4 اراده آزاد                                                                                              95

 

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                    100

فهرست منابع                                                                                  101

 

 

 

مقدمه

            مذهب پروتستان و جریان نهضت اصلاح دینی صرفاً شاخه ای از مسیحیت نیست بلکه جریانی تأثیرگذار است که در قرن شانزدهم در اروپا شکل گرفت و زمینه شکل گیری چهره تازه مسیحیت را فراهم ساخت. نسبت میان مقوله دین و انسان در دوره جدید زیر سایه تأملات متفکران پروتستان اهمیتی ویژه یافت  والهیات جدیدی را شکل داد که زیر سایه آن مواجهه با لوازم دنیای مدرن صورت می­پذیرفت. چنین مواجهه ای پیش از نهضت اصلاح دینی در سنت مسیحی بی سابقه بود. سنت کاتولیک به دلیل ساختار مرجعیت محورش امکان مواجهه با دنیای جدید را سال ها پس از سنت پروتستان یافت.

مواجهه مصلحان پروتستان با دنیای مدرنی که به آرامی در حال شکل گیری بود نه تنها به ظهور الهیات جدید منجر شد بلکه عامل بسیار مهمی در شکل گیری دوره جدید در فلسفه غرب بود. اکثر فلاسفه دوره جدید پروتستان و آلمانی بودند که در تحکیم مبانی عصر جدید نقش بسزایی نیز داشتند. این نکات اهمیت پرداختن به چنین جریان مهمی را بیش از پیش برای ما آشکار می سازد.

نهضت اصلاح دینی که مارتین لوتر را می توان مهم ترین رهبر آن معرفی کرد نهضتی است که به لحاظ تاریخی در فاصله میان قرون وسطی و دوره روشنگری قرار گرفته و گذار از قرون وسطی به دوره روشنگری را تسریع بخشید و سبب شد این انتقال با موفقیت صورت پذیرد پرداختن به الهیات پروتستان و انسان شناسی مارتین لوتر، پرداختن به موضوع مهمی است که زمینه ساز این تحولات عظیم شد.

براستی انسان شناسی ای که مارتین لوتر ارائه داد چه ویژگی هایی داشت که سبب تفکیک فلسفه از الهیات در دوره جدید شد و به فیلسوف دوره جدید این فرصت را بخشید که فارغ از گزاره های دینی امکان طرح مباحث فلسفی را بیابد. تأکید لوتر بر الهیات غیر عقلی و حمله او به سنت مدرسی زمینه جدایی فلسفه وبه عیارت دقیق تر عقل از الهیات را فراهم ساخت. جدایی ای که شاید بتوان آن را مهم ترین دستاورد نهضت اصلاح دینی در عصر جدید دانست.

من در این پژوهش به انسان شناسی مارتین لوتر به عنوان رهبر چنین نهضت جریان سازی در تاریخ الهیات و فلسفه در اروپای عصر جدید پرداخته ام. محور بحث در انسان شناسی لوتر مسأله آزادی اراده انتخاب شده است.

پژوهش هایی در زبان فارسی پیرامون تاریخ نهضت اصلاح دینی و تبعات و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن در قالب مقاله، پایان نامه و پژوهش های دانشگاهی صورت گرفته اما تا آنجا که من ساعت ها پایان نامه های موجود در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بررسی کردم تمامی آنها جنبه تاریخی و اجتماعی داشته اند و کمتر به بحث های فلسفی و کلامی پرداخته شده است. اغلب پایان نامه ها با رویکرد تاریخی و با تمرکز بر تحولات سیاسی و اجتماعی در حوزه نهضت اصلاح دینی فراهم آمده اند جز یک اثر که پایان نامه دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از جناب آقای محمد رضا شرفی در سال 1376 در دانشگاه تربیت مدرس است .عنوان این پایان نامه «تجزیه و تحلیل تعالیم و آرای تربیتی نهضت اصلاح دین و آثار آن در اروپا» است که جناب آقای دکتر عبدالحسین نقیب زاده، استاد راهنمای این اثر  بوده اند. آثار دیگر همانطور که اشاره شد در حوزه تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی به نگارش درآمده اند.

بنابراین ضروری بود اثری بوجود آید که به لحاظ فلسفی و کلامی به انسان شناسی مارتین لوتر به عنوان مهم ترین رهبر نهضت اصلاح دینی بپردازد.

من در این کار تحقیقی در بخش نخست به زمینه های تاریخی و اجتماعی شکل گیری نهضت پرداخته ام اما از آنجا تأثیرات سیاسی اجتماعی نهضت اصلاح دینی مورد نظر من نبوده است از پرداخت مفصل به آن اجتناب کردم. به عنوان مثال در پژوهش های دیگر که با رویکرد تاریخی به زندگی و آراء مارتین لوتر پرداخته شده به طور گسترده به زندگی و فعالیت های اجتماعی او که تبعات سیاسی نیز به همراه داشته، پرداخته شده اما  من صرفاً ارائه گاهشماری از زندگی مارتین لوتر را کافی دانستم و از تکرار و بحث های سیاسی و اجتماعی دوره لوتری پرهیز نمودم.

نکته دیگر پرداختن به جزئیات و بحث های مشخص و دوری از بیان کلیات در کل اثر است. فرض بر آن است که خواننده اثر با حوزه فلسفه و همچنین الهیات مسیحی آشنایی لازم را دارد و بنابراین نیازی به بیان کلیات نیست، به عنوان نمونه در بخشی که به مبانی کلامی و فلسفی انسان شناسی لوتر پرداخته شده و به بیان چگونگی گسست لوتر از سنت مدرسی و شکل گیری انسان شناسی متمایز او اختصاص دارد، بنابر سنت غلط رایج پایان نامه نویسی در کشور، مطلقاً نکوشیدم بخشی را مستقلاً به بیان تاریخچه و معرفی سنت مدرسی بپردازم بلکه صرفاً مطالب مرتبط به بحث طرح شد و کوشیدم از زیاده گویی و حاشیه روی اجتناب کنم. چنانکه در بحث های تخصصی شیوه درست چنین است.

برای نگارش این پایان نامه از منابع گوناگونی به فارسی و انگلیسی اعم از کتب و مقالات مراجعه شده است.در ساعت ها مطالعه و حضور در کتابخانه ها و فیش برداری از منابع گوناگون بعضاً با دشواری هایی روبرو بودم  خصوصا در دستیابی به  منابع انگلیسی با مشکلاتی مواجه شدم و برخی منابع  در کتابخانه های تخصصی چون کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب و مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور نیز موجود نبود  بنابر این بسیاری از منابع را از طریق  سایت­های دریافت کتب و همچنین از طریق مطالعه آنلاین بررسی کردم.

در فصل دوم پایان نامه به زمینه ها، خاستگاه ها و پرسش اصلی مارتین لوتر پرداخته شده است. کوشیدم نشان دهم زمینه های شکل گیری نهضت اصلاح دینی چه بوده است و انسان شناسی لوتری در چه زمینه تاریخی شکل گرفته است و به مهم ترین پرسش ها در این زمینه پاسخی دهم پرسشی مانند اینکه آیا نهضت اصلاح دینی رویدادی قرون وسطایی بود یا مربوط به دوره جدید؟

در بخش بعدی به پیشگامان نهضت اصلاح دینی پرداخته ام و نقش و جایگاه آنان را در شکل گیری نهضت اصلاح دینی به طور عام و تفکر مارتین لوتر به طور خاص چه بوده است و چه نکاتی از آراء آنها در اندیشه لوتر منعکس شده است. بخش بعدی به اهمیت و نقش پولس در انسان شناسی لوتر تعلق دارد و دو مسأله” ایمان “و “تفکیک عقل و دین” که در محور الهیات لوتری است چگونه و به چه شکل در اندیشه پولس ریشه دارد بخش بعدی به اهمیت کتاب مقدس و تأویل آن نزد لوتر اختصاص دارد و اینکه شعار بازگشت به کتاب مقدس مبتنی به چه رویکردی به کتاب مقدس نزد لوتر بود؟ این پرسشی است که در این بخش پاسخ داده شده است. در بخش بعدی به مسأله عادل شمردگی و پرسش اصلی لوتر پرداخته شده است لوتر برای پاسخ به این پرسش که انسان چگونه نزد خداوند عادل شمرده می شود دو دوره فکری را پشت سر نهاد که دوره دوم به کشف الهیاتی مهم او در باب آموزه عادل شمردگی منجر شد. در این بخش، شرح دقیقی از این موضوع ارائه شده است.

بخش سوم به طرح مبانی کلامی و فلسفی انسان شناسی لوتر در بحث از اراده آزاد اختصاص دارد.

در بخش اول آن به مدل اگوستینی از مسأله نجات پرداخته شده او به عنوان مؤثرترین فرد در شکل گیری آراء لوتر در باب نجات، تبینی از نجات ارائه داده که با طرح آن، فهم مدل لوتری از نجات آسانتر خواهد بود.

در بخش بعدی به بررسی گسست لوتر از انسان شناسی مدرسی می پردازیم و در ذیل آن به بیان اخلاق ارسطو به عنوان اساس اخلاق در سنت مدرسی پرداخته شده. لوتر عقل گرایی مدرسی در حوزه الهیات را که از عقل ارسطویی متأثر بود به شدت مورد انتقاد قرار می داد و انسان شناسی و الهیات خود را در تقابل با آن تعریف می کرد، بنابراین به آراء دو تن از اصحاب مدرسه یعنی اکویناس و دنس اسکوتوس در باب نجات و اراده انسان  پرداخته شده تا گسست لوتر از سنت مدرسی آشکار تر شود.

بخش بعدی نیز به طرح آراء اوکام در باب نجات اختصاص دارد و نکات اشتراک و افتراق  آراء او با لوتر بیان شده.

بخش چهارم نیز به دیدگاه آنسلم در باب کفاره گناهان و تأثیر آن در انسان شناسی لوتر اشاره شده است.

بخش آخر نیز به انسان شناسی لوتر و بحث اراده آزاد اختصاص دارد و محورهای اصلی بحث در آن طرح شده ابتدا تصوری از انسان شناسی او به طور کلی ارائه شده در بخش بعدی به مسأله گناه و عادل شمردگی به عنوان یکی از لوازم بحث لوتر در مسأله اراده آزاد پرداخته شده و در نهایت در بخش آخر با توجه به تمام مباحث مطرح شده نتیجه منعکس شده با توجه به انسان شناسی او در باب مسأله اراده آزاد آمده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :115

14700 تومان

 

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --