پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش تفسیر قرآن کریم: بررسی حوزه معنایی «حسنه» در قرآن

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته تفسیر قرآن مجید

موضوع:

بررسی حوزه معنایی «حسنه» در قرآن

استاد راهنما:

دکتر مهدی مطیع

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی راغبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

حسنه از جمله موضوعات اخلاقي قرآن كريم است و علي رغم اهميت آن، كمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن طور كه شايسته آن است بدان پرداخته نشده است و اغلب به صورت تفسير آيه اي و بدون توجه به نظام و همبستگي معنايي كه بين مفاهيم كليدي آن وجود دارد، بدان نگريسته شده است.

پژوهش حاضر در صدد بررسي موضوع حسنه به روشي منسجم و نظام مند است تا مشخص سازد، واژگان كليدي مفهوم حسنه در دو حوزه هم معناها و متضادهاي آن، در قرآن كريم چيست؟ حسنه در سياق قرآن كريم چه معنايي دارد و آثار آن چيست؟ چه كساني محسن مي‌شوند و داراي چه ويژگي هايي هستند؟ احوال آنان در قيامت به چه صورتي است؟ مفهوم كانوني حسنه در قرآن كريم چيست؟ چگونه مي‌توان به ترسيم شبكه معنايي حسنه در قرآن كريم رسيد؟

اين پژوهش در ابتدا، به بررسي معناي لغوي، اصطلاحي، مشتقات، وجوه و سياق حسنه در قرآن كريم پرداخته است و پس از آن، به استخراج هم‌نشين ها و جانشين هاي آن، كه در شناخت هم‌معناها و غير هم‌معناها موثر بوده است، پرداخت.

بررسي روابط هم‌نشيني نشان داد مفهوم حسنه با بسياري از مفاهيم والا هم چون؛ ايمان، توبه، عمل صالح، صبر، تقوا، احسان، نماز، انفاق، قرض، شفاعت، مودت و… كه از موضوعات اصيل دين مبين اسلام است هم‌نشين شده است و در مقابل، مفهوم سيئه مفهوم كانوني متقابل آن است.

اين پژوهش واژگان كليدي هم‌معنا، هم چون؛ خير، بر، احسان، عمل صالح، طيب و واژگان كليدي متضاد، هم چون؛ شر، سوء، سيئه، ذنب، اثم، فحشا، منكر و … را استخراج نمود.

بررسي روابط هم‌نشيني، كمك كرد تا حوزه هاي مفهومي حسنه به صورت نظام مند مشخص گردد و به تقسيماتي هم چون، قانونمندي ها، انفعالات، آثار، ويژگي ها، جزا، مصاديق و…دست يابد.

يافته اين پژوهش عمل مورد رضاي الهي و در جهت خواست و اراده خداوندي را به عنوان مفهوم كانوني حسنه معرفي نمود و به اين نتيجه رسيد كه محسن با انجام اعمال قلبي و جوارحي به اين مقام خاص مي‌رسد و مستحق دريافت پاداش دنيوي و اخروي مي‌شود.

كليد واژگان: قرآن، حسنه، معناشناسي، جزا، نيكويي

 

فهرست مطالب

Contents

فصل اول: کلیات پژوهشی  1

1 ـ1 مقدمه  1

1ـ 2 تاريخچه معناشناسي   3

1ـ 3 تبيين مساله پژوهشي   4

1ـ 4 سابقه پژوهش    5

1ـ 5  علت انتخاب موضوع  6

1ـ 6 اهداف پژوهش    6

1ـ 7 سوال اصلي پژوهش    7

1ـ 7ـ1  سوالات فرعي پژوهش    7

1ـ8 فرضيه هاي پژوهش    7

1ـ 9روش تحقيق و مراحل آن   7

1ـ 10 كليد واژگان   8

فصل دوم:روش شناسی 9

2ـ 1 مقدمه  9

2ـ 2 سیر تاریخی معناشناسی   10

2ـ 3 چیستی «معنا» و «معناشناسی»  10

2ـ 3ـ 1  کارکرد و هدف معناشناسی   12

2ـ 3ـ 2  شاخه های معناشناسی   13

2ـ 3ـ 2ـ 1 معناشناسی فلسفی: 13

2ـ 3ـ 2ـ 2 معناشناسی منطقی: 14

2ـ 3ـ 2ـ 3 معناشناسی زبانی: 14

2ـ3ـ 3  واحدهای مطالعه معنا 15

2ـ 3ـ 4  روابط مفهومی   15

2ـ3ـ 4ـ 1  شمول معنایی   15

2ـ3ـ 4ـ 2   هم معنایی (ترادف) 17

2ـ 3ـ 4ـ 2ـ 1 انواع هم معنایی   18

2ـ3ـ4ـ2ـ1ـ2 هم معنایی تحلیلی: 18

2ـ3ـ4ـ2ـ1ـ3 هم معنایی ضمنی: 19

2ـ3ـ4ـ2ـ2 نمونه هایی از هم معنایی در حوزه «حسنه»  19

2ـ3ـ4ـ2ـ2ـ1 هم معنايي عمل صالح با حسنات   19

2ـ3ـ4ـ2ـ2ـ2 هم معنايي معروف با احسان   19

2ـ 3ـ 4ـ 2ـ 2ـ 3 هم‌معنايي تقوا باماده حسن   19

2ـ3ـ4ـ3 چند معنایی   20

الف: چند معنایی همزمانی: 20

ب: چند معنایی در زمانی: 20

2ـ3ـ4ـ4 تقابل معنایی   21

2ـ 3ـ 4ـ 4ـ1 تقابل مدرج   21

2ـ 3ـ 4ـ 4ـ 2 تقابل مكمل   22

2ـ 3ـ 4ـ 4ـ 3  تقابل دوسويه 22

2ـ3ـ5 روابط بینا‌متنی   23

2ـ3ـ 5ـ1 روابط هم‌نشینی   23

2ـ3ـ 5ـ 1ـ1 قواعد ترکیب پذیری معنایي   25

2ـ3ـ5ـ2 روابط جانشینی   26

2ـ3ـ 5ـ3 بافت یا سیاق   27

فصل سوم: معناشناسی حسنه در قرآن کریم  38

3ـ 2حسنه درلغت   41

3ـ 3 حسنه در اصطلاح   42

3ـ4 مشتقات   42

3ـ7 روابط هم‌نشيني (syntagmatic) و روابط جانشيني(paradigmatic) 53

3ـ 7ـ 1 روابط هم‌نشيني   54

3ـ 7ـ 1ـ 1 هم‌نشيني افعال  54

3ـ 7ـ 1ـ 1ـ 1 هم‌نشيني فعل يقترف با حسنه  54

3ـ 7ـ 1ـ 1ـ‌2 هم‌نشيني فعل جاء بـ با حسنه  54

3ـ 7ـ 1ـ 1ـ 3 هم‌نشيني فعل أتي با ماده حسن   55

3ـ 7ـ 1ـ 1ـ 4 هم‌نشيني فعل وهب با محسنين   56

3ـ 7ـ 1ـ 2 هم‌نشيني شفاعت با حسنه  57

3ـ 7ـ 1ـ 3 هم نشيني صلاه با حسنه  58

3ـ 7ـ 1ـ 4 هم‌نشيني محسن با کافر  59

3ـ 7ـ 1ـ 5 هم‌نشيني ظالم با ماده حسن   60

3ـ 7ـ 1ـ 6 هم‌نشيني حسنه با سيئه  62

3ـ 7ـ 1ـ7 هم‌نشيني متقين با محسنين   66

3ـ 7ـ‌1‌ـ 8هم‌نشيني الذين آمنوا، عملوا الصالحات، اتقوا  و  احسنوا  با محسنين   67

3ـ 7ـ 1ـ9 هم‌نشيني يتق و يصبر با محسنين   68

3ـ 7ـ 1ـ 10 هم نشيني تاب، آمن، عمل صالحا با حسنات   68

3ـ 7ـ 1ـ11هم‌نشيني موده في القربي با حسنه  70

3ـ 7ـ 1ـ 12 هم‌نشيني الذين ينفقون با محسنين   72

3ـ 7ـ 1ـ 13 هم‌نشيني قرض با حسن   74

3ـ 7ـ 13ـ 1 نتيجه گيري   76

3ـ 7ـ 2 روابط جانشيني   76

3ـ 7ـ 2ـ 1 جانشيني رزقا حسنا با رزق كريم  76

3ـ‌7ـ 2ـ 1ـ 1 آيات مشتمل بر رزق حسن   77

3ـ 7ـ‌2ـ 1ـ 1ـ 1  نتيجه گيري   79

3ـ‌7ـ 2ـ 1ـ 2 آيات مشتمل بر رزق كريم  80

3ـ‌7ـ‌2ـ 1ـ 2ـ‌1 نتيجه گيري   81

3ـ 7ـ 2ـ 2 جانشيني اجر محسنين با اجر مصلحين و مؤمنين   82

3ـ 7ـ 2ـ 2ـ 1 نتيجه گيري   84

3ـ‌7ـ 2ـ 3 جانشيني حسنه با سراء 85

3ـ‌7ـ 2ـ 3ـ‌1 نتيجه گيري   85

3ـ 7ـ 2ـ 4 جانشيني تحسنوا با تصلحوا، تصبروا و تؤمنوا 86

3ـ‌7ـ‌2ـ‌4ـ‌1 نتيجه گيري   88

3ـ‌7ـ 2ـ‌5 جانشيني حسنه با طيب، بصير، نور و اصحاب الجنه  89

3ـ‌7ـ‌2ـ‌5ـ 1 نتيجه گيري   91

فصل چهارم: شبکه معنایی حسنه در قرآن کریم  93

4ـ 1 مترادفات حسنه  94

4ـ 1ـ‌1 خير  94

4ـ 1ـ 2 برّ  94

4ـ 1ـ 3 احسان   95

4ـ‌1ـ 4 معروف   97

4ـ 1ـ‌5 طيب   98

4ـ 1ـ‌6 عمل صالح   98

4ـ 2 متضادهاي حسنه  100

4ـ 2ـ 1 شر  100

4ـ 2ـ 2 سوء 100

4ـ 2ـ 3 سيئه  101

4ـ 2ـ 4 فحشاء 102

4ـ 2ـ 5  منكر  102

4ـ 2ـ 6 خطيئه  104

4ـ 2ـ 7 ذنب   105

4ـ 2ـ 8 فسق   106

4ـ 2ـ 9  اثم  106

4ـ 2ـ 10 نتیجه گیری   106

4ـ 3 قانونمندي‌هاي حسنه  108

4ـ 3ـ 1  از جانب خدا بودن حسنه  108

4ـ 3ـ 2 بهره مند شدن نيكي كنندگان از حسنه در دنيا 109

4ـ 3ـ 3 دريافت پاداش ده برابر، براي بجا آورندگان حسنه  111

4ـ 3ـ‌4 دريافت پاداشي بهتر براي بجا آورندگان حسنه  111

4ـ 3ـ‌5  تبديل و محو سيئات به حسنات   113

4ـ‌3ـ‌5ـ‌1 قانون تبديل   113

4ـ‌3ـ‌5ـ‌2 قانون محو: 114

4ـ‌3ـ‌6 بهره مند از حسنه براي شفاعت كننده آن   115

4ـ‌3ـ‌7 بهره مند شدن درخواست كننده حسنه دنيايي و آخرتي   116

4ـ‌3ـ‌8 زياد شدن حسنه براي آورنده آن   117

4ـ‌3ـ‌9 نتيجه گيري   118

4ـ 4ـ انفعالات حسنه  118

4ـ‌4ـ 1 انفعالات مثبت   118

4ـ‌4ـ 1ـ‌1 حمد وثناي الهي   119

4ـ 4ـ 1ـ 2 آزمايش با حسنات و سيئات براي بازگشت   120

4ـ‌4 ـ 2 انفعالات منفي   121

4ـ‌4ـ‌2ـ‌1 ناراحتي معاندان   121

4ـ‌4ـ‌2ـ‌2 نسبت دادن حسنه به خدا و نسبت دادن سيئه به پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله و سلم  123

تفسیر آن از نظر گذشت. 123

4ـ‌4ـ‌2ـ‌3 نسبت دادن حسنه به خود و نسبت دادن سيئه به موسي عليه السلام و يارانش    124

4ـ 4ـ‌3 نتيجه گيري   125

4ـ 5 ويژگي‌هاي محسنين   125

4ـ 5ـ‌1 شكيبايي   125

4ـ‌5ـ‌2 همراهي خداوند با محسنين   126

4ـ‌5ـ‌3  داراي تقوا، ايمان و عمل صالح   128

4ـ‌5ـ‌4 اهل انفاق و احسان   129

4ـ‌5ـ‌5  انفاق در توانگري و تنگدستي، فروبردن خشم و چشم پوشي از خطاي مردم  130

4ـ‌5ـ‌6 دریافت کننده پاداش دنیوی و اخروی   132

4ـ‌5ـ‌7 محبوب خدا شدن   132

4ـ‌5ـ‌8  نزدیک بودن رحمت الهی به محسنین   134

4ـ‌5ـ‌9 طلب مغفرت   135

4ـ‌5ـ‌10 عدم مواخذه الهی   135

4ـ‌5ـ‌11  دادن هديه‌اي مناسب به زنان پس از طلاق   136

4ـ 5ـ‌12  شرکت در جهاد  137

4ـ‌5ـ‌3 1 پيروي آيين ابراهيم عليه السلام  137

4ـ‌5ـ‌14  چنگ زننده به دستگيره محكم  138

4ـ 5ـ  15 تصدیق رویا 138

4ـ 5ـ16 نتیجه گیری   139

4ـ‌6  آثارحسنه  140

4ـ‌6ـ 1 دو چندان شدن آن و دريافت اجر عظيم  140

4ـ‌6ـ‌2 پاداش دنيوي و اخروي   141

4ـ‌6ـ‌3 جلب محبت و زدودن دشمني   141

4ـ‌6ـ 4 عدم فساد جويي در زمين   142

4ـ 7 جزاي حسنه و محسنين   143

4ـ 7ـ 1 جزاي دنيوي   143

4ـ 7ـ‌1ـ‌1  لايق دريافت كتاب، علم  و حكم  143

4ـ 7ـ‌1ـ‌2  بخشيدن فرزندان به انبيا و هدايت ايشان   145

4ـ 7 ـ 2 جزاي اخروي   146

4ـ7ـ‌2ـ‌1  هدايت و بشارت الهي   146

4ـ 7ـ 2ـ‌2  قابليت دريافت اعطاي الهي   147

4ـ 7ـ‌2ـ 3 امنيت در قيامت   147

آيه اي ديگر در مورد امنيت در قيامت: 148

4ـ‌7ـ‌2ـ‌4  دچار ذلت نشدن   149

4ـ 7ـ 2ـ‌5 جاودانگي در بهشت   150

4ـ‌7ـ‌2ـ‌6 يافتن در نزد پروردگار  150

4ـ‌7ـ2ـ 7 سلام خدا بر آنان   151

4ـ 7ـ 2ـ‌8 داراي أجر عظيم  152

4ـ7ـ2ـ9 نتیجه گیری   153

4ـ 8 مصاديق محسنين   154

4ـ 8ـ 1 مقدمه  154

4ـ 8ـ 2 اسوه هاي حسنه  155

4ـ 8ـ 2ـ 1 پيامبر اسلام صلي الله عليم و آله و سلم  155

4ـ 8ـ 2ـ 2 ابراهيم خليل عليه السلام  157

4ـ 8ـ 3 مصاديق محسنين   158

4ـ 8ـ 3ـ 1حضرت نوح عليه السلام  158

4ـ 8ـ 3ـ 2 حضرت ابراهیم علیه السلام  159

4ـ 8ـ 3ـ 3 حضرت موسي و هارون عليهم السلام  159

4ـ 8ـ 3ـ 4 حضرت الیاس علیه السلام  160

4ـ 8ـ3ـ5  نتیجه گیری   160

نتيجه گيري: ترسیم شبکه معنایی حسنه در قرآن کریم   162

فهرست منابع   168

 

 فهرست جداول

 

جدول شمول معنایی حسنه (2ـ 1) صفحه 16
جدول شمول معنایی جزا (2ـ 2) و صفح(2ـ 3) صفحه 16
جدول معنای نسبی و اساسی (2ـ 4) صفحه 32
جدول فهرست آیات مورد استفاده در فصل دوم (2ـ 5) صفحه 37
جدول شبکه معنایی حسنه (4ـ 1) صفحه93
جدول میدان معناشناسی مترادف های حسنه (4ـ 2) صفحه 107
جدول میدان معناشناسی متضادهای حسنه(4ـ 3) صفحه108
جدول آثار حسنه (4ـ 4) صفحه 143

 

 

1 ـ1 مقدمه

بدون شك تمام انسان ها در پي رسيدن به سعادت و خوشبختي هستند و در تمام مراحل زندگي سعي مي‌كنند كه هر لحظه به آن نزديكتر گردند، البته براي رسيدن به سعادت و خوشبختي راهي جز كسب مكارم و فضائل و دوري از رذائل اخلاقي وجود ندارد، زيرا كه انبياي عظام و اولياي كرام عليه السلام همگي در اين مسير ره پيموده و طالبان حقيقت را نيز به طريق دعوت نموده‌اند.

پيامبراكرم صلي الله عليه و آله و سلم  درباره فلسفه بعثت خود مي‌فرمايند: «إني بعثت  بمكارم الأخلاق و محاسنها»[1]. من از طرف پروردگار برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق را به كمال رسانده و تمام كنم. حضرت علي عليه السلام نيز بر اهميت تهذيب نفس تاكيد فرموده و رعايت آن را مايه خوشبختي انسان دانسته و فرموده اند: «به فرض كه به بهشت و ثواب و بيمي از دوزخ و عقاب نداشتيم باز شايسته آن بود كه ما در پي مكارم اخلاق باشيم، زيرا خوشبختي و سعادت را از اين طريق مي‌توان بدست آورد.»

نتيجه آن كه مهم ترين مساله اي كه فراوان مورد توجه آيين مقدس اسلام قرار گرفته و در رسيدن به كمالات  و فضايل انساني نقش اساسي دارد مساله تزكيه نفس و پرورش روح است كه به عنوان يك امر حياتي و ضروري مطرح است.

انسان، يگانه موجودي است كه به لحاظ قابليت ها و موقعيت ممتازي كه دارد، مورد تكريم و عنايت خاص خداوندي، واقع شده است: ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ﴾[2] و بر بسياري ‌آفريده‌ها برتري يافته است: ﴿وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً﴾[3] از اين رو، رسالتي بس سنگين و مسؤليتي بس والا بر دوش دارد زيرا او، هم نسبت به آفريدگار عالم، مكلف است و به پاس نعمات بي شمار او، وظايفي دارد و هم در عرصه زندگي اجتماعي، ناگريز از تعاون و تعامل چند سويه با همنوعان خويش است.

اكنون كه بشر، ناگزير از بروز اعمال و رفتار است، شايسته است كه بهترين نوع عمل را انجام دهد؛ چرا كه خداوند عالميان، انسان را با برترين عمل‌ها مي‌آزمايد: ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾[4] و تنها بهترين‌ها را مي‌پذيرد: ﴿نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا﴾[5]. عمل و رفتار آدمي كه در عرصه فردي و اجتماعي، صورت مي‌گيرد، هرگاه بر طبق موازين الهي و ضوابط سالم بشري صورت پذيرد، در قاموس اديان الهي و فرهنگ قرآني، با عناويني مانند: «صالح»، «حسن»، «حق»، «خير»، و مانند آن، توصيف مي‌گردد و هرگاه عمل وي، برخلاف سنت الهي و ناموس خلقت بروز كند، با نام‌هايي چون «سييء»، «باطل»، «منكر»، «خطا»، «شر» و مانند آن .

اخلاق اسلامي چيزي غير از حفظ حريم دل نيست و اهميت و ارزش آن به قدري زياد است كه شرط قبولي تمام اعمال آن است كه با ايمان وعقيده صحيح پديد آمده باشند. به هر حال، عمل صالح بايد با ايمان همراه باشد؛ به عبارت ديگر حسن فاعلي شرط صحت و قبولي حسن فعلي است. عملي نيك شمرده مي‌شود كه با انگيزه پاك و خير خواهانه صادر شده باشد، اما اهميت اخلاق به قدري زياد است كه ارزش و ثواب آن مشروط به درستي عقيده نيست. مخالفت با هواي نفس يك ارزش بالاي اخلاقي است و به قدري مهم است كه حتي اگر از جانب افراد غير مسلمان نيز صادر شود باز ارزش و ثواب خواهد داشت. چه بسيارند افرادي كه تنها به سبب مخالفت با خواسته‌هاي نفساني مسلمان شده‌اند؛ يعني عمل اخلاقي آن‌ها بهترين ثواب و كمال دنيوي را براي آنان به ارمغان آورده است.

در مباحث اخلاقي نيز ضرورت  دارد ابتدا خود وآن چه به سود و زيان، اسباب سعادت و شقاوت و نجات وهلاكت ماست بشناسيم و پس از به نتيجه رسيدن فكر و انديشه، به آن عمل كنيم.

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم  از خداي تعالي نقل مي‌كند كه فرمود: هرگاه مطلع شوم بر دل انساني و بدانم كه او بندگي مرا دوست دارد و در اين بندگي ثابت و راسخ قدم است، من خودم متكفل كارهاي او شده، سياست و ادب كردن او را به عهده مي‌گيرم.

هيچ چيزي بهتر از آن نيست كه خداوند خودش تاديب و تربيت يك انسان را به عهده بگيرد. پيابر اكرم  صلي الله عليه و آله و سلم  كه انسان كامل بود، ادب شده خداوند است و هر كس بخواهد تحت تربيت مستقيم الهي قرار گيرد بايد در دل خود اخلاص و عبادت خالصانه داشته و به دنبال تحصيل رضاي خداوند باشد، تا به بهترين راه و روش تربيت دست يابد.

و از آن جایی که روش این پژوهش در تبیین مفهوم حسنه، شیوه معناشناسی است و  «معناشناسی» اصطلاحی فنی است که به مطالعه «معنا» می‌پردازد. به طور كلي، هر علمي كه انسان با آن سر و كار دارد، به نحوي با معناشناسي مرتبط است.[6] نظریه های معناشناسی، متن یا کلام را مجموعه ای معنادار می‌دانند که می‌توان به مطالعه و درک آن پرداخت. راه پیشنهادی معناشناسی برای دستیابی به چنین مجموعه های معناداری، در نظر گرفتن ابعاد یا سطوح گوناگون برای متن است.[7] معناشناسی در تجزیه و تحلیل کلام، متن را مجموعه ای منسجم و معنادار می‌داند و به مطالعه و بررسی تمام وقایعی که در ژرف ساخت نشانه های فهم معنا و یا در بین آن ها وجود دارد می‌پردازد.[8]

1.مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، ج 16، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.1430ق، ص 287.

[2] . اسراء /70

[3] . همان

[4] . كهف/7

[5] . احقاف/16

[6] . نعيم اميني، ام سلمه، معناشناسي قلب در قرآن كريم. كارشناسي ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان. 1388، ص 10.

[7] . شعیری، حميد رضا، پيشين: ص6.

[8] . صفوی، كورش، درآمدي بر معنا شناسي، ص27.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 189

14700 تومان  

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --