پایان نامه ارشد رشته عمران سازه: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح تقویت شده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح تقویت شده با دیوار برشی ورق فولادی نازک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ” M.Sc“
مهندسي عمران- سازه
عنوان :
ارزيابي عملكرد لرزه ايي قاب بتن مسلح تقويت شده با ديوار برشي ورق فولادي نازك بر اساس تحليل ديناميكي غير خطي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

در اين مقاله ابتدا با استفاده از روابط تئوري الاستيسيته و پايداري ورق هاي نازك، مدلي محاسباتي جهت ارزيابي سختي الاست يك اوليه و مقاومت برشي نهايي ديوار برشي ورق فولادي نازك تقويت نشده ، ارائه مي گردد . در ادامه بمنظور سهولت و تسريع در تحليل غيرخطي و امكان آن در نرم افزارهاي رايج طراحي سازه، مدل نواري كششي موازي معرفي مي گردد . سپس نتايج حاصل از تحليل غير خطي مدل هاي فوق با نتايج برگرفته از تحليل غير خطي هندسي و مصالحي شش نمونه اجزامحدود ديوار برشي ورق فولادي نازك در مقياس واقعي مقايسه مي گردد .همچنين براي تعيين ضريب شكل پذيري، ضريب كاهش نيروهاي لرزه ايي در اثر شكل پذيري ، ضريب اضافه مقاومت ، ضريب افزايش تغيير مكان جانبي و نو ع رفتار هيسترزيس، چندين نمونه اجزا محدود در مقياس آزمايشگاهي از ديوار برشي ورق فولادي نازك با قابليت غير خطي شدن هندسي و مصالحي تحت بارگذاري رفت و برگشتي قرار مي گيرند. و در خاتمه، عملكرد لرزه ايي دو قاب بتن مسلح شش و نه طبقه چهار دهانه در قبل و بعد از مقاوم سازي با ديوار برشي ورق فولادي ، تحت زلزله ها و حداكثر شتاب هاي زمين مختلف مقايسه مي شوند.

مقدمه

در اين رساله ابتدا ضمن معرفي سامانه ديوار برشي ورق فولادي نازك و موارد كاربرد آن در ساخت و سازهاي جديد و بهسازي لرزه ايي بناهاي موجود در سرتاسر جهان ، به روابط و ضوابط طرح لرزه ايي سامانه مذكور اشاره مي شود.

در ادامه و به منظور ارزيابي عملكرد غير خطي ديوار برشي ورق فولادي، مدلي محاسباتي برگرفته از اصول تئوري الاستيسيته و روابط پايداري ورقها و پوسته ها و همچنين مدلي با نوارهاي كششي موازي مورب بر گرفته از رفتار پس كمانشي پانل فولادي نازك معرفي مي گردد . سپس براي بررسي صحت نتايج حاصل از ت حليل غير خطي هندسي و مصالحي مدل هاي فوق ، شش نمونه اجزائ محدود ديوار برشي ورق فولادي شش ، نه و دوازده طبقه با نسبتهاي لاغري عرض دهانه به ارتفاع طبقه مختلف با لحاظ غير خطي شدن مصالحي و هندسي تحت تحليل بار افزون قرار گرفتند و با نتايج حاصل از تحليل مدل هاي ساده مقايسه گرديده است.

براي تعيين نوع رفتار چرخه ايي ، ضريب رفتار كاهش نيروهاي لرزه ايي در اثر شكل پذيري و ضريب شكل پذيري ضمن استفاده از تنايج تحقيقات Hall – New mark و Oh-Lee-Han و… رفتار غير خطي چندين نمونه اجزائ محدود در مقياس ازمايشگاهي و تحت بارگذاري رفت و برگشتي مورد مداقه قرار گرفته شده است.

و در خاتمه رفتار لرزه ايي دو نمونه قاب بتن مسلح شش و نه طبقه در قبل و بعد از مقاوم سازي توسط ديوار برشي ورق فولادي نازك تحت زلزله هاي السنترو ، بم و طبس با حداكثر شتاب زمين مختلف مقايسه گرديده است.

فصل اول

ديوار برشي ورق فولادي سامانه ايي مناسب براي مقابله با بارهاي جانبي لرزه ايي در ساختمان

1-1- مقدمه

ديوار برشي ورق ف ولادي متشكل از ورق نازك فولا دي، ستون هاي كناري و تيرهاي افقي طبقات بودهكه روي هم رفته، عملكرد اصلي آن مقاومت در برابر نيروهاي برشي و لنگر واژگوني ناشي از بارهاي جانبي ميباشد. رفتار ديوار برشي ورق ف ولادي ر ا مي توان كمابيش شبيه يك تير ورق عمودي قلمداد كرد ؛ كه در آنستون ها، ورق فولادي و تيرهاي افقي ط بقات ، بترتيب نقش بال ها ، جان و سخت كننده هاي عرضي تير ورق را ايفا مي كنند.

برخي مزاياي استفاده از ديوار برشي ورق ف ولادي به عنوان سامانه مقاوم در برابر بارهاي جانبي، عبارتند از:

١. اگر سيستم خوب ط راحي و اجرا شده باشد، انتظار رفتاري با ش كل پذيري و قابليت اتلاف انرژي بالا مي رود. به همين ترتيب ديوار برشي ورق فولادي را مي توان به عنوان يك سامانه كارا و اقتصادي بحساب آورد.

٢. ديوار برشي ورق ف ولادي از س ختي اوليه نسبتاً بالايي برخور دار بوده و به همين دليل براي محدود كردن تغيير مكان جانبي به خوبي نقش ايفا ميكند.

٣. به موجب استفاده از اين سامانه در مقايسه با ديوارهاي برشي بتني مسلح، جرم س ازه كاهش يافته و نتيجتاً نيروي زلزله وارده به سازه بمراتب كمتر ميشود.

٤. با بكارگيري روشهاي جوش كاري كارخانه اي و پيچ و مهره كارگ اهي، سرعت و هزينه اجراي اين سامانه كاهش يافته و در روند كنترل كيفيت و بازديد كارگاهي سهولت ويژ هاي به وجود مي آيد.

٥. بلحاظ ضخام ت كم ورق ف ولادي در اين سامانه ، در مقايسه با ديوارهاي برشي بتني مسلح، از نقطه نظر معماري، فضاي كمتري اشغال مي شود. اين مهم براي ساختمان هاي مرتفع كه در طبقات پايين ،ديوار برشي بتني مسلح با ضخامت زياد نياز است، به مراتب درخور توجه خواهد بود.

٦. استفاده از ديوار برشي ورق فولادي در مقايسه با نوع بتني مسلح ، بمنظور بهسازي لرزه اي ساختمان ها از سهولت و سرعت اجراي بيشتري برخوردار مي باشد.

2-1- انواع دیوار برشی ورق فولادی

بطوركلي ديوارهاي برشي ورق ف ولادي، را مي توان در سه نوع معمولي، تركيبي وتركيبي با تير پيوند تقسيم بندي كرد . در نوع معمولي، اتصالات تير به ستون از نوع ساده ومفصلي بوده و به بيان ديگر ديوار برشي ورق فولادي ،تنها سامانه باربر جانبي در ساختمان محسوب مي شود، و ا ين در حالي است كه در نوع تركيبي، از قاب هاي مقاوم خمشي به موازات يا در داخل صفحه ديوار فولادي، به عنوان سامانه ايي كمكي براي ديوار برشي ورق فولادي استفاده مي شود. سرانجام در نوع سوم ، از يكسري تيرهاي برشي ش كل پذير براي اتصال دو ديوار برشي ورق فولادي استفاده مي گردد.

از سوي ديگر ديوار برشي ورق فولادي را ميتوان ، بر حسب اينكه ورق فولادي تقويت شده يا نشده و يا اينكه پوششي از بتن بر روي ورق قرارگرفته يا نگرفته باشد و يا موارد ديگري مانند وجود بازشو و … ، به انواع مختلفي دسته بندي كرد. بطوركلي امكان يا عدم امكان هرگونه كمانش ارتجايي و ميزان و نحوه توسعه ميدان كششي پس كمانشي در پانل فولادي اساس دسته بندي ديوار برشي ورق فولادي مي باشد.

تعداد صفحه : 336

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

6 فکر می‌کنند “پایان نامه ارشد رشته عمران سازه: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح تقویت شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *