پایان نامه ارشد رشته عمران برنامه ریزی حمل و نقل: متدولوژي مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر (BRT)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل

با عنوان : متدولوژی مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر (BRT) براساس به کارگیری الگوریتم های فرایابنده (متاهیوریستیک)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc.” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – برنامه ریزي حمل و نقل

عنوان:

متدولوژي مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر (BRT) براساس به کارگیري الگوریتم هاي فرایابنده (متاهیوریستیک)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نبود دسترسی مناسب و عدم انطباق با مسیر اکثر مسافرین به عنوان دو مشکل سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی محسوب میگردد به طوري که با تأثیر مستقیم بر کارایی مجموعه سیستم حمل و نقل همگانی به ویژه در کشورهاي در حال توسعه که سامانه اتوبوسرانی مهم ترین قسمت این سیستم حمل و نقل درون شهري می باشد؛ هزینه هاي اضافی فراوانی را نیز در زمینه هاي تراکم ترافیکی، اثرات زیست محیطی و به تبع آن آلودگی هوا، اتلاف زمان طولانی در مسیر سفر افراد، افزایش مصرف سوخت، استهلاك وسایل نقلیه و… براي حوزه مدیریت شهري در بر خواهد داشت. آنچه در این بین براي رفع این مسائل و ارتقاء کمی و کیفی سیستم هاي حمل و نقل همگانی، حائز اهمیت می باشد، رویکرد مدیریت تقاضاي سفر خواهد بود که البته در نهایت می تواند در افزایش مطلوبیت این بخش نیز نقش بسزایی داشته باشد. در این راستا، اولویت دهی به اجرا و احداث سامانه سریع اتوبوسرانی از جمله تجارب موفق در سایر کشورها است.

یکی از بسترهاي مهم مطالعاتی براي پیاده سازي این سیستم، تعیین مسیر مورد استفاده است که رکن اصلی هر سیستم حمل و نقل را تشکیل می دهد. در واقع می توان گفت مسیریابی، اولین گام قبل از هر گونه تصمیم گیري هاي بعدي در خصوص اجزاي دیگر یک سیستم (به ویژه سیستم هاي سریع) می باشد، ضمن آنکه اهمیت این موضوع به واسطه کارکرد عملیاتی و اجرایی مجموعه و نیز مسائل موبوط به هزینه ساخت و بهره برداري دو چندان خواهد گردید. روش پیشنهادي این مطالعه با هدف تعیین مسیرهاي بهینه (و نه شبکه خطوط) براي سیستم سریع اتوبوسرانی است که با رعایت ملاحظات و محدودیت هاي شبکه معابر موجود، کمینه سازي زمان سفر کل سیستم را در نظر داشته است و با توجه به مزایا و معایب رو شهاي گوناگون، روشی جدید را ارایه نموده که تلفیقی از رویکردهاي سنتی با شیوه اي نوین مبتنی بر الگوریتم هاي فرایابنده بوده و کاستی هاي روش هاي موجود را پوشش می دهد. گفتنی است این پژوهش در خصوص تعیین ناوگان، برنامه ریزي زمانبندي حرکت، سنجش ارزیاب یهاي مربوط به اثرات اجرایی شدن مسیر مورد نظر و… دخالتی نمی کند و وسعت دید مطالعات شامل ارایه امتداد واحد بدون توجه به اثر متقابل مسیرها می باشد.

روش مذکور بر روي شبکه منطقه 16 شهر تهران پیاده سازي گردیده و نتایج مطلوبی بدست آمد.

مقدمه

یکی از مسائلی که کاربران سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی با آن مواجه هستند، کیفیت نسبتاً پایین سرویس دهی و خدمات این بخش است. از سویی با توجه به آنکه این سیستم نوع غالب حمل و نقل همگانی در شهرهاي بزرگ کشورهاي در حال توسعه بوده و به دلیل درآمد کم اغلب مردم این شهرها، تنها شیوه حمل و نقل است که با مبناي استطاعت مردم مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین وجود و کاربرد آن براي استفاده کننده امري اجتناب ناپذیر است. در نقطه مقابل با رشد سریع جمعیت شهرها و گسترش محدوده  آنها به مناطق حومه و نیز افزایش نیاز به سطوح خدمات متناسب با این تقاضا، لاجرم توسعه تسهیلات موجود و شاید ایجاد شبکه ها و سیستم هاي جدید و کارآمد را ایجاب نماید.

سیستم هاي سریع السیر اتوبوسرانی از شیوه هاي نوین حمل و نقل همگانی است که با سرمایه گذاري کم در زیرساخت هاي مورد نیاز (در مقایسه با هزینه هاي اولیه سایر سیستم هاي حمل و نقل همگانی)، تجهیزات، توسعه هاي عملکردي و فناوري می تواند بستري را براي این سیستم فراهم نماید به گونه اي که عملکرد مجموعه اتوبوسرانی به کیفیت مطلوب و در جهت ترغیب به استفاده بیشتر کاربران برسد. قابلیت بالا، هزینه عملیاتی و نگهداري کمتر و نیز انعطاف پذیري، این سیستم را به وسیله اي در ردیف مترو و قطار سبک شهري در شهرهاي بزرگ دنیا مبدل نموده که برخلاف اتوبوس هاي معمولی با ظرفیت و راحتی خود، جذابیت آن را دو چندان ساخته است. بکارگیري سیستم هاي حمل و نقل هوشمند به منظور بهبود و تسریع عملکرد اتوبوس، استفاده از تکنولوژي هاي جدید در سیستم رانش اتوبوس و سوخت هاي جایگزین، سرویس هاي مرتب و مستمر، ایستگاه هاي مجهز و راحت، جملگی باعث راحتی و سرعت بیشتر، مصرف سوخت و آلودگی کمتر و از همه مهمتر استفاده بیشتر از حمل و نقل همگانی می گردد. مهم ترین زیرساخت لازم براي راه اندازي سیستم سریع اتوبوسرانی، مسیرهایی با ویژگی هاي خاص و متناسب چنین مجموعه اي است. بر این مبنا هدف تحقیق حاضر، ارایه روشی مؤثر جهت مسیریابی این سیستم با استفاده از روشهاي فرایابنده می باشد که با اعمال و تلفیق کلیۀ معیارهاي مطالعات گذشته، شیوه اي نوین را بکار گرفته است.

فصل اول

1- مقدمه و معرفی

1-1- مقدمه

امروزه در بسیاري از شهرهاي بزرگ از تراکم ترافیکی، آلودگی هوا، اتلاف زمان بسیار در مسیر سفرهاي روزانه افراد، افزایش مصرف سوخت و استهلاك وسایل نقلیه و … به عنوان مهم ترین چالش هاي مدیریت شهري نام برده می شود که البته هر یک به نوعی با رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن توسعه شهرها و عدم تعادل بین تسهیلات حمل و نقل موجود و افزایش تقاضاي سفر در ارتباط است. به منظور حل مشکلات ترافیکی و مسائل اقتصادي- اجتماعی و زیست محیطی ناشی از آن، نیاز به یک سیستم مجهز و کارآمد حمل و نقل همگانی امري ضروري است چرا که برآورده نمودن تقاضاي بالقوه براي حمل و نقل بخصوص در کشورهاي در حال توسعه، در گرو توسعه این سیستم می باشد. یک وسیله (سیستم) حمل و نقل همگانی نسبت به اتومبیل هاي شخصی در ازاء تعداد مسافر جابجاشده یکسان، سطح کمتري به خود اختصاص می دهد و انرژي کمتري هم مصرف می نماید. بنابراین علاوه بر آنکه می تواند از ازدحام معابر بکاهد، در کاهش آلودگی هوا نیز نقش بسیار مؤثري دارد. ضمن آنکه با هزینه عملیاتی کمتر مقرون به صرفه نیز می باشد.

لذا بایستی به سیستم حمل و نقل همگانی به عنوان یک راهکار کارآمد در این زمینه که بر خلاف خودروهاي شخصی، در اختیار آحاد مردم جامعه قرار گرفته، تمام اقشار کم درآمد از آن بهره مند می شوند و همینطور نقش مؤثري در حل معضلات و مشکلات ناشی از تراکم ترافیک ایفا می کنند؛ اهمیت بیشتري دارد. بهبود سیستم حمل و نقل همگانی در جهت افزایش کارایی آن گامی بسزا در رسیدن به اهداف مذکور است و در این راستا طراحی سیستم در وهله اول قرار می گیرد. هدف از طراحی سیستم حمل و نقل همگانی اولا بهبود سیستم براي استفاده کنندگان موجود و ثانیا جذب مسافرین حمل و نقل شخصی است. مزایاي بالفعل و بالقوه در این بحث توجه کارشناسان بسیاري را به خود جلب کرده است و بدین ترتیب این بخش از مهندسی حمل و نقل در کنار سایر بخ شهاي آن سیر تکاملی خود را می پیماید و گسترش می یابد.

در این راستا گونه هاي جدیدي بوجود آمده که با بهر هگیري از تکنولوژي روز دنیا و ارایه مجموعه اي ایمن و با قابلیت اطمینان بالا، راحت تر، ارزان تر و پاك؛ عده بیشتري را به استفاده از حمل و نقل همگانی و در رأس آنها سیستم هاي سریع ترغیب نموده که منجر به میسر شدن تمامی یا بخشی از مزایاي ذکر شده می گردد. از طرفی دیگر، از آنجاکه مهم ترین قسمت سیستم حمل و نقل همگانی کشورهاي در حال توسعه را سیستم اتوبوسرانی تشکیل می دهد و بهبود وضعیت مجموعه حمل و نقل همگانی ارتباط مستقیم با طراحی بهینه این سیستم دارد؛ ایده طرح بکارگیري سیستم سریع اتوبوسرانی شکل می گیرد.

سیستم سریع اتوبوسرانی یک شکل انعطاف پذیر است که از چرخ لاستیکی در حمل و نقل همگانی سریع استفاده می کند تا یک سیستم یکپارچه و قوي را بوجود آورد [41]. این سامانه متناسب با محیط هاي پیرامونی و محلی که در آن راه اندازي می شود، طراحی گردیده و می توانند در محدوده وسیعی از مسیر ویژه اتوبوسرانی تا خیابان ها و راه هایی که اتوبوس ها به صورت مختلط با سایر وسایل نقلیه سرویس دهی دارند، به اجرا گذاشته شود. این در حالی است که خدمات با کیفیت بالاي ارایه شده توسط سامانه سریع اتوبوسرانی، معمولا با سرمایه گذاري همراه خواهد بود که بیشتر شهرها می توانند آن را در حوزه حمل و نقل همگانی تأمین نمایند. لذا اجرا و احداث آن همواره به عنوان راهکار مفید توسط شهرهایی که به دنبال راه حل هاي حمل و نقلی مقرون به صرفه هستند، تعریف می شود.

تعداد صفحه : 236

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]